Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17:00

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

På byrådsmøde den 7. april 2020 blev det besluttet at afsætte midler til flere el-biler og ladestandere. Der blev afsat 1 mio. kr. til køb af kommunale el-biler og 300.000 kr. til etablering af el-ladestandere på kommunale matrikler. Det skal besluttes, hvordan disse midler bruges.

Sagsfremstilling

De tekniske centre har afdækket det eksisterede omfang af el-biler og ladestandere. Bilag A og bilag B beskriver to scenarier for anskaffelse af el-biler. Et scenarie omhandlende flere el-biler i Hjemme- og Hjemmesygeplejen. Bilerne vil være meget synlige i bybilledet og har et regelmæssigt kørselsmønster, som har betydning for opladningen og planlægningen heraf. Det andet scenarie omhandler omlægning af kommunens lånebiler (puljebiler) til el-biler. Disse biler har et uregelmæssigt køremønster og kræver en anden form for planlægning af opladning. De har dog en vis signalværdi overfor kommunens egne medarbejdere og samarbejdspartnere. Det anbefales at vælge første scenarie, da det vil give synlighed i byen og passer ind i naturlig udskiftning af biler til Hjemme- og Hjemmesygeplejen.

På baggrund af anskaffelse af el-biler skal det også besluttes, om ladestandere skal suppleres eller ændres i forhold til de ladestandere, der allerede er etableret. Der skal naturligvis være ladekapacitet til de el-biler, der anskaffes.

Det er blevet undersøgt, om kommunale ladestandere kan benyttes til borgeres private biler. I afklaringen omkring kommunale ladestandere har der været drøftelser med KL og andre kommuner om erfaringer med kommunal etablering af ladestandere. Det er desværre endnu uklart, hvor langt en kommune må bidrage til etablering af ladestandere på kommunalt areal til brug for borgerne. Kommunalfuldmagten sætter grænser for, hvor meget en kommune kan bidrage, men grænsen er ikke tydelig defineret. Se bilag C for beskrivelse af love og regler for ladestandere. På den baggrund foreslås det at vente med at etablere ladestandere til borgere.  

Indstilling

KIima- og Miljøudvalget vedtager, at

 • el-biler anskaffes til udskiftning af Hjemme- og Hjemmesygeplejens biler. Behovet for kommunale ladestandere afstemmes i forhold hertil.
 • at vente med at etablere ladestandere til borgere til der er yderligere afklaring af kommunernes hjemmel.

Beslutning

Sidste dot ændres til: at der etableres ladestandere til kommunale medarbejdere og borgere ved Brohuset. 

Tilføjelse:

 • Derudover undersøges det, om eksisterende kommunale ladestandere andre steder kan omstilles til at blive brugt på samme vis.
 • Endelig etableres der skiltning, der anviser betingelserne for anvendelsen.

 

Tiltrådt.

Økonomi

Der blev afsat 1 mio. kr. til køb af kommunale el-biler og 300.000 kr. til etablering af el-ladestandere på kommunale matrikler. For 1 mio. kr. skønnes det, at der kan indkøbes 6-8 brugte biler til Hjemme- Hjemmesygepleje eller 2-3 lånebiler.

På næste møde fremlægges finansieringsmodeller ved henholdsvis køb eller leasing af elbiler.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen).

Bilag

Resume

Orientering om Den nationale Cyklistundersøgelse 2020. I undersøgelsen måles cyklisternes tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Ishøj Kommune er samlet et den 2. bedste af de 39 kommuner som deltog.

Sagsfremstilling

Cyklistforbundet gennemfører hvert andet år en national cyklistundersøgelse. Ishøj Kommune deltog i 2016 for første gang i undersøgelsen.

Undersøgelsen giver et samlet overblik over cyklisternes tilfredshed med eksempelvis fremkommelighed, belægninger, fejning og tryghed.

Undersøgelsen er gennemført som et telefoninterview, hvor cyklister fra 39 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Ud af 39 kommuner i undersøgelsen, er Ishøj Kommune den 2. bedste kommune, målt på tilfredsheden blandt cyklisterne. Ishøj Kommune er kun overgået af Furesø Kommune.

Ishøj Kommune er blandt de bedste, når det gælder følgende:

 • Generel tilfredshed (nr. 2 af 39)
 • Omfang af cykelstinettet (nr. 2 af 39)
 • Fremkommelighed (nr. 4 af 39)
 • Vedligeholdelse - belægning (nr. 5 af 39)
 • Vedligeholdelse – snerydning, fejning (nr. 4 af 39)
 • Cykelparkeringspladser (nr. 5 af 39)
 • Kombination med offentlig transport (nr. 1 af 39)
 • Tryghed - trafikuheld mm. (nr. 3 af 39) 

Ishøj Kommune ligger i bunden mht. tryghed - overfald/vold:

 • Tryghed - overfald/vold (nr. 39 af 39) 

Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager punktet til efterretning.

Udvalget ønsker sagen videresendt til byrådet som en efterretningssag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Afrapportering fra Køge Bugt vandråd med forslag til vandløbsindsatser i den kommende vandområdeplans (vandplan 3) indsatsprogram.

Sagsfremstilling

Vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland har i perioden januar til september 2020 drøftet mulige vandløbsindsatser i oplandet forud for den kommende vandområdeplan (vandplan 3). Landets kommuner skal komme med forslag til, hvilke virkemidler der skal anvendes i de vandløb, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet om god økologisk tilstand. Indenfor Køge Bugt Hovedvandopland er minimumsindsatsen 50 km vandløb og 3 vandløbsspærringer indenfor en økonomisk ramme på ca. 7, 3 millioner kr.  

Vandrådet er nået til enighed om en række indsatser, som kommunerne anbefales at indmelde til Miljøstyrelsen. De foreslåede indsatser vil indgå i grundlaget for den kommende vandområdeplan 2021-2027.

Konkret i Ishøj Kommune foreslås udlægning af groft materiale, primært sten og i mindre grad grus på udvalgte steder af St. Vejleå på 2 km strækning delt med Vallensbæk Kommune, der er i risiko for manglende målopfyldelse. Udlægning af groft materiale vil skabe variation i det ellers flere steder kanalagtige vandløb og forbedre livsbetingelserne for fisk, smådyr og vandplanter. Herudover foreslås en række øvrige indsatser, der ikke vil belaste den økonomiske ramme:

• Fjernelse af spærring ved Vallensbæk Sø, som vil muliggøre at fisk kan vandre fra kysten og St. Vejleås nedre del til den øvre del af vandløbet.

• Fjernelse af 6 mindre spærringer på Li. Vejleå nedstrøms Ishøj Sø på delt strækning med Greve Kommune. Fjernelse af spærringer vil lette fisk vandring opad vandløbet samt give det en mere naturlig karakter.

• Fjernelse af spærring ved Ishøj Sø samt åbning af rørlagt strækning opstrøms i vandløbet (indsats med at fjerne fliserne). Disse indsatser vil muliggøre at fisk kan vandre opstrøms i vandløbet samt at vandløbet får et mere naturligt udtryk end den nuværende flisebelagte kanal.  

Indstilling

Klima – og Miljøudvalget indstiller, at vandrådets forslag til vandløbsindsatser i den kommende vandområdeplan for Køge Bugt oplandet godkendes, og at dette meddeles til sekretariatet i Køge Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

De foreslåede vandløbsindsatser og tilhørende forundersøgelser finansieres udelukkende af stats- og EU midler. Dog bemærkes, at der i forhold til spærringen ved Vallensbæk Sø er et parallelt forløb, hvor der arbejdes på, at de 4 oplandskommuner i et medfinansieringsprojekt med relevante fonde kan rejse midler til et projekt med omlægning af åen.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)

Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 1060 af 22/10/2019).

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Klima- og Miljøprisen 2020

 

Arbejdsgruppen for uddeling af Klima- og Miljøprisen har holdt møde med Kommunikationsafdelingen og har konkluderet, at det kan ikke nås at uddele prisen i 2020. Arbejdsgruppen vil anvende samme emne til 2021 prisen ”Hvem gør Ishøj Grøn”.

Kommunikation sørger for, at aflysningen kommer på Facebook og Sydkysten, så borgerne bliver gjort opmærksom på aflysningen, og at man kan søge om prisen i 2021.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag