Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 21. november 2018 kl. 16:30

Gate21, DOLL – Danish Outdoor Lighting Lab, Naverland 2, 6. sal, 2600 Glostrup

Sagsfremstilling

Besøget finder sted på Doll Living Lab, Naverland 2, 6 sal, 2600 Glostrup den 21. november 2018 kl. 16.30 – 2½ til 3 timer frem

Mødet starter med oplæg omkring Doll og Gate 21 og fortsætter herefter med den ”almindelige” udvalgsdagsorden og slutter med bespisning.

Mødet og punkterne tilrettelægges således, at der foregår en løbende dialog og drøftelse af punkterne

Kl. 16.30:

  1. Indledende generelt oplæg omkring Gate 21 ved Philip Hartmann
  2. Generelt oplæg omkring Doll og Smart City ved Kim Brostrøm
  3. Projekterne omkring cirkulær økonomi og hvordan disse kan være med til at understøtte kommunernes arbejde med grøn omstilling herunder på affaldsområdet ved Line Bech
  4. Energiområdet med Projektet Energi På Tværs 3 ved Anders Hasselager

Kl. 17.30 – 1½ til 2 timer frem:

Kort pause efterfulgt af almindeligt udvalgsmøde for Klima- og Miljøudvalget

Mødet afsluttes med bespisning. Hvis udvalget ønsker dette, vil en eller to af oplægsholderne kunne deltage i spisningen og eventuel svare på yderligere spørgsmål. 

Beslutning

Til efterretning

Resume

Vestforbrænding har vurderet, at tømmefrekvensen af kuber til indsamling af glas og papir i Ishøj Kommune kan optimeres. Dette vil spare på både CO2-udledningen og betalingen for unødig transport til at tømme halvtomme kuber.

Sagsfremstilling

De indsamlede mængder i alle opstillede kuber til glas og papir er blevet gennemgået for at vurdere, om tømmefrekvenserne kan optimeres. Optimeringen vil ikke have indvirkning på borgernes mulighed for at sortere glas og papir, men kræver mindre transport til tømning. Dette er godt for miljøet og økonomien samt til glæde for beboerne, som ikke skal generes af støj fra unødige tømninger.

Glaskuber
Der er placeret 84 kuber til glas i Ishøj Kommune, som er opstillet tæt ved rækkehuse, etageboliger, institutioner, indkøbssteder og haveforeninger.
Fire af kuberne nedtages, da der indsamles meget små mængder i dem.
For 53 af kuberne sættes tømmefrekvensen ned, så kuberne tømmes sjældnere. Kuberne tømmes i dag uden at være fulde, hvilket koster unødigt for kommunen.
Økonomisk set betyder det, at der bliver sparet 24.219 kr. pr. år ved at ændre tømmefrekvenserne på glaskuberne.

Papirkuber
Der er placeret 17 kuber til papir i Ishøj Kommune, som er opstillet ved rækkehuse, etageboliger og ved en haveforening.
Det vurderes ikke, at der skal nedtages nogle af kuberne til indsamling af papir, da de alle benyttes.
For 13 af kuberne sættes tømmefrekvensen ned, så kuberne tømmes sjældnere.
Økonomisk set betyder det, at der spares 9.210 kr. pr. år ved at ændre tømmefrekvenserne.

Sagen vedlægges oversigter over nuværende og fremtidig tømmefrekvens.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at orientering om ændring af tømmefrekvenser for kuber til indsamling af glas og papir tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Udvalget har bedt om at få belyst, hvorfor nogle containere ikke fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Optimeringerne for kuber til glas vil spare kommunen 24.219 kr. pr. år, mens de optimeringerne for kuber til papir vil spare kommunen 9.210 kr. pr. år. Dette giver en samlet besparelse på 33.429 kr. om året, hvilket svarer til 32 % af den årlige udgift til tømning af kuber.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 10. oktober 2018 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 353 millioner kroner til finansiering af forventede investeringer i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 32,5 millioner kroner i:

  • Fjernvarmeforsyning af Solhusene i Bagsværd
  • Fjernvarmeforsyning af Firskovvej i Lyngby

Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 320,5 millioner kroner i:

  • Udskiftning af nedslidte komponenter på kraftvarmeanlægget
  • Tilslutning af nye kunder og omlægning under Herlev Midtpunkt
  • Forbedringer af produktionsbygninger på Vestforbrænding
  • Etablering af røggaskondensering på Vestforbrændings ovnanlæg 6 og opgradering af Lundebjerg vekslerstation 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 353 millioner kroner til finansiering af forventede investeringer i 2019 og 2020.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2017 udgjorde Ishøj Kommunes andel 38,7 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.600 mio. kr. svarende til 2,41%.

