Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 19. april 2022 kl. 18:30

Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Sagsfremstilling

Dagsorden

1. Velkommen til Vestforbrænding, samt rammer og perspektiver v/ områdechef Yvonne Amskov kl. 18:30. Der serveres en let anretning.

2. Pause og sikkerhedstøj, 19:15

3. Rundvisning, kl. 19:30

4. Klima- og Miljøudvalgsmøde, ca. kl. 20:00.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager tidsplanen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning

Resume

Ishøj Genbrugsstation er i dag blandt andet udfordret på grund af pladsmangel, og genbrugsstationens fremtid skal derfor afklares.

Sagsfremstilling

Ishøj Genbrugsstation er i dag udfordret på flere måder. De fleste udfordringer er forbundet med den arealmæssige begrænsning. Pladsens areal udgør mindre end 2.500 m2, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at opfylde krav til en moderne genbrugsstation.

I 2021 blev der anlagt en gangsti langs genbrugsstationen, som har mindsket arealet og givet yderligere begrænsninger, og der er ikke mulighed for at udvide genbrugsstationens areal, som ligger på Varmeværkets grund. Derudover har det været drøftet at udlægge arealet til andet formål på sigt. Endvidere planlægges byomdannelse af industriområdet til boliger, hvor det er uhensigtsmæssigt, at borgernes kørsel og lastbiler med affaldscontainere til og fra genbrugsstationen trafikerer vejene i området.


Nogle af de væsentligste udfordringer i dag er:  • Sikkerhed for færdsel af gående og biler er udfordret.
  • Lastbilers tilkørsel til grengård er vanskelig pga. pladsmangel.
  • Der er ikke længere plads til alle containere til sortering af affald, og dermed er afsætning og genanvendelse af affald ikke optimal.
  • Bøger kan ikke afleveres til genanvendelse pga. pladsmangel og bliver i stedet bortskaffet til forbrænding.
  • Planglas kan ikke afleveres til genanvendelse pga. af pladsmangel og bliver i ste-det bortskaffet til deponi.
  • Plastfolie kan ikke afleveres som selvstændig fraktion pga. pladsmangel og bliver i stedet bortskaffet sammen med husholdningsplast, hvilket forringer værdien af plasten.
  • Det er ikke længere muligt at tilbyde afhentning af kompost.
  • Der er ikke plads til at etablere direkte genbrug (hvilket formentligt bliver et lov-krav jf. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi).


Det må forventes, at der fremover kommer større krav til sortering, hvilket vil blive vanskeligt er opfylde under de nuværende forhold. Dertil kommer, at der i de kommende år også vil være behov for investeringer på Ishøj Genbrugsstation. Der er tale om investeringer til udbedring af mandskabsrum og badfaciliteter, udbedring af skader på hallen og energibesparende belysning.


Ovenstående betyder, at der skal findes en løsning, som sikrer, at borgere og virksomheder i Ishøj fremover har adgang til en velfungerende genbrugsstation.


Kommunen skal stille en genbrugsstation til rådighed for kommunens borgere og virksomheder. Såfremt Ishøj Genbrugsstation lukker, skal der findes en alternativ løsning. Det er vanskeligt at finde plads til at en ny genbrugsstation i kommunen, og anlægsomkostningerne vil være betragtelige.

Administrationen anbefaler et samarbejde med Brøndby Kommune om fælles drift af Brøndby Genbrugsstation således, at borgere og virksomheder fra Ishøj Kommune kan henvises til Brøndby Genbrugsstation. Et tilsvarende samarbejde findes allerede i dag mellem Vallensbæk og Brøndby kommuner. Et samarbejde mellem Brøndby, Vallensbæk og Ishøj kommuner om fælles drift og brug af Brøndby Genbrugsstation fremlægges i en særskilt indstilling til politisk behandling.

Arealet ejes af Ishøj Varmeværk, som overtager arealet efter lukning af genbrugsstationen. Derefter kan det drøftes, hvordan arealet alternativt kan anvendes.


Lukning af genbrugsstationen vil være hensigtsmæssig den 1. juli 2022 før sommerferien, hvilket er afstemt administrativt med Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Der vil i forbindelse med lukningen blive annonceret om baggrunden for lukningen, og hvilke alternativer kommunens borgere efterfølgende vil kunne gøre brug af. Ishøj Kommune vil på hjemmesiden henvise til Brøndby Genbrugsstation, men det vil, som i dag, være muligt for borgerne at anvende en hvilken som helst genbrugsstation i Vestforbrændingens opland.


