Referat
Klima- og Miljøudvalget torsdag den 18. juni 2020 kl. 14:00

Kantinen - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

De fem ejerkommuner skal inden den 1. juli 2020 afklare det fremtidige ejerskab af Indsamling på Tværs I/S. Til hjælp for denne proces, er der udarbejdet fem overordnede fremtidsscenarier samt et notat, hvor økonomien ved et udbud er vurderet.

Det indstilles, at Ishøj Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S. Herefter er det muligt for ejerkommunerne at udtræde med 12 måneders varsel, eller hvis der er enighed blandt alle ejere herom.

Det indstilles ligeledes, at der til efteråret træffes beslutning om, hvorvidt Indsamling på Tværs I/S skal forblive i den nuværende ejerstruktur, eller om selskabet skal virksomhedsoverdrages som datterselskab til Vestforbrænding A/S. I begge scenarier kan der efterfølgende ske en markedsprøvning af selve affaldsindsamlingen.

Sagsfremstilling

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner stiftede i efteråret 2019 det fælleskommunale interessentskab Indsamling På Tværs, efter styrelseslovens § 60 samt erhvervede de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S), kaldet Ressourceindsamling.

Ressourceindsamling A/S havde opstart den 6. april 2020 med indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

Ifølge selskabets vedtægter skal Ejerkommunernes fortsatte ejerskab og deltagelse i Interessentskabet afklares inden den 1. juli 2020. Dette bør afklares med henblik på at afklare den fremadrettede konstruktion og ejerkreds for Interessentskabet.

Det anbefales, at kommunerne efter sommerferien træffer beslutning om fremtiden for Indsamling på Tværs I/S og igangsætter et arbejde frem mod en løsning for tiden efter kontraktudløb af den nuværende aftale (maj 2021). Der er vedlagt et bilag med de forskellige fremtidsscenarier.

Administrationens vurdering viser (jf. bilag 1), at det er mest fordelagtigt at fastholde eget selskab og videreudvikle dette (scenarie 1) eller at virksomhedsoverdrage selskabet til Vestforbrænding A/S med henblik på videreførelse af affaldsafhentningen i et datterselskab under Vestforbrænding A/S (scenarie 2). I vurderingen indgår seks parametre, hvoraf det især er parametrene nærhed, fleksibilitet og styringsmodel, der adskiller disse to scenarier fra at vælge at gennemføre eget eller fælles udbud af affaldsopgaven. Derudover indgår parametrene; forsyningssikkerhed, klima og miljø, omkostninger.

Parametrene, som fremtidsmodellerne er vurderet ud fra, er i stor udstrækning sammenlignelige med de parametre, som Vestforbrænding A/S har anvendt i deres sagsfremstilling til bestyrelsen om etablering af datterselskab til affaldsindsamling.

Bilaget med en gennemgang af tømmepriser for forskellige kommuner, der har gennemført udbud af affaldsindsamlingen viser, at tømmeprisen i snit er højere end den forventede tømmepris for Indsamling på Tværs I/S. Indsamling på Tværs I/S forventes derfor at have konkurrencedygtige tømmepriser. For borgerne i de fem ejerkommuner er der en direkte sammenhæng mellem tømmepriser og renovationsgebyret. Uanset om kommunerne til efteråret vælger at forblive eget selskab eller etablere et datterselskab til Vestforbrænding A/S, kan man vælge at markedsprøve selve indsamlingsopgaven i Ressourceindsamling A/S for at vurdere, om selskabet har konkurrencedygtige tømmepriser.

Administrationen anbefaler, at der efter afklaringen af den fremtidige løsning uanset valg af scenarie, samtidig træffes beslutning om en ny styringsrelation (kundeservice, kontraktstyring mv.) mellem selskabet, Vestforbrænding, kommunerne og indsamlingsoperatøren (pt. Ressourceindsamling A/S). En ny styringsrelation skal sikre større nærhed til borgerne, øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostningerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, 
at Ishøj Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S,
at administrationen kvalificerer scenarie 1 og 2 (at fastholde eget selskab og videreudvikle dette, eller at virksomhedsoverdrage selskabet som datterselskab til Vestforbrænding A/S), med henblik på, at de tilbageværende kommuner træffer endelig beslutning om model i efteråret 2020.  

