Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 21. juni 2022 kl. 18:00

Mødelokale Fyrsten, Center for Park, Vej og Miljø. Balderbæksvej 6, 2635 Ishøj.

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har forberedt oplæg og rundvisning i centeret.

Sagsfremstilling

Tidsplan:

18:00 - 18:30: Rundvisning undendørs


 1. Rundvisning på pladsen ved Park, Vej og Miljø-center – fokus på maskinel, som anvendes til at løse opgaver i driften i PVMC (Ivan og Merete – driftledere, og Jesper, leder af værkstedet)
 2. Kort gåtur til nærområdet i det store industriområde for at vise veje/fortove (forslag om omlægning, der med en anlægsinvestering sikrer nødvendig vedligeholdeles og en afledt driftsbesparelse) (Max, driftleder).

18:30 - 19:30: Oplæg indendørs og aftensmad


 1. Spildevand (Lone, Miljø)
 2. Biodiversitet – kort om, hvordan driften arbejder med biodiversitet i praksis (Ivan, driftleder)

5.
Mere natur, træer og oaser – forslag til prioritering af puljen (Nicolai, Natur)


Indstilling


Klima- og Miljøudvalget tager tidsplanen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Som en del af DK2020 Klimaplanen præsenteres beregninger af CO2-udledninger i Ishøj Kommune. Ud fra beregningerne skal sektorer og aktører udvælges med fokus på CO2-reduktioner.

Sagsfremstilling

CO2-udledningen i Ishøj kommunes geografiske område var cirka 130.000 ton CO2 i 2019 og fordeler sig hovedsageligt mellem transport (61,3 %) og energi (33 %). De resterende 5,7 % af CO2-udledningen stammer fra kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand. Se bilag A 'Klimaregnskab' for gennemgang af beregningerne. Det foreslås derfor, at arbejdet med at reducere CO2 skal fokusere på sektorerne:


 • Transport
 • Energi (Opvarmning og el)I udregningerne for et scenarie, hvor ingen yderligere initiativer sættes i gang, vil Ishøj kommune hverken blive CO2-neutral eller nå 70% CO2-redutkion i 2030, som klimaloven tilskriver. Se bilag B 'Business as ususal' for gennemgang af beregningerne. Der er derfor brug for at arbejde aktivt for CO2-reduktioner


I bilag A findes en oversigt over udledninger fra energi og transport fordelt mellem borgere, virksomheder og offentligt. I tilblivelsen af klimaplanen er fokus på at inddrage de aktører, som har input til tiltagene og som skal udføre tiltagene, når planen skal implementeres. Inddragelsen indebærer Grønt Råd, boligselskaber, virksomheder, ungerådet, varmeforsyningsselskaber, offentlige transportvirksomheder.

Inddragelsen sker på forskellig måde hen over sensommer og efterår, jf. den aftalte tidsplan, bl.a. afholdes et fællesmøde mellem Grønt Råd og Klima- og Miljøudvalget i september.


Kirsten Christensen fra Center for Ejendomme vil præsentere dette dagsordenspunkt og vil gennemgå relevante aktører, som fører til en drøftelse af involveringen.

Økonomi

Arbejdet med udarbejdelse af DK2020 handleplanen afholdes indenfor det afsatte budget. I forbindelse med det kommende arbejde med valg og prioritering af indsatser og tiltag, der kan medvirke til at opnå målene i DK2020, vil der blive fremlagt evt. behov for økonomi til gennemførelse af tiltagene.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

- beslutter, at det fortsatte arbejde med CO2-reduktion i DK2020 Klimahandleplanen skal fokusere på transportsektoren og energisektoren,

- tager gennemgang af relevante aktører til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring og kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 1. marts 2022, at pap indsamles i 240 liters beholder ved en-familieboliger, og at mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plast. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald med de nye ordninger i offentlig høring i fire uger.


Forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald har været i høring fra den 10. marts 2022 til og med den 8. april 2022. Der er indkommet ni høringssvar til regulativforslaget, som har givet anledning til én ændring, idet administrationens bemyndigelse til at ændre i bilag 1 udgår.


Derudover har administrationen foretaget enkelte ændringer, som er præcisering eller af redaktionel karakter.

De indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 1.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 2.

Regulativet med ændringer er vedlagt i bilag 3.Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Økonomi

Der er ingen økonomiske ændringer til Byrådets tidligere beslutning om indsamling af pap samt mad- og drikkekarton

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Sagsfremstilling

Rambøll har udført en indledende screening der viser, at det er rentabelt at udrulle fjernvarme til Tranegilde, Ishøj Landsby og Torslunde. I dag har størstedelen af områdets husstande naturgas.

Hvis der udrulles fjernvarme til de tre områder, vil alle de husstande i kommunen, der i dag forsynes med gas, have mulighed for at få fjernvarme. Udrulning af fjernvarme til de tre landsbyer forventes at tage ca. 5-7 år, og vil indebære omfattende gravearbejde. I forbindelse med udrulningen vil alle husstande i de tre områder få et tilbud om at blive tilsluttet fjernvarmen, men der er ingen pligt til at tilslutte sig.

Første skridt i en udrulning er at beslutte, hvem der skal levere fjernvarmen til de tre landsbyer, og dernæst igangsætte udarbejdelse af projektforslag. Projektforslaget vil bl.a. indeholde en mere detaljeret gennemgang af projektets tekniske og økonomiske aspekter, tidsplan og økonomiske konsekvenser for borgerne. Når projektforslaget er udarbejdet og vedtaget, kan udrulningen igangsættes.

Valg af leverandør til Tranegilde og Ishøj Landsby/Torslunde

VEKS/ Tranegilde Fjernvarme har tilkendegivet, at de ønsker, at der skal kunne udrulles fjernvarme i de tre landsbyer Tranegilde, Ishøj Landsby og Torslunde. Men VEKS har pt. mange projekter i gang, hvorfor de gerne ser, at Ishøj Varmeværk har mulighed for at igangsætte fjernvarmeudrulningen, og at der sammen med Høje Tåstrup Fjernvarme findes en model og løsning for, hvordan forsyningen af fjernvarme kan se til de tre områder. VEKS har tilkendegivet, at de kan stå for at gennemføre projektforslag senere på året, hvis Ishøj Varmeværk ikke ønsker eller kan gennemføre projektet.

I Tranegilde kan hhv. VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) gennem datterselskabet Tranegilde Fjernvarme og Ishøj Varmeværk levere fjernvarmen. I begge scenarier produceres varmen af VEKS, men i det ene scenarie kan Ishøj Varmeværk levere fjernvarmen ved at købe den af VEKS og videresælge den til Tranegildes beboere. Her anbefales en model, hvor Ishøj Varmeværk står for udrulning og levering af fjernvarme til Tranegilde ved at købe varmen af VEKS og videresælge den til beboerne.

I Ishøj Landsby og Torslunde har kommunen været i dialog med Høje Tåstrup Fjernvarme om mulige løsninger for de to landsbyer. Her anbefales en model, hvor Ishøj Varmeværk står for udrulning og levering af fjernvarme til Ishøj Landsby og Torslunde ved at købe varmen af Høje Tåstrup Fjernvarme og videresælge den til beboerne.

For begge udrulningsprojekter vil Ishøj Varmeværk også stå for at projektere, for at udføre gravearbejde samt for tilslutning og salg. Det forventes, at begge projektforslag kan være klar til beslutning af Klima- og Miljøudvalget (som ejer af Ishøj Varmeværk) i ultimo september 2022 og herefter til myndighedsbehandling og høring.

Hvis Ishøj Varmeværk står for udrulningen af fjernvarme i landsbyerne vil det være samme prisstruktur, der er gældende for alle borgere, der modtager fjernvarme i Ishøj. Der kan dog tilføjes en tillægstariff for nye områder for at dække de specifikke etableringsomkostninger. Hvis VEKS via Tranegilde Fjernvarme gennemfører projekterne, vil det være VEKS prisstruktur, der er gældende i det område.

DK2020

Udrulning af fjernvarme er et centralt element i kommunens DK2020 projekt, der skal gøre kommunen CO2-neutral. Fjernvarmeudrulning til de tre landsbyer forventes at medføre en CO2-besparelse for Ishøj Kommune på 1.000 ton CO2.


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Desuden aftaleret i forhold til at indgå aftaler omkring levering af varmeforsyning over kommunegrænser.

Økonomi

Det estimeres at koste ca. 85.000 kr. eksl. moms at udarbejde to projektforslag. Udgiften hertil dækkes af Ishøj Varmeværk.

Projektforslagene udarbejdes med udgangspunkt i den prisstruktur, der pt. er i Ishøj Varmeværk og vil klarlægge samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi ved fjernvarmeudrulning. Der tages udgangspunkt i, at alle nye fjernvarmekunder betaler samme faste og variable priser for fjernvarme, evt. plus tillægstakst for anlægsinvesteringer. Dvs. en nogenlunde ligelig fordeling mellem faste og variable omkostninger, hvor der indregnes en tillægstarif for ekstraomkostninger for nye brugere til at betale anlægsinvesteringerne.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget/Varmeværkets bestyrelse beslutter,

at Ishøj Varmeværk skal stå for udrulning og levering af fjernvarme til Tranegilde. Og at Ishøj Varmeværk skal udarbejde et projektforslag for udrulning af fjernvarme til Tranegilde, hvor varmen købes af VEKS.

at Ishøj Varmeværk skal stå for udrulning og levering af fjernvarme til Torslunde og Ishøj Landsby. Og at Ishøj Varmeværk skal udarbejde et projektforslag for udrulning af fjernvarme til Torslunde og Ishøj Landsby, hvor varmen købes af Høje Tåstrup Fjernvarme.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der gør det muligt opføre boliger som etagebyggeri på Industrivangen 10-18 i omdannelsesområdet ”Det lille erhvervsområde”. Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplanen har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18 i ”Det lille erhvervsområde”, gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri.


Planen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.


Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer. Der er udarbejdet en screening af planforslaget. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum, Byggesager og Park-, Vej- og Miljøcenteret). På baggrund af screeningen, samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslaget ikke vil påvirke på miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport. En screeningsafgørelse skal jf. § 10 offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til lokalplan 1.98, og at afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne fremlægges alle de reviderede politikker nu for alle stående udvalg. Kulturpolitikken følger efter sommerferien.

I perioden august - oktober vil der være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget kommer med forslag til justeringer i hovedpolitikkerne i det omfang det måtte være relevant.Beslutning

Tiltrådt med mindre justeringer af miljøpolitikken.

Bilag

Resume

Støj fra veje og motorveje opleves som et stigende problem i Ishøj. Det foreslås, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger tages stilling til, hvorvidt der skal laves en støjkortlægning af hele kommunen. Herunder om der skal udarbejdes en egentlig støjhandleplan.

Sagsfremstilling

Støj fra veje og motorveje opleves som en stigende gene i hele Hovedstadsområdet, herunder også i Ishøj. Flere kommuner - heriblandt Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk - er i dag omfattet af statslige krav om kortlægning af støj samt udarbejdelse i støjhandleplaner. Andre kommuner arbejder frivilligt med støjkortlægning og støjhandleplaner. Senest har Greve kommune nedsat et §17, stk. 4 udvalg vedr. bekæmpelse af støj.


Ishøj kommune er ikke omfattet af de statslige krav, og den seneste støjkortlægning for hele kommunen er fra 2014. Kommunen har i de senere år bl.a. etableret en støjvold langs motorvejen.


En støjkortlægning indebærer en kortlægning af arealerne i kommunen ift. støjkilder samt ift. graden af støjpåvirkning. En generel støjkortlægning giver et bedre vidensgrundlag ift. konkrete forebyggende tiltag samt for beslutninger vedr. byudvikling og behovet for eventuel støjafskærmning i den forbindelse. En støjhandleplan er en sammenhængende plan, der beskriver hvilke handlinger kommunen allerede har gennemført, samt hvilke initiativer kommunen påtænker at gennemføre inden for en bestemt periode for at forebygge og nedbringe støjen. Handleplanen kan indeholde mange forskellige typer af initiativer og indsatser, f.eks.:


 • Løbende dialog med statslige styrelser og ministerier om støjforbedrende tiltag på og omkring de statslige veje, ex. støjdæmpende asfalt, støjafskærmning mv.
 • Kommunalt inititeret støjforebyggelse såsom brug af støjdæmpende asfalt, udbygning af eksisterende støjvold eller andre større og mindre tiltag, der kan bidrage til at reducere støjen
 • Formaliserede samarbejde med nabokommuner, Gate 21 mfl. om støjforebyggende indsatser samt overfor Regeringen og Folketinget ifm. motorvejsudvidelser mv.
 • Mere tydelig kommunikation og dialog med berørte borgere om hvilke prioriterede tiltag, kommunen arbejder med på området


Støj og forebyggelse af støj er en stor og kompleks opgave, som ikke løses i ét snup-tag. Men med en opdateret støjkortlægning af hele kommunen, samt en egentlig støjhandleplan, kan indsatserne fokuseres, ligesom der kan skabes større transparens omkring kommunens indsats og prioritering.

Økonomi

En støjkortlægning af hele kommunen, inklusiv anbefalinger til indsatser, vurderes at koste ca. kr. 200.000.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget om en støjkortlægning samt udarbejdelse af en støjhandleplan indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. Sagen har været 1. behandlet på alle fagudvalg i maj og genbehandles nu med henblik på, at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammen.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status for 2023, ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overforholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Økonomi- og Planudvalget 5 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget 3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 mio. kr.


Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Fagudvalgene har således mulighed for at bekræfte idéer, som er drøftet på udvalgsmødet i maj med henblik på, at administrationen udarbejder endeligt rådighedskatalog.


Proces- og tidsplan for det fremadrettede arbejde med rådighedskataloget for budget 2023:

 • 24. juni: Deadline for indmeldelse af rådighedsforslag (overskrifter og beløb, så der kan dannes et samlet overblik).
 • 27. juni: Temamøde for Byråd og HovedMED vedr. økonomiaftalen for 2023.
 • 04. juli: Udfyldte skemaer med rådighedsforslag skal være indsendt til økonomiafdelingen senest den 4. juli.
 • 27. juni - 5.aug.: Hen over sommeren kvalitetssikrer administrationen forslag og beregninger. De endelige skemaer til rådighedskataloget skal være færdige den 5. august, hvor de samles i et katalog.
 • 10. aug.: Direktionen gennemgår det samlede rådighedskatalog.
 • 16. aug. - 31. aug.: Høringsperiode. Budgetmateriale sendes i høring i råd, brugerbestyrelser og MED-udvalg.

Indkomne høringssvar udsendes til Byrådet, når de er samlet i løbet af uge 36.

Indstilling

Fagudvalget beslutter råderumsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder svarende minimum til rammen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

På baggrund af budgetforlig 2020 er der frigivet 200.000 kr. til små grønne oaser i hhv. 2020 og 2021. Der er pt. ubrugte midler på kr. 157.000 tilbage i puljen. Det foreslås at opgradere to af de tre oaser, som blev etableret i 2020 langs Den Grønne Forbindelse for ca. kr. 100.000 (anlæg plus udgifter under etableringsfasen). Det foreslås endvidere at overføre de resterende midler - ca. kr. 55.000 - til puljen til "Mere natur (f.eks. flere træer) og flere grønne områder/oaser".

Sagsfremstilling

”Den Grønne Forbindelse” løber igennem det tætte byområde i bykernen og binder de to ådale sammen gennem hvad der på sigt skal blive et aktivt og grønt forløb. Den Grønne Forbindelse har til formål at udvikle og sikre de grønne områder i Ishøj by og for at markere forbindelsen, blev der i 2020 etableret tre små oaser langs denne. Oaserne er beliggende i Baneparken, ved Brohuset og ved St. Vejleå.

På baggrund af erfaringerne med de 3 oaser har Center for Park, Vej og Miljø i samarbejde med tegnestuen Lassen Landskab udarbejdet et forslag til opgradering af to af de eksisterende oaser i hhv. Baneparken og ved St. Vejleå. Opgraderingen har til formål markant at styrke oplevelsen af en synlig grøn oase midt i byen. Der er to indhentet tilbud, hvoraf det billigste udgør ca. kr. 54.000.


Det foreslås på den baggrund at opgradere to eksisterende oaser for dette beløb samt at de resterende midler overføres til puljen for "Mere natur (f.eks. flere træer) og flere grønne områder/oaser". I forbindelse med udmøntningen af den nye pulje, foreslås det at der etableres to nye og mere markante grønne oaser langs Den Grønne Forbindelse efter et nyt koncept (se bilag A). Forslaget indgår på listen over indsatser for 2022, jf. sagsfremstilling vedr. udmøntning af den nye pulje.

Økonomi

Projektet beløber sig samlet til kr. 100.000 og omfatter etablering samt udgifter i de første år efter etablering, hvor anlægget stadig er sårbart. De resterende midler overføres til puljen til mere natur og flere grønne områder 2022-2025

Afledt drift fra 2026 ff udgør kr. 10.000 årligt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges et forslag til generelle principper for uddeling af midler fra puljen "Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser" samt forslag til konkret udmøntning af puljen for 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat en pulje til ”Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser”. Puljen udgør 1,0 mio. kr. årligt i perioden (anlæg). Jf. aftaleteksten udmøntes puljen løbende af byråd og relevante udvalg.

I forbindelse med udmøntningen af puljen foreslås, at der fastlægges nogle overordnede principper for, hvad puljen kan anvendes til (bilag 2). Principperne kan anvendes i den politiske drøftelse af prioritering af midlerne, ligesom de vil indgå i administrationens fremlæggelse af konkrete projektforslag.

Der fremlægges endvidere et forslag til hvilke konkrete indsatser, der kan igangsættes i 2022 (bilag 3). Da puljemidlerne alene kan gå til anlæg, er det vigtigt at antallet og omfanget af indsatser balanceres ift. de medarbejderressourcer, der er til rådighed til at løfte opgaverne. Konkret er der foreslået indsatser i 2022 for i alt kr. 660.000. Indsatserne vurderes derudover at have afledte driftsudgifter på årligt kr. 53.000. På udvalgsmødet gives en mundtlig præsentation af projekterne. Når det er besluttet, hvilke indsatser udvalget ønsker at igangsætte, udarbejdes der en kort, uddybende beskrivelse af projektet, som fremlægges umiddelbart efter sommerferien.

Der lægges desuden op til at udvalget drøftet hvorvidt eventuelle restmidler skal overføres til efterfølgende år med mulighed for - på det tidspunkt - at gennemføre nogle lidt større projekter. Eller om udvalget ønsker at der i efteråret 2022 tages stilling til udmøntningen af de resterende midler for 2022.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der bevilliges kr. 660.000 til de foreslåede indsatser under puljen "Mere natur (f.eks. flere træer) og flere grønne områder/oaser" samt at der bevilliges kr. 53.000 pr år i afledte driftsudgifter fra 2023 ff.

Beslutning

Tiltrådt, under forudsætning af, at Teknik- og Bygningsudvalget kan opnå finansiering til den afledte drift.

Bilag

Resume

Til efterretning fremlægges orientering om, at stigende energipriser betyder, at det vil kræve meget store energibesparelser at overholde energibudgettet i 2022 og 2023. Hvis energibesparelserne ikke opnås, vil der blive behov for at øge kommunens energibudget med 2 millioner kr. i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Energipriserne er steget kraftigt det sidste års tid, og udviklingen er intensiveret siden krigen i Ukraine brød ud. Center for Ejendommes fremskrivning af energiforbruget viser, at udgifterne til energi ender lige over to millioner højere i 2022, end der er budgetteret. Billedet for 2023 forventes at være nogenlunde samme niveau som 2022.

Kommunens elpris er steget med over 20 % fra 2021 til 2022, og forventningen er, at den først falder mærkbart igen i 2023. Derudover bidrager skærpede krav til afkøling af fjernvarmevand til den forventede budgetoverskridelse. Fjernvarmetaksten er stort set uændret i forhold til de seneste år, og Kommunes naturgaspris er fastlåst på et lavt niveau indtil udgangen af 2022. I 2023 forventes gasprisen dog at blive fordoblet, og dermed mere end udligne for den faldende elpris.

Det kræver meget markante besparelser på energiforbruget at spare 2 millioner kroner. For at sætte det i perspektiv, svarer besparelseskravet til helt at lukke ca. 25.000 kvadratmeter i det sidste halvår af 2022.

Center for Ejendomme har en løbende energibesparende indsats, men den kommer ikke til at resultere i besparelser i sådan en størrelse, at det vil kompensere for de stigende priser. En intensivering af energibesparelsesindsatsen vil afbøde end del af udfordringen i 2023, men det vil kræve yderligere anlægsmidler, og da det tager tid at gennemføre tekniske tiltag, vil de have begrænset effekt i 2022.

Hvis budgettet for 2022, og sandsynligvis også 2023 skal holdes, kræver det kraftige reduktioner af energitunge funktioner. Det kan blandt andet inkludere 1) nedlukning af af svømmehal, idrætscenter og andre kommunale kvadratmeter, 2) mindre eller ingen ventilation, 3) stop for brugerreguleret (og derfor høje) rumtemperaturer og 4) stop for rumkøling i blandt andet Rådhusets mødecenter. Indgreb på disse områder vil have konsekvenser for medarbejdere og borgere. En kold weekend i juni gav syn for sagen, da sommerlukning af varmeanlæg betød mange klager over dårligt indeklima.

Center for Ejendomme arbejder videre med at gennemføre de mest skånsomme besparelser under forudsætning af, at energibudgettet skal overholdes. Direktionen har udsendt notat til kommunale ledere med varsel om indgribende energibesparelser og anmodning om forståelse og deltagelse i at gennemføre energibesparelser.

Økonomi

Ishøj Kommunes energibudget for 2022 ligger på 18.048.000 kr. Den forventede udgift til kommunalt energiforbrug forventes at beløbe sig til 20.100.000 kr. i 2022 og 20.200.000 i 2023

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Kommunerne har pligt til at forebygge og bekæmpe rotter samt at udarbejde en handlingsplan for dette. Denne skal revideres hvert tredje år og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et revideret forslag til en rottehandlingsplan for 2022 til 2024, der ligger i forlængelse af mål og indsatser i planen 2019-2021.


Handlingsplanen indeholder i overensstemmelse med Rottebekendtgørelsen:

- overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.

- tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.

- målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.

- konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.


Udviklingen i anmeldelser af rotteforekomster i Ishøj Kommune følger overordnet udviklingen på landsplan. Center for Park, Vej og Miljø vurderer derfor, at den kommunale indsats mod rotter har et rimeligt omfang. Indsatsen går blandt andet på information til borgere, nem anmelderordning, hurtigt overblik via en GIS-baseret database for både myndighed, rottebekæmpelsesfirma og Ishøj Forsyning, hurtig indsats for anmeldelser, og endelig den forebyggende indsats mod skrald, foder og mad på jorden. Ishøj Forsyning har 14 flytbare elektroniske fælder, der kan sikre mod rotter på terræn i særlige indsatsområder. Dette koordineres med de kommunale anmeldelser i "Driftweb", som gør det nemt at indberette forekomsten af rotter til kommunen for borgere og virksomheder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 2307 af 06/12/2021

Økonomi

Omkostningerne for den målrettede rottebekæmpelse androg i 2021 ca. 200.000 kr. til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S. Denne udgift forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet opkræves hos grundejerne over ejendomsskatten.

Det vurderes, at kommunens ressourcer til administration og håndhævelse af rottebekæmpelsen, som tidligere, vil udgøre 1/20 årsværk.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at rottehandlingsplanen for 2022 - 2024 vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Årshjul

Årshjul - se bilag 1 (sendes først ud efter formøderne)


Fælles workshop med Grønt Råd

I forbindelse med DK2020, ønsker Center for Ejendomme at afholde en workshop med Klima- og Miljøudvalget og Grønt Råd med det formål at generere idéer til, hvordan Ishøj Kommune kan blive CO2-neutrale. Det kan ikke lade sig gøre at afholde workshoppen på et udvalgsmøde, da der er brug for 1,5 time til workshoppen. Derfor foreslås det, at workshoppen bliver afholdt enten den 8. september 13. september. Deltagelse er frivillig.


Budget 2023 for Vallensbækmose

I/S Vallensbæk Mose har på bestyrelsesmøde d. 9. maj 2022 besluttet at udsætte behandlingen af budget 2023 til et ekstraordinært bestyrelsesmøde til september. I/S Vallensbæk Mose gør opmærksom på, at man har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, og at regnskabet for I/S Vallensbæk Mose fremover skal indeholde en resultatopgørelse og en balance. For at producere et retvisende regnskab, forventes det, at værdien af I/S Vallensbæk Moses bygninger og maskiner skal fastsættes. Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagens status til oktober efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj (bilag 2) samt foreløbigt svar til Ankestyrelsen (bilag 3) vedlægges.


Oversigter over miljøsager

Se bilag 4

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.