Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. maj 2021 kl. 16:00

Byrådssalen

Resume

Fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 4. maj 2021, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 30 mio. kr. på serviceområderne. Fordeling af råderumsrammen drøftes på byrådsseminaret ultimo maj, og besluttes endeligt på byrådsmøde i juni.

I sagen beskrives den indledende status for Ishøj Kommunes budget 2022 – 2025, kravene i budgetloven om overholdelse af serviceramme og anlægsramme samt forslag til proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Ubalancer i Budget 2022

Baggrunden for beslutningen om en råderumsramme er, at der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen forventes et merforbrug på servicerammen på ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at byrådet ønsker at have prioriteringsmuligheder, hvorfor kataloget skal udgøre 30 mio. kr.

Det forventede merforbrug på servicerammen er sammensat af, at budget 2022 som udgangspunkt viser en overskridelse af servicerammen på 3 mio. kr. i 2022. Derudover er der kendte merudgifter til bl.a. omdannelse af ældreboliger med 6 mio. kr., samt forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde i 2021, som forventes at række ind i 2022. Seneste skøn viser merudgifter på 10 - 11 mio. kr. årligt fra 2022. Hvis alle de ovenstående udgifter fastholdes i 2022, vil kommunen overskride servicerammen med ca. 20 mio. kr. i 2022. Det skal bemærkes, at der i ovenstående tal ikke indgår et permanent løft på rengøringsområdet, som byrådet drøftede på budgetseminaret i efteråret 2020. Hvis rengøringsniveauet fra 2021 ønskes videreført i 2022, øges udgiftsniveauet med yderligere 10,2 mio. kr.

Budget 2022 har i udgangspunktet en økonomisk ubalance på 20 mio. kr. (primært pga. højt anlægsniveau og øgede overførselsudgifter), hertil kommer ubalancen på servicerammen, som beskrevet ovenfor. Ishøj Kommunes budget har således en samlet ubalance på ca. 40 mio. kr. i 2022, med et tilsvarende træk på kassebeholdningen.

Overholdelse af service- og anlægsrammen

Budgetloven kræver, at kommunerne overholder service- og anlægsrammen i både budgettet og i regnskabet. En overskridelse medfører både kollektive og individuelle sanktioner.

For at overholde serviceramme skal udgifterne reduceres på områder som fx:

  • Undervisning og dagpasning
  • Ældrepleje
  • Specialiserede børne- og voksenområde
  • Rengøring
  • Vejvedligeholdelse, asfalt, striber mm.
  • Administration.

Med baggrund i ovenstående ubalancer har byrådet besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilke retninger reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil til møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder.

Som inspiration til arbejdet er der til sagen bilagt KL’s publikation ”Kend din kommune” der med nøgletal der sammenligner Ishøj Kommunes udgifter med andre kommunernes udgiftsniveauer.

Som konsekvens af byrådets beslutning har administrationen igangsat arbejdet med at udarbejde et beredskab til at håndtere udfordringerne. Dette gøres dels vedrørende driftens serviceudgifter, dels vedrørende vurdering af de budgetterede overførselsudgifter, samt grundlaget for og påbegyndelsestidspunkterne af kommunens anlægsaktiviteter.

Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter.

Der gives en fornyet status på budget 2022 inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der foretages indledende drøftelser i fagudvalgene af ovenstående, med henblik på at give retning og muligheder, for at skaffe budgetmæssigt råderum og overholde service- og anlægsrammen.

Administrationen forelægger generelle spareforslag på byrådsseminaret den 27. og 28. maj 2021.

Indstilling

Det indstilles,

at Klima- og Miljøudvalget drøfter budget 2022 inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at finde råderum, herunder især forslag til mulige besparelser vedrørende serviceudgifter

at Klima- og Mlijøudvalget drøfter, hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Midler til grønne oaser fra budgetforliget foreslås disponeret til realisering af initiativer, der kan sikre flere grønne områder med kvalitet og biodiversitet. Initiativerne er målrettet ikke-kommunale arealer og særligt de områder, hvor borgerne bor og færdes. Desuden kan det understøtte deltagelsen i konkurrencen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune".

