Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 20. maj 2020 kl. 17:00

På Teams

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om statusnotat 2019 og handleplan 2020 for affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding udarbejder hvert år en status over den indsats, der er udført i løbet af det forgangne år på affaldsområdet samt en oversigt over aktiviteter i indeværende år. Notatet har særligt fokus på:

 • Indsamling af affald og nyt selskab
 • Genanvendelse af affald efter Miljøstyrelsens fokusfraktioner, som er glas, papir, metal, plast, pap, rent træ og madaffald.
 • Kvalitet i driften
 • Aktiviteter i 2019 herunder:
  • Udrulning af nye affaldsordninger til rækkehuse og etageboliger
  • Indsamling af genanvendelige fraktioner fra kommunale institutioner
  • Ny affaldsplan 2019-2030
  • Fokus på medicinrester (fælles affaldsplansaktivitet)
  • Nyt navn ”Rest efter sortering”
  • Sortering af storskrald på Vestforbrændings kommende sorteringsanlæg
 • Handleplan for 2020


Til orientering vedlægges den detaljerede affaldskortlægning for Ishøj Kommune 2019.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at tage statusnotat 2019 og handleplan 2020 for affaldsområdet i Ishøj til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Aktiviteter fra handleplanen er indarbejdet i budget 2020 og overslagsårerne

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

2020 er udnævnt som klimaår i Ishøj Kommune, og der er afsat en klimapulje på 300.000 kr. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at lave en klimastrategi, og at det drøftes, hvilke aktiviteter der skal igangsættes i regi af klimapuljen.

Sagsfremstilling

Klima- og miljøudvalget samt Grønt Forum har tidligere drøftet, hvordan kommunen kan arbejde med henholdsvis klima og verdensmål i 2020. Der er blevet afholdt en workshop i Grønt Råd den 27 januar og et par workshops i administrationen, hvor der er blevet brainstormet på, hvilke aktiviteter der kan igangsættes i forbindelse med det verdensmålsarrangement, der skulle have været afholdt. Opsamlingen fra disse workshops er vedlagt som bilag.

For at komme et skridt videre og sikre, at klimaåret bliver markeret i 2020 foreslås det, at der laves en klimastrategi, der kan sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategien har ophæng i miljøpolitikken, og at der også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Reelt vil det måske vise sig, at det giver mere mening at lave flere forskellige tematiserede strategier, fx om klimatilpasning, CO2-reduktion og måske en om brugen af pesticider.

Som en forløber for strategiarbejdet foreslås det desuden, at det prioriteres og besluttes, hvad der skal arbejdes videre med for at sikre, at klimaåret også bliver markeret mere konkret, og at klimapuljen bliver brugt på det.

Administrationen har med udgangspunkt i de nævnte workshops udarbejdet en bruttoliste med forslag til mulige initiativer opdelt i mindre projekter og formidlingsaktiviteter (se bilag). De enkelte punkter vil kræve videre bearbejdning og konkretisering, hvis det besluttes at arbejde videre med dem, og de mere konkrete projekter vil således blive fremlagt til beslutning på et kommende møde sammen med et økonomisk overslag.

Det er allerede besluttet at bruge 100.000 kr. af klimapuljen til at etablere ladestandere til elbiler ved kommunale arbejdspladser.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der igangsættes et arbejde med at lave en klimastrategi, og at udvalget drøfter, hvilke aktiviteter der skal konkretiseres med henblik på realisering for de resterende penge i klimapuljen.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi fremover oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt