Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. august 2019 kl. 17:00

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Alle kommunale ejendomme skal sortere i de samme fraktioner, som borgerne i løbet af 2019-2020. Det efterstræbes at de fleste kommunale ejendomme går gang med at affaldssortere i løbet af efteråret 2019. Skolerne går dog først i gang til januar 2020.

Tilde Bernth Kristiansen fra Center for Ejendomme vil deltage under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er flere tidskrævende processer på vejen til en succesfuld implementering af affaldssortering på de kommunale ejendomme. De enkelte institutioner skal have medindflydelse og være inddraget i processen, for at de nye tiltag forankres, og driften kan fungere.

Derfor inddrages institutionerne i arbejdet med at finde de rette affaldsbeholdere, der passer til behovet for sortering de enkelte steder. I forlængelse heraf er der kommet større klarhed over valget af affaldsbeholdere til de enkelte institutioner. To af kommunens skoler starter op med afprøvning af to typer affaldsbeholdere efter sommerferien. Ud fra de erfaringer de får, vil vi beslutte, hvilke affaldsbeholdere vi vil tilbyde skolerne. På Rådhuset har et forsøg på etage 3, dannet grundlag for valget af beholdere til Rådhuset. To daginstitutioner har også afprøvet flere typer affaldsbeholdere, og der er ved at danne sig et billede af, hvad der passer til denne type institution.

Flere steder skal der bygges nye standpladser/affaldsskure, både som følge af krav til brandsikkerhed og for, at sikre at containerne ikke bliver brugt (og fejlsorteret) af udefrakommende.

Generelt er der positiv stemning over for de nye tiltag. 

Indstilling

Klima og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Arbejdet i 2019 har tydeliggjort, at der ikke var indregnet implementering af affaldssortering i alle institutioner, og at etableringen bl.a. af miljøstationer er dyrere end først forventet. Derfor kan arbejdet ikke færdiggøres i 2019 men må fortsætte i 2020, og der er behov for 1,1 mio. kr. i 2020, som er afsat i forslaget til investeringsoversigten i budgetforslaget for 2020.  

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør etableringen af et nyt boligområde. Det ligger syd for parcelhusområdet Ørnekærs Vænge. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har væsentlige indvirkninger på miljøet.  Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages indenfor 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10, der muliggør opførelsen af en boligbebyggelse bestående af etagebyggeri til seniorer og rækkehuse.

Planerne er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelse og skal udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en screening til hver af de to planforslag.

Screeningerne har været i høring hos de berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Center for Park, Vej og Miljø og Natur).

På baggrund af screeningen samt resultaterne af høring af berørte myndigheder er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Screeningsafgørelser jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg nr. 9, vedtages og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget vedtog ved mødet den 26. april 2019 at sende det godkendte forslag Tillæg 5 til ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 i otte ugers offentlig høring.

Forslag til Tillæg 5 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen, om at planen ikke kræver miljøvurdering, har været offentliggjort i fire uger. Der er hverken indkommet bemærkninger efter offentliggørelsens udløb til forslag til Tillæg 5 eller indkommet klager over afgørelsen om, at planen ikke kræver miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Tillægget handler om separatkloakering og klimatilpasning af Pilemølle Erhvervsområde Syd.

Da der ikke er indkommet bemærkninger eller klager i offentlighedsperioden, kan tillægget med miljøscreeningen endelig godkendes i uændret form af Byrådet.

Tillægget indeholder bestemmelser om, at husspildevand og eventuelle vaskehaller skal tilsluttes spildevandsledningen til renseanlægget Biofos i Avedøre. Tag- og overfladevand skal håndteres i tætte anlæg uden risiko for nedsivning til grundvandet. Derudover skal tag- og overfladevand renses og forsinkes inden udledning til Lille Vejle Å.

Klimaprojektet forventes igangsat i 2020-2021. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at endelig godkende Tillæg 5 til spildevandsplan 2014-22, Separatkloakering og klimatilpasning af kloakopland H6 Pilemølle Erhvervsområde Syd.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Klimatilpasningsanlægget udføres og finansieres af Ishøj Forsyning, Spildevand.
Ishøj Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 241 af 13. marts 2019
Bek. nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap.3 og 4.
Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Orientering om budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose samt forslag om fremskrivning med 3,5 %.

Sagsfremstilling

Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose varetager driften af det sammenhængende rekreative landskab ved Tueholm og Vallensbæk Sø. Interessentskabet fordeler sig over de 4 kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, og hver kommune deltager i bestyrelsen med to repræsentanter.

På bestyrelsesmøder d. 14. marts 2019 og 23. maj 2019 samt ved efterfølgende mailkorrespondance har budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose være drøftet, herunder en fremskrivning af budgettet med 3, 5 %. Fra mailkorrespondancen vedlægges bilag 1 -3.

Af forslag til budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose fremgår ved en fremskrivning på 3, 5 % et samlet budget på kr. 1.980.576 (se bilag 1). Ved en fremskrivning på 3, 5 % er Ishøj Kommunes andel kr. 79.224. I Ishøj Kommunes budget for 2020 er der afsat ca. 73.000 kr. til betaling til I/S Vallensbæk Mose.

For at imødekomme de budgetterede årlige udgifter for 2020 søges der frigivet yderligere 7.000 kr.  

En lignende sag om regnskab 2017 og forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose har været forelagt Klima- og miljøudvalget d. 21. november 2018. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til fremskrivning af budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose med 3, 5 % tages til efterretning samt at der fremadrettet frigives yderligere 7.000 kr. til at dække de årlige budgetterede driftsudgifter.

Beslutning

Ny indstilling:

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose godkendes.

Tiltrådt.

Økonomi

De enkelte kommuners udgifter til administrationsbidrag og drift af I/S Vallensbæk Mose fordeles efter en fordelingsnøgle. Ishøj kommunes andel udgør 4 %.

Bilag

Resume

Regnvandsforum har i samarbejde med Region Hovedstaden fået udarbejdet rapporterne "Stormflod og havvandsstigninger" februar 2018 og "Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af regnvandsforum - stormflodssikring" april 2019. Rapporterne indeholder bl.a. en analyse af risikoen for stormflodsskader samt skitserer konkrete tiltag.

 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er i dag beskyttet af Køge Bugt Strandspark. Rapporterne påpeger, at digerne bør hæves og havnene sikres snart for at opnå den bedst mulige samfundsøkonomi i forhold til risikoen for skader. Rapporterne vil indgå i det videre arbejde med beskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger og bør ligeledes indgå i I/S Strandparkends overvejelser om udvikling af Strandparken.

De seneste års hændelser med stormfloder og højvande har sat fokus på konsekvenserne af den stigende havvandsstandstand og truslen i forbindelse med stormflod. Det, der især truer Ishøj Kommune og omegnskommunerne i Strandparken samt havnene i Køge Bugt, er en stormflod fra sydlig retning.

Rapporterne peger på et stort behov for at koordinere beskyttelsen med nabokommunerne. En fælles indsats vil nemlig minimere konsekvenserne og de samlede omkostninger.

Ishøj Kommune er i dag beskyttet af Køge Bugt Strandpark. Hvis Ishøj Kommune og de øvrige kommuner i Strandparken skal sikres yderligere, er det mest oplagt at forhøje den eksisterende beskyttelse - digerne.

De første steder vandet løber over ved stormflod er i havneområderne. Rapporten foreslår, at der kan arbejdes med en indre sikring omkring havnen eller en ydre sikring i form af en sluseport. Sikringen af Ishøj Kommune giver kun mening, såfremt der også sker en sikring hos nabokommunerne, Greve og Vallensbæk.

Rapporterne vil indgå i det videre arbejde med beskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger, herunder udarbejdelse af de lovpligtige risikostyringsplaner. Kommunerne i Strandparken er påbegyndt et tværkommunalt samarbejde i forhold til udarbejdelsen af de lovpligtige risikostyringsplaner. Bestyrelsen for Strandparken I/S vil blive orienteret om rapporterne på bestyrelsesmødet i september.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Rapporten giver et overslag over omkostninger til ydre sikring i Ishøj Kommune til et  stormflodsniveau i kote 4,0 m svarende til 84,1 mio. kr. inklusiv ydre sikring af Ishøj Havn. Den samlede skadesværdi i Ishøj Kommune opgøres i rapporten til 146 mio. kr + tab i forbindelse med tværgående infrastruktur, vurderet til 1,36 mia. kr. pr. kommune. Derved konkluderer rapporten, at det er samfundsøkonomisk bedst at få etableret en stormflodssikring snart, og at staten som ejer af tværgående infrastruktur i hovedsstadsområdet vil have væsentlig fordel af en forbedret stormflodssikring. Dette rejser således spørgsmålet om, i hvilket omfang staten bør bidrage til stormflodssikringen.

Lovgrundlag

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, LBK. nr. 1085 af 22. september 2017 samt bek.nr. 894 af 21. juni 2016,

Bilag

Resume

Midtvejsredegørelse for Energiprogrammets Handlingsplan 2019

Sagsfremstilling

I december 2918 blev Energiprogrammets handleplan for 2019 præsenteret. Den beskriver anlægsprojekter med energibesparende tiltag for i år. Herudover indeholder handleplanen også en oversigt over udviklings- og afprøvningsprojekter, hvor der arbejdes med at afprøve nye energirelevante teknologier og løsninger, samt understøttende og vejledende tiltag. 

Midtvejsrapporten for Energiprogrammet (bilag 1) viser status for de igangværende projekter. For nuværende foreligger følgende projekter:

1) Vejlebrovej 45 (Brohuset)

2) Rådhusets etage 2

3) Belysning på Materielgråden samt scenebelysning i Kulturcafeen (Kulturium)

 

Under udvikling og afprøvning arbejdes der på følgende projekter:

1) Optimering af automatik ift. natsænkning

2) Udebelysning på Strandgårdskolen

3) Energiforbrug på skolernes smartboards

 

De enkelte projekter ovenfor vil være beskrevet mere detaljeret i midtvejsrapporten. 

Indstilling

 Klima- og Miljøudvalget tager midtvejsrapporten til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådets endelige godkendelse af projektforslag til varmeforsyning af lokalplanområde 1.88 Ørnekærs Vænge.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 25. juni 2019, at projektforslag til fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 1.88 "Ørnekærs Vænge" sendes i fire ugers offentlig høring hos berørte grundejere, hvilket er Ishøj Kommune. Der er ikke indkommet kommentarer til projektforslaget, og det kan dermed godkendes endeligt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslag til varmeforsyning med fjernvarme af lokalplanområde 1.88 Ørnekærs Vænge godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk har i de sidste år tilbagebetalt for meget betalt fjernvarme ved årets udgang. For meget opkrævet varmebetaling kaldes overdækning. Overdækningerne er primært opstået, fordi VEKS i løbet af året har foretaget prisnedsættelser. Overdækninger er enten blevet indregnet i priserne i det næstkommende år eller udbetalt som et engangsbeløb. Der fremlægges forslag til model for prisregulering i løbet af året.

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget har bedt om at få fremlagt et forslag til model for prisregulering, så der sker en efterregulering/engangstilbagebetaling ifht acontobetaling, der er så lille som muligt.

De administrative arbejdsgange i forbindelse med prisreguleringer er idag besværlige og ressourcekrævende. Det har betydet, at varmeværket ikke har reguleret varmepriserne i løbet af året, selvom det har været klart, at der kunne forventes en tilbagebetaling ved årets udgang.

Varmeværket er nu gået i dialog med DFF-EDB (Dansk Fjernvarmes system) og kommunens økonomiafdeling om at finde en løsning. DFF-EDB bruges idag til at generere acontoopkrævningerne, mens selve opkrævningen foretages igennem Økonomicentret. Der arbejdes på en løsning, så acontoopkrævningerne kan sendes direkte fra systemet, så ændringer i opkrævningerne fremover kan reguleres fra dag til dag.

Varmeværket forventer at tage systemets opkrævningsmodul i brug i løbet af 2019 og være i stand til at opkræve regulerede priser løbende fra 2020. En eventuel over - / underdækning for 2019 vil derfor afvikles enten som indregning i næste års priser eller en engangsudbetaling. Varmeværket forventer foreløbigt en overdækning på samlet 600 t. kr.
kroner i 2019.

Beregning af prisreguleringerne vil fra 2020 foretages fast i forbindelse med budgetopfølgningerne efter 1. halvdel af året. Desuden foretages en prisregulering, hvis varmeværket kender til særlige ændringer i økonomien - fx. hvis VEKS foretager prisændring. Prisreguleringerne vil have en betydning for det år, reguleringerne foretages, så varmeværkets regnskab kan gå så tæt på 0 som muligt. Det vil samtidig sørge for, at fjernvarmekunderne får relativt stabile priser over årene.  

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget vedtager, at prisregulering for varmeværket foretages efter den foreslåede model fra 2020.  

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Varmeværket er underlagt varmeforsyningsloven

Resume

VEKS er i dialog med interessenterne og ejerne om ny varmeleveringaftale. Baggrunden er, at man fra VEKS' side prøver at finde en fælles skabelon for alle interresenter.

Sagsfremstilling

Høje Tåstrup Kommune har idag som de eneste opsagt varmeleveringsaftalen med VEKS. Ishøj Kommune har stadigvæk en varmeleveringsaftale, dog er spids - og reservelastaftalen opsagt med ophør i udgangen i 2009. Siden har parterne arbejdet efter mundtlige aftaler.

De nye varmeleveringsaftaler er 10-årige aftaler med udløb i 2029. De vil give interessenter, og ikke kun ejerne mere indflydelse samt give mulighed for en 5 årig "time-out". Dvs., når der indgås en 10-årig kontrakt, er der mulighed for efter 5 år at genforhandle aftalen. Af nye elementer i varmeleveringsaftalen vil der bl.a. være en kommende spids og reservelastsstrategi, herunder aftaler omkring lokal produktion.

Når de endelige varmeleveringsaftaler er på plads, vil de blive forelagt for Klima - og Miljøudvalget. Efterfølgende vil varmeværket forhandle en spids - og reservelastaftale med VEKS.

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Sidste afsnit i punktet ændres til:
Når udkast til varmeleveringsaftaler er forhandlet, vil de blive forelagt for Klima- og Miljøudvalget, Efterfølgende vil varmeværket forhandle en spids- og reservelastaftale med VEKS.

Til efterretning.

Lovgrundlag

Varmeværket følger varmeforsyningsloven

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Bivenlig kommune

Bierne er trængte i det danske kulturlandskab, og i visse perioder af året er det meget svært for bierne at finde føde. Man kan gøre noget særligt for både biavl, vilde bier og andre insekter ved på kommunale arealer at tilføre mere natur og større biodiversitet. Et større indslag af urter, der tiltrækker insekter, har også stor herlighedsværdi. De mere frodige og varierede grønne områder i byen har stor rekreativ værdi for borgerne og besøgende, der kan glæde sig over at kunne følge med i årstidernes vekslen.

Der er udsået bi-venlige blomster på følgende arealer:
·         Ishøj Stationsvej midterrabat
·         Ishøj Parkvej midterrabat
·         Areal langs Ringstedbanen i Winthersminde
·         Beplantningsbæltet langs Motorring 4 i Winthersminde
·         Ishøj Søpark

Der er planer om følgende arealer:
·         Støjvolden
·         Pilemølle erhvervsområde ved regnvandsbassiner
·         Ishøj Strandvej midterrabat
·         Landsbyskoven

Arealerne, der er blevet tilsået havde meget begrænset naturmæssig værdi. Derfor er det helt oplagt at lave tiltag, der kommer både insekter og borgerne til gode.

Danmarks Biavlerforening har iværksat en certificeringsordning for de danske kommuner, der har til formål at skabe bedre levebetingelser for insekter – herunder bier. Ordningen går i al sin enkelthed ud på, at kommunen forpligter sig til at tilså mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med insektvenlige planter. Det er muligt, at Ishøj Kommune kan opfylde kravene for at få dette certifikat med ovenstående udsåninger.

Bilag: 3 fotos


Lister over administrativt meddelte afgørelser

Beslutning

Til efterretning.

Bilag