Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Arbejdet med energi- og CO2-besparelser fremlægges til beslutning i den årlige Energihandleplan.

Energihandleplan indeholder målsætninger for energireduktion, en oversigt over budgettet for energitiltag samt en gennemgang af de tiltag i 2023, der foreslås iværksat for at kommunen i forbindelse med arbejdet med et lavere energiforbrug.


I Energihandleplan 2023 fremlægger administrationen forslag til målsætninger for kommunens energiforbrug i 2030: Energibesparelser på 15% i forhold til 2019, ingen energimærker ringere end D, fossilfri varme samt god afkøling af fjernvarme. Forslagene understøtter de forventede målsætninger i kommunens DK2020-plan.


Følgende tiltag igangsættes i 2023, forudsat at energihandleplanen godkendes:


Projekter med budget

1.000.000

Belysning Idrætscenter

800.000

Energimærker

300.000

Svømmehallen, behovsstyring af teknik

200.000

Bimålere

200.000

Luft/luft i elopvarmede bygninger

200.000

Vedligehold

200.000

Radiatortermostater

200.000

EC-motorer

100.000

Microboostere, pilot

100.000

DK2020

100.000

Moterer Idrætscenter

50.000

Yderligere retrofit belysning, Gildbro f.ek.s

3.450.000 I alt


Udvikling og afprøvning

God og energirigtig drift

Databaseret energiledelse

Indeklima

Fleksibelt forbrug

Solceller

Energirigtig adfærd

Forberedelse af fjernvarmekonvertering i 2024 og frem

Forberedelse af projekter i svømmehal, 2024Indledende beregninger viser, at tiltagende har potentiale til at reducere kommunens varme- og elforbrug med i alt 320.000 kWh, svarende til 1,7% af det samlede energiforbrug. Den samlede besparelse forventes at lande på 580.000 kr. og 47 ton CO2 i 2024 (første hele kalenderår, hvor alle tiltag er implementeret). Besparelserne er afhængige af energipriser og andelen af VE i el- og varmeforsyningen.


Alle tiltag er uddybet i vedlagte bilag.

Økonomi

Der er samlet afsat 3,45 mio. kr. i budget 2023 til energibesparende tiltag.

Energiinvesteringer reducerer energiforbruget i kWh, men grundet de høje energipriser, forventes den samlede udgift til energiforbruget selv med disse tiltag at overskride det samlede budget for kommunens ejendomme i 2023. Der iværksættes løbende andre tiltag, der kan reducere energiforbruget, bl.a. nedsættelse af temperaturer i de kommunale ejendomme.

Indstilling

at energihandleplanen for kommunale ejendomme for 2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningstema

Energihandleplan 2023 for de kommunale ejendomme fremlægges til godkendelse.


Bilag

Sagsfremstilling


For at blive godkendt som DK2020-netværksmedlem skal Ishøj Kommune beskrive, hvorledes kommunen forventer at reducere CO2-emissioner med 70% i 2030 og 100% i 2050. Deadline for indsendelse af klimaplan til Concito er medio juni 2023. Inden da skal planen være politisk godkendt. Se bilag 4 for tidsplan for klimaplanens udarbejdelse frem mod Concitos godkendelse af planen. Concito er en klimatænketank, der forestår godkendelse af kommunernes klimaplaner.


Klima- og Miljøudvalget fik i november 2022 fremlagt de foreløbige beregninger på baggrund af de prioriterede virkemidler, og de endelige beregninger med udgangspunkt i virkemidlerne blev præsenteret på temamøde med Byrådet den 3. januar 2023.

Beregningerne fra Ishøj Kommunes rådgivningsfirma Vigand & Maagø viser, at Ishøj i store træk kan nå de to målsætninger ved at realisere alle de udvalgte og prioriterede virkemidler. Iflg. beregninger (Bilag 1 og 2) vil der i 2030 være en CO2-manko på 4% og i 2050 en manko på 8%. Det betyder, at Ishøj Kommune i følge beregningerne vil have reduceret kommunens CO2-emission med 66 % i 2030 og 92 % i 2050.

Alle DK2020-kommuner, som indtil nu er blevet godkendt, har haft en tilsvarende eller større manko ved indsendelse af deres respektive klimaplaner. Derfor forventes det, at Klimahandleplanen med de anførte virkemidler vil være tilstrækkelige til at opnå godkendelse af Concito.

Indholdsmæssigt er de væsentligste virkemidler, der indgår i beregningerne: udfasning af olie- og naturgasfyr, udrulning af CO2-neutral fjernvarme og en gradvis elektrificering af person- og varebiler. Administrationen arbejder på en række understøttende virkemidler, som skal underbygge målsætningerne.


Såfremt der skal findes supplerende virkemidler for at reducere mankoen på 4% i 2030 og 8% i 2050, er mulige supplerende virkemidler beskrevet i Bilag 3. Disse omhandler, som det væsentligste virkemiddel, at Ishøj, sammen med andre Vestegn-kommuner, søger og opnår, at Vejdirektoratet igangsætter en hastighedsnedsættelse - fra 110 km/t til 100 km/t - på dele af Køge Bugt motorvejene. To andre tiltag kan være yderligere lokal skovrejsning eller plantning af ålegræs.Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Udarbejdelsen af selve klimaplanen afholdes indenfor det afsatte budget til udarbejdelse af DK2020-klimaplanen.

På sigt forventes finansieringsbehov til delelementer i klimaplanen. De vil blive fremlagt til pågældende års budgetforhandlinger.

Indstilling

  • at virkemidlerne i forslaget til DK2022-Klimaplan godkendes
  • at administrationen arbejder videre med at konkretisere og understøtte virkemidlerne med henblik på at udarbejde den endelige DK2020-klimaplan

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima og Miljøudvalget.


Beslutningstema

I forbindelse med godkendelse af Ishøjs DK2020-klimaplan, skal Ishøj Kommune beskrive reduktionstiltag, der fører til, at Ishøj Kommunes CO2-emissioner reduceres med 70% i 2030 og 100% i 2050. Klima- og Miljøudvalget og Grønt Råd udvalgte og prioriterede på en fælles workshop i september 2022 en række virkemidler til at opnå reduktionen. Virkemidlerne i DK2020-Klimaplanen fremlægges til godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager, hvor delegation er blevet anvendt, se bilag 1.


Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.