En medarbejder fra Vestforbrænding vil deltage ved sagens fremlæggelse.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Lukning af Ishøj Genbrugsstation er anslået til 600.000 kr. Udgifterne kommer af udbedring af skader på hal, hegn og belægning.

Omkostningen indarbejdes i renovationsområdets budgetopfølgning, og vil reducere mellemværendet med kommunen fra 10.247.730 kr. til 9.647.730 kr.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Genbrugsstation lukkes pr. 1. juli 2022

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at lukning af genbrugsstationen udskydes til 1/1-23, og at tiden bruges til at inddrage Grønt Råd og borgere om affaldsløsninger. Der træffes principbeslutning om, at en genbrugsstation ikke kan ligge på den nuværende placering. Der udarbejdes et oplæg, hvor der fremlægges muligheder for at etablere en genbrugsplads med forskellige serviceniveauer, hvor en genbrugsstation kan ligge i Ishøj, samt hvad det vil koste borgerne. Oplægget bør også indholde konsekvenserne af, hvad der lovgivningsmæssigt besluttes hen over sommeren. 

Resume

Det skal besluttes om Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner skal indgå i et samarbejde om drift af Brøndby Genbrugsstation, som sikrer at borgere og virksomheder fra de tre kommuner ligestilles i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation.

Sagen fremlægges til politisk behandling i de tre kommuner.

Sagsfremstilling

Såfremt Ishøj Kommune lukker Ishøj Genbrugsstation, skal kommunen kunne henvise borgerne til an anden genbrugsstation. Brøndby Kommune er interesseret i et samarbejde om fælles drift af Brøndby Genbrugsstation, som Brøndby Kommune siden 2005 har haft med Vallensbæk Kommune og Brøndby og Vallensbæk er derfor bekendt med at samarbejde på området, hvilket taler for en aftale med Brøndby i forhold til Høje Taastrup, som også har været forelagt et forslag om samarbejde.

Brøndby Genbrugsstation er en moderne genbrugsstation med bedre service i form af pladsforhold og åbningstider. Ishøj Genbrugsstation har åbent tirsdag og torsdag 11-18 og lørdag 9- 14. Brøndby har åbent alle dage 9 til 17.

Bilag 1 viser udkast til den nye samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.


Samarbejdsaftale

Formålet med samarbejdsaftalen er, at Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuners borgere og virksomheder er ligestillet i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation.

Samarbejdet skal sikre, at borgere og virksomheder har adgang til en genbrugsstation med et højt serviceniveau, der med optimal miljømæssig sortering og håndtering af affaldet bidrager til kommunernes miljøprofil og den grønne omstilling. Ishøj Kommune kan hermed henvise til en moderne genbrugsstation med bedre åbningstider. Ishøj har åbent tirsdag og torsdag 11-18 og lørdag 9- 14, og Brøndby har åbent alle dage 9 til 17.

Ishøj Kommune er ikke forpligtet til at have en genbrugsstation. Vi kan nedlægge Ishøj Genbrugsstation og blot henvise vores borgere og virksomheder til andre kommuners genbrugsstationer. Det kan Ishøj Kommune gøre uden at være med til at afholde omkostningerne til drift og anlæg af Brøndby Genbrugsstation. Som delejer af Vestforbrænding vil øvrige ejerkommuner skulle finansiere Ishøjs brug af øvrige genbrugsstationer, hvis Ishøj ikke bidrager økonomisk efter samme princip som Vallensbæk Kommune, hvilket de øvrige ejerkommunen forventeligt ikke vil finde rimeligt.

Samarbejdsaftalen betyder, at de tre kommuner skal være enige om de eventuelle ændringer, der skal gennemføres på Brøndby Genbrugsstation. Det vil sige, at en kommune ikke kan nedlægge veto i tilfælde af uenighed. I givet fald kan en kommune opsige samarbejdsaftalen med et års varsel til en 1. januar. Hvis en kommune udtræder af samarbejdsaftalen, vil en eventuel refusion af afholdte anlægsinvesteringer bero på en forhandling mellem kommunerne.

Ved ændringsforslag skal disse som hovedregel være begrundet med mere miljø for pengene eller bedre service for borgere og virksomheder. Et ændringsforslag kan være i forbindelse med en udvidelse af driftsrammen eller et anlægsprojekt. Forvaltningen i den enkelte kommune vurderer, om et ændringsforslag skal politisk behandles.

Det nye samarbejde vil blive præsenteret i en pressemeddelelse eventuelt suppleret med et event på Brøndby Genbrugsstation i forbindelse med lukning af Ishøj Genbrugsstation. Ishøj Kommune forventer at kunne lukke vores genbrugsstation i løbet af foråret eller sommeren 2022, og at samarbejdsaftalen kan træde i kraft 1. juli 2022.

