Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. februar 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der fremlægges notat med redegørelse for gældende delegationer til at træffe beslutninger på Byrådets, henholdsvis Klima- og Miljøudvalgets, vegne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at de gældende delegationer tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Bilag

Resume

Som en del af forarbejderne til den næste generation af vandplan skal der nedsættes et vandråd bestående af interesseorganisationer med natur, miljø, rekreative eller erhvervsinteresser som hovedformål. Til at betjene vandrådet skal der blandt oplandskommunere til Køge Bugt vælges en sekretariatskommune senest d. 1. marts. 2014. Vandrådet skal nedsættes senest d. 15. marts 2014.

Grundet de korte tidsfrister er det nødvendigt med en bemyndigelse fra Byrådet til Administrationen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af næste generation vandplan er der vedtaget en ny lov (lov om vandplanlægning). Loven foreskriver, at der på initiativ fra en eller flere interesseorganisationer, der har natur, miljø, rekreative eller erhvervs interesser som hovedformål, kan oprettes et vandråd inden for hvert hovedvandopland. Dvs. at et vandråd skal oprettes, når der er et ønske herom fra en interesseorganisation.
Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer har i brev af 28. januar 2014 anmodet Ishøj og Vallensbæk Kommuner om oprettelse af vandråd for Køge Bugt (se bilag).
 
Vandrådet kan rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet for næste generation vandplan. Ishøj og Vallensbæk Kommuner ligger indenfor Køge Bugt hovedopland, der dækker 21 kommuner.
 
Tidsplanen for oprettelse af vandråd er stram, idet kommunalbestyrelserne inden for oplandet senest d. 1. marts 2014 skal meddele Miljøministeriet hvilken kommune, der bliver sekretariatskommune for vandrådet. Kommunerne skal indbyrdes aftale, hvem der er sekretariatskommune. Senest d. 15. marts 2014 skal kommunalbestyrelserne godkende vandrådets sammensætning.
 
På baggrund heraf blev der den 6. februar, på initiativ fra Stevns Kommune, på administrativt plan holdt et opstartsmøde for etablering af vandråd inden for Køge Bugt oplandet. På mødet blev det drøftet, at Køge Kommune kan være sekretariatskommune for vandrådet. Sekretariatskommunen vil få nogle udgifter til administration og koordinering mellem vandrådets medlemmer, og vil skulle økonomisk kompenseres herfor af de andre kommuner inden for oplandet. Til at bistå sekretariatsrollen vil det formentlig være nødvendigt at tilkøbe konsulentbistand. Som økonomisk kompensation får alle oplandskommunerne tildelt midler af Staten.
 
Den almindelige politiske proces umuliggør, at Byrådets tilbagemelding til Miljøministeriet om valg af sekretariatskommune kan holdes inden for fristen d. 1. marts 2014. Endvidere vil det ikke være muligt inden for den almindelige politiske proces, at Byrådet godkender vandrådets sammensætning senest d. 15. marts 2014, idet vandrådets sammensætning formentlig først bliver kendt i løbet af marts måned.

Økonomi

Sekretariatskommunen vil skulle økonomisk kompenseres af de ørige oplandskommuner. Samtlige kommuner modtager dog DUT midler fra Staten.

De samlede udgifter for hele oplandet og udgifterne for Ishøj Kommune er ikke kendt endnu.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager, at 

  • Det meddeles Miljøministeriet, at Ishøj Kommune først kan træffe beslutning om valg af sekretariatskommune på byrådsmødet den 4. marts 2014.

 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at

  • Administrationen bemyndiges til at tiltræde aftale om sekretariatskommune samt til at godkende vandrådets sammensætning senest den 15. marts 2014.

Beslutning

Begge indstillinger:  Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (Lov nr. 1606 af 26/12/2013)

Bekendtgørelse om vandråd(BEK nr. 121 af 07/02/2014

Bilag

Resume

Forslag til Kommuneplan 2014 er udarbejdet. Forslaget skal vedtages  og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 'Forslag til Kommuneplan 2014'.'Forslag til Kommuneplan 2014' skal behandles i samtlige udvalg inden det behandles af byrådet den 4. marts 2014 og sendes i høring i 8 uger.

Forslag til Kommuneplan 2014 tager udgangspunkt i 'Plan- og Klimastrategi 2012' og 'Debatavis' fra 2013.

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden fastlægger den konkrete retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegører også for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt for forholdet til den overordnede planlægning samt for nabokommunernes planlægning.

Der er enkelte emner i 'Forslag til Kommuneplan 2014', der kræver særlig fokus:

1. Der er udlagt ny ramme for 'Erhvervsområdet Winthersminde' Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et nyt erhvervsområde til transport- og distributionserhverv.

2. Der er udlagt ny ramme for boligområdet 'Ørnekærs Vænge II'. Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et område til boliger.

3. Der er udlagt en ny ramme for campingpladsen ved havnen, der giver mulighed for en lovliggørelse af området og en forpagterbolig.

4. Der er udlagt en ny ramme for Kirkebjerggård, der giver mulighed for at bygge rækkehuse.

5. 'Det Lille Erhvervsområde' er udpeget til byomdannelsesområde. Der skal udarbejdes en helhedsplan inden området udvikles yderligere. Muligheden for et bydelscenter i området er taget ud.

6. Der er udpeget nye skovrejsningsområder.

7. Sundhed og tryghed er indarbejdet som et tværgående tema i planen.

8. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i planen.

9. Overordnet planlægning har betydet en justering af de grønne kiler og af transportkorridoren.

Kommuneplanen er digital og betyder, at det er en hjemmeside. Til den politiske behandling af 'Forslag til Kommuneplan 2014' er der printet en pdf af hovedstruktur- og redegørelsesdelen, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Til en gennemgang af retningslinjer og rammer, henvises der til den digitale plan. Der er udsendt login og et password. Med mailen medfølger en kort introduktion til planens opbygning.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,  at "Forslag til Kommuneplan 2014" vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Efter planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde sin kommuneplan.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014. Miljøvurderingen skal vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammmen med Kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2014 er blevet miljøvurderet og der er udarbejdet en rapport, der belyser miljøpåvirkningerne af de nye muligheder for byudvikling og andre ændringer, der er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2014. Miljøvurderingen foretages således udelukkende på ændringer siden Kommuneplan 2009.

I henhold til rapporten, vil der være både positive og negative indvirkninger på miljøet. De negative indvirkninger vurderes i de fleste tilfælde at kunne forhindres eller afbødes ved omhyggelig planlægning. Dette vil ske gennem lokalplanlægning og i forbindelse med en evt. VVM- proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i det omfang eventuelle projekter skal VVM vurderes.

På baggrund af miljøvurderingen er det særligt udviklingen af erhvervsområdet Winthersminde og udlæg til boligområet ved Ørnekærs Vænge, der skal overvåges i forhold til biologisk mangfoldighed, sundhed, jord og grundvand, luftforurening og klima.

I Kommuneplan 2014 er der indskrevet en række retningslinjer, der skal sikre grundvandet bedst muligt og desuden er der indarbejdet retningslinjer om en række andre emner, som er bindende for den videre planlægning af områderne.

 

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014, bliver der lavet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse samler op på eventuelle kommentarer til miljøvurderingen, der er kommet ind i høringsperioden og hvilke eventuelle ændringer, det har givet anledning til i Kommuneplan 2014.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljøvurdering af Ishøj Kommuneplan 2014 vedtages og sendes i høring i 8 uger sammen med forslaget til Kommuneplan 2014.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Forslaget til Kommuneplan 2014 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3, stk.1, nr. 1.

Der er forud for selve miljøvurderingen lavet en afgrænsning af miljøvurderingen (scoping) i forhold til hvilke miljøpåvirkninger og ændringer, der er væsentlige og som skal ingå i rapporten.

Afgrænsningsrapporten har været i høring hos relevante myndigheder, som har haft mulighed for at pege på eventuelle andre hensyn, der skulle indgå i miljøvurderingen. Der er ikke indkommet høringssvar fra andre myndigheder.

Bilag