Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. maj 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Nyt Grønt Forum er nedsat den 10. april 2014. Jf Grønt Forums kommissorium skal der ved nedsættelse af nyt forum udarbejdes ny forretningsorden.


Grønt Forum har på mødet den 7. maj 2014 godkendt forslag til forretningsorden, som i henhold til kommissorium for Grønt Forum skal godkendes af Klima- og Miljøudvalget.

Følgende er ændret eller tilføjet (fremhævet tekst i bilaget):

 • Der stilles krav om fuldmagt, hvis en person ønsker at være valgbar, men ikke kan være tilstede ved valg til Grønt Forum
 • Medlemslisten forventes at blive ændret, listen fremgår derfor ikke af forretningsordenen
 • Et medlem kan undtagelsesvist lade sig repræsentere ved en suppleant
 • Hvis et medlem udtræder i valgperioden, kan den forening vedkommende repræsenterer, vælge et nyt medlem
 • Under beslutninger er sætningen 'beslutninger træffes normalt i enighed' slettet, da det også fremgår at Grønt Forum er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
 • Forslag til referat fra Grønt Forums møder udarbejdes snarest muligt.

                                                        

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag Forretningsorden for Grønt Forum i Ishøj Kommune godkendes                                                         

Beslutning

Tiltrådt.    

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i samarbejde med Ishøj Forsyning og BIOFOS udarbejdet et forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune for 2014 til 2022. Planen indeholder en beskrivelse af en række projekter, der omfatter klimatilpasning og håndtering af regnvand. Det fremgår af miljøvurderingen, at initiativerne i planen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

                               

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i samarbejde med Ishøj Forsyning og BIOFOS udarbejdet et forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022.

Den nye plan fokuserer på klimaændringerne samt renovering og fornyelse af de eksisterende spildevandssystemer. Endvidere skal  mængden af regnvand i kloaknettet nedbringes, ved at renovere eksisterende ledninger og rette fejl, hvor regnvandsledningen er tilsluttet spildevandsledningen.

Spildevandsplanen fastlægger kommunens målsætninger på spildevandsområdet: Afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt . Målsætningerne er beskrevet således:

 • Opretholde og forbedre det høje serviceniveau for afledning af spildevand
 • Stor forsyningssikkerhed sikres
 • Ekstremregn og klimaændringer håndteres.
 • Arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder
 • Uvedkommende vand skal reduceres
 • Mest muligt vand håndteres lokalt inden det ledes til regnvandssystem.
 • Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning

Spildevandsplanen beskriver endvidere forsyningens planlagte projekter for håndtering af regnvand og klimatilpasning :

 • Etablering af regnvandskloakering i Strandområdet til forbedring af vejafvandingen og med mulighed for borgerne at tilslutte sig regnvandskloak.
 • Etablering af et til flere nye spildevandstekniske regnvandsbassiner for Ishøj Landsby
 • Etablering af rørskov og regnvandsbassin i Tranegilde Landsby

På baggrund af en screening af planen iht. Miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljørapport, der vurderer konsekvenserne af de aktuelle projekter. Miljøvurderingen har vist, at tiltagene i Ishøj Kommunes Spildevandsplan 2014-22 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der ikke er behov for et særskilt overvågningsprogram.

Forslaget til spildevandsplan og miljøvurdering af planen skal offentliggøres og sendes i høring i 8 uger og vil efter godkendelse i Byrådet blive sendt i høring fra den 10. juni til den 5. august 2014.

Henrik Lemée fra Ishøj Forsyning vil præsentere forslaget til spildevandsplanen på mødet.
                              

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget
indstiller, at forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022 godkendes og sendes i høring fra den 10. juni til den 5. august 2014                              

Beslutning

Tiltrådt.    

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

                           

Bilag

Resume

Kontrakten på storskraldsordningen for enfamiliehuse i Ishøj udløber den 31. august 2014, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt. Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår derfor, at storskraldsordningen for enfamiliehuse udbydes, og at den kommende kontrakt skal gælde fra den 1. september 2014 til den 31. marts 2016.                                 

Sagsfremstilling

Regeringen har stillet krav om, at kommunerne skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I dag genanvendes ca. 14 % af husholdningsaffaldet i Ishøj Kommune.  
For at kunne leve op til kravet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, skal de eksisterende affaldsordninger effektiviseres og koordineres. I 100 enfamiliehuse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner er der derfor gennemført forsøg med benyttelse af flerkammerbeholdere til at sortere genanvendeligt papir/pap, glas, metal, plast og madaffald fra dagrenovationen. Der er endvidere igangsat undersøgelser af Ishøj genbrugsstation og stationens mulige åbningstider, placering og størrelse med henblik på en bedre sortering af affaldet.

