Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. april 2021 kl. 17:00

Via Microsoft Teams

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af pesticidhandlingsplanen for Ishøj Kommune skal der tages stilling, til om Ishøj Kommune skal arbejde mod at blive pesticidfri, og i så fald om der skal afsættes flere ressourcer, eller om vedligeholdelsesstandarden skal sænkes. Indholdet i pesticidhandlingsplanen er Klima- og Miljøudvalgets område til drøftelse, men da driftsmidlerne falder under Teknik- og Bygningsudvalget, forelægges sagen begge udvalg.

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2021 drøftede Klima- og Miljøudvalget udkastet til pesticidhandlingsplanen, og den blev den 28. januar 2021 drøftet i Grønt Råd, der ikke havde nogen bemærkninger til planen.

I samarbejde med driftslederne har Center for Park, Vej og Miljø udarbejdet et udkast til en pesticidhandlingsplan. Pesticidhandlingsplanen indeholder målsætning, retningslinjer og handlinger til reduktion og udfasning af pesticider på kommunale arealer samt status for ukrudtsbekæmpelsen og anvendelsen af pesticider i kommunen. Det overordnede mål med Pesticidhandlingsplanen er en udfasning af pesticidforbruget på kommunale arealer. I dag bekæmpes ukrudt både kemisk med pesticider, termisk med gasbrænder, mekanisk med fejebørster samt manuelt ved lugning. Der anvendes pesticider til bekæmpelse af ukrudt på belægninger, til bekæmpelse af invasive arter ved etablering af nye bede samt steder, hvor det ikke er muligt at anvende en gasbrænder, for eksempel ved kunstgræsbanerne.

Der er en vis sammenhæng mellem anvendelsen af pesticider, vedligeholdelsesstandard og ressourcer, idet der er flere omkostninger forbundet med pesticidfri drift frem for drift med anvendelse af pesticider. Dette betyder, at hvis vedligeholdelsesstandarden skal holdes på samme niveau som i dag uden brug af pesticider, skal der afsættes flere ressourcer til driftsbudgettet.

Vælger Ishøj Kommune at blive pesticidfri inden for en årrække kan afviklingen af pesticider gribes an på flere måder. En mulighed er at inddele kommunen i områder med forskellige vedligeholdelsesniveauer, således at vedligeholdelsesstandarden sænkes i nogle områder. En anden mulighed er at vedligeholdelsesstandarden fastholdes, og at der afsættes de nødvendige ressourcer. En tredje mulighed er en ændring af opfattelsen af, hvilken vedligeholdelsesstandard der skal være på de kommunale arealer. Det kan eksempelvis være en ændret opfattelse af, hvad ”ukrudt” er, og om der skal tillades mere diversitet i artssammensætningen hos både flora og fauna, således at diversiteten øges på de kommunale arealer. Dette kan gøres via det fokus, der senest er kommet på dette med tilmeldingen til deltagelse i konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune” samt vores status som Bivenlig Kommune.

Ishøj Kommune kan også vælge at fortsætte som i dag, hvor forbruget af pesticider er minimalt, og hvor udviklingen inden for pesticidfri drift følges og løbende implementeres i kommunen. Driften har indkøbt en ny maskine, der kan øge den mekaniske ukrudtsbekæmpelse, således at den ’intelligente’ ’weed-it’-maskine kun anvendes marginalt. Opmærksomheden skal blot her henledes på øget forkortelse af levetiden på belægningerne på langt sigt, men det må i så fald tages ad notam ved de kommende driftseftersyn og ved udarbejdelse af de kommende driftsplaner.

Kommunen kan også vælge kun at bruge pesticider på de invasive arter, men så skal der afsættes de nødvendige ressourcer til den øvrige pesticidfrie vedligeholdelse, eller vedligeholdelsesstandarden skal sænkes. Nogle af de invasive arter fx Japansk Pileurt kan ikke p.t. bekæmpes uden brug af pesticider.

Derudover er der også et par dilemmaer at tage stilling. Et dilemma ved anvendelsen af pesticider er, at bl.a. grundvandet kan blive påvirket, mens nogle af metoderne til pesticidfri drift til gengæld medfører udledning af CO2 både i forhold til selve ukrudtsbehandlingen, men også fordi, det kræver flere behandlinger. Et andet dilemma er, om Ishøj Kommune kan bruge pesticider, når kommunen gerne vil være både en insekt- og bivenlig kommune samt den vildeste kommune.


Lovgrundlag

Pesticidstrategi 2017-2021 med tillægsaftale fra 2019.

Økonomi

Der afsættes flere driftsmidler, såfremt der ønskes pesticidfri drift og uændret vedligeholdelsesstandard.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter:

  • at, pesticidhandlingsplan 2021 vedtages.
  • at, der tages stilling til, hvorvidt og hvordan Ishøj Kommune skal være pesticidfri.


Beslutning

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at kommunens forbrug af pesticider de sidste tre år skrives ind i pesticidhandlingsplanen, og at den drøftes igen på et kommende møde.

Bilag

Resume

Orientering om EU's LIFE-IP program om kystbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Den 2. februar 2021 besluttede Byrådet at indgå i et samarbejde med de øvrige kommuner i I/S Strandparken, Region Hovedstaden og Region Sjælland om, i samarbejde med Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) fra Belgien, at udarbejde en ansøgning til et kystbeskyttelsesprojekt til LIFE-IP programmet i EU.

Siden januar er der i den tværkommunale arbejdsgruppe, med Region Hovedstaden som projektleder, blevet arbejdet intenst med LIFE IP ansøgningen om naturbaseret kystbeskyttelse i Strandparken I/S, og ansøgningen blev indsendt den 25. marts 2021. Det er lykkes at få stablet et stærkt partnerskab på benene, der både tæller Strandparken I/S, de fem ejerkommuner, Kystdirektoratet, Region Sjælland, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og Region Hovedstaden.

I vedlagte bilag er en beskrivelse af projektet samt et overblik over budgettet i den danske partnerskabskreds.

Målet er stadig, at Strandparken og de omkringliggende kommuner bliver et innovativt demonstrationsprojekt for naturbaseret kystbeskyttelse. Projektet lægger fokus på at undersøge fordele (og ulemper) ved helhedsorienteret kystbeskyttelse med fokus på synergi mellem de våde og tørre elementer i Strandparken. Der arbejdes med fire pilotprojekter i Strandparken med fokus på udvikling af nye typer naturbaseret kystsikring herunder fx rekrative stisystemer på digerne, bæredygtig anvendelse af ålegræs, digeforhøjelser og stenrev.

Umiddelbart før sommerferien forventes det, at der kommer en tilbagemelding fra EU, om der er aspekter, de vil have tilrettet i ansøgningen. Hvis projektet får tildelt midler, så skal "grant agreement" underskrives i efteråret med projektopstart primo 2022.

Hvis projektet ikke får tildelt midler, er der udarbejdet et solidt stykke arbejde, der vil kunne højne klimatilpasningen i Danmark, og som der kan arbejdes videre med, med hjælp fra andre finansieringskilder.

Økonomi

Projektet søges finansieret gennem LIFE-IP-programmet i EU. Programmet dækker op til 60% af omkostningerne af en samlet projektsum på ca. 17 mio. euro, hvoraf den danske andel er 2,8 mio. euro (ca. 21 mio. kr.) De resterende 40% skal egenfinansieres, og anbefales at komme fra partnerskabskredsen med Strandparkens fordelingsnøgle. Derudover søges der også fondsmidler til projektet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.


Orientering om status vedr. substitutionssagen ifht. Ishøj Varmeværk og VEKS

Klima- og Miljøudvalget er i flere omgange blevet orienteret om status vedr. substitutionssagen, og pt. afventer parterne stadig et høringsudkast fra Forsyningstilsynet, som
behandler sagen.

Kommunen har d. 8. april 2021 modtaget meddelelse om, at ”et høringsudkast først kan forventes udsendt i juli 2021”. Dvs. endnu et udsættelsessignal fra Forsyningstilsynet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.