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre:
Henviser til særindstilling fra BYR november 19, og afventer analyse af betydning af flere affaldsfraktioner for Ressourceindsamling.

Økonomi

Indsamling på Tværs I/S vurderes at være konkurrencedygtige med private udbydere. De seneste udbud, der kan sammenlignes med, viser højere tømmepriser end Ressourceindsamlings forventede tømmepriser.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen 

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 5. maj 2020 et nyt kommissorium for Grønt råd. Ifølge kommissoriet har Klima- og Miljøudvalget to medlemmer i Grønt Råd, hvoraf den ene skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget.

Næstformanden for Grønt Råd skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget, og hvert af medlemmerne har en suppleant fra udvalget, som træder ind ved fravær.

Klima- og Miljøudvalget skal vælge, hvem der udover udvalgets formand skal være medlem i Grønt Råd, samt hvem der skal være suppleanter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at et medlem og to suppleanter fra Klima- og Miljøudvalget vælges til repræsentanter i Grønt Råd.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt valgtes som medlem af Grønt Råd
Annelise Madsen valgtes som suppleant for Erkan Yapici
Ebbe Rosenberg valgtes som suppleant for Ole Wedel-Brandt

Bilag

Resume

Pesticider i grundvandet er den hyppigste årsag til, at drikkevandsboringer må lukkes. Det kan derfor være en god ide at opfordre borgerne til at passe på grundvandet ved ikke at anvende pesticider til at få ukrudtsfrie haver. Pesticidkampagner sætter fokus på forbruget af pesticider og informerer borgerne om, hvorfor de ikke skal anvende pesticider.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune indvinder Ishøj Vandforsyning og HOFOR store mængder grundvand til forsyning af bl.a. kommunens borgere med drikkevand. Det er derfor vigtigt, at der passes godt på grundvandet, så der kan være godt drikkevand til kommunens borgere også i fremtiden. Pesticider er den hyppigste årsag til at vandforsyningerne må lukke vandindvindingsboringer.

I Ishøj Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en af indsatserne, at der skal gennemføres en pesticidkampagne overfor private. Planen var, at Ishøj Kommune i foråret skulle have deltaget i HOFOR's pesticidkampagne "Rent vand til møgungerne - drop sprøjtegiften i haven", der skulle have kørt fra medio marts til medio maj på facebook, hjemmeside og i medierne. Corona-situationen gjorde, at Kommunikation ikke havde ressourcer til at gennemføre kampagnen.

Miljøstyrelsen lancerede samtidig deres informationskampagne "Sammen gør vi haven grøn", hvor der er lavet en hjemmeside med gode råd til at få pesticiderne ud af haven.

Derudover har Danske Vandværkers Forening også udarbejdet materiale til en pesticidkampagne "Pesticidfri have", og Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes en kampagne "Giftfri have", hvor borgerne kan tilmelde deres have som giftfri.

Halvdelen af havesæsonen 2020 er gået, så derfor anbefaler administrationen, at pesticidkampagnen først afvikles i foråret 2021, når borgerne igen påbegynder havearbejdet. Pesticidkampagnen kan evt. afvikles sammen med Ishøj Forsyning. Der kan her i løbet af sommeren laves lidt information om pesticider og giftfrie haver på hjemmesiden med link til Miljøstyrelsens og Danmarks Naturfredningsforenings hjemmesider.

I forhold til anvendelsen af pesticider på kommunale arealer, arbejdes der på en handlingsplan om udfasning af brugen af pesticider.    

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at der gennemføres en pesticidkampagne i sommeren 2020 med allerede tilgængelig information, og
at der udarbejdes og gennemføres en større pesticidkampagne i foråret 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Umiddelbart kan der laves en pesticidkampagne inden for driftsbudgettet. Såfremt der skal udarbejdes flyers eller lignende skal der indhentes priser.

Resume

På baggrund af budgetforlig 2020 er der frigivet 200.000 kr. til små grønne oaser. Center for Byudvikling og Center for Park, Vej og Miljø foreslår at etablere en markant løgplantning med små opholdssteder på Den Grønne Forbindelse, for at dette kan være med til at sætte gang i udviklingen af denne.

Sagsfremstilling

”Den Grønne Forbindelse” løber igennem det tætte byområde i bykernen og binder de to ådale sammen gennem et aktivt og grønt forløb. Den Grønne Forbindelse har til formål at udvikle og sikre de grønne områder i Ishøj by. Det foreslås, at midlerne til små grønne oaser anvendes til at markere den samlede grønne forbindelse igennem Ishøj vha. en markant linje. (se bilag A) En linje, der i praksis består af en markant og længeblomstrende blanding af forårsløg, der har til formål at forskønne og begrønne eksisterende græsarealer og grønne vejrabatter. På udvalgte steder opsættes der bænke og skabes dermed små opholdsrum, der kan invitere til ophold og fællesskab. Det undersøges desuden, om det er muligt nogle steder at supplere linjen med en bræmme af vilde blomster. De vilde blomster vil blomstre efter afblomstring af løg og være til glæde for insekter og vilde bier. Ved at anvende midlerne til små oaser på Den Grønne Forbindelse på denne måde vil man tilgodese mange af byens borgere på tværs af kommunen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Center for Park, Vej og Miljø arbejder videre med konceptet for små grønne oaser i tilknytning til Den Grønne Forbindelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

På baggrund af et løst overslag fra DLF vil man kunne lægge 700 m løg til 160.000 kr.

Der anvendes ca. 40.000 kr. på bænke udvalgte steder langs forbindelsen. 

Denne sag behandles også i Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Resume

Strandgårdskolen og Vibeholmskolen har fremsat et ønske om en Find Vej rute i Ishøj Kommune. Ishøj Naturcenter og Center for Park-, Vej- og Miljø har i den forbindelse indgået et samarbejde med den lokale orienteringsløbeklub om at udarbejde en orienteringsrute med QR koder i Ishøj Søpark og området omkring Ørnekæret samt beregnet et overslag på omkostninger.

Sagsfremstilling

Find Vej er et konceptprojekt under Dansk Orienterings-Forbund, hvor man opsætter en række faste orienteringsløbsposter, som forsynes med QR koder, der giver brugerne muligheder for at skabe individuelle orienteringsudfordringer. 

I Ishøj Søpark samt i området omkring Ørnekæret opsættes et antal træstolper, som hver mærkes med en QR kode. Via hjemmesiden
www.findvej.dk gives brugerne mulighed for at skabe individuelle ruter vha. QR koderne. Det betyder at børnehaver, skoleklasser, familier, hardcore løbere og handicappede alle kan sammensætte en rute, som er passende til deres niveau samt udarbejde netop de spørgsmål, clues eller oplysninger til hver post, som tjener deres specifikke formål.

Handicappede kan udvælge de poster som er lettilgængelige og udelukkende bruge dem. Lærere kan kombinere motion med en mobilquiz som kan handle om, dansk, matematik eller evt. lokale klimamål. Familier kan danne deres egne skattejagter, og Ishøj Kommune kan f.eks. udarbejde en rute med spørgsmål som omhandler klimatilpasning i Ishøj Søpark.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektet gennemføres, og at midlerne bevilges fra Klimapuljen.

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Orienteringsløbeklubben har allerede tegnet kort over områderne. Prisen for 30 stolper, QR koder samt tryk af foldere og folderkasser beløber sig til ca. 30.000 kr.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Resume

Forslag til Kommuneplan 2020 har været i høring i 8 uger og der skal træffes beslutning om at vedtage Kommuneplan 2020 endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør, hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Den 11. marts 2020 blev der afholdt et borgermøde, hvor ændringerne af planen blev gennemgået og der var lejlighed til, at få stillet afklarende spørgsmål.

I høringsperioden er der indkommet en række høringssvar og bemærkninger til kommuneplanen. Der er ikke modtaget høringssvar til miljørapporten.

Alle høringssvar fremgår i vedlagte høringsnotat (Bilag).

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Kommuneplan 2020 vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt.

Beslutning

Tiltrådt

 

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4.

Bilag

Resume

I forlængelse af Borgmesterens mail til Byrådet af 25. maj 2020 om budget 2021, drøfter fagudvalgene muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Sagsfremstilling

I tids- og handleplanen for arbejdet med budget 2021 var det forudsat, at der skulle afholdes byrådsseminar den 6. og 7. maj. Seminaret blev aflyst pga. den aktuelle situation med Corona, og er rykket til den 17. og 18. juni.

