Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. september 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune har i 2015 og 2016 deltaget i GATE21's samarbejde Silent City og skal beslutte, om kommunen fortsat ønsker at deltage.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2015, at Ishøj Kommune ville deltage i etableringen af et laboratorium for bekæmpelse af trafikstøj, som på etableringstidspunktet blev kaldt LAUST. Efterfølgende har projektet ændret navn til Silent City og har deltagelse af Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Køge, Solrød og Region Hovedstaden.

Byrådet besluttede at deltage og, at Ishøj Kommune bidrager med 2 x 75.000 kr. i en 2 årig periode, som udløber med udgangen af i 2016.

Vallensbæks borgmester har foreslået at fortsætte projektet og fastholde den nuværende betaling på 75.000 kr. pr. år pr. kommune i 2017 og 2018, da dette vil give Gate 21 en stabil og fornuftig basis for at løfte det videre arbejde.

Silent City har i de forgangne 2 år blandt andet fået trafikstøj langt højere på den nationale dagsorden i medierne og engageret folketingspolitikere.

I 2017 vil Silent City fastholde politisk momentum gennem koordinering og samarbejde med Vestegnens Trafikforum og lægge pres på regeringen og regionen. Endvidere fastholdes perspektivet om etableringen af et Living Lab for Urban Støjbekæmpelse med fortsat formidling, fundraising, dialog med virksomheder og etablering af industrinetværk mm.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller
at Ishøj Kommune fortsat deltager i Silent City
at Ishøj Kommune medfinansierer med 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

De deltagende kommuner skal bidrage med 150.000 kr. fordelt på 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018. Ishøj Kommunes andel finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag

Resume

Godkendelse af Natur- og Friluftspolitikken efter endt høring.

Sagsfremstilling

Forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2016 til den 8. juli 2016. I høringsperioden har der været afholdt 2 offentlige møder i form af en cykeltur fra Havhytten og en gåtur fra Ishøjgård. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar.

3 svar fra interesseforeninger, 5 svar fra borgere, 7 svar fra skoler/institutioner og 1 svar fra Kultur- og Fritidsudvalget. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil behandles i vedlagte høringsnotat (Bilag A)

Høringssvarene er overordnet positive overfor Natur- og Fritidspolitikken. Høringssvaret fra Kultur- og Fritidsudvalget giver anledning til nogle justeringer af dokumentet. De fleste høringssvar samt inputtene fra de offentlige møder samt byrådsseminariet har overvejede karakter af forslag og ønsker til konkrete handlinger indenfor natur- og friluftsområdet. Disse forslag arbejdes der videre med i forbindelse med handlingskataloget. Et enkelt høringssvar (DN) har mere principiel karakter, hvor en mere bæredygtig forvaltning af natur og miljø efterspørges.

Sagen forelægges parallelt Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Handlingskatalog
Politikken vil efter endelig vedtagelse være gældende for perioden 2016 – 2025. Politikken danner ramme for et handlingskatalog for natur- og friluftsområdet. Et forslag til handlingskatalog vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af politikken. Handlingskataloget vil indeholde konkrete handlinger og forslag til forbedringer, der kan bidrage til at indfri politikkens målsætninger for natur- og friluftsområdet i Ishøj Kommune. Handlingskataloget vil blive politisk forelagt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune vedtages endeligt (Bilag B)
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C).

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

Bilag

Resume

Godkendelse af, at tillæg til spildevandsplanen sendes i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med håndtering af regnvand fra veje og lodsejergrunde i Winthersminde skal der etableres et regnvandsbassin. Bassinet skal placeres under højspændingsledninger. Den eksisterende Tranegilde Mark Drængrøft skal omlægges, så den løber igennem regnvandsbassinet. Desuden skal der senere udføres ændringer af Tranegilde Byrende, så det bliver muligt at overholde krav fra bl.a. vandområdeplanen til tilledning af vand fra Tranegilde Byrende til St. Vejle å.

Tranegilde Mark Drængrøft og Tranegilde Byrende er i dag klassificeret som henholdsvist offentligt og privat vandløb. Inden ændringerne af vandløbene kan udføres, skal de overdrages til at blive spildevandstekniske anlæg. Dette skal ske ved godkendelse af en ændring af spildevandsplanen.

Der er derfor udarbejdet udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014-22. Udkastet skal efter godkendelse i Byrådet i høring i 8 uger.

Sagen er tidligere behandlet i Byrådet den 21. juni 2016 (sag 160).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014 - 2022 sendes i høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven
Lov om miljøvurdering

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 22. august 2016.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 57,0 mio.kr. for budget 2017 excl. indregning af særtilskudet. Onsdag den 31. august 2016 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2017 udgør 23,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 34,0 mio.kr.

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et sparekatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen. Sparekataloget udgør 15,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2017-2020 af 9. august 2016 samt til sparekataloget af 9. august 2016.

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder sparekataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 4. oktober 2016.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 26. september 2016.

Klima- og Miljøudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgettet drøftes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 22. september 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.