Det forventes, at det nye samarbejde vil medføre en stigning på Brøndby Genbrugsstation på ca. 10 % i både besøgstal og affaldsmængder baseret på statistik for 2021. Mange borgere og virksomheder i Ishøj benytter sig i forvejen af Brøndby Genbrugsstation på de tidspunkter, hvor deres Ishøj Genbrugsstation er lukket.


En medarbejder fra Vestforbrænding vil deltage ved sagens fremlæggelse.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

I 2021 har omkostningen været 1,1 mio. kr. på drift i Ishøj Genbrugsstation herunder leje af Varmeværkets grund som bortfalder ved Genbrugsstationens lukning.

Ishøj Kommunes bidrag til Brøndby Kommunes driftsomkostninger for andet halvår forventes at udgøre halvdelen af 1,6 mio. kr. svarende til 0,8 mio. kr. idet samarbejdsaftalen forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2022.


Ishøj Kommunes samlede bidrag til betaling af fysiske aktiver (anlægsinvesteringer) til Brøndby og Vallensbæk kommuner forventes udgøre 1,7 mio. kr. Der betales i rater fordelt i perioden 2022-2029.

Omkostninger indarbejdes i renovationsforsyningens budgetopfølgning.


Alle besparelser og omkostninger indarbejdes i renovationsforsyningens budgetopfølgning, hvor indtægter fra renovationsgebyrer og omkostninger skal hvile i sig selv over en årrække.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgår i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation pr. 1. juli 2022.

at forvaltningen bemyndiges til indgå aftale efter ovenstående principper om samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner.


Beslutning

Klima- og Miljøudvalget besluttede, at punktet udsættes og behandles samtidigt med et nyt oplæg om genbrugsstation i i Ishøj.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 7. september 2021, at Klima- og Miljøprisen 2021 ikke uddeles, da der ikke vurderes at være relevante modtagere til prisen. I forbindelse med uddelingen af prisen næste år drøftes en ny proces med Grønt Råd, hvor kommunens administration også kan indstille kandidater til prisen.

Sagsfremstilling

Grønt Råd har fremsendt en anmodning til Klima- og Miljøudvalget om at beskrive nye kriterier for, hvad en kandidat skal gøre for klimaet for at kunne komme i betragtning til at modtage klima- og miljøprisen.

I Kommissoriet for Klima- og Miljøprisen fremgår det, at kandidater kan kvalificere sig til at modtage prisen ved have medvirket til at øge den almindelige interesse for klima og miljø, ved have tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats, samt ved tjene som inspiration for andre. Disse kriterier for, hvem der kvalificerer sig som modtagere af prisen, har været til genstand for fortolkning, når Grønt Råds arbejdsgruppe, der udvælger kandidater, fremlægger deres indstilling til prisen til Klima- og Miljøudvalget.

Økonomi

Prisen er på 5.000 kr.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Klima- og Miljøudvalget drøfter ønsker til ændringer af kommissoriet, og at disse bemærkninger indarbejdes i kommissoriet for Klima- og Miljøprisen.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget beslutter,

- at der foretages en tekstmæssig gennemskrivning af kommissoriet, herunder at det står skarpere, at også private kan foreslå kandidater. 

-  at de nuværende kriterier med brede rammer for tildeling af prisen fastholdes. Det reviderede kommissorium drøftes i Grønt Råd og fremlægges herefter for Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Resume

Det tidligere Klima- og Miljøudvalg besluttede, at der skulle udarbejdes en handleplan for biodiversitet. Der fremlægges et forslag til en procesplan for udarbejdelsen af den kommende biodiversitetsplan. Biodiversitetsplanen forventes politisk vedtaget i 2. halvår af 2022 og i forlængelse af inddragelse af borgerne.

Sagsfremstilling

Det står ikke godt til med biodiversiteten hverken i Danmark eller global set, hvor arter forvinder i et alarmerende tempo. Tabet af biodiversitet skyldes overordnet set ændring i arealanvendelse gennem tiden. Der er for lidt plads til, at naturen kan udfolde sig. Heldigvis er der kommet stort fokus på biodiversitetskrisen, og hvad der skal til for at vende nedgang til fremgang.


