Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. juni 2019 kl. 17:00

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har opstartet forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 vejforbindelse. Den skal vurdere muligheden for at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej. Forundersøgelsen kan danne grundlag for at dimensionere en eventuel senere VVM-undersøgelse af en Ring 5 vejforbindelse og medvirke til et beslutningsgrundlag herfor.

En forundersøgelse af en sydlig Ring 5 vil tage udgangspunkt i de tidligere undersøgelser, men vil komme dybere i de konkrete forhold i korridoren. Vejdirektoratet tager udgangspunkt i tidligere analyser, bl.a. den strategiske analyse af en Vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet fra 2013 (bilag)

Vejdirektoratets analyser understøtter, at der er størst trafikalt potentiale i en sydlig Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvej. Det er også blevet konkluderet, at der kunne være trafikale perspektiver i en sydlig Ring 5 1/2 med en vestligere linjeføring. Det anbefales i kommissoriet, at der tages udgangspunkt i en korridor som beskrevet i den strategiske analyse vedrørende Ring 5 og 5 1/2, hvor relevante effekter af en mere konkret linjeføring vurderes nærmere.

Der foretages en beskrivelse af eksisterende forhold og gennemgang af de undersøgte korridorer fra den strategiske analyse med fokus på sammenhæng med det øvrige vejnet i den sydlige og vestlige del af hovedstadsområdet.

Der vil også blive foretaget en nærmere analyse af et eller flere relevante forslag til en vejforbindelse, samt de arealmæssige behov og blandt andet under hensyntagen til bysamfund i korridoren, miljøforhold m.v. Der vil blive udarbejdet forslag til mulige etapeopdelinger, hvis det vurderes relevant.

I forbindelse med forundersøgelsen er der nedsat et teknikerudvalg med de berørte kommuner i korridoren, hvor Vejdirektoratet kan orientere om undersøgelsen, og der kan være gensidige drøftelser af relevante emner. Der kan også via teknikerudvalget nedsættes en eller flere arbejdsgrupper til drøftelse af specifikke problemstillinger. Direktør Marie Louise Madsen repræsenterer Ishøj Kommune.  

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om "Ring 5 - Oplæg fra Grønt Forum". Begge sager forelægges også Teknik- og Bygningsudvalget. Sagen bliver også behandlet på Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sagen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Enhedslisten ønsker ikke, at der udføres en forundersøgelse af en sydlig Ring 5.

Bilag

Resume

Grønt Forum har på mødet den 2. maj 2019 drøftet en kommende Ring 5 trafikforbindelse og opfordrer Ishøj Kommune til at vurdere en eventuel støtte til Ring 5 udfra et bredere grundlag end den forundersøgelse, som kommunen har besluttet at medfinansiere.

Sagsfremstilling

Grønt Forum har vurderet, at forundersøgelsen udelukkende tager stilling til forhold omkring etablering af en ny motorvej/motor-trafikvej, men ser ikke på de mere overordnede miljøeffekter.

Grønt Forum anbefaler, at der gives en mere kvalificeret vurdering af de effekter, som Grønt Forum, jævnfør vedlagte indstilling til Klima og Miljøudvalget, har diskuteret.

Grønt Forum arbejder desuden videre med et bud på, hvad der på transportområdet kan gøres i Ishøj for at fremme andre transportformer end biler. I den forbindelse støtter man op om udarbejdelse af en mobilitetsplan/strategi/undersøgelse, der peger på muligheder for at udvikle den bæredygtige transport i Ishøj. Grønt Forum bidrager meget gerne til dette arbejde.

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om "Forundersøgelse af Ring 5". Begge sager forelægges også Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter Grønt Forums henvendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Klima- og Miljøudvalget bakker op om Grønt Forums henvendelse og sikrer, at relevante emner bringes videre til Teknikerudvalget, som er nedsat i forbindelse med forundersøgelsen.
Klima- og Miljøudvalget tager imod Grønt Forums tilbud om at deltage i kommunens mobilitetsundersøgelse.

Bilag

Resume

Arbejdsprogrammet beskriver, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Ishøj Kommune ligger indenfor den vandområdeplan, som vedrører vandområdedistrikt Sjælland. Den kommende vandområdeplan (vandplan 3) er gældende for perioden december 2021 til december 2027.

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt vedlagte arbejdsprogram (se bilag), der beskriver processen forud for vandområdeplanen. Arbejdsprogrammet er fremlagt i offentlig høring fra 21. december 2018 – 21. juni 2019.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har læst arbejdsprogrammet med henblik på at identificere tiltag, der vurderes at kunne have interesse for Ishøj Kommune.  

  • Frem mod udarbejdelsen af vandområdeplanerne arbejder staten på at sikre et mere solidt fagligt grundlag med ny og øget viden til brug for vurderingen af tilstanden i kystvandområderne og fastlæggelsen af eventuelle behov for indsatser.

 

  • På grundvandsområdet arbejdes der på en ny afgrænsning og tilstandsvurdering af grundvandsforekomsterne. Derudover er der fokus på grundvandsforekomsternes kemiske og kvantitative påvirkning af vandløb, kystvande, søer og økosystemer på land. Der arbejdes med vandindvindingens påvirkning af vandløb, samt klimaændringernes betydning for grundvandet.

 

  • På vandløbsområdet vil kommuner og vandråd igen få mulighed for at give bidrag til indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene. Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområde-planerne. Vandrådene har tidligere været nedsat i 2014 og 2017.

 

  • Al den nyeste viden om vandmiljøet samles i en såkaldt basisanalyse, som vil omfatte tusindvis af data om det danske vandmiljø. Basisanalysen er en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i Danmarks åer, søer, kystvande og i grundvandet. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager at tage orientering om arbejdsprogrammet for de statslige vandområdeplaner (2021 – 2027) til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

EU’s Vandrammedirektiv
Lov om vandplanlægning 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Resultatet viser forventede samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. Det er endnu tidligt på året og der kan derfor ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Administrationen vil foretage 2. budgetopfølgning 2019 til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr. Budgetopfølgningen vedrører driftsområderne, men der medtages også et konkret mindreforbrug på en anlægspost på 0,8 mio. kr.

Der er ved denne budgetopfølgning ikke forventet afvigelser til budgettet under Klima- og Miljøudvalgets områder.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning. Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Lister over administrativt meddelte afgørelser

Beslutning

Til efterretning.

Bilag