Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 22. januar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Arken - Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

På Klima og Miljøudvalgets møde d. 13. februar 2019 blev en række overskrifter om Ishøj Fjernvarmes fremtid oplistet. Flere af dem er behandlet på møder i løbet af 2019. Der er aftalt et temamøde for Klima- og Miljøudvalgets møde d. 22. januar 2020, der primært vedrører det forslag til Fremtidig Varmeleveringsaftale mellem VEKS og interessenterne, som pt. forhandles mellem VEKS og repræsentanter for kommunerne. 

På temamødet gives desuden en kort status på de øvrige overskrifter om Ishøj Fjernvarmes Fremtid fra mødet d. 13. februar 2019 mhp, at der på Klima og Miljøudvalgets møde d. 12. februar 2020 eller et temamøde i forbindelse med mødet kan behandles aktuelle emner og de emner, som udvalget måtte ønske. 

Beslutning

Til efterretning

Resume

Tillæg 7 til Ishøj Kommunes ”Spildevandsplan 2014-2022” giver mulighed for at oprense Ishøj Sø og indbygge det oprensede sediment i Geotubes på et areal i tilknytning til søen.

Sagsfremstilling

Ishøj Sø indgår som en integreret del af det grønne område Ishøj Søpark. Søen er et spildevandsteknisk anlæg, der fungerer som regnvandsbassin med udløb til Lille Vejle Å.

Regnvandsbassinet er senest i 1999 oprenset, hvor sedimentet blev flyttet til et område ved motorvejen, hvor det blev aflæsset direkte og henlå til afvanding. Herefter blev det afvandede sediment indbygget i støjvolden.

Tillæg 7 til Ishøj Kommunes ”Spildevandsplan 2014-2022” giver mulighed for gennemførelse af følgende projekter for ændringer af de eksisterende forhold ved det spildevandstekniske anlæg Ishøj Sø:

• Nyt sandfang
• Omlægning af Baldersbækken
• Indbygning af sediment
• Oprensning af bassin
• Omlægning af Lille Vejle Å
• Areal til nyt bassinvolumen

Ishøj Forsyning gennemfører oprensningen ved oppumpning af aflejringerne i søen til afvanding i Geotubes af plastnet, hvor sediment tilbageholdes, og vand siver tilbage til søen. Sedimentet indbygges i geotubes på kommunens areal ved søen, og derved spares omkostninger i forbindelse med behandling på et deponeringsanlæg.
De fyldte Geotubes afdækkes og arealet modelleres, så det indgår som en naturlig del af det rekreative område, inden arealet afdækkes med ren muld, og der afsluttes med græssåning.
Miljøundersøgelse af det aflejrede sediment i Ishøj Sø har påvist miljøfremmede stoffer omfattende kulbrinter, tungmetaller og tjærestoffer. Der skal derfor meddeles en tilladelse i henhold til §19 i Lov om miljøbeskyttelse til at indbygge det aflejrede sediment. Det vurderes at være den bedste løsning, også rent miljømæssigt.

Ved godkendelse af spildevandstillæg nr. 7 vil det blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Herefter forelægges det med indkomne bemærkninger til endelig godkendelse.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen vil indgå i den offentlige høring som bilag til tillægget.

Peter Elmsted Drejer, Ishøj Forsyning, vil deltage under sagens fremlæggelse. 

Lovgrundlag

Spildvandsbekendtgørelsen

Økonomi

Ishøj Forsyning har anslået omkostningerne til oprensning mv. til ca. 11 mio. kr.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at sedimentet indbygges i geotubes på kommunens areal ved søen, og
at forslag til spildevandstillæg 4 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014 - 2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Bestyrelsen i BIOFOS besluttede på et bestyrelsesmøde fredag 6. december 2019 at sende vedlagte forslag til ”Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet” i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS. Bestyrelsen i BIOFOS har anmodet ejerkommunerne om at behandle forslag til kommissorium og sende høringssvar til BIOFOS senest den 2. marts 2020.

Sagsfremstilling

Baggrunden for førnævnte kommissorium er dels, at BIOFOS på lang sigt er udfordret på de nuværende tre renseanlæg dels, at der er indgået en principaftale mellem Regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen og dels, at Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene.

