Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. maj 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Vestforbrænding deltager på mødet og orienterer om status på indførelse af de nye affaldsløsninger, der træder i kraft den 1. juni 2016.

Sagsfremstilling

Udbringningen af 2-kammerbeholderne til villaer og rækkehuse begyndte i starten af maj. Disse beholdere er plomberet med tape, hvorpå der står, at tapen først må brydes og beholderen tages i brug 1. juni. Det vil nemlig være lidt problematisk, hvis de bliver taget i brug med f.eks. madaffald allerede i maj, når de først tømmes i juni.

Sammen med beholderne udleveres en sorteringsvejledning, og de gamle beholdere indsamles, hvis grundejerne ikke ønsker at beholde dem.

Vestforbrænding orienterer om eventuelle reaktioner fra grundejerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Omkostninger til Vestforbrændings møder og information er indeholdt i renovationens budget.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Resume

Vestforbrænding deltager og orienterer om mulighederne for nedgravede affaldssystemer og finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har udarbejdet et notat, som beskriver mulighederne for at etablere nedgravede affaldssystemer til de affaldsløsninger, etageboliger og enkelte rækkehusbebyggelser skal indføre over de næste par år. På mødet vil Vestforbrænding deltage i en principiel drøftelse af mulighederne med henblik på, at udvalget forelægges en sag til beslutning på et efterfølgende møde. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Principper for finansiering af affaldssystemerne drøftes på mødet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Baldersbækken er et spildevandsanlæg og i tingbogen noteret med ejerforhold ”Offentligt vandløb”. Ishøj Kommune står i dag som ejer af Baldersbækken. Der skal træffes beslutning om, at overføre ejerforholdet til henholdsvis Ishøj Spildevand A/S og HTK-Kloak A/S (Høje-Taastrup Kommune).

Sagsfremstilling

Ved Landvæsenskommissionens kendelse i 1970 og tillægskendelse i 1973 overførte man en række offentlige vandløb herunder Baldersbækken til forsyningsområdet.

I den forbindelse blev ejerforholdene til de offentlige vandløb generealt berigtiget i tingbogen, dog blev ejerforholdet til Baldersbækken ikke berigtiget ved en forglemmelse.

I forbindelse med anlæggelse af København - Ringsted banen konstaterede BIOFOS, som havde en spildevandsledning liggende i Baldersbækken, at Baldersbækken ikke er registreret som et spildevandsteknisk anlæg men som et vandløb. Det er derfor nødvendigt at foretage en berigtigelse af ejerforholdet, hvorved Ishøj Kommune som ejer af Baldersbækken overdrager ejerforholdet til de respektive forsyningsselskaber.

Administrationen i Ishøj Spildevand A/S har i 2015 afholdt en række møder med deres rådgiver Horten Advokatfirma, BIOFOS, HTK-Kloak A/S samt Landinspektørfirmaet LE34 om udredning af forløbet samt udfærdigelse af en aftale om overdragelse af rettigheder og forpligtigelser til Baldersbækken.

I forbindelse med dannelsen af Ishøj Spildevand A/S i 2010 blev Baldersbækken ikke medtaget i overdragelsen. For at få noteret de rette ejere af Baldersbækken er det nødvendigt at berigtige ejerforholdet.

Til orientering oplyses det, at Lille Vejleå er et naturligt vandløb og derfor ikke omfattet af berigtigelsen.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der sker en berigtigelse i Tingbogen af de rette ejere af Baldersbækken, som samtidig overdrages til forsyningsselskaberne Ishøj Spildevand A/S og HTK-Kloak A/S. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Spildevand A/S afholder allerede nu udgifterne til drift af Baldersbækken. Baldersbækken repræsenterer ikke i sig selv en salgsværdi for Ishøj Kommune, hvorved overdragelsen kan ske uden økonomisk mellemværende.

Ishøj Forsyning betaler samtlige omkostninger i forbindelse med berigtigelsen.

Bilag

Resume

I/S Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af Winthersminde. Forslaget skal efter godkendelse i Byrådet sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Som en del af godkendelsen, anmoder VEKS om, at ny bebyggelse påbydes, at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning. Formålet med at pålægge tilslutningspligt er, at sikre tilstrækkelig tilslutning for at opnå den bedste samfundsøkonomi. VEKS har udført en analyse, der viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme i området.

Godkendelse af projektforslaget forudsætter, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, at etablere fjernvarme som kollektiv varme. VEKS' analyse viser, at en forudsætning for en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme er, at alle tilslutter sig. Såfremt der ikke er tilslutningspligt, er det usikkert hvor mange, der tilslutter sig, og der vil dermed ikke være tilstrækkelig økonomisk grundlag for at etablere kollektiv varmeforsyning. Hvis der ikke er tilslutningspligt vil alternativet være varmepumper. Med tilslutningspligt vil brugerøkonomien ved fjernvarme være lavere end ved varmepumper.

VEKS har hidtil talt med 3 virksomheder, der alle har udtrykt tilfredshed med udsigten til, at området forsynes med fjernvarme.

Projektforslaget skal efter Byrådets godkendelse i høring i 4 uger hos berørte grundejere.

Forslaget til fjernvarmeprojekt er et forslag til planlægning af varmeforsyningen i området. Der er derfor udarbejdet en miljøscreening jf. Miljøvurderingsloven. Det foreløbige resultatet af screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Screeningen skal herefter i høring, hvorefter det endelige resultat af screeningen vil blive udarbejdet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at ny bebyggelse i Winthersminde pålægges at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning,
at ’Projektforslag for fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet Winthersminde’ sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning
Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg
Lov om miljøvurdering

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til miljørapport af forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med lokalplan 1.75 og kommuneplantillæg nr 3.

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som lokalplanen og kommuneplantillægget medfører.

Miljøvurderingen har været sendt i høring hos Center for Park, Vej og Miljø samt Ishøj Forsyning.

For lokalplanen og kommuneplantillægget er de væsentligste ændringer fra de eksisterende rammer, at der sker en ændring i anvendelse fra detailhandel, industri, værksteder, erhverv, kontor og serviceerhverv til boligområde med offentlige- og kulturelle institutioner, administrations- og kontorerhverv, liberalt erhverv, blandede byfunktioner. Desuden stiger etageantallet fra to etager til otte etager, og klimatilpasning integreres i kommuneplantillægget.

Miljørapporten fokuserer på fire miljøfaktorer: Jordforurening, arealanvendelse, vand og visuel påvirkning.

Lokalplan og kommuneplantillæg behandles i Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sende miljørapporten i høring i minimum 8 uger samtidig med forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og kommuneplantillæg nr 3.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering om planer og programmer

Bilag

Resume

Skovrejsningsprojektet nord, øst og syd for Ishøj Landsby er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (undersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet ikke skal undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at etablere 26,5 ha skov nord, øst og syd for Ishøj Landsby.

Ifølgel VVM-bekendtgørelsen skal nyplantning af skov screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at skovrejsningsprojektet nord, øst og syd for Ishøj Landsby ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.