Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 17. august 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Wintherminde. Projektforslaget har været i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 7. juni 2016, at projektforslag for fjernvarme i Wintersminde sendes i høring. Projektforslaget indebærer, at ny bebyggelse pålægges at tilslutte sig fjernvarmen.

Projektforslaget har været i høring. Der er ikke indkommet indsigelser, men virksomheden Nordic Real Estate Partners har spurgt til tidsplanen for projektet. Virksomheden er blevet orienteret om tidspunkt for byrådets behandling af projektforslaget, og virksomheden er derudover i dialog med VEKS om det videre forløb.

Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering, der har været i høring samtidigt med projektforslaget. Der er ikke indkommet bemærkninger til screeningen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslag for fjernvarme i Winthersminde godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg.
Lov om miljøvurdering.

Bilag

Resume

Energihandlingsplanen 2016, som er godkendt af Ishøj Byråd den 5/1-2016, indeholder energibesparende tiltag for 2016. I dette punkt orienteres om status på de enkelte tiltag, og der fremlægges et oplæg til fremtidig prioritering af tiltag i energihandlingsplanen og de energimidler, CEB administrerer.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Byggesagers status pr. 1/8 - 2016 på de energibesparende tiltag, vedtaget i Energihandlingsplan 2016, er som følger:

Tiltag

Aktiviteter

Vurdering af, hvor langt tiltaget er i procent

(100 % =  færdig udført)

Havnen

Udskiftning gaskedler og isolering

60 %

Udebelysning

Oversigt over belysnings-anlæg under udarbejdelse

15 %

Belysning

Beregninger igangsat

35 %

Nøgletal

Køreplan for datagrundlag udarbejdet

70 %

Fjernaflæsning

Markedet undersøgt; der arbejdes pt på supplering af D&V-program

30 %

Cirkulationsvarme og el-tracing

Målinger i gang og løsningsmodeller udarbejdet

40 %

Energimærkning

Udarbejdelse af energimærker er i gang

45 %

 Uddybende forklaring til status og tiltag kan ses i Bilag A. Alle tiltag forventes udført i 2016.


Energihandlingsplanen i fremtiden

Princippet for prioritering af tiltag har hidtil været, at der er udført enkeltstående energibesparende projekter, der har en tilbagebetalingstid på max. 6 - 10 år. Der er i de seneste år gennemført en del af denne type projekter (lavthængende frugter), og de fleste tiltag med kort tilbagebetalingstid er nu gennemført. Det foreslås derfor, at princippet for prioritering af tiltag suppleres med eller i høj grad erstattes af princip om, at midlerne til energitiltag samtænkes med planlagte anlægsprojekter og større vedligeholdelsesopgaver. Merværdien for brugerne og CEB er, at fremtidige projekter kan planlægges og besluttes på grundlag af en mere omfattende helhedsbetragtning for bygningernes stand og anvendelse. Se desuden bilag B.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at tage status for energitiltag i 2016 til efterretning
at beslutte, at nyt princip for prioritering af midler til energitiltag (dvs. at energitiltag samtænkes med anlægs- og renoveringsprojekter) anvendes i forbindelse med energihandlingsplanen for 2017 og frem.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværks brugere har aconto betalt for meget i fjernvarme. Der lægges op til beslutning om model for tilbagebetaling af det for meget indbetalte. 

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk har ifm. priseftervisningen for 2015 konstateret, at brugerne skal have tilbagebetalt 15,8 mio. kr. Beløbet vedrører endelig afregning af acontobetalinger for 2011-2015 samt regulering af acontoafregningen for 2016.

Tilbagebetalingen kan ske efter tre modeller:

1) Tilbagebetalingen sker ved indregning i prisen for 2017

2) Tilbagebetalingen indregnes i prisen i en 4 årig periode (2017-2020), da tilbagebetalingen er markant. Denne løsning skal godkendes af Energitilsynet

3) Tilbagebetalingen sker som en engangstilbagebetaling til brugerne i 2016

I vedlagte bilag fremgår regler og retningslinjer samt de prismæssige konsekvenser af tilbagebetaling i de tre ovennævnte modeller. Afviklingen af det for meget betalte varme påvirker salget til centraler (boligselskaber og virksomheder) og villaer.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at for meget afregnet fjernvarme tilbagebetales som et engangsbeløb i 2016 (model 3)

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Samlet skal brugerne have tilbagebetalt 15,8 mio. kr. Ishøj Kommunes samlede budget påvirkes ikke heraf, men der er tale om periodeforskydninger (likviditet). Ishøj Kommunes ejendomme, der er fjernvarmeopvarmet, vil ligeledes modtage tilbagebetaling. 

Lovgrundlag

Varmeforsyningslovens § 20 Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Punktet udsættes til næste møde.
Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.