Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. april 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune ejer 2,25 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 23. maj 2018.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

Der vedlægges som Bilag 03.a et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Ishøj Kommunes repræsentant er Ebbe Rosenberg.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamling den 23. maj 2018, jf. Bilag 00.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Ishøj Kommune 2,25 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 23. maj 2018 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsordenen, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. Bilag 02.a. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. Bilag 01.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune på generalforsamlingen,
- tager bestyrelsens beretning til efterretning,
- godkender selskabets årsrapport,
- godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 15.268 i selskabet,
- stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
- giver Ebbe Rosenberg mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående i den resterende valgperiode.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Bilag