Referat
Klima- og Miljøudvalget mandag den 24. august 2015 kl. 16:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet godkendte den 2. juni 2014 forslag til tillæg til spildevandsplan vedrørende St. Vejleå. Projektet er miljøvurderet, og det er konkluderet, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet udover den klimatilpasning, der er formålet med projektet.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Spildevandsplantillæg 2 vedrørende St. Vejleå med tilhørende Miljøvurdering har været i høring fra den 4. juni til den 30. juli 2015. Projektet vedrører et større område. Det er vurderet, at projektet ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning udover den positive klimatilpasning, der er formålet.

Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden, men Kroppedal Museum har understreget at museet skal høres tidligt i projekteringsfasen. Museets bemærkning giver ikke anledning til ændring af plantillægget, da det fremgår af forslag til plantillæg, at museet skal høres tidligt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune godkendes endeligt og at Miljøvurderingens afgørelse, om at Vejleå-projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen og Miljøvurderingsloven

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehusene ved Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering.

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 5. september 2015, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken, og at dette offentliggøres  7. september med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering,

Bilag

Resume

Ishøj og Vallensbæk Kommuners forslag til vandhandleplan har været i 10 ugers offentlig høring til d. 17. juli 2015. Ifølge miljømålsloven skal kommunerne vedtage en endelig vandhandleplan senest 1 år efter offentliggørelsen af statens vandplan, dvs. senest d. 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

I løbet af høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarenes indhold samt deres eventuelle konsekvenser for vandhandleplanen behandles i vedlagte skema (Bilag A).

Et høringssvar fra Naturstyrelsen giver anledning til en mindre redaktionel ændring af planforslaget som følge af en ændret procedure for tilstandsvurdering af blødbundsvandløb. De 2 øvrige høringssvar giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vandhandleplan 2010 – 2015 for Ishøj og Vallensbæk Kommuner med de anførte ændringer (Bilag B) vedtages af Byrådet og efterfølgende offentliggøres digitalt. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk kommunalbestyrelse den 7. oktober 2015.
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C). 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lov bek. nr. 932 af 24/09/2009) kapitel 11.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.