Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. marts 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Kunstmuseet ARKEN har søgt om at gennemføre grundvandssænkning i forbindelse med udgravningen af lagunen rundt om museumsbygningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune vedtog i januar 2014 lokalplan for ARKEN - Kunstens Ø og meddelte VVM-tilladelse til projektet. Ændringer i projekter der ikke er givet VVM-tilladelse til, skal screenes jf. bilag 2, punkt. 14 i VVM-bekendtgørelsen. Grundvandssænkningen er ikke taget i betragtning i VVM-redegørelsen, der i efteråret 2013 blev udarbejdet forud for Ishøj Kommunes godkendelse af projektet.

Screening for VVM har vist, at ændringen ikke er VVM-pligtigt og ikke medfører udarbejdelse af en VVM-redegørelse, idet det vurderes, at projektets karakteristika, placering og miljøpåvirkningernes kendetegn ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet.

En afgørelse om, at et anlægsprojekt ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med en klagefrist på fire uger. Strandparken I/S har som grundejer skrevet, at de ingen bemækninger har.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ændring af projektet ARKEN - Kunstens Ø ikke kræver VVM tilladelse.

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Intet at bemærke.  

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1184 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om Planlægning af 6. november 2014.

Bilag