Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. juni 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med anlæg af Letbanen i Ishøj Kommune vil der være merudgifter forbundet med etableringen af et fælles klimatiltag, som inkluderer en opgradering af kommunens eksisterende vejafvandingssystem på Ishøj Stationsvej.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane har anmodet Ishøj Kommune om en tilbagemelding om evt. tilkøb af en øget kapacitet i kommunens vejafvanding i Ishøj Stationsvej inden sommerferien 2017 således, at Hovedstadens Letbane kan forhandle den valgte afvandingsstrategi med tilbudsgiverne under konkurrencemæssige betingelser, hvilket formentlig vil resultere i den bedst mulige pris og begrænse påvirkningen af projektets samlede tidsplan.

Når kommunens tilbagemelding foreligger, vil Hovedstadens Letbane fremsende tilkøbsaftale til underskrift.

I Ishøj Kommune omfatter arbejdet ca. 300 m fælles opgraderet ledning i Ishøj Stationsvej, nye vejbrønde og stik samt afvanding af letbanen.

Tilkøbet af den øgede vejafvandingskapacitet i Ishøj Stationsvej sikrer letbanen mod oversvømmelse, som statistisk sker hvert 10. år mod hvert 5. år idag. Det er kun strækningen på Ishøj Stationsvej, der sikres med dette tilkøb, og anlægget af de større regnvandsledninger gennemføres som en del af letbanens anlægsarbejder.

Ishøj Kommune kan gennem et tillæg til kommunens Spildevandsplan vedtage en generel sikring mod oversvømmelse til hvert 10. år i det regnvandsopland, der afvander området, som letbanen passerer. Dette sikringsniveau har Hovedstadens Letbane udtrykt ønske om, at alle berørte kommuner gennemfører. Ishøj Forsyning har estimeret, at omkostningen til et øget sikringsniveau vil være op til 10 mio. kr. samt omkostninger til retablering af veje.

Tidsforløbet for et nyt spildevandstillæg, som blandt andet indebærer forelæggelse for spildevandsforsyningens bestyrelse og offentlig høring, medfører, at dette ikke kan gennemføres. inden Hovedstadens Letbane indleder forhandlinger med tilbudsgiverne. Derfor anbefaler administrationen, at meddeler Hovedstadens Letbane accept af tilkøbet, selvom der endnu ikke er vedtaget et spildevandstillæg med et sikringsniveau på 10 år. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune beslutter at tilkøbe opgradering af vejafvandingssystemet og meddeler Hovedstadens Letbane dette.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Hovedstadens Letbane har vurderet merprisen for dette tilkøb til at udgøre 1,5 mio. kr. i 2013 priser svarende til 1,65 mio. kr. i 2017 priser, som skal afholdes af Ishøj Kommune, da anlægget er en del af kommunens vejafvanding.

Tilkøb, der foretages af kommunen, kan finansieres efter samme principper som ved indskud til finansiering af anlæg. Det indebærer, at minimum 15 pct. af beløbet svarende til 225.000 kr. betales ved tilkøbsaftalens indgåelse, mens de resterende 85 pct. betales ved årlige indskud i perioden frem til 2056. Det præcise tidspunkt for betaling af indskuddet på minimum 15 pct. kan aftales nærmere under hensyntagen til den kommunale budgetlægningsproces.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Klima- og Miljøudvalget forventes budgettet at holde.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at budgetopfølgningen tiltrædes,
at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.