Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 22. april 2020 kl. 17:00

Virtuelt møde via Teams

Resume

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi - En region for den næste generation - i høring. FN`s verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

Sagsfremstilling

Udkastet til den regionale udviklingsstrategi - En region for den næste generation - har som sit pejlemærke FN`s Verdensmål. Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien, at fremme løsninger der bidrager til en fremtid hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret.

Strategien er opdelt i fire fokusområder:
- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har allerede i dag et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og ideer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategi angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune vedlægges denne sag.

Høringsfristen for den regionale udviklingsstrategi er udsat til den 27. april 2020.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Annelise Madsens (A) og Ole Wedel-Brandt (Ø) vedhæftes som bilag.

Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden, at særindstilling fra Annelise Madsen (A) og Ole Wedel-Brandt (Ø) medsendes høringssvaret som mindretalsudtalelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 20. november 2019 et nyt kommissorium for Grønt råd til erstatning for kommissoriet for Grønt Forum, der har eksisteret siden 2012. Forslaget til nyt kommissorium har været drøftet i Grønt Forum den 28. november 2019, som besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til det videre arbejde med revidering af kommissoriet.

Arbejdsgruppens forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd forelægges Klima- og Miljøudvalget.

Ifølge kommissoriet har Klima- og Miljøudvalget to medlemmer i Grønt Råd, hvoraf den ene skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget. Næstformanden for Grønt Råd skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget, og hvert af medlemmerne har en suppleant fra udvalget, som træder ind ved fravær.

Klima- og Miljøudvalget skal vælge, hvem der udover udvalgets formand skal være medlem i Grønt Råd, samt hvem der skal være suppleanter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at Kommissorium for Grønt Råd vedtages.

at Klima- og Miljøudvalgets formand samt et yderligere medlem og to suppleanter vælges til repræsentanter i Grønt Råd.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Kommissorium for Grønt Råd vedtages, og at valget af et yderligere medlem og de to suppleanter udskydes til efter, sagen har været behandlet på byrådet.

Tiltrådt.

Ole Beckmann (V) og Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke tiltræde den første del af indstillingen og henviser til nedenstående særindstillinger:

Særindstilling fra Ole Beckmann (V):

 • Grønt Råds formål bør tilføjes noget om natur og friluftspolitik
 • Kommissorier og erfaringer fra andre kommuners Grønne Råd skal indgå i arbejdsgruppens arbejde. For eksempel Hillerød
 • Der skal ikke være politisk repræsentation i Grønt Råd. Det skal være et råd, der kan fremsende forslag til politisk drøftelse og beslutning i Klima- og Miljøudvalget
 • Det skal være mere konkret og afgrænset, hvem der kan være med i Grønt Råd. Alle bør ikke kunne deltage.

Særindstilling fra Ole Wedel-Brandt (Ø):

 • Enig med Ole Beckmann (V)
 • Kommissoriet bør sendes tilbage til fornyet behandling i arbejdsgruppen.
 • Formanden for KMU er næstformand i Grønt Råd. Det andet politiske medlem er et medlem af Klima- og Miljøudvalget fra “mindretalsgruppen”.

Annelise Madsen (A) påpeger, at man ikke kan vide, hvordan KMU ser ud efter et valg.

Herudover ønskede Ebbe Rosenberg (A) at høre andre kommuners erfaringer.

Erkan Yapici (A), Annelise Madsen (A) og Ebbe Rosenberg (A) ønsker at igangsætte arbejdet i det nye Grønne råd i tråd med de drøftelser, der har været i arbejdsgruppen, hvor der også har deltaget flere medlemmer af Grønt Forum.

Bilag

Resume

Tillæg 7 til Ishøj Kommunes ”Spildevandsplan 2014-2022” giver mulighed for at oprense Ishøj Sø og indbygge det oprensede sediment i Geotubes på et areal i tilknytning til søen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 4. februar 2020, at sedimentet indbygges i geotubes på kommunens areal ved søen, og at forslag til spildevandstillæg 7 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014 - 2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

I høringsperioden har Greve Kommune kommenteret forslaget til spildevandsplantillægget, og kommentarerne er vedlagt som bilag.

Administrationen er i dialog med Greve Kommune, og forventer at bemærkningerne behandles i de respektive udlednings- og tilslutningstilladelser samt §19-tilladelse til, at sedimentet oplægges på jorden, der skal meddeles inden oprensningen iværksættes, idet spildevandsplantillægget alene er det planmæssige grundlag for oprensningen.

Der har i øvrigt ikke været bemærkninger til forslaget til spildevandsplantillæg i høringsperioden.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Spildevandsplantillæg 7 - Ishøj Sø vedtages endeligt

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Forsyning har anslået omkostningerne til oprensning mv. til ca. 11 mio. kr.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

På sidste udvalgsmøde blev der talt om forskellige ønsker til ekskursioner - i eller uden for kommunen - der kan inspirere udvalgsarbejdet. Det blev aftalt, at udvalget skulle fremsende deres ønsker og ideer skriftligt, og at det skulle drøftes på det efterfølgende møde. Administrationen har ikke modtaget nogen ønsker, men oplister i sagen de ideer, der var oppe på sidste udvalgsmøde, og som der kan tales videre om.

Sagsfremstilling

Følgende ekskursioner blev foreslået på sidste møde:

 • Nødpumpe, med gennemgang af slusemekanismen kombineret med en snak om klimatilpasning
 • Studietur, hvor vi studerer diger og bliver inspireret. Kan fx være i Sønderjylland, Rødby, Holland eller Tyskland
 • Mobilitet: kunne fx være elbusser i Roskilde, Aalborg eller måske Brøndby
 • Smart City løsninger i ind- eller udland, som vi kan lade os inspirere af.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter, hvilke inspirations-ekskursioner de ønsker i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag