Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. august 2020 kl. 17:00

Mødelokale Arken - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Ishøj Varmeværk orienterer om det forløbne og igangværende år. Herunder økonomi og forbrugspriser.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk fremlægger en mundtlig afrapportering om det forløbne år indeholdeholdende årsregnskabet fra 2019, herunder regnskabsforklaringer, varmepriser og status på afsluttede og igangværende projekter, der har haft betydning i årsregnskabet. Desuden gennemgås status og udviklingen på varmepriser i 2020 samt igangværende projekter og fokusområder i 2020.

Overskrifter for gennemgangen fremgår af bilag. Præsentationen fra mødet vedlægges punktet efter mødet. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager årsrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Vedtaget

Resume

Ishøj Varmeværk har foretaget en halvårlig budgetopfølgning af regnskabet og skal derfor have reguleret taksterne for at undgå en overdækning i slutningen af året.

Sagsfremstilling

Varmeværket forventer til årsregnskabet 2020 en overdækning på ca. 1,6 mio. kr. Overdækningen skyldes tilbagebetalingen fra VEKS på 1.587 t. kr. Varmeværket har følgende muligheder, så regnskabet går i nul til årsafslutningen:

Varmeværket kan vælge:
a) at udbetale tilbagebetalingen fra VEKS som en engangsudbetaling til forbrugerne - svarende til 19 kr./MWh. Anmeldte takster forbliver konstante ved modellen.

b) at afdrage på gælden til Ishøj Kommune, så mellemregningen derved bliver mindre. Varmeværket skylder Ishøj Kommune godt 35 mio. kr. Anmeldte takster forbliver konstante ved modellen.
c) at regulere på á conto opkrævningerne. Dette sker ved at sænke de anmeldte takster og sende nye á conto rater ud.

Ishøj Varmeværk indstiller model b. Ved model a kan det ikke garanteres, at tilbagebetalingen når ud til borgerne. Model b formindsker mellemværendet samtidig med, at det kommer borgerne økonomisk til gode på længere sigt i form af mindre afskrivninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at den forventede overdækning afdrages på mellemværendet mellem kommunen og varmeværket (model b).

Beslutning

Tilføjelse til indstilling: at besparelse oplyses på hjemmesiden

Tiltrådt

Økonomi

For en gennemsnitslejlighed på 75 kvm. med varmeforbrug på 15 MWh/årligt betyder det tilbagebetaling på 285 kr. Tilbagebetalingens størrelse vil være den samme i alle modeller. Forskellen vil være, hvornår de bliver tilbagebetalt, og i hvor mange rater.
Model a: Tilbagebetalingen sker som engangsbeløb på 19 kr./MWh. Kan foretages hurtigst muligt, eller oplagt ved årsafregningen.
Model b: Tilbagebetalingen kan først mærkes på den lange bane (2027), hvor priserne sænkes med 24 kr./MWh.
Model c: Tilbagebetalingen sker ved lavere aconto rater for de resterende måneder for indeværende år.
Ishøj Varmeværk afregner med boligselskaberne, og forventer ikke, at borgerne vil kunne mærke tilbagebetalingen ved model a og c

Lovgrundlag

Varmeværket følger varmeforsyningsloven.

Resume

KL indbyder kommunerne til at indgå i et partnerskab om ”DK2020 – klimaplaner, som kan understøtte det lokale klimaarbejde med at lave en klimahandlingsplan og samtidig synliggøre, at kommunerne tager ansvar i klimaindsatsen.

Sagsfremstilling

Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at reducere udledningen af CO2, imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne og dermed løse klimaudfordringerne for lokalsamfund og borgere, ligger lokalt.

KL har indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner ud fra en ensartet metode. Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab og det kommunale medansvar.

20 kommuner har allerede gjort nyttige erfaringer i DK2020, og nu sikrer en udvidelse af DK2020, at alle kommuner får gavn af arbejdet. Partnerskabet omfatter både et tilbud til den enkelte kommune samt et arbejde på tværs i hvert KKR med regionen. Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan og tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF) (se bilag).

Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne. Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

Klima- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med en eller flere klimastrategier i Ishøj Kommune. Administrationen anbefaler, at vi melder os til at deltage i partnerskabet i runde to i efteråret 2021, da vi der forventer, at vi ved mere om vores egen indsats og dermed kan få mere ud af at indgå i samarbejdet og arbejde med en egentlig klimahandlingsplan.

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Kommune melder sig til at deltage i runde to i efteråret 2021, og at det senere drøftes mere konkret, hvordan de nødvendige ressourcer kan afsættes.

Sagen sendes til Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Midtvejsstatus for Energiprogrammets Handleplan 2020.

Sagsfremstilling

I februar 2020 blev Energiprogrammets Handleplan 2020 præsenteret. Den beskriver arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger i 2020. Det er planlagt at arbejde med både konkrete anlægsprojekter, øget energiovervågning gennem data og strategi for energiarbejdet fremadrettet. Midtvejsstatus 2020 (bilag 1) giver en redegørelse for arbejdet med Handleplan 2020.

Af understøttende projekter kan nævnes:

  • Udskiftning af oliefyr til varmepumpe på Ishøj Søvej 3
  • Udskiftning af belysning til energibesparende LED i bl.a. Kongeørnen (afdeling i daginstitutionen Ørnebo) og Rådhuskælderen
  • Energioptimering af igangværende renoveringssager, herunder Motorcentret og Brohuset.

Energiteamet har understøttet med vejledning indenfor energirigtig bygningsdrift, med særligt fokus på:

  • Nedlukning under Corona
  • Sommerlukning af varmeanlæg
  • Opstart af energiovervågning og Databaseret Energiledelse.

Indenfor udvikling og afprøvning er der gennem foråret især fokuseret på at udvikle en strategi for arbejdet med energibesparelser. Herunder:

  • Fastsættelse af målsætninger og milepælsplan
  • Indsamling og prioritering af nye projektforslag
  • Udarbejdelse af businesscases.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager midtvejsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.91 Winthersminde Erhvervsområde udarbejdet en miljøvurdering. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screening af, hvorvidt lokalplanforslaget har væsentlige indvirkninger på miljøet.  

Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter hele Winthersminde erhvervsområde inklusiv den nordligste spids, som ikke tidligere har været lokalplanlagt. Lokalplanen sikrer, at området forsat kan anvendes til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. 

Lokalplanen skal sikre en ensartet anvendelse af områdets muligheder og sammenskrive bestemmelserne fra de to tidligere lokalplaner 1.74. Winthersminde Syd og 1.77. Winthersminde Nord. Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelser om beplantning, skiltning og oplag. Parkering og beplantningszone adskilles, så beplantningszonen langs motorvejen kan reduceres og anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering, og der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen som friholdes for parkering. Der gives mulighed for yderligere skiltning og oplag på den enkelte ejendom specificeres.

Planforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screeninger af, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund heraf samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til forslag til lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde.

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til Ishøj Kommunes fortsatte deltagelse i GATE21 - Silent City.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er partner i Silent City sammen med Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk kommuner samt Region Hovedstaden. Silent City blev dannet i 2015, og fælles for kommunerne er, at de er massivt udfordret af trafikstøj fra motorveje, store trafikveje og jernbane.

Silent City tager udgangspunkt i et Living Lab, hvor kommuner, universiteter og virksomheder har mulighed for at teste nye løsninger og indhente og dele ny viden på trafikstøjsområdet. Gate 21 varetager sekretariatsfunktionen. Partnerskabet har et særligt ønske om at påvirke den nationale dagsorden og udvikle konkrete innovative løsninger for støjbekæmpelse.

Indsatserne i 2019 og første halvår 2020 fremgår af bilag.

Partnerne har på nuværende tidspunkt en toårig aftale, som udløber i 2020. Silent City foreslår, at der igangsættes en ny fase 4 af Silent City for perioden 2021 – 2022. De kommende to års arbejde i Silent City er beskrevet i bilag. Arbejdet foreslås styret efter følgende overordnede pejlemærker:

1. Politikere nationalt, regionalt og lokalt inspireres til samarbejde og handling og fremmer konkrete initiativer, som kommer borgere direkte til gavn.

2. Kommunale støjinitiativer kvalificeres og igangsættes, og kompetencerne øges gennem vidensdeling, tværkommunale tiltag og samarbejder med branchen.

3. Silent City Living Lab videreudvikles på basis af partnerskaber og virksomhedsinddragelse, hvor innovative projekter bidrager med ny viden og synlighed for omverdenen.

4. Borgere får øget viden, handler selv og er involveret i at mindske trafikstøj og gener.

5. Ved fortsat deltagelse i internationale projekter og via internationale arrangementer styrkes muligheden for at basere partnernes indsatser og politiske arbejde på nyeste viden indenfor støjområdet. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at kommunen fortsætter sit engagement i Silent City i 2021 – 2022

at ”Indsatser i fase 4” for Silent City godkendes som grundlag for det videre arbejde

at der anvendes 50.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til finansiering af Silent City kontingentet, finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Det samlede budget for Silent City er 500.000 kr. om året. Det finansieres via kontingent på 50.000 kr. fra hver kommune og 75.000 kr. om året fra regionen og Vallensbæk Kommune. Kontingentet er i 2019 og i den kommende periode blevet sat ned i lyset af øget regional og ekstern finansiering og flere partnerkommuner.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune skal inden den 22. oktober 2021 vedtage en revideret risikostyringsplan for sikring mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

Sagsfremstilling

I henhold til oversvømmelsesdirektivet er Ishøj Kommune udpeget som risikoområde i forhold til oversvømmelse fra Køge Bugt. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet en risikostyringsplan i 2014, og denne plan skal nu revideres.

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplan og sektorplaner, hvorfor det er nødvendigt med en fælles forståelse på tværs af kommunens forvaltningsområder.

Kystdirektoratet har udarbejdet en skabelon for revideringen af risikostyringsplanen og stiller forskellige data om vandstande, nedbør, klima m.v. til rådighed for kommunerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af de lovpligtige risikostyringsplaner har kommunerne i Strandparken, som tidligere oplyst på KMU den 21. august 2019, påbegyndt et tværkommunalt samarbejde. Under udarbejdelsen af risikostyringsplanen skal der inddrages både interne og eksterne interessenter, og planen skal i seks måneders offentlig høring, inden den skal være endeligt vedtaget senest den 22. oktober 2021, så der er en stram tidsplan.

Arbejdet med risikostyringsplanen indbefatter også, at der skal tages stilling til, hvilket sikringsniveau der skal være i Ishøj, og dette skal koordineres med de øvrige kommuner i Strandparken, da den bedste sikring kræver, at der er synergi med sikringsniveauet i nabokommunerne. Mod Greve i syd arbejdes der med et niveau på 2,8 m, og mod København i nord ses der på sikringsniveauer omkring 5,5 m. For Ishøj gælder det om at vælge et sikringsniveau, der yder en optimal beskyttelse og matcher nabokommunerne. Derudover skal planen indeholde handlinger inden for forebyggende tiltag, beskyttende tiltag og beredskabsmæssige tiltag, hvilket betyder, at der skal afsættes ressourcer til planens tiltag. Det politiske niveau vil blive inddraget i processen i løbet af efteråret inden den politiske behandling af risikostyringsplanen i november/december.

Brøndby Kommune står for afholdelsen af et eksternt interessentmøde i september med fokus på infrastrukturejere som jern- og letbane og motorvejene. Derudover påtænker administrationen at afholde en workshop for de interne interessenter ultimo september og evt. et borgermøde i høringsperioden. Grønt Råd inddrages ligeledes tidligt i processen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Oversvømmelsesdirektivet - Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, LBK. nr. 1085 af 22. september 2017 samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, BEK. nr. 894 af 21. juni 2016

Resume

Orientering om budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose

Sagsfremstilling

Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose varetager driften af det sammenhængende rekreative landskab ved Tueholm og Vallensbæk Sø. Interessentskabet fordeler sig over de fire kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, og hver kommune deltager i bestyrelsen med to repræsentanter.

På bestyrelsesmøder den 28. maj 2020 blev forslag til budget for 2021 godkendt. Budgettet fremskrives med 2, 5 % i forhold til budgettet for 2020. Budgetforslaget fra bestyrelsesmødet vedlægges som bilag 1 og forklarende punkt fra mødesagen som bilag 2.

Af forslag til budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose fremgår ved en fremskrivning på 2, 5 % et samlet budget på kr. 2.030.115 (se bilag 1). Ishøj Kommune har fra budgetlagte midler afsat ca. 91.000 kr. til betaling til I/S Vallensbæk Mose.

En lignende sag om forslag til budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose har været forelagt Klima- og Miljøudvalget den 21. august 2019.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

De enkelte kommuners udgifter til administrationsbidrag og drift af I/S Vallensbæk Mose fordeles efter en fordelingsnøgle. Ishøj Kommunes andel udgør 4 %.

Bilag