Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 11. december 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kulturen i Ishøj Program for december - februar
  Uddeles på mødet.
 2. Byhavekoncerter 2019 blev drøftet.
 3. Udvalget drøftede artikel på facebook om biblioteket.
 4. Kulturium indbyder til "Tyrkisk Galla" den 4. januar 2019.
  Tilbuddet er et supplement til den almindelige biograf drift.

 

Beslutning

Til efterretning

 

Bilag

Resume

Ishøj Biblotek ansøger i forbindelse med markeringen af 90 året for biblioteksvirksomhed i Ishøj om 30.000 kr. fra Kultur og Fritidsudvalgets pulje til markering af jubilæumet. Markeringen vil ske i januar måned 2019, hvor biblioteket vil sætte særligt fokus på 1919.

Sagsfremstilling

Ishøj kan fejre 90 år siden det første folkebibliotek blev oprettet i kommunen. Ishøj Bibliotek ønsker en markering der bygger på tre grundsten som gensidigt understøtter hinanden:

 • Udstilling i løbet af januar: Biblioteket vil i hele januar måned havde jubilæumstema, med særligt fokus på det år biblioteket blev oprettet. Dermed kombineres fokus på fejringen af jubilæum med en historisk kulturel tilgang. Der sættes gennem kreativ formidling lys på spørgsmål som: Hvordan levede man dengang? Hvad var visionerne for oprettelsen af et bibliotek? Hvilken litteratur kom der dengang?
 • Trykning af mindre publikation: Der er tidligere udgivet en bog skrevet af Niels Pinholt om Ishøj Biblioteks historie. Ishøj Bibliotek ønsker at trykke et mindre jubilæumshæfte til bogen som sætter fokus på den nyere historie. Dette skrives i et samarbejde med tidligere bibliotekschef Hans Peter Rasmussen.
 • Markering 19. januar: Festlig markering på en lørdag i januar, hvor byens borgere inviteres indenfor til taler, debat og spændende foredrag - både om tiden der var og tiden der kommer. Det vil bl.a. være ved forfatter Lars Bukdahl (bekræftet), som vil trække tråde til tidens litteratur, med særlig fokus på Storm P. som var aktiv omkring det tidspunkt Ishøj Bibliotek blev oprettet, men biblioteket har også et ønske om at booke Tor Nørretranders der i sin nyeste bog "Se frem" opfordrer danskerne til at være optimistiske omkring fremtiden. Der vil desuden være aktiviteter for børn og familier.

Ishøj Bibliotek har også selv afsat midler indenfor eget budget til markeringen, men en støtte fra udvalget vil virkeliggøre gennemførslen som skitseret ovenfor. Støtten fra udvalget vil primært gå til booking af foredragsholderne, de faciliterede familieaktiviteter og trykomkostninger af jubilæumshæftet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes et tilskud på 30.000 kr. til jubilæums markeringen i januar 2019. bevillingen overføres til 2019.

Beslutning

Besvarelsen tilføres de faldne bemærkninger.

Tiltrådt.

Økonomi

Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over bevillinger fra udvalget puljebeløb  2018. Der er budgetmæssig dækning for udgiften i 2018.
Oversigten vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger notat om status på sundhedstilbud på kultur og fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en status på sundhedsindsatser samt to flowdiagrammer for de enkelte kultur og sundhedsindsatser.

Bilag 1: Flowdiagram over sundhedstilbud for voksne (>18år): Giver et overblik i arbejdet med de enkelte tilbud, i forhold til rekrutteringskanaler, tilbud og udslusning til aktiviteter. Til vokse, med behov for en særlig indsats, indenfor fysisk aktivitet og kulturtilbud.

Bilag 2: Flowdiagram over sundhedstilbud for børn og unge (<18år): Giver et overblik i arbejdet med de enkelte tilbud, i forhold til rekrutteringskanaler, tilbud og udslusning til aktiviteter. Til børn og unge, med behov for en særlig indsats, indenfor fysisk aktivitet og kulturtilbud.

Bilag 3: Status/evaluering af sundhedstilbud, hvor hver indsats er beskrevet med tema, mål, navn, resultater og relevant information.

