Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. januar 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Godkendendelse af projektbeskrivelse for projekt "Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen"
Park-, Vej- og Miljøcenter anmoder om en rammebevilling på 1 mio. kr. fra støjfonden på 10 mio. kr. frigivet til igangsætning af projektet.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet foretog i 2014 en analyse af mulighederne for at forbedre støjforholdene langs Køge Bugt Motorvejen gennem Ishøj Kommune. Motorvejsstøjen blev kortlagt i boligområderne syd for vejen for den nuværende situation og for følgende to forslag til støjdæmpning langs motorvejen, en 12 m høj støjvold og en 4 m høj støjskærm.

Kortlægningen viste, at der er ca. 1830 støjbelastede boliger i Ishøj på den pågældende strækning med et støjniveau over 58 dB.

Park-, Vej- og Miljøcenter har efterfølgende bedt Sweco om at udarbejde et forprojekt, der beskriver projektets udfordringer samt hvilke eventuelle løsninger, der kan gennemføres.

Inden igangsætning er der flere forhold, der bør undersøges. Langs motorvejen er der tekniske installationer som broer, veje og stier. Der er regnvandsbassiner, forsyningsledninger og institutioner, som kan have indflydelse på projektets udformning. Der skal tages hensyn til Vejdirektoratets krav og eventuel deltagelse fra nabokommuner. Derudover er det vigtigt at føre en tæt dialog med borgerne via borgerinddragelse.

Projektet opdeles i to hovedetaper, hvor etape 1 er strækningen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejle Å, og etape 2 er strækning mellem Ishøj Stationsvej og Lille Vejleå. På baggrund af udfordringerne ved Ørnekærs Vænge har Byrådet besluttet, at projektet igangsættes med etape 1. Borgerinddragelse påbegyndes i februar og marts jf. projektbeskrivelsen og tidsplan.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at projektbeskrivelsen for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen godkendes
at der gives en rammebevilling på 1 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og detailprojekt for etape 1, finansieret af kassebeholdningen (Støjfond) 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.
Særindstilling vedr. godkendelse af projektbeskrivelse fra Venstre og Enhedslisten. Under pkt. om succeskriterier ønskes anført ”Alternativer som støjskærme etc. herunder støjreducering med overdækning i henhold til tidligere fremlagte forslag er undersøgt inden valg af løsning”.

 

Økonomi

Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og detailprojekt, herunder miljøvurdering/ -screening, borgerinddragelse og workshops, 1 mio. kr.  

Bilag

Resume

På mødet præsenteres redegørelsen for Energiprogrammet 2016 samt handleplanen for Energiprogrammet 2017.

Sagsfremstilling

Energiprogrammet under Center for Ejendomme og Byggesager har i 2016 arbejdet på syv enkeltstående energisparende projekter med kort tilbagebetalingstid. Disse vil blive præsenteret på mødet (se bilag A for nærmere beskrivelse af alle tiltag).

I handleplanen for Energiprogrammet 2017 (Bilag B – præsenteres desuden på mødet) beskrives årets forventede tiltag. Tiltagene er prioriteret med udgangspunkt i beslutning om Energiprogrammets fremtidige formål og mission. Heri ligger, at Energiprogrammet fremover skal prioritere at understøtte og vejlede planlagte anlægsprojekter og større vedligeholdelsesopgaver frem for som hidtil at gennemføre enkeltstående energibesparende projekter. Desuden skal Energiprogrammet fortsat arbejde med at udvikle og afprøve nye teknologier og løsninger. For nuværende foreligger fire planlagte projekter i 2017, som det findes fornuftigt at understøtte. Disse er: 1) renovering af bibliotekets facade, 2) renovering af rådhuset, 3) istandsættelse af bygning O. på Strandgårdsskolen samt 4) at videreføre tiltag fundet rentable i forbindelse med energimærkningen i 2016 (se bilag B for nærmere beskrivelse af alle fire). I oplægget lægges ligeledes op til en drøftelse af hvilke parametre, der fremadrettet skal vægtes i forbindelse med udvælgelsen af energitiltag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager redegørelsen for 2016 til efterretning (bilag A – gennemgås på mødet) til efterretning,
og vedtager
, at handleplanen for Energiprogrammet 2017 følges (bilag B – gennemgås på mødet).

Beslutning

Tiltrådt.

Lars Vesterskov Andreasen deltog under sagens behandling.

Økonomi

Ud af den samlede anlægsøkonomi for de beskrevne projekter i bilag B har CEB en økonomi, der udgør ca. kr. 10.200.000. Af dette bliver der ca. brugt kr. 1.600.000 til gennemførelse af energibesparende tiltag. Herudover vil energipuljen gå ind at støtte de beskrevne projekter (for nærmere beskrivelse se bilag B).

Det foreslås, at resterende midler fra energipuljen afsættes til for nuværende ukendte opgaver, som vil opstå i forbindelse med, at Energiteamet skal have en mere understøttende og udviklende funktion.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.