Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. november 2015 kl. 17:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Spildevand A/S´s betalingsvedtægt skal tilpasses ændret lovgivning.

Sagsfremstilling

Spildevandsforsyningsselskabet skal sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne og kommunalbestyrelsen skal godkende at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen.

Betalingsvedtægten blev behandlet på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015, og erstatter den tidligere betalingsvedtægt fra 01. januar 2015. I (Bilag 10.A) er ny tekst markeret med rødt. Ændringerne er dels redaktionelle og dels præciseringer indenfor nedenstående konkrete afsnit:

  • administrative afgørelser
  • fastsættelse af takster
  • vejbidrag
  • forbrugerrepræsentation og
  • klageadgang.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ”Ishøj Spildevands betalingsvedtægt dateret  januar 2016” godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Der udleveres revideret betalingsvedtægt Ishøj Spildevand 2016 på mødet.
Bilaget erstatter bilag 10.A på dagsordenen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010

Bilag

Resume

Ishøj Vand A/S´s Regulativ skal tilpasses ændret lovgivning.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandforsyningsanlæg udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Forsyningens gældende regulativ trænger til en revidering. Regulativet blev behandlet på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015, og skal herefter godkendes af Byrådet.

Regulativet er udarbejdet efter Naturstyrelsens vejledning fra 2013. Vejledningen har generelt angivet den bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Regulativet erstatter det tidligere ”Regulativ for vandforsyning” fra den 2. november 2010. I (Bilag 7.A) er ny tekst markeret med rødt. Ændringerne er dels redaktionelle og dels præciseringer indenfor nedenstående konkrete afsnit:

1. Indledende bestemmelser
2. Ishøj Forsynings styrelse
3. Ret til forsyning med vand
5. Stikledninger
6. Opretholdelse af tryk og forsyning
8. Vandinstallationer
9. Afregningsmålere
12. Anlægsbidrag
15. Klage m.v.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ” Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg” godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.