Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 17. januar 2018 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

På mødet præsenteres redegørelsen for Energiprogrammet 2017 samt handleplanen for Energiprogrammet 2018.

Sagsfremstilling

Energiprogrammet under Center for Ejendomme og Byggesager har i 2017 understøttet fire anlægsprojekter med energibesparende tiltag. Derudover har Energiprogrammet arbejdet med forskellige udviklings- og afprøvningsprojekter. Disse vil blive præsenteret på mødet (se bilag A for nærmere beskrivelse af alle tiltag).

I handleplanen for Energiprogrammet 2018 (Bilag B) beskrives årets forventede tiltag, som både udgør understøttelse af anlægsprojekter samt udvikling og afprøvning af tiltag.

For nuværende foreligger fire planlagte anlægsprojekter i 2018, som det anbefales at understøtte. Disse er: 1) Renovering af Pergola på Vejlebroskolen, 2) renovering af Rådhuset (videreført fra 2017), 3) gavl- og tagrenovering på Ishøj Idrætscenter samt 4) at videreføre tiltag fundet rentable i forbindelse med energimærkningen i 2016 (videreført fra 2017).

Under udvikling og afprøvning foreslås igangsat et større udviklingsprojekt, der skal skabe et overblik over energiforbruget på kommunens bygninger, således at der i fremtiden kan arbejdes mere målrettet og strategisk med at nedsætte energiforbruget. Derudover foreslås projekterne vedr. bygningsautomatik samt læksikring videreført fra 2017 (se bilag B for beskrivelse).    

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager redegørelsen for 2017 (bilag A – gennemgås på mødet) til efterretning,
Klima- og Miljøudvalget vedtager, at handleplanen for Energiprogrammet 2018 (bilag B – gennemgås på mødet) følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ud af den samlede anlægsøkonomi for de beskrevne projekter i bilag B har CEB en økonomi, der udgør kr. 10.000.000. Af dette bliver der ca. brugt kr. 1.150.000 til gennemførelse af energibesparende tiltag på anlægs- og vedligeholdelsesprojekter og kr. 450.000 på projekter i forbindelse med udvikling og afprøvning (for nærmere beskrivelse se bilag B).

Bilag

Resume

I forbindelse med udpegning af sammenhængende naturområder til Grønt Danmarkskort orienteres udvalget om etablering af lokale naturråd.

Ishøj Kommune har i samarbejde med seks kommuner etableret et lokalt naturråd bestående af otte organisationer som repræsenterer erhvervs- og natur-, miljø- og fritidsinteresser. 

Sagsfremstilling

Grønt Danmarkskort er et nationalt planredskab der skal bruges til at sikre eksisterende natur og skabe større og mere sammenhængende naturområder på tværs af kommuner.  I august 2017 har Erhvervsministeriet pålagt kommunerne at udpege et naturråd, der skal bistå kommunerne med at udpege de grønne områder, som skal indgå i Grønt Danmarks kort.

Ishøj Kommune skal ifølge bekendtgørelsen danne naturråd i samarbejde med Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommuner (bilag 1). Senest den 1. november 2017 vælges en sekretariatskommune for naturrådet. Høje Tåstrup Kommune har den 25. oktober meddelt, at de varetager sekretariatsfunktionen for kommunerne med konsulentbistand fra Niras.

Naturrådet skal bestå af landsdækkende erhvervsorganisationer, nationale og lokale naturorganisationer, hvor der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af erhvervs- og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Naturrådet skal være nedsat senest 15. januar 2018, og rådet skal være færdige med deres arbejde senest 15. juli 2018, hvor rådet nedlægges. 

For dette lokale naturråd er der indmeldt 8 organisationer (bilag 2), hvor der i alt vil være 10 medlemmer. Det er tilstræbt at så mange som muligt kan deltage. Rådets rolle er både at komme med gode råd om udpegning af naturområder og bistå med lokal viden. Kommunerne vurderer om naturrådets udpegninger skal indgå i det kommende Grønt Danmarkskort.

Tilsvarende orienteringspunkt fremlægges for Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Alle Kommuner bidrager økonomisk efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. Ishøj Kommunes andel udgør ca. 17.000 kr., som finansieres via driftsmidler.   

Lovgrundlag

BEK nr. 971 af 07/08/2017

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker. Miljøpolitikken vil udgøre en af de 6 politikker.

Sagsfremstilling

Forslag til Miljøpolitik version 3 er udarbejdet på baggrund af workshop den 30. november med deltagelse af Klima- og Miljøudvalget, Grønt Forum samt Medborger- og Demokratiforum samt tidligere drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

I følge planen for udvikling af kommunens 6 politikker skal forslaget til miljøpolitik i høring i januar og februar måned med henblik på, at Klima- og Miljøudvalget kan behandle eventuelle bemærkninger til forslaget på udvalgets møde i marts. Politikken vil herefter blive tilrettet i forhold til høringssvar og sammenhæng til de øvrige hovedpolitikker. Politikken bliver behandlet i alle stående udvalg sammen med de 5 øvrige hovedpolitikker til maj 2018. Kommunens 6 nye hovedpolitikker vil alle blive behandlet til juni i Ishøj Byråd. Sideløbende med høringsperioden kommer politikken til information og drøftelse i MED-systemet.

