Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 17. maj 2017 kl. 15:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

På Klima- og Miljøudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget. En fortsat drøftelse af budgettet tages op i nærværende sag.

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og orienterede om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden udvalgets budget. Dette med henblik på at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område i den videre budgetproces.

Der vedlægges bilag med oversigt, der kort beskriver om områderne er ”bundne”, servicefunktioner, hvor serviceniveaet kan justeres herunder evt. puljer, der er afsat til udvalgets eller administrationens prioritering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at drøftelserne om budget 2018 fortsættes.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker:

Oversigt over klimatiltag
Støjkortlægning
Lokalplankrav til lokal afledning af regnvand

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.