Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. april 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune har siden 2012 arbejdet med at leve op til regeringens ressourcestrategi, hvor målet er, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af en række materialetyper i vores husholdningsaffald. I juni 2016 begyndte haveboligerne at kildesortere metal, papir, pap og glas samt madaffald.

Etageboligerne skal også kildesortere affaldet, og der orienteres om implementeringen af de nye indsamlingsordninger.

Sagsfremstilling

Forløbet af den politiske proces er kort refereret i vedlagte notat. Daniel Lynge Hansen fra Vestforbrænding vil deltage på mødet og orientere om den direkte kommunikation med boligforeningerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bent Sørensen, Partnerchef på Vestforbrænding, deltog under sagens behandling.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Orientering om Byrådets beslutning om, at der ikke ydes tilskud til bemanding af Strandgårdsparkens og Strandlundens containerpladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets beslutning om at sende forslag til Regulativ for Husholdningsaffald i offentlig høring den 5. januar 2016, besluttede Byrådet også, at der ikke længere skulle ydes tilskud til bemanding af Strandgårdsparkens og Strandlundens containerpladser med henblik på, at de sidestilles med kommunens øvrige grundejerforeninger, som ikke modtager tilskud til deres affaldsordninger.

Daniel Lynge Hansen fra Vestforbrænding vil orientere om dialogen med grundejerforeningerne om deres nye affaldsordninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bent Sørensen, Partnerchef på Vestforbrænding, deltog under sagens behandling.

 

Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om, hvilke delegationer Byrådet skal give i den kommende valgperiode. På denne baggrund fremlægges forslag til delegering på Natur- og Miljøområdet. 

Sagsfremstilling

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Natur- og Miljøområdet. Se bilagsmaterialet.

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at Natur- og Miljømyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget orienteres om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

Det foreslås, at bemyndigelserne vedr. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven udvides til at gælde alle paragraffer i de to love, hvor Ishøj Kommune er myndighed. Delegationer for øvrige lovområder er uforandret fra de tidligere delegationer.

Delegationen gives til Park-,Vej- og Miljøcenter. (PVM). 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor Natur- og Miljøområdet godkendes og sendes til Byrådet til endelig vedtagelse.


Beslutning

Tiltrådt

Udvalget blev præsenteret for eksempler på sager, der ville have været forelagt.

Bilag

Resume

Naturmyndigheden ønsker retningslinjer for håndtering af ulovlige samt fremtidige anlæg/byggeri indenfor søbeskyttelseslinjen i Strandvangen.

Retningslinjerne ønskes vedtaget for så vidt muligt at sikre en ensartet administration af byggeri og anlæg, både eksisterende og fremadrettet. 

Sagsfremstilling

I 2013 opstartede man overflyvninger strandområdet mhp. at få foretaget en geokodning. Geokodningen har til formål at skabe en én-én sammenhæng mellem bygninger, der er registreret i BBR, og bygninger på et kort. I Strandområdet blev det konstateret, at der ligger småbygninger i Strandvangen, som ikke er redegjort for. Flere af disse småbygninger ligger inden for søbeskyttelseslinjen som reguleres af naturbeskyttelseseslovens § 16 og byggefri zone som reguleres af Byplanvedtægt 20.

I den forbindelse blev der i februar 2015 vedtaget en delegation (bilag 1), som giver mulighed for administrativt at dispensere fra Byplanvedtægten til småbygninger på i alt max 20 m2. Delegationen forholder sig udelukkende til småbygninger og ikke andre forhold som kan være gældende i forhold til søbeskyttleseslinjen.

I 2016 og 2017 er der sendt breve ud til 16 grundejere i Strandvangen, som har ejendomme der vender ud mod Jægersø. I brevene spørges der til de uafklarede forhold, som i sin tid blev opfanget af geokodningen. Flere af disse grundejere har efterfølgende vendt tilbage med ansøgning om lovliggørelse af udhuse o.a.

Det er naturmyndigheden som sidder med administrationen af søbeskyttelseslinjen, og har med modtagelsen af ansøgninger om lovliggørelse inden for søbeskyttelseslinjen screenet området via luftfotos, for at se om der ligger andre forhold som ikke er opfanget af geokodningen, men som potentielt kan stride i mod bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Der blev under screeningen fundet flere potentielle forhold (bilag 2).

Med udgangspunkt i delegationen givet i 2015, foreslås det at ændre retningslinjerne for gældende praksis, så der tages hensyn til reglerne gældende for søbeskyttelseslinjen.

Nuværende delegation ift. Byplanvedtægten:
• Delegationen giver mulighed for at dispensere til småbyggerier på i alt max 20 m2 i hele zone C. Se bilag 3

Ændringsforslag ift. både byplanvedtægt og søbeskyttelseslinjen:
• Der gives mulighed for at dispensere for småbygninger på i alt max 20 m2 inden for en zone af 15 meter inden for søbeskyttelseslinjen. Der kan yderligere gives mulighed for at dispensere til 10 m2 udhus i en zone på max 30 meter inden for søbeskyttelseslinjen, hvis man i forvejen kun har 10 m2 inden for 15 meter zonen. Se bilag 4

Dagsordenspunktet er også sendt til behandling i Teknik- og Bygningsudvalget

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager det foreslåede ændringsforslag for den fremadrettede administration af søbeskyttelseslinjen i Strandvangen.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (BEK nr. 934 af 27/06/2017)

Bilag

Resume

På Klima- og Miljøudvalgets møde i februar blev der indstillet anlægsbevilling til varmeværket til anskaffelse af ny bil. Det blev besluttet, at varmeværket afdækker mulighederne for en grøn bil. Mulighederne er præsenteret nedenfor og i bilaget.

Sagsfremstilling

Varmeværket har en vognpakke på 4 biler, hvor én bil udskiftes hvert andet år. Klima - og Miljøudvalget godkendte bevillingen til anskaffelse af en ny varevogn under forudsætning af, at bilen er "grøn". Der blev i februar 2018 indstillet bevilling på 200.000 kr. til anskaffelse af en varevogn. Vedhæftede bilag præsenterer problemstillingerne og mulighederne for anskaffelse af en grøn varevogn, samt alternativer hertil.

Varevognen, som skal udskiftes, er 10 år gammel og bruges i varmeværkets distributionsafdeling i forbindelse med vedligehold på vekslerstationer og rør i jorden. Varevognen vurderes løbende efter IVV's kørselsbehov. Det vurderes ikke, at en grøn bil (elbil) kan imødekomme varmeværkets behov, da værket har brug for en bil med anhængertræk, som skal kunne trække min. 750 kg. Det er oplyst af leverandørerne, at en el-bil pt. ikke har kapacitet til at trække anhængere i den størrelse. Varmeværkets forslag er derfor fortsat at anskaffe en dieselvarevogn, men har undersøgt følgende muligheder også:

1) En hybridbil. Der findes endnu ikke varevogne med hybridteknologi på markedet, hvorfor den mulige løsning er at eftermontere hybridteknologien i en dieselvarevogn. Det gør, at anskaffelsessummen er væsentlig højere end den givne bevilling. Samlet skønnes en hybrid varevogn at koste 524.145 kr. eks. moms. Værkstedet i Center for Park Vej og Miljø anbefaler ikke denne løsning grundet driftsikkerhed, men varevognen kan  imødekomme varmeværkets behov.

2) Købe 2 biler, en elbil samt en dieselvarevogn. Bagvedliggende tanke er, at varmeværket ved normale udkald/eftersyn vil kunne køre grønt i el-bilen og skifte til dieselvarevognen, når behovet opstår. En ny elbil vil koste omkring 250.000 kr. eks. moms.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget vedtager, at varmeværket anskaffer en dieselvarevogn og løbende følger mulighederne for at erstatte den med en mere grøn bil.

Beslutning

I indstillingen rettes "dieselvarevogn" til "benzinvarevogn".

Tiltrådt

Økonomi

Byrådet har bevilliget 200.000 til ny varevogn, der foreslås lånefinansieret og betales via varmeprisen.

Økonomien til de tre alternativer ser således ud:
1) Køb af dieselvarevogn: 170.000 - 200.000 kr. eks. moms
2) Hybridbil: 524.145 kr. eks. moms
3) Køb af 2 biler: Elbil til 250.000 kr. eks. moms og dieselvarevogn til 200.000 kr. eks. moms i alt ca. 450.000 eks. moms.

Lovgrundlag

Bilen afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Bilag

Resume

Kommunerne har fået mulighed for at ansøge miljø- og fødevareministeren (Kystdirektoratet) om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på bestemte arealer i eller omkring havnen og på arealer mellem byen og havnen. Formålet er at knytte byen og havnen tættere sammen. Ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelsen på Ishøj Havn, i forbindelsen mellem havn og by samt på Kunstens Ø og den tilstødende strandbred ønskes godkendt. 

Sagsfremstilling

Kysterne i Danmark er som hovedregel omfattet af enten strandbeskyttelse eller klitfredning i henhold til naturbeskyttelsesloven. Dog er større havne og byer helt eller delvist undtaget. Formålet med strandbeskyttelse og klitfredning er blandt andet hensynet til kystlandskaberne, de naturbeskyttelsesmæssige interesser, herunder naturområder og arter af international betydning (Natura 2000, bilag IV-arter), men også de rekreative interesser, herunder at sikre befolkningens frie og lige adgang til stranden.

Inden for både klitfredning og strandbeskyttelse gælder der et forbud imod at ændre tilstanden. Dog har kommunerne kunnet søge om dispensation til etablering af faciliteter som fx. borde- og bænkesæt, informationstavler, toiletbygninger, stier med videre.

I juni 2017 trådte en ændring af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse i kraft. Lovændringen giver flere muligheder for friluftslivet og til kystbyerne inden for strandbeskyttelseslinjen.

De nye muligheder betyder:

1. Ophævelse af krav om dispensation i tilfælde, hvor der i dag allerede gives dispensation, samt fjernelse af krav om dispensation til enkelte andre anlæg.

2. Muligheden for at få dispensation lempes for en række faciliteter og anlæg, som det i dag ikke eller kun sjældent er muligt at få dispensation til.

3. Kommunerne får mulighed for at søge miljø- og fødevareministeren om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne og på arealer mellem byen og havnen.

For de kommuner, der ønsker at benytte muligheden for at søge ophævelse af strandbeskyttelseslinjen jf. pkt. 3, er der er ansøgningsfrist den 1. juni 2018, og det bliver én samlet afgørelse for den enkelte kommune.

Ishøj Kommune har sammen med Strandparken I/S og de øvrige kommuner i strandparken udarbejdet en vision for strandparken, hvor det er ønsket at udvikle nye rekreative tilbud for borgerne i lokalområderne og for turister, således at der i og omkring lystbådene kan lokalplanlægges for flere kystrelaterede fritidsanvendelser.  Et væsentligt element i visionen er bl.a. at binde lystbådehavnene bedre sammen med de bagvedliggende byområder.

En ophævelse af strandbeskyttelseslinjen vil smidiggøre realiseringen af visionen, idet der ikke skal ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til hvert konkret tiltag, som fx etablering af en café, overnatningsmuligheder eller muligheder for events ved havnene.

Sideløbende med ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen er kommunen i dialog om ændringer af Fingerplanens bestemmelser om de indre grønne kiler og kystkilerne, som ligeledes omfatter Køge Bugt Strandpark. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at sende ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Ishøj Havn til Kystdirektoratet.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Bilag

Sagsfremstilling

Nye poser til indsamling af madaffald hos borgerne
I forbindelse med sortering af madaffald har borgerne hidtidig fået udleveret bioposer til opsamling af madaffaldet i hjemmet.

1. januar 2017 skiftede Vestforbrænding behandlingsanlæg for madaffald. Tidligere blev madaffaldet afleveret til Biovækst i Audebo. Nu afleveres det til Hashøj Biogas i Dalmose og Komtek A/S i Holsted. Det betyder, at madaffaldet nu omdannes til biogas ved pulpning og våd bioforgasning mod tidligere kompostering og tør bioforgasning. Den nye biogasningsproces er betydelig mere effektiv, og produktionen af biogas er 5-6 doblet. 

I de nye biogasanlæg foregår bioforgasningen så hurtigt, at bioposerne ikke kan nå at nedbrydes, og derfor sorteres bioposerne fra sammen med andre ikke komposterbare fraktioner som f.eks. plastposer.  Alle poserne ender herefter til forbrænding.

Bioposerne har i øvrigt vist sig at give anledning til flere problemer hos borgerne, og derfor har Vestforbrændings bestyrelse besluttet, at bioposer erstattes med plastposer af 100% genanvendt plast.  

Beslutning

Til efterretning