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har, sammen med Boligselskabet AAB’s lokalafdeling i Vejleåparken, tilmeldt sig konkurrencen om at blive "Danmarks vildeste kommune". Der er nu nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Center for Park, Vej og Miljø, AAB Vejleåparken og Strandgårdskolen, som frem mod udgangen af 2022 skal idéudvikle og realisere en række initiativer til fremme af biodiversitet i og omkring Vejleåparkens udearealer.

Projektet i Vejleåparken er et pilotprojekt, og det er forventningen, at konceptet med at gøre de grønne byrum mere vilde og skabe grønne oaser, kan sprede sig til andre dele af kommunen. Eksempelvis har boligselskabet Vildtbanegård vist interesse for konceptet og andre boligselskaber og ejerforeninger kan følge trop. Der ligger også et stort potentiale i de mange private haver, men her foreslås det, at en særskilt indsats tænkes sammen med kampagnen om ”Giftfri have”. Herudover arbejder Ishøj Kommune i forvejen med at øge variationen på flere grønne arealer i byen, eksempelvis i form af bivenlig beplantning langs Ishøj Stationsvej og på støjvolden. Desuden er en masterplan for biodiversitet snart under udvikling.

Økonomi

På budgetforliget for 2021 er der afsat 200.000 kr. til etablering af grønne oaser i nærmiljøet. Der lægges her op til dialog med boligområderne. Beløbet er frigivet.


Der foreslås følgende initiativer til brug for kommunens arbejde med at fremme biodiversitet:

• Biologisk rådgivning særligt ifbm. boligselskabers udearealer

• Skilte og kampagnemateriale

• Striber med vilde blomster langs landbrugsarealer

• Lave og uddele frøposer med vildblanding til skoleelever og private

• Vild Have – demonstrationsarrangement på Bredekærgård i samarbejde med Naturcentret for særligt private haveejere

• Øvrige initiativer, eksempelvis deltage ved Naturvidenskabsfestival i uge 39


Det har været drøftet, om der af de afsatte 200.000 kr. kunne oprettes en pulje, som boligselskaber og andre kunne søge ind på med henblik på at få del i midlerne til realisering af egne biodiversitetsprojekter. Der ligger en juridisk udfordring, idet kommunen ikke umiddelbart må finansiere den type fysiske projekter i boligselskaberne, og hvis der etableres en pulje, så skal alle boligselskaber have lige adgang og muligheder. Administrationen vurderer, at en sådan pulje vil blive unødig svær at administrere sammenholdt med de mindre beløb, som reelt kunne blive til rådighed for ansøgerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter og beslutter, hvordan midlerne i budgetforliget til etablering af grønne oaser i nærmiljøerne skal anvendes.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan midlerne i budgetforliget til etablering af grønne oaser i nærmiljøerne skal anvendes, og at dette udarbejdes i samspil med borgerne.


Tiltrådt.

Resume

Hvert år findes der en ny vinkel til kampagnen, "Ren By Rar By", så borgerne ikke udvikler en blindhed overfor budskabet om at tage ansvar for eget affald. Vi har før haft held med at iklæde skraldespandene på stationsforpladsen i pangfarver. Det har bevirket, at borgernes skrald langt oftere røg i skraldespandene, og forpladsen dermed fremstod renere. Derfor består dette års kampagne igen af prangende budskaber på skraldespandene men i år - som noget nyt - suppleret med fotostater ved lygtepælene frem for plakater oppe i lygtepælene.

Sagsfremstilling

Årets foreslåede "Ren By Rar By" kampagne hedder ”Rene tanker” og illustreres med retro tegneseriefigurer. Kampagnen består af posters, som monteres på offentlige skraldespande og fotostater – udskårne ”papfigurer” – på udvalgte lygtepæle.

Fotostaterne indkøbes i et langt mindre antal end de tidligere års plakater. Til gengæld fremstilles fotostaterne, så de fylder i bybilledet ved at være næsten mands-højde. Fotostaterne er 170 cm høje og 140 cm brede, og vi regner derfor med, at deres budskab bliver svært for forbipasserende at overse. Kampagnen gennemføres i forsommeren maj/juni 2021. Der opsættes fortrinsvis kampagnemateriale op omkring bykernen, men kampagnen "trækkes" også ned af mere affaldsplagede stier og veje, som f.eks. Banestien ned til Brohuset samt Vejlebrovej. Runde plads og Byhaven friholdes for kampagnemateriale, da der i samarbejde med Miljøstyrelsen hen over sommeren skal gennemføres en monitering af henkastet affald, som gerne skulle munde ud i en national kampagnen rettet i mod henkastet affald.

Økonomi

Kampagnen koster 114.750 kr. i materialer og grafisk assistance. Den finansieres over renovationen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Ren By Rar Bys kampagne ”Rene tanker” gennemføres maj/juni 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Jf. den nye Affaldsbekendtgørelse skal der indsamles 10 affaldsfraktioner hos private husstande. De nye affaldsfraktioner i Ishøj Kommune er pap samt mad- og drikkevarekarton for alle private husstande. Kommunens affaldsordninger skal fremgå af Regulativ for husholdningsaffald, og derfor skal byrådet vedtage et forslag til nyt regulativ, som skal sendes i offentlig høring, inden ordningerne kan indføres.

Sagsfremstilling

Den ny affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft den 9. december 2020 og pålægger alle kommuner at indsamle 10 affaldsfraktioner hos alle private husstande. Det handler om følgende fraktioner: Madaffald, plast, papir, glas, metal, pap, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstiler og restaffald.

Ishøj Kommune indførte i 2016 kildesortering ved både enfamilieboliger, etageboliger og tæt-lav boligområder. Derfor betyder ændringen alene, at der skal opsættes beholdere til pap ved enfamilieboliger samt, at der skal ske en udsortering af mad- og drikkekartoner ved alle husstande. For de etageboliger, som allerede i dag har beholdere til pap, vil ændringen alene betyde, at mad- og drikkekartoner skal lægges i samme rum som plast.

Indsamling og logistik, samt afsætning, tilrettelægges sammen med Vestforbrænding og Ressourceindsamling for at tilgodese både service, miljø og økonomi.

Ishøj Kommune har i lighed med mange øvrige kommuner fået dispensation for indsamling af pap samt mad- og drikkekartoner indtil 31. december 2022.

Affaldsregulativet er udarbejdet på baggrund af et standardregulativ, som består af en obligatorisk del og en valgfri del. Standardregulativet er bestemt i Affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor det ikke er muligt for kommunen at ændre i den obligatoriske del.

Da der på baggrund af en ny Affaldsaktørbekendtgørelse er sket store ændringer i opbygningen af standardregulativet, vil det nye Regulativ for husholdningsaffald fremstå med mange ændringer. De fleste ændringer er dog kun af redaktionel karakter, og er for overskuelighedens skyld ikke vist i det vedlagte forslag til nyt regulativ.

De indholdsmæssige ændringer til det nye regulativ er beskrevet i vedlagte notat fra Vestforbrænding.

Der forventes i slutningen af 2021 vedtaget en ny Affaldsaktørbekendtgørelse, hvilket medfører, at der skal ske en revision af regulativet igen i starten af 2022.

Vestforbrænding har udarbejdet vedlagte notat: "Revision af Regulativ for husholdningsaffald i Ishøj Kommune" til belysning af sagen.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år.

Omkostningen til indkøb af beholdere til ca. 4.000 husstande er estimeret til 1 million kr., som indarbejdes i renovationens budget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Regulativ for husholdningsaffald sendes i høring i otte uger.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at forslag til Regulativ for husholdningsaffald først sendes i høring efter sommerferien, og at sagen forelægges udvalget inden.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om statusnotat 2020 og handleplan 2021 for affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding udarbejder hvert år en status over den indsats, der er udført i løbet af det forgangne år på affaldsområdet samt en oversigt over aktiviteter i indeværende år.

Status for 2020 har fokus på implementering af sortering i 10 fraktioner, hvor pap, tekstiler og fødevarekatoner skal håndteres anderledes fremover. Endvidere har 2020 været præget af corona pandemien, som har påvirket affaldsmængder i husholdningerne og på genbrugsstationerne.

Det går godt i Ishøj med genanvendelsen af affald og 2021 har fokus på at fortsætte den gode udvikling.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Aktiviteter fra handleplanen er indarbejdet i renovationens budget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager statusnotat 2019 og handleplan 2020 for affaldsområdet i Ishøj til efterretning.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at sagen tages af og oversendes til næste møde.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.                                                        

Beslutning

Til efterretning.

Bilag