BIOFOS er udfordret på de nuværende tre renseanlæg:

- Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 og til at imødekomme miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026.

- BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne (øget spildevand som følge af skybrud samt højere vandstand)

- Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS bidrager til den grønne omstilling ved at fortrænge fossile energikilder med CO2-neutrale energikilder og arbejder med cirkulær økonomi.

- Boliger og byens liv flytter tættere på, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener fra renseanlæggene.


På den baggrund har bestyrelsen i BIOFOS besluttet at gennemføre en analyse, der har til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen skal dels omfatte, hvordan BIOFOS’ udfordringer kan imødekommes på lang sigt, dels hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene.

I analysen vil flere scenarier blive belyst, herunder som minimum disse scenarier:

- De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter

- Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre

- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene

- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen

Økonomi

Deltagere i analysen betaler selv for deltagelse, diæter, rejser mv. Omkostninger til eksterne konsulenter, mødefaciliteter mv. afholdes af BIOFOS.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at indsende et høringssvar til Biofos, hvor der svares, at Ishøj Kommune støtter analysen af forskellige scenarier for placeringen af renseanlæg i hovedstadområdet og afventer resultatene af denne analyse.
at Ishøj Kommune deltager i en følgegruppe med relevante ledelsesrepræsentanter fra administrationen i Ishøj Kommmune og Ishøj Forsyning.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Klima og Miljøudvalget drøftede i oktober 2019 løsning på affaldssortering på rådhuset. Der er nu afklaret en løsning, hvor kommunen fortsætter sammen med Bycenteret. Orientering herom tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget og Teknik og Bygningsudvalget drøftede i oktober 2019 løsning på affaldssortering på rådhuset, og administrationen har derefter undersøgt forskellige muligheder. Efter at have afsøgt forskellige løsninger til affaldshåndtering på Rådhuset, er det blevet klart, at det er muligt at dispensere for deltagelse i den kommunale ordning og fortsætte på den hidtidige erhvervsaffaldsordning. Det betyder, at kommunen kan fortsætte med at bortskaffe sorteret affald gennem centerforeningens erhvervsaffaldsordning. Med denne ordning er det stadig muligt at sortere i de samme affaldstyper som borgerne.

Det foreslås derfor, at kommunen søger dispensation for deltagelse i den kommunale indsamlingsordning, da det vurderes, at affaldet håndteres mere hensigtsmæssigt i den nuværende ordning jf. erhvervsaffaldsregulativets § 9. Dispensationsansøgningen håndteres af administrativt af Center for Vej, Park og Miljø.

For uddybning se vedlagte notat.

Teknik og Bygningsudvalget orienteres om status. 

Økonomi

Prisen for at fortsætte med den nuværende affaldsløsning er ca. 75.000 kr. (+ 64.000 kr. for makulering af papir) + en stigning på ca. 10.000 kr. når der skal sorteres madaffald på alle etager på rådhuset. Herudover 50.000 kr. til at forbedre arbejdsvilkår for personalet ifm. bortskaffelse af restaffald (se bilag). I alt ca. 200.000 kr., hvoraf 150.000 kr. afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget, og 50.000 kr. er en engangsinvestering, der afholdes af anlægsbevillingen til implementering af affaldssortering på de kommunale institutioner.

 

Indstilling

Klima og Miljøudvalget tager til efterretning, at Rådhuset fortsætter med den nuværende løsning for bortskaffelse af affald sammen med Bycenteret, når rådhuset igangsætter affaldssortering.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

I forbindelse med ændring af naturbeskyttelsesloven i 2018 blev det muligt for kommunerne at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havnene. Kystdirektoratet har i deres afgørelse i december 2019 imødekommet kommunens ansøgning delvist.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ansøgte den 2. maj 2018 om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på et areal på og ved Ishøj Havn. Kystdirektoratet har i sin afgørelse af den 11. december 2019 imødekommet ansøgningen delvist.

Strandbeskyttelseslinjen er således ophævet på den del af de ansøgte arealer, som ligger bynært og omkring havnen, og som hverken er omfattet af naturfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 eller af naturtypebeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Strandbeskyttelseslinjen er derfor ophævet på matr.nr. 8am Tranegilde By, Ishøj vest for Ishøj Havn, på selve Ishøj Havn, på campingpladsens areal, der ligger mellem den bymæssige bebyggelse og havnen og på det ansøgte areal sydvest for campingpladsen.

I vedlagte afgørelse fremgår det ansøgte areal af figur 1 og strandbeskyttelseslinjens nye forløb af figur 4.

Afgørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der sendes desuden en særskilt information ud til de private lodsejere.

Ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen har ikke en direkte betydning for lodsejerne, men det betyder, at der i højere grad kan lokalplanlægges for turismeerhvev, herunder til fx. kiosker, souvenirbutikker, cafeer, overnatning mv.

Hele arealet er ligeledes omfattet af Fingerplanens "Grøn kile ved Køge Bugt Strandpark". Denne udpegning giver mulighed for, at der lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg, der understøtter det maritime friluftsliv og turisme, fx. faciliteter til vinterbadere og udstyrskrævende friluftsaktiviteter som sejlsport, windsurfing og roning. Endvidere kan der lokalplanlægges for mindre restauranter, cafeer, kiosker o.l. Endelig giver Fingerplanen mulighed for mindre overnatningsmuligheder i havnen.

De nye muligheder vil først kunne bringes i anvendelse med vedtagelsen af en ny lokalplan.  

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager afgørelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør etableringen af et nyt boligområde ved den eksisterende bebyggelse Gadekæret. Boligerne skal ligge ved hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages indenfor fire uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret og kommuneplantillæg nr. 11, der muliggør opførelsen af en boligbebyggelse bestående af etagebyggeri.

Planerne er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelse og skal udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en screening af kommuneplantillæg og lokalplan.

Screeningerne har været i høring hos de berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Center for Park, Vej og Miljø).

På baggrund af screeningen samt resultaterne af høring af berørte myndigheder er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Screeningsafgørelser jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Indstilling

 Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til lokalplan 1.80 og kommuneplantillæg nr. 11, og at afgørelsen offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside med en klagefrist på fire uger.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.89 Ny Vestervang og kommuneplantillæg nr. 9 udarbejdet en miljøvurdering. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screeninger af, hvorvidt lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg har væsentlige indvirkninger på miljøet.  

Det vurderes på baggrund af screeningerne, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et område i den vestlige del af Ishøj Landsby og giver mulighed for, at der kan opføres op til 80 boliger i form af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Med lokalplanen overføres området også fra landzone til byzone.

Der kan med lokalplanen udstykkes et større sammenhængende område til rækkehuse og dobbelthuse, og der gives mulighed for at udstykke eksisterende grunde over 1400m
2. For at sikre en sammenhængende helhed og landsbykarakter i udviklingen fastlægger lokalplanen placering af byggefelter og veje, det arkitektoniske udtryk samt områdets beplantning. Lokalplanen stiller krav om at der etableres grønne fællesarealer og rekreative regnvandsløsninger.  Der udlægges også et beplantningsbælte langs Ishøj Bygade og udpeges et bevaringsværdigt kastanjetræ i lokalplanområdets nordlige del.

Kommuneplantillæg nr. 9 udlægger tre nye kommuneplanrammer, der alle med lokalplanen overføres til byzone. De nye kommuneplanrammer ændrer også bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 samt den specifikke anvendelse til både åben- lav og tæt-lav bebyggelse.

Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screeninger af, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund heraf samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. 

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til forslag til lokalplan 1.89 samt kommuneplantillæg nr. 9 og at det offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

2020 er udnævnt som klimaår i Ishøj Kommune, og der sættes også særligt fokus på FN’s Verdensmål. Der lægges op til en overordnet drøftelse af, hvordan der skal arbejdes med klima og verdensmål.

Sagsfremstilling

Kobling mellem Verdensmål, miljøpolitik og initiativer i klimaåret.
Der er en tæt kobling imellem klima og den del af FN’s 17 Verdensmål, som sætter særligt fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Derfor er det naturligt, at Ishøj Kommune også kobler initiativerne i klimaåret med arbejdet med verdensmålene og i øvrigt også kobler dette med kommunens miljøpolitik og det forestående arbejde med en ny planstrategi.

Forslag til hovedtemaer og indsatsområder
KL har netop lanceret to klimaudspil (se bilag). Et om klimatilpasning (regnvand, havvand og grundvand) og et om CO2-reduktion. Det foreslås, at vi fokuserer på de samme to hovedtemaer i vores klimaindsats, og at der sættes særligt fokus på de verdensmål, der omhandler disse to hovedtemaer.

Der er særligt otte verdensmål, der har betydning ift. Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik og især tre, der indrammer arbejdet med klimatilpasning og CO2-reduktion, og som det derfor foreslås at prioritere og markere særligt i 2020 for at sikre gennemslagskraft (se bilag). Det er mål 7, 11 og 13: Bæredygtig energi, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Klimaindsats. I det vedlagte bilag udfoldes det, hvilke temaer der kan prioriteres.

Formidling af udførte og igangværende miljøtiltag
Udover at drøfte, hvilke særlige fremadrettede indsatser, der skal prioriteres, er det oplagt at gøre en særlig indsats for at synliggøre og formidle alt det, vi allerede gør. Det foreslås derfor, at vi sætter særskilt fokus på vores kommunikation og de gode historier. Udover løbende kommunikation kan det fx være et par temaudsendelser på TV Ishøj, en kronik til en landsdækkende avis om vores klimatilpasningsløsninger samt fokus på de små succeshistorier (én pr udvalgsmøde).

Handleplan for klimaåret
Det er forventningen, at der i februar 2020 vil komme en sag på alle udvalg, hvor hvert udvalg skal drøfte deres rolle ift. verdensmålene og den forestående verdensmålsfestival den 15. maj. Administrationen er på de forskellige områder i gang med at afdække, hvordan der allerede arbejdes og kan arbejdes yderligere med verdensmålene, og der lægges også op til tæt involvering af lokalsamfundet, bl.a. på et aktørmøde forud for festivalen. Det kan fx være Grønt Råd, foreninger og erhvervsliv. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at temaerne i klimaåret er klimatilpasning og -reduktion, og at der fokuseres særligt på arbejdet med de verdensmål, som handler om disse temaer,
at der gøres en særlig indsats for at kommunikere det, vi allerede gør og har gjort,
at det drøftes, hvilke temaer udvalget ønsker at prioritere og sætte særligt fokus på i 2020.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Sagsfremstilling

Vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland

Miljø- og Fødevareministeriet har ved brev af 25. november 2019 udpeget Køge Kommune som sekretariatskommune for Køge Bugt vandråd. Udpegningen sker med baggrund i, at ingen af oplandets kommuner ved fristens udløb havde meddelt Miljø- og Fødevareministeriet, hvem der skulle varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet (se vedlagte brev).

Vandrådets opgave bliver at rådgive kommunalbestyrelserne forud for vandområdeplan 2021 – 2027 (vandplan 3), herunder eksempelvis komme med forslag til vandplanindsatser. Opgaven defineres nærmere i en ny vandrådspakke med rammer, vejledning og IT værktøj, som ministeriet sender ud inden årsskiftet.

Det følger af bekendtgørelsen, at vandrådet skal oprettes senest den 2. december 2019. Senest d. 22. september 2020 sender sekretariatskommunen samlet materiale vedr. vandrådets arbejde samt kommunalbestyrelsernes forslag til vandplanindsatser til Miljø- og Fødevareministeriet.

Ishøj Kommune vil følge vandrådets arbejde og bidrage på lige fod med de øvrige oplandskommuner.

Bilag: Miljøministeriets brev udpegning af sekretariatskommune for vandrådet.


Regulering af skarv ved St. Vejleå

Strandparken og Ishøj Kommune fikigen i 2019 tilladelse af Naturstyrelsen til at regulere skarv i området omkring den nedre strækning af St. Vejleå. Der blev givet tilladelse til at regulere op til 25 skarv på hver af matriklerne (matr. nr. 4C og 43C) i reguleringsperioden. Erfaringen fra sidste år viser dog, at det kun er muligt at regulere på den sydligste matrikel, som ejes af Strandparken.

Tilladelsen omfatter ikke en bestandsreduktion, men skal alene have til formål at gøre skarven usikre på lokaliteten. Tilladelsen udløb den 31. december 2019.

Ishøj Kommune ansatte i den forbindelse Max Ochwat og Søren Dall fra PVM til opgaven. Begge har gyldigt jagttegn og var under reguleringen ledsaget af hunde. Til opgaven blev der skudt med haglgevær.

Set i lyset af tidligere skyderier i Ishøj, blev der informeret om reguleringen på Strandparkens hjemmeside, Ishøj Kommunes hjemmeside, Facebook, til Vallensbæk, Vallensbæk grundejere, DOF, og Ishøj Havn.

Der blev i løbet december måned skudt 14 skarver. Størstedelen af skarverne havde små aborrer i maverne. Vi vil inden for nærmeste fremtid mødes med Ishøj sportsfiskerklub for at evaluere på effekten af reguleringen.

 

Retningslinjer for regulering af råger

På baggrund af henvendelser om støj fra råger, har kommunen udarbejdet retningslinjer for regulering af råger i Ishøj Kommune.

Råger er en naturlig del af den danske fauna, og råger har således en plads i den danske natur.  Nogle gange kan fuglenes støj dog have så stor en påvirkning, at det truer borgernes sundhed.

Som borger kan man godt blive i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til støjen fra rågerne, hvem skal man kontakte, og hvilke muligheder har man for at komme støjen til livs.

Ishøj Kommune har på den baggrund udarbejdet retningslinjer for regulering af råger. Retningslinjerne har til formål at give mere klarhed over, hvordan man skal forholde sig, når der er tale om råger på private arealer eller kommunale arealer. Retningslinjerne giver derudover baggrundsviden om rågen, hvilken lovgivning der ligger til grund, og hvilke reguleringsmetoder man kan tage i brug.

Retningslinjerne er gældende i en 5-årig periode fra 2020-2025.

Bilag: Retningslinjer for regulering af råger i Ishøj kommune 2020-2025, oversigtekort og skema.


Tilmelding til Kommunalpolitisk konference - Odense den 16. - 17. april 2020
TEKNIK & MILJØ´20 - Klimaet er fælles / Ansvaret er også dit

Der skal vælges 1 Gallieri - 1 Faglig session og 1 Udflugt.

Teknik og Miljø Gallerier
1.
CO2 reduktion
2. Klimatilpasning
3. Teknik og Miljø

Faglige sessioner:
1.
Politisk forsamlingshus med Miljø- og Forsyningsudvalget (forbeholdt kommunale udvalgsformænd)
2. Klimatilpasning
3. Grøn energi – og energiplanlægning
4. Jordfordeling med flere samfundsgevinster
5. Partnerskaber bygger bro og sikrer forretningen i en lokal grøn omstilling
6. Boligudvikling og boligtilpasning – kommunernes bosætningsstrategier i by og land
7. Kan kommunerne, smart teknologi og bedre brug af data klare ærterne?

Udflugter:
1.
Supercykelstier i Odense - cykeltur til Campus Odense - Maks. 25 deltager
2. Stige Ø - omdannelse af tidligere losseplads til rekreativt område og stormflodssikring - Maks. 50-60 deltagere
3. Regvandshåndtering ved ny OUH og SDU - Maks. 50-60 deltagere
4. Campus Odense - Maks. 25-30 deltagere
5. Klimaklar Skibhus - Maks. 30 deltagere
6. Affaldssug: Planlægning, renovation, affald, kampen om pladsen - 2 hold på 20-25 deltagere
7. Udviklingsplan for Vollsmose - Maks. 20-25 deltagere
8. Volsmose - erstatningsbyggeri og genhusning - Maks 20-25 deltagere
9. SDU - Mærsk Mc-Kinney Møller Institut - Maks. 50 deltagere
10. Dit Bolbro - områdefornyelse - Maks. 20-30 deltagere
11. Udviklingen af Odense Havn og Nørrebro - Maks. 20-30 deltagere
12. En storby med bæredygtig transport - Maks. 50 deltagere
13. Thomas B. Thriges Gade - Fra Gade til By - Maks. 30 deltagere
14. Byfortætning og mobilitet i Odense Centrum - Maks. 30 deltagere
15. Medicinsk Cannabis - Maks 25. deltagere

Bilag:  Program - Teknik & Miljø`20


Lister over administrativt meddelte afgørelser  

Beslutning

Til efterretning

Bilag