At lave naturforbedrende tiltag er ikke nyt i Ishøj Kommune, og der arbejdes hele tiden for at fremme biodiversitet i den daglige drift, og i de projekter kommunen tager del i. Det er ikke kun på de kommunale arealer, der ligger potentiale for forbedrende tiltag; private grundejere, boligforeninger, virksomheder samt andre relevante aktører kan alle være med til at løfte opgaven med at give mere plads til naturen. Med en biodiversitetsplan kan vi give et kvalificeret bud på, hvordan opgaven med at fremme biodiversitet kan løftes i fællesskab. Ønsket om at lave en biodiversitetsplan blev politisk vedtaget på Klima- og Miljøudvalgsmødet i juni 2021.


Der fremlægges en proces- og tidsplan for udarbejdelse af en biodiversitetsplan i 2022. Procesplanen kan ses i bilag 1.


Der tages udgangspunkt i en idéfase, hvor borgerne har mulighed for at komme med input til naturforbedrende tiltag i kommunen. Idéfasen vil vare i 8 uger, hvor der vil være nogle offentlige arrangementer med fokus på biodiversitet.
De offentlige arrangementer i forbindelse med idéfasen vil blive annonceret/reklameret for på Facebook og kommunens hjemmeside.Økonomi

Planen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslaget til procesplan for en biodiversitetsplan vedtages

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Den kommende Helhedsplan for bymidten har som sit mål at "gentænke byen for mennesker". Dette skal b.la. ske gennem initiativer, der sikrer en mere grøn og attraktiv bymidte. Der planlægges nu en række midlertidige aktiviteter i og omkring bymidten i dialog- og høringsfasen fra maj til september 2022. Målet med aktiviteterne er at invitere flere borgere til at bruge byens rum.

Sagsfremstilling

Økonomi og Planudvalget har besluttet, at der i foråret skal være en dialogperiode, hvor den kommende Helhedsplan kan drøftes med borgerne. Derefter følger også en egentlig offentlig høring af planerne.


I dialogperioden afholdes borgermøder, der etableres en mobil udstilling med præsentation af helhedsplanen samt mulighed for at scanne en QR-kode og svare på nogle spørgsmål om bymidten. Der iværksættes også midlertidige aktiviteter der har fokus på at vise, hvordan bymidten kan gøres mere grøn, og dermed mere attraktive at færdes og opholde sig i. Konkret arbejdes der på at etablere grønne "hot spots" med eksempelvis. træer, plantekummer, mulighed for ophold mv. som kan vise, hvordan byrummet fremover kan udvikles i en grønnere retning. Et andet tiltag handler om at gøre bymidtens stier og tunneller mere attraktive at anvende gennem fx. farvede ledelinjer på cykelstierne, nye midlertidige skilte mv. Et særligt fokus bliver at koble Brohuset til resten af Bymidten. Der arbejdes fortsat på at fastlægge de konkrete tiltag i perioden, men målet er at formidle, hvordan bymidten, med relativt små greb, kan gøres mere attraktiv og indbydende for alle byens borgere. Aktiviteterne koordineres og planlægges i tæt samarbejde med Bycentret, Kulturium, Brohuset og andre aktører i Bymidten. På udvalgsmødet præsenteres en række inspirationsbilleder af de kommende hot-spots.


Det indstilles at udvalget godkender, at der anvendes midler fra "Puljen til mere natur og flere grønne områder". Aktiviteterne forløber i perioden fra maj til september. Selvom aktiviteterne er planlagt som midlertidige vil de indkøbte materiale - ex. træer mv - bliver genplantet andre steder i kommunen således at der sikres maximalt udbytte af indsatsen - også på sigt.


Økonomi

Der ansøges om kr. 200.000 fra puljen til mere natur og flere grønne områder.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der anvendes kr. 200.000 fra puljen til mere natur og flere grønne områder fra budget 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune ejer 2,25 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 30. maj 2022.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).
Der vedlægges som Bilag 3 et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.


Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. [X] Kommunes repræsentant er [navn].

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamlinger den 30. maj 2022, jf. Bilag 0.


Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Ishøj Kommune 2,25
% af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:
"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."
Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 30. maj 2022 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. Bilag 2. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. Bilag 1.

Som Bilag 4 vedlægges en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune på generalforsamlingen

- tager bestyrelsens beretning til efterretning

- godkender selskabets årsrapport

- godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 103.186 i selskabet

- stemmer for den revisor, der vinder udbuddet. Tildeling af vinder sker ud fra kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”

- stemmer på de indstillede kandidater til bestyrelsen

- giver det til enhver tid siddende bestyrelsesmedlem fra Ishøj Kommune mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.


Årshjul

Årshjul for Klima- og Miljøudvalget for 2022 er vedhæftet bilag 2 til orientering.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt