Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. marts 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Som en del af Kampagne Ren By Rar By 2015 foreslår Park- og Vejcenter at benytte firmaet Kampagnekompagniets skraldiade som projekt for Ishøj kommunes skoler. Det er en gennemprøvet kampagne, som er målrettet de mindste skolebørn.

Sagsfremstilling

Kampagnekompagniet har udviklet en skraldekampagne målrettet børn i 5 til 8 års alderen. Den er allerede afprøvet i flere andre kommuner med stor succes. Idéen med kampagnen er, at børnene skal udarbejde en relation til affald gennem historiefortælling, og hele forløbet slutter af med en musical. Se bilag for nærmere beskrivelse af kampagnen.

Der er 8 klasser fra 4 forskellige skoler, som er forhåndstilmeldt kampagnen, såfremt den gennemføres.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalgtet vedtager, at Kampagnekompagniets skraldiade gennemføres som skoleprojekt under dette års kampagne ren by og at prisen for kampagnen på 250.000 kr. finansieres over renovationsordningen.

Beslutning

Rettelse til indstilling:
Beløbet rettes fra 250.000 kr. til 225.000 kr.

Tiltrådt.

Merete van Leeuwen deltog i sagens behandling.

Økonomi

Kampagnen koster 225.000 kr. og finansieres over renovationen.

Bilag

Resume

Ishøj Vand er forpligtet til at gennemføre en skærpet kvalitetssikring inden udgangen af 2014.

Sagsfremstilling

Ishøj Vand er underlagt bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, og skal derfor indføre kvalitetssikring inden udgangen af 2014. Senest 6 måneder efter indførelsen skal dette meddeles Byrådet.

Ishøj Vand har med mail af 10. februar 2015 oplyst Plan-, Bygge- og Miljøcenter om, at der er indført kvalitetssikringssystem i Ishøj Vand fra den 10. december 2014.

Kvalitetssikringssystemet er udviklet i form af:

  • kurser om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne,
  • en kortlægning af produktions-/distributionssystemet samt kvaliteten af dette,
  • en kortlægning af driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l.,
  • en vurdering af risikoen for forurening af vandet fra driftsrutinerne og prioriteret indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,
  • en handleplan / årshjul, som beskriver hvornår og hvordan den prioriterede indsats håndteres,
  • en dokumentation på, at Ishøj Vand har gennemført de planlagte tiltag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager Ishøj Vands meddelelse om indførelse af kvalitetssikring til efterretning.

 

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, bek. 132 af 8. februar 2013

Bilag

Resume

Statens vandplan for Køge Bugt udkom den 30. oktober 2014. I følge miljømålsloven skal Ishøj og Vallensbæk Kommuner senest et ½ år efter offentliggørelsen vedtage et forslag til kommunal vandhandleplan.

Sagsfremstilling

Forslaget skal sendes i minimum 8 ugers offentlig høring. Planen skal endelig politisk vedtages senest 1 år efter offentliggørelsen af statens vandplan, dvs. senest den 30. oktober 2015.
Statens vandplan og den kommunale vandhandleplan vil da være gældende indtil den 22. december 2015, hvorefter de afløses af næste generation vandplan (vandområdeplanen). Statens vandplan for perioden frem til december 2015 indeholder ingen konkrete vandmiljøindsatser for Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Vandplanen har været forelagt i tidligere versioner over en periode på ca. 5 år. Vandplanen skulle oprindelig være udkommet den 22. december 2009.
Ifølge miljømålslovens kap. 11 skal de statslige vandplaner følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.
Ishøj og Vallensbæk Kommuner har jf. det forpligtende samarbejde på natur- og miljøområdet, udarbejdet et samlet forslag til vandhandleplan for de to kommuner.

I planperioden frem mod den 22. december 2015 skal der ifølge den statslige vandplan for Køge Bugt ikke gennemføres konkrete indsatser i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet sender forslag til vandhandleplan fo Ishøj og Vallensbæk kommuner i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden begynder umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk kommunalbestyrelse den 29. april 2015. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

 Miljømålsloven (lov bek. nr. 932 af 24/09/2009) kapitel 11

Bilag

Resume

Transportministeriet har sendt VVM-redegørelse for Letbane Ring 3 i forudgående høring hos ejerne, de 11 kommuner og Region Hovedstaden. Det er muligt at komme med bemærkninger til redegørelsen, inden den bliver sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i Lov om en letbane på Ring 3, hvor linjeføringen, placeringen af stationer og af kontrol- og vedligeholdelsescentret er fastlagt, og er udarbejdet på baggrund af udredningsrapporten (marts 2013). Parallelt med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der arbejdet med et dispositionsforslag for letbaneprojektet. Dispositionsforslaget vil indeholde en detaljering af det projekt, der blev udviklet i Udredningen og som dannede grundlag for Principaftalen og for Lov om letbane på Ring 3.
Proces for høring
Transportministeriet tilretter VVM-rapporten på baggrund af de indkomne høringssvar, i det omfang det findes relevant. VVM-rapporten forventes at blive sendt i offentlig høring i maj-juli 2015 i mindst 8 uger. Transportministeriet står for høringen med mulighed for, at kommunerne og regionen kan holde borgermøde lokalt.

Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet en Hvidbog. VVM-redegørelsen og hvidbogen vil danne grundlag for forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015-2016.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet fremsender et høringssvar til den forudgående høring af VVM-redegørelsen hvor det fremgår, at redegørelsen ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3, nr. 165 af 26/02/2014 og Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1184 af 06/11/2014

Bilag

Resume

Ringby-Letbanesamarbejdet har udarbejdet en Grøn-Blå strategi for Ringbyen. Grøn-Blå strategi er ikke en fysisk plan. Strategien er et værktøj til at udpege grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser. Den detaljerede afgrænsning og konkrete udpegning vil ske i de enkelte kommuners kommuneplaner og i dialog med Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet besluttede på møde den 14. maj 2013 at indgå i et dialogprojekt mellem Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og de 10 ringbykommuner om ’en fælles grøn-blå strategi’ i handlingsprogrammet for implementering af den fælles politiske målsætning.

Der er lagt vægt på, at strategien skal understøtte kommunernes planlægning af de grønne arealer og blå områder (fx vandløb, vandbassiner og søer) i byomdannelsen frem for at udpege egentlige arealer. Derfor indeholder strategien en metode for, hvordan de enkelte kommuner kan udpege og indarbejde grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser i planstrategien og kommuneplanen.

Dialogprojektet er en del af Fingerplan 2013.


Den videre proces
Grøn-Blå strategi godkendes i de enkelte byråd i første kvartal 2015. Efterfølgende skal der udarbejdes en publikation og en pressemeddelelse til formidling af dialogprojekternes resultater.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Grøn-Blå strategi for Ringbyen godkendes
at strategien ikke giver anledning til bemærkninger.

Beslutning

 Tilføjelse til indstillingen 1. at:

... og at udpegning og indarbejdelse af grønne bykiler, lokale grønne arealer, og forbindelser indarbejdes i Kommuneplan 2018-2022.

Tiltrådt.

Økonomi

Intet at bemærke

Lovgrundlag

Projektsamarbejde om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3, Fingerplan 2013.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om adminstrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015.

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Der er tale om en tidlig opfølgning med henblik på at vurdere om forudsætningerne i budgettet passer med de faktiske forhold.

Samlet set tegner der sig et forventet merforbrug på 8,8 mio.kr., heraf 7,0 mio.kr. indenfor serviceudgiftsrammen. Den væsentligste årsag kan henføres til, at der på børneområdet under Familiecentret skønnes merudgifter på op til 7,5 mio.kr.

I vedlagte bilagsmateriale, der udsendes til udvalgene med henblik på at orientere om resultatet af opfølgningen, er der redegjort for den administrative budgetopfølgning.

I notatet af 4. marts 2015 er der særskilt redegjort for udfordringerne på Familiecentrets område samt angivet forslag til mulig finansiering.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun fremsættes sag om ansøgning om tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen om den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 til efterretning.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Udvalget ønsker supplerende oplysninger.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Til efterretning.