Lovgrundlag

Vestforbrændings vedtægter

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet i oktober 2018, at udvalget skal drøfte indholdet af affaldskampagner om fedt og olie i kloakkerne i Vejleåparken

Sagsfremstilling

Vejleåparken har oplevet problemer med tilstoppede faldstammer og kloakker som følge af, at overskydende fedtstoffer fra madlavning bliver hældt i køkkenafløbet.

Boligselskabet har været nødt til at udskifte deres kloakpumper, da de var nedslidte af animalsk olie. De nye pumper er bedre til at kunne håndtere fedt og olie fra boligerne, men Vejleåparkens administration oplyser, at udskiftningen af pumperne kostede i omkring 10 mio. kr., og Vejleåparken er derfor interesseret i at indgå i pilotprojekt med kommunen for at komme problemet til livs.

På den baggrund udarbejdede Vestforbrænding vedlagte notat om Håndtering af fedt og madolie fra etageboliger i Vejleåparken. Notatet belyser blandt andet, hvilke problemer renseanlægget Biofos oplever, hvordan andre kommuner håndterer fedt og olie samt indsamlings- og afsætningsmuligheder.

Ishøj Kommune, Ishøj Forsyning og Vestforbrænding gennemførte i foråret 2018 et besøg hos VA Syd i Malmø for at høre deres erfaringer med at uddele information og en sælig tragt til at indsamle fedt og olie i plastikflasker og mælkekartoner. VA Syd havde oplevet stor interesse for emnet, men kunne ikke dokumentere, om kampagnen havde haft en effekt.

Efterfølgende gennemførte Vestforbrænding en undersøgelse af beboerne i Vejleåparkens adfærd med hensyn til fedt og olie.

Resultatet af ovenstående forløb er, at Vestforbrænding har udarbejdet to forslag til kampagner. Den ene kampagne retter sig mod de små rester af fedt og olie med arbejdstitlen "Livretter fra Vejleåparken". Kampagnen består af en kogebog med madopskrifter og anvisning af, hvordan man bør bortskaffe rester af fedt og olie.

Den anden kampagne har arbejdstitlen "De gyldne dråber" og er rettet mod de større mængder fedt og olie fra madlavning, som kan hældes i en beholder.

Kampagnerne kan gennemføres enkeltvis eller samlet, og de kan kombineres.

Center for Park-, Vej- og Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget drøfter kampagneoplæggene og, at Vejleåparken efterfølgende selv beslutter, om de vil gennemføre en kampagne mod fedt og olie i kloakkerne i Vejleåparken.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter indholdet af affaldskampagner om fedt og olie i kloakkerne i Vejleåparken.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Affaldskampagnerne finansieres af Vejleåparken selv og belaster ikke renovationsøkonomien.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Vestegnens Kraftvarmeselskab VEKS har udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 1.85 "Bananen", som har været i høring hos de berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 6. november 2018, at projektforslag til Varmeforsyning af lokalplanområde 1.85 sende i 4 ugers høring, idet der ikke meddeles tilslutningspligt.

Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere, som er Ishøj Kommune, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Projektforslaget indebærer, at der anlægges kollektiv fjernvarmeforsyning til området, som finansieres af byggemodningsbidraget af alle de kommende grundejere. Der meddeles ikke tilslutningspligt, og det således frivilligt for grundejerne, om de vil tilslutte sig.

Center for Park-, Vej- og Miljø anbefaler derfor, at projektforslaget endelig godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslag til varmeforsyning af lokalplanområde 1.85 godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægsomkostningerne finansieres af byggemodningsbidraget, idet alle grundejere skal bidrage til etablering af den kollektive varmeforsyning. 

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Resume

Kommunerne har pligt til at forebygge og bekæmpe rotter samt at udarbejde en handlingsplan, som skal revideres hvert tredje år. Dette forslag til en revideret rottehandlingsplan skal politisk behandles og besluttes af Byrådet, hvorefter den skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et revideret forslag til rottehandlingsplan for 2019 til 2021, der ligger i forlængelse af mål og indsatser i planen 2016-2018.

Handlingsplanen indeholder i overensstemmelse med Rottebekendtgørelsen:
- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

I Ishøj Kommune er der ikke registreret rotteforekomster i et omfang, som afviger fra, hvad der kan forventes i sammenligning med niveauet på landsplan.

Center for Park, Vej og Miljø vurderer, at den eksisterende kommunale indsats mod rotter har et rimeligt omfang. Indsatsen går bl.a. på information til borgere, nem anmeldeordning, hurtigt overblik via en GIS-baseret database for både myndighed, rottebekæmpelsesfirma og Ishøj Forsyning, hurtig indsats for anmeldelser og endelig den forbyggende indsats mod skrald, foder og mad på jorden. Ishøj Forsyning har øget deres indsats i de offentlige kloakker med indkøb af 14 nye flytbare elektroniske rottefælder, der sikrer mod rotter på terræn i særlige indsatsområder, der er koordineret med de kommunale anmeldelser i det nye program ”Rotteweb”, som har gjort det nemt at indberette rotter til kommunen for borgere og virksomheder.

Et delmål fra sidste handlingsplan var at øge antallet af anmeldelser, og det er sket med en fordobling siden sidste handlingsplan. Det vurderes, at en reduktion af rotter registreret på jorden over tid vil kunne ses i statistikkerne når der tages hensyn til klimatiske faktorer, som varme vintre og tørre somre. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til Rottehandlingsplan 2019 - 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Omkostninger til rottebekæmpelse i Ishøj Kommune var i 2017 kr. ca. 125.000,-kr., der bestod af udgiften til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S.
Der har været afsat ressourcer svarende til 1/20 årsværk til administration og myndighedsbehandling i planperioden 2016-2018.
Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet opkræves over ejendomsskatten og udgør 0,0090 ‰ af grundværdien. Gebyrindtægten udgør samlet kr. ca. 143.000,- kr. i 2017.  

Det vurderes, at kommunens ressourcer til administration og håndhævelse af rottebekæmpelsen også fremover vil udgøre 1/20 årsværk.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Projekt letbanen er igang, og Varmeværket har i forbindelse hermed omlagt fjernvarmerør, hvor banen skal krydse. Varmeværket søger derfor en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Til Klima - og Miljøudvalg møde d. 14. februar 2018 blev udvalget præsenteret for en investeringsoversigt for varmeværket. Her var planen, at gravearbejderne ifm. Letbanen skulle ske i 2019. Det viste sig, at vandforsyningen skulle lukke en vejstrækning af i september 2018. I denne anledning kunne varmeværket også komme ned og flytte fjernvarmerørene, så det gav borgerne færre gener. Derfor har varmeværket fremskyndet et ud af de planlagte fire gravearbejder til 2018. Denne ansøgning vedrører gravearbejdet, som er foretaget i 2018.

Ansøgning om anlægsbevilling til de resterende tre gravearbejder søges i 2019.

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. for omlægning af fjernvarmerør, med finansiering via. låneoptagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægssummen til etape 1 udgør 1.500.000 kr. Beløbet foreslås lånefinansieret over 15 år.

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Resume

Orientering om godkendt regnskab 2017 og godkendt forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose.

Sagsfremstilling

Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (ISVM) varetager driften af det sammenhængende rekreative landskab ved Tueholm og Vallensbæk Sø, der ligger i Store Vejleådalen adskilt af Holbæk Motorvejens udfletning og Den nye bane København – Ringsted. Interessentskabet ISVM fordeler sig over de 4 kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, og hver kommune deltager i bestyrelsen med to repræsentanter.

Regnskab for 2017 samt forslag til budget for 2019 med tilhørende mødesagstekster fremgår af vedhæftede bilag 1-4.

Af regnskabet for 2017 fremgår et mindreforbrug, som Sekretariatet efterfølgende redegør for på mail. Af mailen fremgår, at en planlagt vedligeholdelse af Spisestedet Mosen først blev udført over jul og nytår 2017/18, og regningen blev herfor først fremsendt efter, at der var lukket for bogføringer på ”gammelt år" – 2017. Denne udgift kommer derfor til at påvirke regnskabet for 2018. Fakturaen er vedlagt til orientering som bilag 5.

Sekretariatet oplyser, at der ikke har været bemærkninger til regnskabet efter bestyrelsens møde den 31. maj 2018. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at regnskab 2017 og forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

De enkelte kommuners udgifter til administrationsbidrag og drift af I/S Vallensbæk Mose fordeles efter en fordelingsnøgle. Ishøj kommunes andel udgør 4 %.

Lovgrundlag

Vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. juni 2018. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2018, som overordnet viser en forventet mindreudgift på 1,5 mio.kr., jf. vedlagte oversigt.

Den forventede mindreudgift fordeler sig med 3 mio. kr. indenfor servicerammen og 9,9 mio.kr. udenfor servicerammen. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 11,4 mio.kr. afledt af en negativ midtvejsregulering i 2018.

Under Klima- og Miljøudvalgets områder er der forventning om en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. og det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 8. november 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Klima- og Miljøudvalgets områder.
Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.
Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Varmeværket har ved Klima og miljøudvalgsmødet i februar 2018 fået bevilliget 1. mio. kr. til nye vekslerstationer. Varmeværket havde planlagt at udskifte 4 vekslere i 2018, men har kun nået at skifte en veksler. Det skyldes store akutte og ikke planlagte sager som branden på VEKS bygningen og gravarbejdet ifm. letbanen. Varmeværket har derfor fået videreført 800 t.kr. af anlægsbevillingen til 2019.


Liste over administrativt meddelte afgørelser.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag