Referat
Klima- og Miljøudvalget fredag den 26. april 2019 kl. 07:30

TEKNIK & MILJØ 19 Fredericia

Resume

Klima - og Miljøudvalget vedtog på mødet den 16. januar 2019 at sende det godkendte forslag Tillæg 4 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 i 8 ugers offentlig høring.
Forslag til Tillæg 4 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen, om at planen ikke kræver miljøvurdering, har været offentliggjort i 4 uger.

Der er hverken indkommet bemærkninger efter offentliggørelsens udløb til forslag til Tillæg 4 eller indkommet klager over afgørelsen om, at planen ikke kræver miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Tillægget handler om separatkloakering og klimatilpasning af det kommende vandværk i Ishøj Landsby.

Tillægget kan derfor endelig godkendes i uændret form af Byrådet.

Tillægget indeholder følgende bestemmelser:
Vandværket producerer spildevand i form af skyllevand ved produktionen af drikkevand. Dette tillæg giver mulighed for at tilslutte delstrømme af skyllevandet på henholdsvis regnvandsanlægget, Baldersbækken og spildevandsledningen til renseanlægget Biofos i Avedøre.
Øvrigt husspildevand skal tilsluttes spildevandsledningen til renseanlægget Biofos i Avedøre.
Regnvandet håndteres ved kombination af nedsivning af tagvand og forsinkelse af tag- og overfladevand. Overfladevand fra veje, stier og p-pladser må ikke nedsives.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller klager i offentlighedsperioden, hverken over forslag Tillæg 4 eller afgørelsen om, at planen ikke kræver miljøvurdering. 

Byggeriet og regnvandsanlæggene forventes igangsat i 2020. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at endelig godkende Tillæg 4 til spildevandsplan 2014-2022, Separatkloakering og klimatilpasning, Ishøj Vandværk.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Anlægget udføres som et privat anlæg med tilslutning til Ishøj Forsynings regnvandsledning og Biofos renseanlæg i Avedøre.
Ishøj Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018
Bek. nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har godkendt lokalplan 1.85 for erhvervsområdet Pilemølle ved Vejleåvej, der er gået fra landzone til byzone. Derudover er kommunens egen grund, matr. nr. 6b m.fl. Ishøj By, Ishøj, godkendt til brug for klimatilpasning af regnvand fra erhvervsområdet. Da området og udledningen ikke er omfattet af Spildevandsplan 2014-2022, skal der godkendes et tillæg for områdets håndtering af regnvand og spildevand.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning, Spildevand, har fremsendt en ansøgning omkring håndtering af regnvand ved henholdsvis byggemodning af Pilemølle Erhvervspark og etablering af et klimatilpasningsanlæg ved Lille Vejleå.

Ansøgningen er i overensstemmelse med bestemmelserne for regnvandshåndtering i Spildevandsplan 2014-2022, herunder mål og retningslinjer om klimatilpasning, rekreativ anvendelse og etablering af våde enge for at fremme naturoplevelserne i kommunen. Tillægget indeholder derudover bestemmelser og rammer for håndtering af hus- og processpildevand for erhvervsområdet.

Forslag til spildevandstillæg nr. 5 indeholder bestemmelser om separatkloakering, og at regnvand delvist skal renses og håndteres i erhvervsområdet inden tilslutning til klimatilpasningsanlægget. Selve klimatilpasningsprojektet er vurderet for de tekniske og økonomiske konsekvenser ved oversvømmelse, og serviceniveauet er skærpet fra T=5 år til T=15 år vurderet ud fra de tekniske og økonomiske konsekvenser for matriel og miljø. I spildevandsplan 2014-2022 ses de vejledende serviceniveauer for forskellig arealanvendelse. For industri, erhverv og institutioner er der sat et vejledende maksimalt service niveau på T=30 år i spildevandsplanen, men de tilhørende tekniske og økonomiske konsekvenser for matriel og miljø, er vurderet til et maksimalt serviceniveau på T=15 år.

Klimatilpasningsanlægget modtager kun overfladevand, vejvand og tagvand. Øvrigt husspildevand og procesvand fra f.eks. vaskehaller og produktion o.lign. skal tilsluttes den offentlige spildevandskloak, der leder til renseanlægget Biofos i Avedøre.
Overfladevand og tagvand skal håndteres uden nedsivning til grundvandet, da det er vurderet, at der er risiko for forurening af grundvandet fra aktiviteter for den planlagte anvendelse af erhvervsområdet i lokalplan 1.85.

Forslag til tillæg 5 har været i partshøring hos  BaneDanmark, Greve kommune og HOFOR, der ingen bemærkninger har haft til projektet. Kroppedal Museum er tillige blevet hørt og gennemfører arkæologiske undersøgelser, inden klimatilpasningsprojektet igangsættes.

Ved godkendelse af spildevandstillæg nr. 5 vil det blive sendt i 8 ugers høring, og herefter forelægges det med de indkomne bemærkninger til endelig godkendelse.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen vil indgå i den offentlige høring som bilag til tillægget, og afgørelsen kan påklages i 4 uger. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til spildevandstillæg 5 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Anlægget udføres og finansieres af Ishøj Forsyning, Spildevand.
Ishøj Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018.
Bek.nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning har i samarbejde udarbejdet et forslag om etablering af et nyt rekreativt landskab til håndtering af regnvand fra Pilemølle erhvervsområde. Som en del af projektet etableres regnvandsbassiner for at kunne overholde udlederkrav til Lille vejleå. Områdets rekreative værdi vil øges væsentligt ved tilplantning. Ishøj Forsyning kan alene etablere den hydrauliske del af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af Pilemølle erhvervsområde skal der etableres en afvandingsløsning til håndtering af overfladevandet fra de befæstede arealer. Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune har i samarbejde udformet et projektforslag, hvor overfladevandet fra den del af erhvervsområdet, der ligger syd for Pilemarksvej, håndteres i et nyt rekreativt landskab beliggende umiddelbart nedenfor. Overfladevandet fra den nordlige del af erhvervsområdet ledes til Baldersbækken og håndteres i et kommende projekt med nye regnvandsbassiner nær Ishøj Sø. En selvstændig sag vil blive forberedt vedr. dette projekt.

Området, der ejes af Ishøj Kommune, er på ca. 3 ha og afgrænses af Pilemølle erhvervsområde mod nord, Købehavn Ringsted Banen mod vest, Vejleåvej mod øst og Lille Vejleå mod syd. Området ligger i dag ubenyttet hen (brakareal), men har tidligere været sammenhængende med landbrugsareal vest for den nye jernbane. Arealet ligger i grøn kile, og derfor er der restriktioner for anvendelsen (der må fx ikke etableres større anlæg for langtidsparkering). To erstatningsvandhuller på arealet, der er etableret i 2014 som kompensation for den nye jernbanes barriereeffekt, forbliver urørte af projektet.

Bilag 1 med projektforslaget vedlægges. Forsyningen etablerer regnvandsbassiner, driftsvej og serviceareal (P-mulighed). Regnvandsbassinerne samt overskudsjorden herfra gives en naturlig udformning tilpasset terrænet. Bassinerne ligger i forlængelse af hinanden, hvilket forbedrer renseeffekten inden udledning til Lille Vejleå. Adgangen til området (driftsvejen) vil give besøgende mulighed for at færdes igennem området og skaber forbindelse til Lille Vejleå.

Kommunen vil efterfølgende kunne rejse skov i området og hermed styrke den samlede rekreative værdi af området. Der er endvidere mulighed for at planlægge for nye rekreative stiforbindelser langs Lille Vejleå ved områdets sydlige afgrænsning. Dette vil kunne muliggøre nye adgangsmuligheder til Landsbyskoven samt Pile Mølle og medvirke til at styrke de rekreative oplevelsesværdier i denne del af kommunen.

En tilsvarende sagsfremstilling er forelagt Teknik- og Bygningsudvalget. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til rekreativt landskab ved Pile Mølle erhvervsområde godkendes
at de 300.000 kr. på investeringsoversigten benyttes til realisering af projektet
at der søges om en anlægsbevilling på kr. 1.171.061 til etablering af det rekreative landskab. Finansieringen foreslås afholdt over salgsprovenuet fra Pile Mølle erhverv.
at en forudsætning for ovenstående er, at der i en kommende sag afsættes 845.400 kr. som en del af omkostningerne til byggemodning af Pile Mølle Erhverv.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ishøj Forsyning afholder de primære udgifter til etablering af bassiner, terrænregulering, driftsti. Efter en fordelingsnøgle bidrager Ishøj Kommune med 11 % af forsyningens udgifter. Dette følger af, at forsyningen har en meromkostning, idet det i starten af projektet blev besluttet at udlede uforsinket fra byggemodningen fremfor at forsinke til T= 1 år, som det står i spildevandsplanen.

Ishøj Forsynings udgift til etablering af bassiner og nødvendig adgang: 7.540.051
Ishøj Kommunes udgift til etablering af bassiner og nødvendig adgang: 845.400
Ishøj Kommunes udgift til etablering af beplantning, sti langs Li. Vejleå, inventar og stibro: 1.471.061

Ishøj Kommunes etableringsomkostninger i alt for det rekreative landskab: (845.400+1.471.061) = 2.316.461

Alle priser er overslagsprser i ex. moms

Af bilag 2 fremgår et økonomioverblik over de kommunale udgifter for etablering og drift af det rekreative landskab. Et detaljeret prisoverslag til etablering af beplantninger og rekreative stier i det nye landskab fremgår af bilag 3.

Lovgrundlag

Hele området er i Ishøj Kommuneplan 2014 udpeget til skovrejsningsområde. Det er muligt at anlægge regnvandsbassiner indenfor området uden at ændre på udpegningen.

Projektet forudsætter udarbejdelse af et spildevandstillæg samt tilladelser efter planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. 

Bilag

Resume

Byrådet besluttede den 4. oktober 2016 at tilbyde fuld finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald i forbindelse udrulning af ny affaldsordning. Den 22. august 2018 besluttede Klima- og Miljøudvalget, som forsøg at etablere nedgravede systemer til mad- og restaffald, samt glas, papir, metal og plast i DAB, Vildtbanegård, afd. III. Advokatpartnerselskabet Bech-Bruun vurderer nu, at kommunen ikke lovligt vil kunne tilbyde fuld finansiering af nedgravede systemer. Kommunens fulde finansiering af nedgravede systemer til indsamling af affald i boligselskaber skal derfor genovervejes.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets seneste beslutning har Vestforbrænding i dialog med DAB arbejdet på at etablere nedgravede systemer i Vildtbanegård, afd. III. I forsøget skulle der placeres fem affaldsøer med nedgravede systemer til mad, rest, plast, papir, glas og metal. Desuden skulle der etableres nedgravede systemer til pap. Forsøget stod foran etablering, og der er udarbejdet et udkast til en juridisk aftale om etablering og finansiering mellem DAB og Ishøj Kommune.

Vestforbrænding og Center for Park, Vej og Miljø har inden endelig indgåelse af juridisk aftale bedt om en vurdering af finansieringen hos advokatpartnerselskabet Bech-Bruun, som vurderer, at kommunen ikke lovligt vil kunne tilbyde fuld finansiering af nedgravede systemer. Forsøget er derfor sat i bero. Vestforbrænding og Center for Park, Vej og Miljø har holdt møde med DAB og orienteret om Bech-Bruuns vurdering, og at forsøget desværre er sat i bero, indtil der forelægger en gangbar løsning på finansieringen. Vestforbrænding vil være i løbende dialog med DAB om det videre forløb.

På udvalgets møde den 15. maj 2019 vil Center for Park, Vej og Miljø præsentere en anden finansieringsmodel, som overholder de juridiske rammer. Sagen vil beskrive økonomi og takster.

På baggrund af udvalgets beslutning vil forsøget i Vildtbanegård, afd. III blive revurderet sammen med DAB.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Center for Park, Vej og Miljø fremlægger en ny finansieringsmodel på udvalgets møde i maj.

Beslutning

Tilføjes til indstillingen:
Finansieringsmodellen må ikke medføre, at der sker en årlig huslejestigning af Vildtbanegård, afd. III udover den tidligere aftale.

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 2,1 mio. kr. til forsøg med nedgravede systemer i Vildtbanegård, afd. III.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven
Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Regulativ for erhvervsaffald er ændret og skal endelig godkendes efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 5. marts 2019, at kommunale institutioner skal sortere på lige fod med borgerne i Ishøj Kommune. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til et ændret regulativ for erhvervsaffald med de nye affaldsordninger i høring i fire uger.

Med ændringen bliver kommunale institutioner og virksomheder omfattet af de kommunale indsamlingsordninger og skal kildesortere affald i samme affaldsfraktioner som i private boliger.

Forslag til ændret erhvervsaffaldsregulativ har været i høring i perioden fra den 5. marts til 5. april 2019. Der er ikke indkommet høringssvar til forslaget. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Forslaget til regulativ medfører ikke ændringer i Byrådets tidligere beslutning om finansiering af de nye affaldsordninger i kommunale institutioner. Det betyder, at der er afsat 250.000 kr. på renovationsbudgettet i både 2019 og 2020 til implementering og indkøb af mini-containere. Vestforbrænding har vurderet, at omkostninger til implementering af de nye ordninger udgør 1,1 mio. kr. Derfor vil der blive indarbejdet omkostninger for yderligere 600.000 kr. i budgetforslag 2020.

Renovationsområdets ovenstående udgifter til indsamling af affald fra kommunale institutioner dækkes af gebyrindtægter fra 2019. De nye renovationsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder er vedtaget i forbindelse med budget 2019.

Udgifter til etablering af indendørssortering og etablering af standpladser og affaldsskure afholdes af Center for Ejendomme, idet der er afsat pulje hertil i budget 2019.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Regulativ for husholdningsaffald er ændret og skal godkendes endeligt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 5. marts 2019, at kommunes etageboliger og rækkehusbebyggelser alle skal have containere til haveaffald stillet til rådighed af Ishøj kommune og ikke selv anskaffe containere. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald med den nye ordning om haveaffaldscontainere i høring i fire uger.

Ved etageboliger og rækkehusbebyggelser med fælles opsamling afhentes haveaffald i den kommunale ordning i mini-containere eller større vip-containere. I dag anskaffer og vedligeholder boligselskabet selv containere til opsamling af haveaffald i henhold til det gældende regulativ for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald ændres, så det fremgår, at kommunen stiller materiel til rådighed til opsamling af haveaffald i fælles containere.

I regulativ for husholdningsaffald § 22.4 ændres følgende:

• Enfamiliehus: Borgeren og grundejeren anskaffer selv papirsække. Borgere og grundejere anskaffer og vedligeholder selv beholdere godkendt af Byrådet.

• Etageboliger og tæt/lav bebyggelse med fælles opsamling: Beholdere leveres og vedligeholdes af Ishøj Kommune. 

Forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald har været i høring fra den 5. marts-5. april 2019. Der er indkommet ét høringssvar til forslaget fra grundejerforeningen Strandgårdsparken, som ønsker at henlede opmærksomheden på behovet for beholdere til PVC, trykimprægneret træ og sanitet i tæt/lav bebyggelse med opsamlingssteder, bliver imødekommet i regulativet på samme vis som haveaffaldet vil gøre.

Center for Park, Vej- og Miljø anbefaler, at dette forslag undersøges nærmere og evetuelt indarbejdes i et kommende revideret regulativ for husholdningsaffald..

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Forslaget til regulativ betyder ikke ændringer i Byrådets tidligere beslutning om finansiering af havecontainere til etageboliger og rækkehusbebyggelser. Vestforbrænding har vurderet, at ændringen vil medføre en øget driftsomkostning på ca. 20.000 kr. Dette vil blive indarbejdet fra og med budget 2020.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Siden 2009 har Ishøj Kommune hver år gennemført en Ren By Rar By plakatkampagne omkring bycenteret rettet mod byens borgere. Hvert år genopfindes en ny vinkel til kampagnen, så borgerne ikke udvikler en blindhed overfor budskabet. Sidste års kampagne omfattede også Stationsforpladsens skraldespande, som blev iklædt pangfaver. Det bevirkede, at borgernes skrald langt oftere røg i skraldespandene og forpladsen fremstod renere.

Sagsfremstilling

Årets foreslåede Ren By Rar By kampagne hedder med et dobbelttydigt budskab; ”Rent forelsket i Ishøj”. Vi ønsker med kampagnen at signalere, at kærlighed til Ishøj også betyder at holde byen ren.

Kampagnen indeholder skiltning på skraldespande, plakater i lygtepæle, mærkning på en eller flere bænke, og en asfaltposter på stationsforpladsen, som skal være med til at give Ishøj en streg opad på charmebarometeret.

Kampagnematerialet vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Ren By Rar Bys plakatkampagne gennemføres maj/juni 2019. 

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Økonomi

Kampagnen koster 45.000 kr. i materialer og grafiskassistance. Den finansieres over renovationen.

 

Resume

Albertslund Kommune opfordrer oplandskommunerne omkring St. Vejleå til at bidrage økonomisk til og indgå i en fælles ansøgning om støtte til at omlægge Store Vejleå udenom Tueholmsøen og Vallensbæk Sø.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Albertslund Kommune, Brugergruppen for Vallensbæk Mose, Naturgruppen, Friluftsrådet, lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. har i længere tid arbejdet med et nyt for projekt for omlægning af St. Vejleå udenom søerne. En omlægning af åen udenom de to søer (der teknisk set er regnvandsbassiner) vil medvirke til at forbedre kvaliteten af vandløbsvandet og muliggøre, at fisk kan vandre op igennem vandløbssystemet.

St. Vejleå er et målsat vandløb i statens vandplaner, og en omlægning vurderes at kunne bringe vandløbet tættere på målopfyldelse. Et projekt med omlægning af St. Vejleå udenom søerne har tidligere i 2014 været undersøgt i forbindelse med den første statslige vandplan, men det blev ikke bragt videre, idet det med en samlet etableringspris på ca. 15 millioner kroner ikke var omkostningseffektivt. I den aktuelle statslige vandområdeplan (vandplan 2) er indsatsen taget ud. En ny statslig vandplan (vandplan 3) ventes ultimo 2021.
Der forelægger i den forbindelse en potentiel mulighed for, at omlægningen af St. Vejleå udenom Tueholmsøen og Vallensbæk Sø kan blive en indsats i den kommende vandplan, og at et evt. projekt herved kan finansieres for stastlige midler.

Foruden at være et målsat vandløb er St. Vejleå modtager af overfladevand fra et stort befæstet opland, og vandløbet har derfor også periodevist hydrauliske udfordringer.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager at afvente den statslige vandplan for perioden 2021 – 2027, før der tages endelig stilling til spørgsmålene om fælles kommunal fondsansøgning samt kommunal medfinansiering.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der afsættes 500.000 kr. fra ØPU´s pulje til at indgå i et muligt medfinansieringsprojekt under forudsætning af, at de tre øvrige oplandskommuner beslutter at gøre det samme.

Tiltrådt.

Sagen overføres til ØPU´s majmøde.

Økonomi

Det nye omlægningsprojekt beløber sig til samlet ca. 10 millioner kroner. Albertslund Kommune opfordrer de tre øvrige oplandskommuner omkring St. Vejleå til at afsætte 500.000 kroner med henblik på at indgå i et muligt medfinansieringsprojekt. Med udgangspunkt i de afsatte kommunale midler kan der, i samarbejde med øvrige interessenter, sendes en ansøgning til relevante fonde med henblik på at opnå finansiering af det resterende beløb til projekts gennemførelse. Mulighederne for fondsfinansiering er undersøgt, og der er fonde, som ville kunne støtte et sådant naturgenopretningsprojekt. Det er dog forventningen, at en fond vil stille krav om medfinansiering, hvorfor der forudsættes finansiering i kommunerne. For at øge muligheden for ekstern medfinansiering er der behov for, at hver oplandskommune (Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner) og I/S Vallensbæk Mose bidrager økonomisk til projektet.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lister over administrativt meddelte afgørelser - Marts og April.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag