Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 20. september 2022 kl. 19:00

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Sagen omhandler garantistillelse og anmodning om optagelse af lån i Kommune Kredit til køb af 10 nye skraldebiler og en mikrobil samt finansiering af anlæg af omklædningsrum til skraldemænd ansat i Ressourceindsamling A/S. Sagen forelægges i de 5 ejerkommuner til godkendelse.

Sagsfremstilling

Da ejerkommunerne købte Ressourceindsamling A/S medfulgte en ældre flåde af skraldebiler. 10 af skraldebilerne er 10 år gamle, og de bryder derfor ofte sammen og skal repareres, hvilket vanskeliggør driften, og påvirker driftsøkonomien negativt. Således estimerede Ressourceindsamling A/S i august 2021, at Ressourceindsamling A/S ville have udgifter til reparation og leje af biler for 2.1 mio. kr. i 2021. Endvidere lever bilerne ikke op til de aktuelle miljøstandarder, hvorfor bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i august 2021 godkendte køb af 10 el-skraldebiler og en mikrobil, der kan køre, hvor de store skraldebiler ikke kan komme frem.


Medarbejderne i Ressourceindsamling A/S har hidtil klædt om i midlertidige, lejede barakker på det lejede areal Farverland 4 i Glostrup. I forbindelse med, at lejekontrakten skulle fornyes, besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i januar 2021 at etablere permanente omklædningsrum efter Arbejdstilsynets anvisninger i lejede lokaler på adressen, jævnfør bilag 2 og 3.


Ressourceindsamling A/S drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvorfor virksomheden ikke har opsparede midler til anlæg og køb. Da Ressourceindsamling A/S er kommunalt ejet, har virksomheden mulighed for at låne midler til køb og anlæg gennem Kommune Kredit, hvilket bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S har godkendt, jævnfør. bilag 4. Lån via Kommune Kredit kræver Byrådets godkendelse og garantistillelse. Ressourceindsamling A/S ønsker at låne op til 55 mio. kr.


Beløbet dækker:

- Køb af 10 eldrevne skraldebiler op til 50 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af det igangværende udbud, hvor den endelige pris defineres af krav i udbud, de indkomne tilbud og markedsprisen på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås.

- Etablering af omklædningsrum á 3.3 mio. kr.

- Køb af en mikrobil pr. 1. august 2022 á 1.4 mio. kr.


Lån i Kommune Kredit optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 5 år på anlægsudgifterne (etablering af omklædningsrum) og 10 år på indkøb af biler. Lånet hjemtages løbende i takt med at udgifterne afholdes. Udgifter til Ressourceindsamling A/S afholdes af ejer-kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:


• Albertslund Kommune 14,37 pct.

• Ballerup Kommune 33,39 pct.

• Furesø Kommune 26,21 pct.

• Ishøj Kommune 14,50 pct.

• Vallensbæk Kommune 11,53 pct.


Ishøj Kommunes andel af den samlede låneramme á 55 mio. kr. samt garantiforpligtigelse udgør således 7.974.018 kr.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Økonomi

Ved godkendelse af lån og garantistillelse påtager kommunen sig en risiko, såfremt Ressourceindsamling A/S ikke er i stand til at afbetale lånet eller går konkurs. Kommunen kompenseres herfor via garantiprovision. Ishøj Kommune er en blandt flere ejere af Ressourceindsamling A/S, hvorfor kommunen hæfter for udgifter og evt. gæld i virksomheden. Kommunen og de øvrige ejere vil således uanset lån og garantistillelse hæfte for økonomien i Ressourceindsamling A/S.


Indstilling

Optagelse af en låneramme på op til 55 mio. kr. til køb af 10 nye, eldrevne skraldebiler, en mikrobil og anlæg af omklædningsrum samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb. For Ishøj Kommune op til 7.974.018 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. I marts 2022 besluttede Byrådet at revidere de seks hovedpolitikker. Udvalgene har i maj revideret den for udvalget relevante politik, og i juni haft de resterende politikker til kommentering, med undtagelse af kulturpolitikken.
Kulturpolitikken fremlægges derfor nu som den sidste politik i rækken til kommentering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.
Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne blev alle de reviderede politikker fremlagt for alle stående udvalg på møderne i juni. Der har ikke været kommentarer fra udvalgene til de enkelte politikker.

Kulturpolitikken var ikke med, da politikkerne blev fremlagt for de stående udvalg i juni, og fremlægges derfor på dette møde til kommentering.


Herefter har alle politikker været i alle stående udvalg i reviderede versioner. På Økonomi- og Planudvalgets den 24. oktober vil alle politikker blive fremlagt med nyt layout samt nye forord med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 1. november.


Indstilling

at udvalget kommer med forslag til justeringer i Kulturpolitikken i det omfang, det måtte relevant.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Sagsfremstilling

Midlertidige byrum

I uge 37 holder de røde bænke og træerne fra det midlertidige byrum flyttedag. Driftsafdelingen i Park, Vej og Miljø er ved at ved at finde et godt sted at plante træerne. De røde bænke flyttes ned til området omkring Idrætscentret og Ungdomsskolen, hvor mange har peget på, at de gerne ser en form for ny plads/byrum. Bænkene skal bruges til at gøre opmærksom på nogle oversete byrum, hvor der kunne ske noget nyt. I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for området laves der i oktober et lille event ved bænkene, hvor vi inviterer de forbipasserende til at komme med input til planen. Vi laver en lille nyhed på kommunens facebook med billeder fra flyttedagen - og en lille historie.


Årshjul for Klima- og Miljøudvalget, se bilag 1.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.