Resultatet af forsøgene og undersøgelserne af genbrugsstationen er afgørende for hvilke ordninger, der skal indføres fremover og sendes i udbud.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår derfor, at alle affaldsordningerne for dagrenovation, haveaffald, papir og storskrald for etageboliger og énfamiliehuse bliver udbudt samlet, når kontrakterne på alle de øvrige ordninger udløber den 31. marts 2016. Desuden foreslås det, at affaldsordningerne i Ishøj og Vallensbæk Kommuner udbydes under et.
Da kontrakten for indsamling af storskrald udløber 31. august 2014, er der behov for at indsamlingen i perioden indtil 31. august 2016 udbydes, og Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår, at den udbydes på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, således at kravsspecifikattionerne i den kommende kontrakt ikke ændres. 

Plan-, Bygge- og Miljøcentret anbefaler, at udvælgelsen skal være laveste pris, og at Borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakten.                          

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udbud af storskraldsordningen for enfamiliehuse i kontraktperiode fra den 1. september 2014 til den 31 marts 2016 godkendes, og at Borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakten med lavestbydende entreprenør.                              

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen                                 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende screening af lokalplanforslag 1.65 Vejleåparken i offentlig høring i minimum 4 uger fra 10. juni til 8. juli 2014.                       

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.65 Vejlleåparken har Plan, Byg og Miljøcentret gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag 1.

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen. Konklusionen på screeningen fremgår nederst i dokumentet.
 
Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken.                       

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.65 Vejleåparken, og at dette offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.                       

Beslutning

Tiltrådt.  

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.                       

Bilag

Resume

Energitilsynet har 7. maj 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen om at gøre substitutionsprincippet gældende i afregningsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk.

Der skal afgives bemærkninger til udkastet inden 10. juni 2014.  Da udkastet til afgørelse giver kommunen medhold i at substitutionsprincippet kan gøres gældende, indstilles det at  meddele tilsynet, at afgørelsen kan tiltrædes af kommunen.

              

Sagsfremstilling

VEKS har tidligere meddelt, at de til Energiklagenævnet vil anke en afgørelse, der giver kommunen medhold. Hvis VEKS fastholder dette synspunkt, vil en afgørelse kunne trække længe ud. Det vil være en belastning for forbrugerne i Ishøj, som således risikerer at skulle betale en pris for varmen, som er højere end den substitutionspris, som vil kunne opnås, hvis Energitilsynets afgørelse efterleves.

Hvis VEKS påklager afgørelsen, har dette dog  ikke nødvendigvis opsættende virkning. Dvs. at der evt. kan afregnes efter en substitutionspris, indtil Energiklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

Der knytter sig til sagen en række forhold, som skal behandles yderligere, også selvom kommunen får medhold hos Energiklagenævnet.

Beregning af en substitutionspris skal der være enighed om mellem VEKS og Ishøj Varmeværk. Her kan en uenighed om principperne igen være en sag, hvor Energitilsynet skal inddrages.

Der er fortsat  to yderligere uafklarede forhold i forbindelse med en lejeaftale mellem VEKS og Ishøj Varmeværk, som indirekte har med substitutionsprincippet at gøre: det drejer sin bl.a. om

 1. Leverance af såkaldt ”stilstandsvarme” til varmeværket (dvs. varme som holder kedlerne på en vis temperatur når de er ude af drift). Her er det af betydning for afregningsprisen, om det er VEKS eller Ishøj Varmeværk der står for leverancen.
 2. Hvem der råder over brændsel til varmeværket. Det er sådan at VEKS hævder, at de råder over brændslet til varmeværket, fordi brændsel faktureres til VEKS, mens IVV alene disponere indkøbene. VEKS  kan derfor hævde, at Ishøj Varmeværk ikke opfylder betingelse for substitutionsprincippet, om at værket skal råde over brændsel. Over for dette hævder kommunen,  at det af kontrakten skal fremgå at der er IVV der disponerer indkøbene og at brændslet faktureres til IVV. Forbrug af brændsel efter fifo princippet viderefaktureres i de månedlige lejeafregninger til VEKS.

 Siden 2011  afregnes fortsat efter principperne i en opsagt aftale fra 2010, fordi der ikke har kunnet opnås enighed om en ny aftale, bl.a. i afventning af en afklaring af substitutionsprincippet.

Kommunens skøn er, at der for årene 2011-2013 er tilgodehavender i manglende lejebetalinger fra VEKS til varmeværket på ca. 7,0 mio. kr.

Hertil kommer, at Kommunen skønner, at der er tilgodehavende på ca. 8 mio. kr., hvis substitutionsprincippet kan gøres gældende i samme periode.   Der er altså tale om betydelige beløb i Varmeværkets favør, selvom der knytter sig usikkerheder til opgørelsen, bl.a. med hensyn til hvilket tidspunkt substitutionsprincippet kan gøres gældende fra. 
                

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkastet til afgørelse fra Energitilsynet tiltrædes.           

Beslutning

Tiltrådt.  

Bilag