Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 20. marts 2019 kl. 17:00

Mødelokale 2B / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Projekt letbanen er i gang, og Varmeværket skal i denne forbindelse have omlagt fjernvarmerør, hvor banen skal krydse.      

Sagsfremstilling

Varmeværket skal have omlagt sine fjernvarmerør i forbindelse med letbanen. Der skal i alt opgraves på 4 lokationer. Den første opgravning blev foretaget i 2018, og de resterende 3 planlægges udført i 2019. Arbejdet forventes at starte i starten af maj.

Gravearbejdet for de 3 ovennævnte opgravninger har været i udbud, og Varmeværket
har valgt den billigste graveentreprenør. Ansøgning om bevillingen er på baggrund af det angivne tilbud fra entreprenøren.   

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., og at udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.

Beslutning

Formanden har godkendt punkt 14 jf. Styrelsesloven §22 stk. 2.
Klima- og Miljøudvalgsmødet den 19. marts 2019 er aflyst p.gr. af manglende sager.

 

Økonomi

Anlægssummen på kr. 2.000.000 (excl. moms) foreslås lånefinansieret over 15 år.

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Formanden har godkendt punkt 14 jf. Styrelsesloven §22 stk. 2.
Klima- og Miljøudvalgsmødet den 19. marts 2019 er aflyst p.gr. af manglende sager.

 

Bilag