Notatet med status på sundhedstilbud og de to flowdiagrammer er vedhæftet dagsordenen. 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage evalueringen til efterretning.
Der ønskes et fokus på konsolidering af de eksisterende tilbud samt en intensivering af indsatsen omkring overgangen fra genoptræningsforløb til egne kontinuerlige aktiviteter i 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag af 25. oktober 2018 til revision af tilskudsreglerne på voksenundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på konstitueringsmøde i januar 2018 nedsat en arbejdsgruppe med henblik på revidering af tilskudsreglerne på det folkeoplysende voksenundervisningsområde.
Arbejdsgruppen er nedsat med følgende medlemmer:

- Folkeoplysningsudvalgets formand Ole Bjørstorp
- Jeanett Dahl Pedersen, undervisningsområdet
- Svend Nordbo, undervisningsområdet
- Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
- Susanne B. Claudi, handicapområdet

Center for Kultur og Fritid og arbejdsgruppen har gennemgået de nuværende retningslinjer og ser ikke anledning til en større revision. Forslaget til revision af retningslinjerne har dog redaktionelle ændringer og er vedhæftet dagsordenen

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 25. oktober 2018 til revision af tilskudsregler på undervisningsområdet godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet.
Samarbejdet i Kulturmetropolen går nu ind i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet i en ny aftale: Kulturmetropolen 2020- 2023 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

Forslag til indsatsområder for den nye periode vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

For perioden 2016-19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen.  Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:

 • Festivaler og events 2.0
 • USKIK
 • Musikmetropolen

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.  

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Den næste aftale - Kulturmetropolen 2020 - 2023

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe grundlaget for at samarbejdet kan videreudvikles i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2020-2023.

I Kulturmetropolen 2020-2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som nu – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i foråret drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i 2019. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partneres ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale.

For at kulturcheferne og sekretariatet kvalificeret kan arbejde videre med både indholdet og økonomien i den kommende aftale er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen – med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkastet til indhold i den nye aftale, der er vedlagt i bilag – ønsker at fortsætte med samarbejdet i perioden 2020-2023.
 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at shøj Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2020-2023 med det forbehold, at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før formel indtræden i aftalen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften i budgetoverslagsårene.

Bilag

Resume

Ishøj Ungdomsskole har udarbejdet forslag til ny ungdomsskoleplan for Ishøj Kommune.
Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ishøj Ungdomsskoles ledelse har i forlængelse af det sidste års arbejde sammen med medarbejderne og bestyrelsen udarbejdet et forslag til en ny ungdomsskoleplan.
Ungdomsskoleplanen skal i henhold til ungdomsskoleloven godkendes af Ishøj Byråd.
 

Ungdomsskoleplanen fortæller om hvad Ishøj Ungdomsskole er, - samt hvordan ungdomsskolen er organiseret og er skrevet med en lang tidshorisont for sigte
Ungdomsskoleplanen er bygget op omkring fire grundpiller som er:
 

 1. Visionen – Der beskriver den tilstand eller version af organisationen , som der styres efter.
 2. Værdierne – Som er det fundament ungdomsskolen står på og de grundlæggende kendetegn, som skal karakterisere ungdomsskolens virksomhed og drift.
 3. Missionen – Som er det lovgivningsmæssige og politiske grundlag, der arbejdes ud fra.
 4. Strategi/plan – Der beskriver hvordan vi er organiseret samt grundydelserne i Ishøj Ungdomsskole.

Ungdomsskoleplanen, suppleres af en udviklingsplan, som modsat ungdomsskoleplanen revideres og godkendes af Ungdomsskolebestyrelsen en gang årligt på det førstkommende bestyrelsesmøde i kalenderåret. Udviklingsplanen fortæller om vores umiddelbare hverdag på Ishøj Ungdomsskole - Om det ungdomsskolen konkret laver, nye tiltag, samt hvad vi udvikler på i perioden med afsæt i ungdomsskoleplanens mission, vision, værdier og strategi

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at forslaget til ungdomsskoleplan godkendes.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Ungdomsskolebestyrelsens indstilling godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til ungdomsskolelovens §4: "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal jf §11(...)."

Bilag