Pt. er der nogle store usikkerheder i relation til budget 2021:

- De præcise økonomiske konsekvenser af udligningsreformen kendes ikke pt. KLs tilskudsmodel forventes først opdateret, når der foreligger en økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2021.

- Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev indgået den 29. maj. Administrationen vil frem mod byrådsseminaret regne på de økonomiske konsekvenser af aftalen for Ishøj Kommune.

- Der er stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, både på kort og langt sigt. Ikke mindst ledigheden er steget, med deraf følgende øgede udgifter til overførselsindkomster.

Til byrådsseminaret den 17. -18. juni forventes der større klarhed over usikkerhederne. På seminaret gives en orientering om den aktuelle økonomiske situation, herunder den kendte ”bundlinje” i budget 2021. Alt afhængig af ”bundlinjen”, vil der også blive præsenteret forslag til en eventuel spareramme.

For at være på forkant med et eventuelt behov for besparelser opfordres fagudvalgene til at drøfte hvilke muligheder der er for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Det er selvfølgelig også muligt at drøfte nye ønsker til budgettet, som kan finansieres ved omplacering inden for udvalgets budgetramme.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sagen drøftes på fagudvalgsmødet med muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel besparelser.

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Cirkulære om Budget og Regnskabssystem og revision mv. for kommuner.

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2020 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet viser forventede merudgifter på 12,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2020.

Som orienteret tidligere på året, ved den administrative budgetopfølgning, forventes der i 2020 et økonomisk pres på førtidspension, det specialiserede socialområde og renovationsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Samlet set forventes der ved denne budgetopfølgning merudgifter på i alt 12,1 mio. kr. i 2020.

Grundet coronakrisen er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På baggrund af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen bliver fulgt nøje og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser samlet set forventede merudgifter på 12,1 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 1,1 mio. kr. indenfor serviceudgiftsrammen og 10,7 mio. kr. udenfor serviceudgiftsrammen samt 0,2 mio. kr. på en finansiel post.

Under Klima- og Miljøudvalgets områder forventes der merudgifter på 2,5 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Klima- og Miljøudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling

Substitutionssagen på Ishøj Varmeværk.

Substitutionssagen er fortsat sat på bero. Vi afventer stadigvæk Forsyningstilsynets (gamle Energitilsynet) høringsudkast til afgørelse af substitutionssagen, efter at der er kommet nye oplysninger, som kan have en afgørende rolle i sagens udfald. Det drejer sig specielt om spørgsmålene om varmeværkets kapacitet og anskaffelse af biobrændsel.

Første frist til høringsudkastet blev lovet ultimo november 2019 af Forsyningstilsynet. Sidenhen er fristerne blevet udskudt flere gange.

Det sidste nye er, at sagen skal for Forsyningstilsynets ledelse d. 16/06, og at vi derfor forventer et høringsudkast til afgørelse efter sommerferien.    



Ren natur


Ishøj kommune har meldt sig til et frivilligheds- og sponsorkoncept under Hold Danmark Rent, kaldet Ren Natur, hvor foreninger kan tjene sponsormidler ved at samle henkastet affald på en specifik rute i deres tilhørskommune.

Ishøj Kommune har i år indmeldt 6 ruter til projektet, hvor 2 af ruterne gennemgås for henkastet affald to gange (forår og efterår). Alle indmeldte ruter i Ishøj Kommune er afsat til foreninger. De tilmeldte ruter i Ishøj Kommune samt hvilke foreninger, som har tilmeldt sig til indsamling, kan ses på: https://rennatur.org/ishoj-kommune/

Renovationen bidrager med 16.000 kr. fra midler afsat til informationskampagner om affald. Midlerne går til indkøb af indsamlingsmateriel; snapper, sække, handsker og veste. Foreningernes indsats belønnes med 3.000 kr. til deres respektive klubkasser. Ishøj Kommune opnår ved deltagelse i Ren Natur at sætte fokus på henkastet affald samt at inddrage borgere i renholdelse af kommunens arealer.

Tilmelding til Ren Natur gælder for et driftsår ad gangen.


Liste over administrativt meddelte afgørelser.  

Beslutning

Til efterretning.

Bilag