I høringsperioden afholdes et arrangement for relevante fagpersoner som en slags ”aktiv høring”.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter forslag til Miljøpolitik version 3
Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Miljøpolitikken sendes i høring med frist den 1. marts 2018 i Grønt Forum, Medborger- og Demokratiforum og i  administrationen

Beslutning

Tiltrådt

Der foretages mindre ændringer i Miljøpolitikken.

Bilag

Resume

Fredag den 5. februar 2018 bragte Ekstrabladet en artikel om forskellen i kommunernes affaldsgebyrer

Sagsfremstilling

Ekstrabladets research blandt 15 kommuner viste, at eksempelvis betalte borgerne i haveboliger i Århus 1.828 kr. om året og i Ishøj 4.000 kr. om året i affaldsgebyr.

På den baggrund gennemførte Ekstrabladet et interview med borgere i Ishøj, Boligejernes Videnscenter, Århus Affaldvarme, Dansk Affaldsforening og Ishøjs Kommunes miljøchef.

Dansk Affaldsforening oplyste jf. Ekstrabladets artikel, at der er forskel på den ydelse kommunerne leverer, og derfor var Ekstrabladet på besøg i Ishøj med henblik på at få indsigt i hvilke affaldsløsninger, der tilbydes borgerne i Ishøj.

Den ydelse borgerne modtager er i nogen grad fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen, men det er i stor udstrækning op til den enkelte kommune gennem kommunens Regulativ for husholdningsaffald at beslutte hvilken service og ydelser, der skal tilbydes kommunens borgere.

Kommunens omkostninger til affaldsordningerne skal over tid balancere med kommunens indtægter fra blandt andet affaldsgebyret. Men kommunen kan i perioder spare op til fremtidige investeringer ligesom kommunen kan lånefinansiere disse investeringer. Da blandt andet service og ydelser samt kommunernes valg af finansiering ikke er ens, vil kommunernes affaldsgebyrer ikke være umiddelbart sammenlignelige.

Byrådet har den 5. april 2016 vedtaget Regulativ for Dagrenovation, som beskriver den service og de ydelser, der gælder for borgerne i Ishøj. Affaldsregulativet afspejler de øgede krav til sortering og genanvendelse, der følger af Regeringens Ressourcestrategi hvorefter kommunerne er forpligtet til at sikre at 50% af 7 udvalgte affaldsfraktioner indsamles til genanvendelse i 2020. Ekstrabladets artikel redegør ikke for, om de undersøgte kommuner lever op til denne målsætning.

I Ishøj har borgerne ud over, hvad kommuner normalt tilbyder, blandt andet mulighed for:
- storskralds- og haveaffaldsafhentning hver måned,
- indsamling af farligt affald fra alle husstande
- flisning af haveaffald
- juletræsafhentning
- bioposer til madaffald
- ekstra julesæk
- afhentning ved lang adgangsvej

Endvidere belyser Ekstrabladets artikel ikke forskellene i kommunernes sammensætning af haveboliger og etageboliger og befolkningssammensætning- og antal. Århus Kommune har ca. 335.000 indbyggere. Vestforbrænding har udarbejdet en oversigt over gebyrer i udvalgte kommuner i Vestforbrændings opland. De udvalgte kommuner er Ishøj , Furesø, Vallensbæk, Ballerup kommuner, som deltager i kontrakten om affaldsindsamling på tværs af kommunegrænserne. Dertil er Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Rødovre kommuner udvalgt.

Den første oversigt viser gebyrer for en havebolig, der består af et grundgebyr og en 240 liter beholder til mad og restaffald med ugetømning. Den anden oversigt viser typiske gebyrer for etageboliger, der består af grundgebyr og gebyr for 400 og 660 liter mini-container med ugetømning. Den tredje oversigt viser typiske gebyrer samlet.

Ishøj Kommunes gebyrer for haveboliger er på niveau med Vallensbæk, Ballerup og Rødovre kommuner men en anelse højere. Grundgebyret for etageboliger i Ishøj er blandt de laveste i oversigten.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter forretningsordenen for Klima- og Miljøudvalget og indstiller til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Der henvises til Byrådets drøftelse af ændringsforslag på Byrådsmødet d. 9/1-2018.

Klima- og Miljøudvalget besluttede, at der under §5 "Udsendelse af dagsorden og sagens fremlæggelse" tilføjes, at der gives besked om, hvornår dagsordenen forventes udsendt, hvis den ikke er tilgængelig 4 dage inden mødet.  

Bilag

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø 18 - Tilmelding
KL´s kommunalpolitiske konference på teknik og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ´18, afholdes den 12.-13. april 2018 i Aarhus.

Først i februar udsendes valgmuligheder for udflugter og møder mm. til de udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage på konferencen.
Da der er rift om pladserne, er det vigtigt med en hurtig tilbagemelding. 


Vedhæftet udkast/forslag til mødekalender for KMU/TBU 2018 .
17. januar
14. februar
21. marts
18. april
23. maj
20. juni
22. august
19. september
10. oktober
21. november
12. december 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag