Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. november 2020 kl. 17:00

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Byrådet besluttede d. 11. august at deltage i DK2020 og den 6. oktober også at tilslutte sig partnerskab om VIP-projekter, som er koblet til DK2020. Der søges hermed finansiering til at indgå i den regionale, fælles organisering.

Sagsfremstilling

Partnerskabet i DK2020 omfatter både et tilbud til den enkelte kommune samt et arbejde på tværs i kommuner sammen med regionen. Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan og tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning. DK2020 er et tre-årigt projekt.

Der er lavet en regional organisering i regi af KKR Hovedstaden, og det er besluttet i det regi, at kommunerne deltager i dette arbejde. Organiseringen er forankret i Gate21 for at sikre en tæt sammenhæng til projekterne der. Finansieringen af denne organisering tilfalder de kommuner, der deltager i DK2020. Udover betaling for deltagelse i det fælles projekt, skønner den overordnede projektledelse, CONCITO, at Ishøj Kommune skal bidrage med projektledelse svarede til halvandet årsværk til udarbejdelsen af klimahandlingsplanen. Estimatet er med forbehold for, at nogle kommuner er længere fremme med klimaplaner end andre, og den krævede arbejdsindsats er derfor svær at vide på forhånd. I arbejdet med klimahandlingsplanen skal medtages det arbejde, som pågår med klimastrategier og VIP-projekter, for at opnå synergier mellem planer, strategier, kompetencer og erfaringer.

Ishøj Kommune påbegynder arbejdet med klimahandlingsplanen i regi af DK2020 i efteråret 2021. Inden opstart skal kommunen ansøge om at deltage og godkendes af den overordnede projektledelse. Ansøgning til DK2020 skal sendes i efteråret 2021 og indeholde en beskrivelse af kommunens nuværende arbejde med klima, herunder planer og strategier, adgang til data, mangler i klimaarbejdet og motivation for at ansøge til DK2020. I bedømmelsen er det vigtigt at vise kommunens motivation og politiske opbakning. Der skal derfor medsendes et borgmesterbrev, hvor den politiske opbakning dokumenteres. Bilag B er udarbejdet af Realdania og indeholder information til ansøgere til projektet.

 

Bilag C er Sønderborgs klimahandlingsplan og vedlægges som et eksempel på, hvordan en klimaplan kan udformes.

 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at 18.294 kr. fra klima- og miljøpuljen i 2020 bliver brugt til DK2020, og at finansiering af 2021-betalingen på 38.000 kr. indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgning for 2021, og betaling for 2022 indgår i budgetprocessen for budget 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommunes andel i det samlede projekt udgør i 2020 18.294 kr. (selvom Ishøj Kommune først deltager i anden runde af DK2020 med opstart i efteråret 2021). Da projektet forløber over tre år, vil Ishøj Kommune blive opkrævet samme beløb to gange mere, for 2021 og 2022. Se bilag A for fordeling af udgifter mellem kommunerne i KKR.  

Det foreslås at udgiften i 2020 tages fra Klima- og miljøpuljen. De næste år er der ikke afsat budget til deltagelse i DK2020. Projektet vil løbe frem til 2023. Opkrævningen vil ske i 2021 og 2022 for et år ad gangen.

 

 

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 6. oktober 2020 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 180 millioner kroner til finansiering af forventede investeringer i 2021.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 77 millioner kroner i:

 • Reduktion af udledningen af NOx (kvælstof). Optimering af processer/anlæg til reduktion af udledningen af NOx (kvælstof) fra begge affaldsforbrændingsanlæg. Udledningen af NOx (kvælstof) opfylder i dag de fastsatte grænseværdier, men projektets skal sænke udledningen yderligere, til gavn for miljøet.
 • Køb af anlægsaktiver fra Lyngby Kraftvarmeværk A/S (tidligere DCG). Køb af DTU Kraftvarmeværk fra selskabet Lyngby Kraftvarmeværk A/S blev gennemført med overtagelsesdagen 1. juli 2020. Investeringen er finansieret over egenkapitalen og vil efter godkendelse i bestyrelsen og ejerkommuner blive finansieret ved lånoptagelse.


Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 103 millioner kroner i:

 • Kraftvarmeanlæg. Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på anlæggene, herunder også optimering af dele af forbrændingsanlæggets elforsyningsanlæg/installationer.
 • Varmenet. Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.
 • Akkumuleringstanke. Forventet investering i akkumuleringstanke i forbindelse med varmenettet til at optimere udnyttelse af fjernvarme, herunder reduktion af behov for spidslastvarme på naturgas og øget fleksibilitet i varmenettet.
 • Bygninger. Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger og modtagehal.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 180 millioner kroner til finansiering af forventede investeringer i 2021 på 180 millioner kroner.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2019 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41%.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter

Bilag

Resume

Vestforbrænding (VF) arbejder i forbindelse med ”Klimaplanen for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” på, at der ikke sker en reduktion eller lukning af VF’s energianlæg. Ishøj Kommune følger dette arbejde, da en reduktion eller lukning af VF efter alt at dømme også vil have konsekvenser for ejerkommunerne. En række af VF’s egne argumenter for at bevare VF’s energianlæg er samlet her.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ”Klimaplanen for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” skal en række af de nuværende 23 danske forbrændingsanlæg lukkes eller reduceres. VF arbejder på at sikre, at der ikke sker reduktion eller lukning af VF’s energianlæg.

VF ønsker at give interessenter og stakeholdere input til debatten og fremhæver vigtigheden af at bevare VF’s energianlæg ud fra bl.a. følgende argumenter:

 • VF har landets billigste affaldsbehandlingstakst. En lukning vil medføre en omkostningsstigning på 67 mio. kr. årligt til behandling og transport i oplandet.
 • En lukning vil betyde et væsentligt værditab for de 19 ejere samt højere omkostninger til kommunerne og borgerne i ejeroplandet.
 • En lukning vil betyde, at minimum 100 lokale arbejdspladser forsvinder.
 • VF har et veludbygget fjernvarmenet, og de næstbilligste varmepriser på Sjælland.
 • Vestforbrænding har miljømæssigt tidssvarende teknologi, der kan leve op til de nye emissionskrav (BREF miljøkrav) uden yderligere investeringer.
 • VF har en fuldt udnyttet forbrændingskapacitet uden brug af ”importaffald”.

Der er endnu ikke enighed om kriterierne for udvælgelse. Tabel 1 oplister en række mulige udvælgelseskriterier og VF’s egen vurdering af, hvor de står hhv. stærkere og svagere.

Udvælgelseskriterie

VF står stærkere

VF står svagere

Billig affaldshåndtering

x

 

Stranded costs*

 

x

Geografisk fordeling af forbrændingskapacitet (den regionale fordeling)

 

x

Reduktion af importaffald

x

 

Miljøpræstationer

x

 

Opretholdelse af varmegrundlaget

 

x

*Stranded costs: Begrebet er ikke entydigt men kan b.la. defineres som den restgæld, der: 1) vil skulle indfries til långiver ved en kapacitetsreduktion eller lukning og 2) de omkostninger, der vil realiseres ved at reducere eller eller lukke et anlæg i form af restafskrivninger, nedrivning og genetablering af arealer.

Generelt ser VF rationelle økonomiske- og effektivitetsmæssige hensyn, herunder effektiv drift- og miljømæssig optimering, som de optimale argumenter for at beskytte VF.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Det er nødvendigt, at Ishøj Varmeværk får opgraderet sine vekslerstationer i Ishøj, og der fremlægges ansøgning om anlægsbevilling hertil.

Sagsfremstilling

Vekslerne ude i centralerne i Ishøj er gamle og trænger til udskiftning grundet utidssvarende teknik problemer. Varmeværket vil derfor gerne opgradere til nyere teknologi for at skabe ensartethed på samtlige stationer og for at være mere driftsikker. De lodede vekslere vil endvidere rationalisere og effektivisere værkets arbejdsgange.

Der er i alt 34 vekslerstationer, som er af meget forskellig størrelse. Den største vekslerstation er Vejleåparken, og den mindste er Trækronernes Børnehave.


Idag er alle vekslerstationer bygget på stedet. De fylder meget og er meget forskellige. De nye er en Unit, der er lavet på en fabrik, og de er tilpasset Ishøj Varmeværks behov.

Planen var at udskifte centralerne i 4 etaper i perioden 2018 - 2021 og søge om en anlægsbevilling for hvert år. Varmeværket søgte første anlægsbevilling i 2018 og kører stadigvæk på denne. I alt er 7 centraler opgraderet ud af 34. Der er nu behov for at søge om 2. anlægsbevilling til opgraderingerne.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til opgradering af vekslere til Ishøj Varmeværks forsyningsanlæg med finansiering via låneoptagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Anlægssummen på kr. 1.000.000 foreslås lånefinansieret over 15 år.

Lovgrundlag

Vekslerstationerne afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Resume

Eksisterende belysning på skolerne i Ishøj udskiftes til energibesparende LED-belysning. Projektet Energirigtig Skolebelysning implementeres i 2021 og har fokus på energibesparelser og forbedret indeklima. Projektet indgår i budgetforlig 2021.

Sagsfremstilling

Belysningen på skolerne i Ishøj Kommune består overvejende af ældre belysning. Med moderne LED-belysning vil energiregningen og CO2-udledningen reduceres. Ydermere reduceres vedligeholdelsesbyrden på belysningsinstallationer, og belysningskvaliteten styrkes til glæde for lærere og elever.

Projektet involverer Vejlebroskolen, Ishøj Skole, Vibeholmskolen samt udvalgte dele af Gilbroskolen. På sidstnævnte skole foretages ikke en total udskiftning af belysningen, idet skolen indeholder en nyere belysning og udskiftningen foregår ud fra en vurdering af hvor det giver bedst mening. Opgaven udbydes som fagentreprise til primært lokale rammeaftale elektrikere

 

 

Projektet indgår i budgetforlig 2021 af 24.09.20.

 

Der søges bevilling til projektet nu mhp., at der kan indgås aftale med ekstern rådgiver, at projektet kan igangsættes hurtigst muligt, at arbejdet kan planlægges og tilpasses skolernes hverdag, og arbejdet kan udføres i løbet af 2021.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller, at der i 2021 gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til gennemførelse af Energirigtig Skolebelysning med finansiering over kassebeholdningen.

 Klima og Miljøudvalget vedtager, at opgaven udbydes som fagentreprise.

Beslutning

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Økonomi

Det oprindelige projekt er beregnet til 3,2 millioner kr. Der er indlagt 15% af entreprisesummen til rådgivning. Jf. budgetforliget finansieres projektet af kassebeholdningen. Projektet har en forventet tilbagebetaling på højest 10 år. Se bilag.

 

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 24. juni 2020. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2020.

Det samlede bevillingsmæssige resultat af budgetopfølgningen er mindreudgifter og merindtægter på i alt 61,6 mio. kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B). Resultatet af budgetopfølgningen er primært afledt af indtægter for tilskud og midtvejsreguleringen, og er fordelt som følgende:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 12 mio.kr.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 16,2 mio.kr. (Inkl. merudgifter på Jobcenteret på 22,7 mio. kr.)
 • Merindtægt på anlæg på 15,5 mio. kr.
 • Merindtægter på finansielle poster på 50,3 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af Coronakrisen (udover overførselsområdet under Jobcentret) - er ifm. budgetopfølgningen opgjort særskilt til 12,1 mio. kr. i merudgifter. Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår, at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ikke forventet afvigelser til budgettet under Klima- og Miljøudvalgets områder.

Der er udarbejdet notat af 2. november 2020 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag