Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. marts 2014 kl. 17:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj

Resume

Årlig orientering af Ishøj Varmeværks økonomi og de større arbejder der har været og kommer i det kommende år med efterfølgende rundvisning på Varmeværket.

Sagsfremstilling

Punkter der vil blive orienteret om:.
- Regnskab 2013
- Priser 2014
- Ny kontoplan 2015
- Ny VEKS lejekontrakt (VEKS leje af Ishøj Varmeværks produktionsanlægget)
- Automatiseringen Status
- Havari status
- Energibesparende foranstaltninger hos slutbruger.
- Status ledningsnettet
- Rundvisning

Beslutning

Til efterretning.

- Notat vedr. substitutionsprincippet udleveret

- Udvalget tilkendegiver, at afgørelse i sagen om substitutionsspørgsmålet ønskes fremmet

- Bidrag fra orientering vedlægges referatet

Bilag

Resume

Beredskabsplan for strandrensning skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Havmiljøloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en beredskabsplan for oprensning af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kysten og for bekæmpelse af forurening i havnen i kommunen.
 
På baggrund af, at Ishøj Kommune varetager miljøopgaverne for Vallensbæk Kommune efter kommunalreformen i 2007 har beredskabscheferne fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner ønsket, at planen bliver udarbejdet som en samlet plan for begge Kommuner.

Planen skal godkendes af Ishøj Byråd og Vallensbæks Kommunalbestyrelse.

Planen beskriver, hvordan de berørte beredskaber og myndigheder alarmeres om kystforurening, og hvad deres respektive opgaver er. Herunder hvordan der indkaldes materiel, mandskab og faglig bistand for at minimere skaderne og iværksætte oprydningen.


Planen skal ikke sendes i høring.
 
Planen vil efter godkendelsen, blive fremsendt til de berørte parter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalg indstiller, at Beredskabsplan for strandrensning godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Havmiljøloven nr. 963 af den 3. juli 2013 §35, stk. 2

Bilag

Resume

Kommunen skal en gang om året offentliggøre det samlede resultat af tilsynet med virksomheder og landbrug.

Sagsfremstilling

Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune har udarbejdet Tilsynsberetning for miljøtilsyn i Vallensbæk og Ishøj i 2013. 

De tilsyn, der er gennemført inden maj 2013, er sket efter minimumsfrekvensaftalen, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren, og som beskriver mål for, hvilken tilsynsindsats, der som minimum forventes for, at tilsynet med de mest forurenende virksomheder og landbrug kan siges at være aktivt og opsøgende.

Kravet i aftalen er, at 100% af tilsynene er gennemført, men i Ishøj Kommune er kun henholdsvis 81% og 82% af tilsynene for autoværksteder og de virksomheder, der fremgår af bilag 1 overholdt.

I maj 2013 ændredes reglerne således, at tilsynene skal gennemføres efter en ny bekendtgørelse. Efter disse regler skulle der gennemføres tilsyn med 15% af kommunens bilag 1 virksomheder, autoværksteder, renserier og landbrug. Kun 13% af tilsynene blev gennemført.

Ved intensivering af indsatsen vil efterslæbet blive indhentet i løbet af 2014.

Det fremgår desuden af tilsynsberetningen, at Miljømyndigheden har indskærpet miljøreglerne overfor 8 virksomheder og meddelt et påbud om overholdelse af reglerne i 2013 i Ishøj.

Endelig omfatter tilsynsberetningen en tilsynsplan for 2014.

Tilsynsplanen er ved at blive indberettet til Miljøstyrelsens indberetningssystem og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside inden den 1. april 2013.  

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Klima og miljøudvalget vedtager, at tilsynsberetningen for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

BEK. nr. 497 af 15/05/2013, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

I forbindelse med en klagesag har Ishøj Kommune redegjort overfor Statsforvaltningen, hvordan kommunen instruerer Vestforbrænding i, at forvalte sager for kommunen vedrørende  fritagelse for betaling af affaldsgebyr.

Statsforvaltningen har udtalt, at den ikke finder, at kommunens delegation af myndighedsopgaver i forbindelse med Vestforbrændings behandling af sager om betaling af erhvervsaffaldsgebyr er ulovlig.

Sagsfremstilling

Byrådet blev den 3. april 2012 orienteret om de principper og den administration, som Vestforbrænding anvender i det sagsforberedende arbejde til behandling af ansøgninger om fritagelse af betaling af affaldsgebyr fra virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommune.
 
Byrådet blev orienteret den 19. marts 2013 om Ishøjs Kommunes redegørelse til Statsforvaltningen om kommunens instruktion fra kommunen til Vestforbrænding, som beskriver, hvordan Vestforbrænding skal forvalte fritagelsesbestemmelserne for kommunen. Baggrunden for redegørelsen til Statsforvaltningen var en virksomheds klage over Ishøj Kommunes afgørelse i en sag om fritagelse for gebyr.
 
Statsforvaltningen har meddelt Ishøj Kommune d. 18 februar 2014 at forvaltningen finder, at Vallensbæk og Ishøj kommune ”ikke har foretaget en ulovlig delegation af myndighedsopgaver i forbindelse med I/S Vestforbrændings behandling af sager om betaling af erhvervsaffaldsgebyr”.
 
Statsforvaltningen begrunder det med

  • at Vestforbrænding ikke udfører myndighedsopgaver, men kun faktisk forvaltningsvirksomhed ved behandling af sager om erhvervsaffaldsgebyr.
  • at Kommunen træffer afgørelser om fritagelser i de sager, hvor det ikke direkte fremgår af affaldsbekendtgørelsen,
  • at kommunen har indgået aftale med Vestforbrænding om, hvordan sagerne skal behandles og hvilke oplysninger, der skal indhentes og endelig
  • at Vestforbrænding henvender sig til kommunen i sager, hvor der opstår tvivl.  

Statsforvaltningen vil ikke foretages sig yderligere i sagen.
 
Bilag: Statsforvaltningens udtalelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at orientering om Statsforvaltningens udtalelse tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som besluttet i forbindelse med Ishøj  Kommuneplan 2009 - 2013 udarbejdes i 2014 en park- og naturpolitik for Ishøj Kommune. Politikken bliver til i tæt samarbejde mellem Park- og Vejcenter og Plan-, Bygge- og Miljøcenter. Undervejs i processen inddrages andre interessenter inden for det grønne område. Et konsulentfirma bistår med uadarbejdelsen.

Høringsforslaget til politik fremlægges politisk til juni 2014, hvorefter 8 ugers offentlig høring følger. En endelig politik kan vedtages til efteråret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske vedtagelse af Ishøj Kommuneplan 2009 - 2013 blev det besluttet, at Park- og Vejcenter skulle udarbejde en park- og naturpolitik i indeværende kommuneplanperiode. Park- og Vejcenter har som opfølgning herpå i efteråret 2013 kvalificeret opgaven, og en projektstruktur er blevet etableret med styregruppemedlemmer og projektgruppemedlemmer fra Park- og Vejcenter samt Plan-, Bygge- og Miljøcenter. Et konsulentfirma, Planværkstedet, er valgt til at bistå med indhold og proces for politikken. Følgelig udarbejdes i første halvdel af 2014 et forslag til park- og naturpolitik for Ishøj Kommune.

Politikken vil fastsætte nogle visioner og målsætninger for park- og naturområdet samt påpege udviklingsmuligheder inden for både det åbne land, de bynære naturområder samt de grønne områder i bymiljøet. Med politikken er det målet at opnå et styringsredskab til park- og naturforvaltning samt at bidrage til synliggørelse af kommunens park- og naturområder.

I politikken vil blive behandlet en række tværkommunale temaer, og som en del af processen planlægges inddraget fagligheder inden for park, natur, plan, vej, klima, børn & unge, sundhed, kultur og fritid samt erhverv. For yderligere at kvalificere indholdet planlægges et møde i foråret med udvalgte interessenter inden for park- og naturforvaltning. Grønt Forum vil være oplagt i den sammenhæng.

Høringsforslaget til park- og naturpolitik foreslås præsenteret til beslutning på Klima- og Miljøudvalgets samt Teknik- og Bygningsudvalgets junimøde samt efterfølgende Byrådets junimøde. Forslaget til politik vil efter politisk beslutning blive sendt i 8 ugers offentlig høring. En endelig politisk vedtagelse af politikken vil ligge i efteråret 2014. Park- og naturpolitikken vil i 2015 blive fulgt at et handlekatalog med angivelse af konkrete handlinger til realisering af målsætningerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at godkende den beskrevne fremgangsmåde.

Beslutning

Tiltrådt.