Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 12. oktober 2022 kl. 16:30

MødelokaleTårnbjerget, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Udvalget drøftede på seneste møde principper for afståelse af reklameplads på kommunale idrætsanlæg samt navngivning af stadion. Administrationen har på denne baggrund påbegyndt udkast til regulativ. Udvalget forelægges udkast med spørgsmål til yderligere drøftelse. På baggrund af drøftelser vil administrationen fremlægge udkast til godkendelse.

Sagsfremstilling

I bilag 1 er vedlagt udkast til retningslinjer med markering af forhold i udkastet, som skal drøftes forud for videre udarbejdelse af regulativ. Forholdene er også sat ind nedenfor. Herudover kan der være yderligere forhold i udkastet, som udvalget ønsker ændret.


Drøftelse af afsnit 4 i regulativ. Hvor må der reklameres?

I udkastet til regulativ er oplistet en række faciliteter og anlæg. I bilag er også vedlagt oversigt over kultur- og fritidsfaciliteter.

Til drøftelse:


Her er flere muligheder, f.eks.

  1. Der må reklames på de foreslåede faciliteter og anlæg jf. afsnit 4 i udkast til regulativ.
  2. Der må reklameres på alle jævnfør bilag med oversigt.

(Ishøj Stadion og Kunstgræsbanerne; Torslunde-Ishøj Idrætsanlæg; Cricketbanen, sandanlægget samt Tennis og padel anlæg v. Ishøj Idræts & Fritidscenter, Haller i Ishøj Idræts & Fritidscenteer, Svømmehallen)


Drøftelse af afsnit 4 i regulativ. 5. Hvem må reklamere?

Alle idrætsforeninger, der har tilknytning til anlægget eller indendørsfaciliteten, kan ansøge om tilladelse til opsætning af reklamer.

Til drøftelse:

Her er flere muligheder, f.eks.

a) Fordelingen af reklamepladser tager udgangspunkt i den årlige lokalefordeling.

b) Fordelingen af reklamepladser tager udgangspunkt i om der er en tilknytning til anlægget. F.eks. ved at flere klubber kan bruge samme anlæg.


Til drøftelse.

Her er flere muligheder ift kompetence for fordeling, f.eks.

a) Reklamepladser fordeles af Ishøj Idrætsråd.

b) Reklamepladser fordeles af Ishøj Idræts & Fritidscenter.


Drøftelse af afsnit 6 i regulativ. Periode for opsætning af reklamer

Til drøftelse. Her er flere muligheder, f.eks.:

a) Foreninger kan reklamere i de dertil godkendte faciliteter, hvor de har deres primære aktiviteter. Perioden for opsætning af reklamer kan følge sæsonen (1/8-31/7) (På den måde følger det også lokalefordelingen)

b) Reklamepladserne fordeles efter først til mølle princippet i en tidsafgrænset periode. F.eks. 1 år fra dato.


Drøftelse af afsnit 7 i regulativ. Økonomiske forhold

Til drøftelse. Der er flere muligheder for administration og fordeling af økonomien i forhold til reklamering. f.eks:

a) Den pågældende forening, som tegner en reklameaftale, får hele reklameindtægten.

b) Der sker en procentvis fordeling, hvor den pågældende forening får en procentdel samtidig med, at der går en procentdel til den part, der administrerer arbejdet med ansøgning og godkendelse, det kan f.eks. være Ishøj Idrætsråd eller Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

c) Den pågældende forening, som tegner en reklame, skal betale en afgift svarende til f.eks. 15 % af aftalens værdi til kommunen. Herefter kan afgiften kanaliseres videre til f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget eller Idrætsrådet, der fordeler midlerne, således at alle foreninger får gavn af reklameindtægterne.

d) Den pågældende forening betaler en fast pris for en reklameplads, og hvor den fulde indtægt tilfalder den pågældende forening, som har indgået aftalen.

Betaling for fremstilling og opsætning af skiltene samt nedtagning efter endt periode påhviler den pågældende forening. Foreningen er ansvarlig for at overholde gældende momsregler.

Administrationen bemærker, at indtægten for reklamer må forventes at være forholdsvis lav, og at det vil være ressourcekrævende at lave omfordeling af midler. Administrationen vurderer således, at forslag b-d vil øge det administrative ressourceforbrug uden, at det står mål med den indtægt, som vil kunne refordeles.


Drøftelse af afsnit 10 i regulativ. Salg af navn af Idrætsanlæg og faciliteter

Til drøftelse. Der er to overordnede muligheder, f.eks.

a) Salg af navngivning af idrætsanlæg og faciliteter er ikke en mulighed

b) Salg af navngivning af idrætsanlæg og faciliteter er en mulighed


Til drøftelse. Hvis navn kan sælges, så skal der tages stilling til for hvilke anlæg og faciliteter, f.eks.

c) Alle navne på anlæg og faciliteter jævnfør punkt 4 kan sælges

d) Udvalgte anlæg og faciliteter fra punkt 4 kan sælges. F.eks. Ishøj Stadion og kampbane på idrætsanlægget på Torbens Vænge


Til drøftelse. Hvis navn kan sælges, så skal der træffes beslutning om selve navngivningen, f.eks.

a) Nuværende navn for anlæg skal ikke indgå.

b) Nuværende navn for anlæg skal indgå fx ”Ishøj Stadion – sponsoreret af XXXXX” eller Ishøj Stadion – sponsornavn”


Til drøftelse. Hvis navn kan sælges, så skal der træffes beslutning om, hvad
navngivningen omfatter, f.eks.

a) Navngivning omfatter alene rettighed for i offentligheden at benævne faciliteten det nye navn.

b) Navngivning omfatter alene rettighed for i offentligheden at benævne faciliteten det nye navn samt opsætning af nærmere defineret skiltning på faciliteten.

Administrationen bemærker, at udskiftning af offentlig skiltning vil være dyrt og ressourcekrævende, og at det ville skabe risiko for at forvirring for brugere, der skal finde vej til faciliteten. Der er således ikke foreslået en total udskiftning af kommunens skiltning og kommunikation.


Til drøftelse. Hvis navn kan sælges, så skal der tages stilling til om perioden skal følge samme som forslag om lokalefordeling eller yderligere, f.eks.

a) Perioden følger den årlige sæsonfordeling

b) Perioden kan være op til f.eks. 2 eller 3 år.


Til drøftelse. Øvrige forhold der skal træffes beslutning om.

  1. Godkendelse af salg af navn skal ske i fagudvalg for kultur- og fritidsområdet.
  2. Indtægt for salg af navn følger beslutning for punkt 7.
  3. Navngivning er underlagt øvrige retningslinjer.


Til drøftelse. Andre sponsorering forhold uden for regulativet

Det kan drøftes, om det skal undersøges, om det også skal være muligt at indgå sponsoraftale for kommunale kultur aktiviteter. F.eks. for sponsorering af koncert eller lignende ved byhavekoncerter

Økonomi

Ingen.

Frigivelse af reklameplads på kommunale idrætsanlæg til frivillige foreninger vil give mulighed for at tilvejebringe pengebeløb gennem reklameaftaler, dog er omfanget vanskeligt at vurdere forlods. Hvorvidt det vil påvirke kommunens indtægtsbudget afhænger af de endelige retningslinjer i forhold til, om pengene tilfalder foreninger eller kommunen.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter spørgsmål og udkast til regulativ for afståelse af reklameplads og navngivning af stadion.

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Der foreslås en udvikling og styrkelse af byhavekoncerterne, samt en årlig ungekoncert (i Kulturium). Dette kan lade sig gøre gennem en omprioritering af eksisterende budget fra byhavefestival som f.eks. leje af telte til et bredere program til alle tre koncerter.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har afholdt koncerter i Ishøj Byhave siden 1979. Fra 2015 afholdes der i forbindelse med en af de tre årlige byhavekoncerter en byhavefestival. Kulturium er arrangør af koncerterne. Kultur- og Fritidsudvalget er værter. Medborgerforum, Ungerådet, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Fritids- og Idrætscenter, det tidligere Vej og Park og Kulturium samt en række foreninger har afholdt byhavefestivalen sammen.


Budgetforhandlingerne for 2023 har givet anledning til i øget grad at samtænke byhavearrangementerne og se på, hvordan de samlede ressourcer bedst muligt sættes i spil til glæde for Ishøjs borgere.


Kulturium fremlægger i den forbindelse forslag om at gentænke og rebrande koncerterne, for at skabe et byhavekoncept der, i tråd med visionerne i kulturpolitikken og medborgerpolitikken, kan understøtte fælles kulturoplevelser og tiltrække en bredere del af lokalbefolkningen til hvert arrangement. Gennem en omprioritering af ressourcer vil programmet for alle tre koncerter udbygges, og der kan derudover suppleres med en ungekoncert målrettet folkeskolens ældste klasser. Derudover vil det være afgørende at arbejde med at styrke markedsføringen af byhavekoncerterne.


Det forslås fremover at integrere byhavefestivalens intention om at nå flere målgrupper i alle tre byhavekoncerter og ikke som i dag kun i den ene. Konkret vil det kunne gøres ved at udvide tidsmæssigt og programlægge flere liveoplevelser. De tre byhavekoncerter vil, hvis forslaget godkendes, fremover bestå af fem elementer i det omfang det er muligt:

A. Børneoptræden: Live oplevelse for børnefamilier f.eks. børneteater/børnekoncert

B. Unge-scene: Unge-scene med en kortere koncert med et lokalt ungenavn fra Kulturskolen eller Ungdomsskolen. Lokale artister styrkes gennem at optræde på byhavens scene.

C. Byhavekoncert: Koncert med et folkeligt navn, der appellerer til en bred målgruppe.

D. Bycentersamarbejde: En involvering af bycenteret f.eks. ved pop-up/madboder, samt ift. promovering af koncerterne.

E. Gentænkning af aktivitetsområde: Foreningsområdet, som plejer at være ved byhavefestivalen, vil blive gentænkt til et mindre aktivitetsområde med færre men udvalgte aktiviteter. Derigennem frigøres ressourcer til de øvrige tiltag (leje af telte, bord, koordinering mv. er ressourcetunge, og der kan frigøres økonomi til et større sceneprogram).


I bilag er vedlagt en uddybende beskrivelse af baggrunden og indholdet af forslaget til det nye byhavekoncept.

Økonomi

Forslaget kan realiseres indenfor eksisterende budgetramme.

Indstilling

at forslag til nyt koncept for byhavefestival drøftes og godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur og Fritidsudvalget

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en præsentation af Kulturiums virksomhedsplan.

Sagsfremstilling

Marie Herborn, leder af driftsstedet Kulturium, som er Ishøj kommunes bibliotek, spillested og biograf, deltager ved udvalgsmødet for at præsentere Kulturiums virksomhedsplan. Der vil ved præsentationen være tid til dialog om Kulturiums målsætninger.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget får en rundvisning på biblioteket og orientering om arbejdet med gæstfrihed og forbedring af publikumsoplevelsen på biblioteket.

Sagsfremstilling

I 2019 oplevede Kulturium Bibliotek en omfattende vandsskade. Møbler og mere end 2400 materialer blev ødelagt, og der fandt derfor en større renovering af biblioteket sted i forbindelse med vandskaden.

Med denne renovering har det været vigtigt for Kulturium ikke "bare" at erstatte det ødelagte 1:1, men istedet at samtænke renoveringen med visionerne for at forbedre publikumsfaciliteter. Dette er med udgangspunkt i notat fra 2017 med fem særlige indsatsområder. Notatet er baseret på en større brugerundersøgelse og en involverende proces, hvor en række borgere og medarbejdere deltog.

Der er arbejdet med følgende i forlængelse af vandskaden:

- Velkomstområde

- Computerområde

- Nye siddepladser langs rampen

- Kombineret fleksibelt område til både studier og foredrag

- Udstillings- og inspirationsøer

- Klassikersamling

Der arbejdes bl.a. fortsat med:

- Skiltning og indvendig facade

- Forbedring af areal til klassebesøg og optimering af den begrænsede plads i børnebiblioteketØkonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Resume

Administrationen fremlægger forslag til møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2023. Forslag fremgår af vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet er, at møderne i Kultur- og Fritidsudvalget er placeret den tredje onsdag i måneden kl. 16:30.

I 2023 er det er nødvendigt at flytte mødet i december pga. juleferien.

Det foreslås, at mødet i februar flyttes en uge frem til den 15., så der ikke er udvalgsmøder i vinterferien, at mødet i oktober ligeledes rykkes en uge frem til onsdag den 11. oktober kl., så efterårsferien er mødefri, og mødet i december flyttes en uge frem til onsdag den 13. december.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at møderne i Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 placeres som de fremgår i vedhæftede bilag.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Administrationen og udvalgsformand giver aktuelle meddelelser til udvalget.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kulturium Bibliotek - Bibliotekspolitisk Topmøde 2023

Landets biblioteker og kulturpolitikere bliver hvert år inviteret til det Bibliotekspolitiske Topmøde. Næste års topmøde afholdes den 27. og 28. april 2023 i Odense. Invitationen fra Danmarks Biblioteksforening vidersendes, når den modtages. Det Bibliotekspolitiske Topmøde afholdes hvert år et nyt sted i Danmark. I de senere år har mødet tiltrukket mellem 450 og 500 politikere og fagfolk fra hele landet, som i løbet af de to dages sammenkomst får præsenteret nye tendenser fra biblioteksverdenen, diskuteret aktuelle bibliotekspolitiske emner, adgang til størstedelen af de firmaer, som henvender sig til kommunernes biblioteker, og endelig får mødedeltagerne rig lejlighed til at netværke på landets vigtigste biblioteks- og kulturpolitiske konference.


Kulturium Bibliotek - verdensmålscertificering og deltagelse i projektet "Sammen om verdensmål"

Kulturium arbejder på forskellige måder med verdensmålene, bl.a. på baggrund af, at regeringen i deres handleplan for FN´s verdensmål fra juni 2021 har sat fokus på den folkelige forankring af verdensmålene og beskrevet at: "Regeringen vil styrke bibliotekernes arbejde med og formidling af verdensmålene med henblik på at gøre bibliotekerne til facilitator for den folkelige forankring af verdensmålene". Konkret er Kulturium bibliotek igang med at blive verdensmålscertificeret, deltager i projektet "Sammen om verdensmål" der samskaber med borgere ift. verdensmål, samt deltager i den fælles Verdensmålsuge i uge 17 2023, hvor der på landsplan sættes fokus på verdensmålene. Derudover er Kulturium musikteater ved at se på implementering af en klimaberegner fra Dansk Live.


Ishøj Idræts & Fritidscenter - pokalturnering på Ishøj Stadion

Ishøj I F, 3. division har trukket superligaklubben Viborg i pokalturningen. Kampen spilles på Ishøj Stadion onsdag den 19. oktober kl. 15.15. Ledelsen af idrætscentret har været i dialog med DBU og Ishøj IF omkring kampafviklingen og har bedt Ishøj I F om, som har ansvaret for afviklingen af kampen, at klubben skal tage kontakt til politiet og Viborg for at sikre sig, at alle sikkerhedskrav overholdes. Ishøj IF og idrætscentret afholder i god tid inden kampen et opfølgningsmøde herom. Ligeledes er der fokus på parkeringsafvikling.


Bredekærgård - Julestue

Invitation for julestuen på Bredekærgård weekenden den 26 - 27. november 2022 er vedlagt. Arrangementet er en del af de aktiviteter som Bredekærgård har eget budget til at afholde for borgerne. Julestuen på Bredekrægård afholdes traditionen tro. Den gamle bondegård vil være fyldt med spændende boder og børneaktiviteter. Der kan bl.a. købes pyntegrønt, juledekorationer/kranse, pileflet, smykker og naturligvis nisser, engle og julekort. Endvidere vil der være mulighed for at købe gløgg, æbleskiver, øl, vand, kaffe/ the og ris a la mande med mandelgave samt grillpølser fra bredekærgårds grise.


Investeringsprojekt - igangsat

Første forløb for "Natur og Kultur på Recept" er nu planlagt og vil forløbe i uge 40 til uge 50. Der har i planlægningen været afholdt fælles workshop mellem medarbejdere fra alle 3 fagcentre og undervisere fra kulturinstitutionerne for at sikre det bedst mulige forløb. Der er plads til 15 deltagere og rekrutteringen pågår fortsat. Der er 5 deltagere som er startet. Der er planlagt 10 ugers forløb med Ishøjs natur- og kulturinstitutioner og deltagerne vil få en bred indførelse i forskellige metoder og øvelser, som kan være med til at forbedre deres mentale sundhed. I september har der været afholdt samtaler til projektlederstillingen, og der er valgt en kandidat, som begynder 1. november. Vedlagt er flyer for forløb.


Hjertesikker zone i Ishøj Svømmehal

Ishøj Svømmehal er første og pt. eneste svømmehal, som netop er blevet godkendt til Hjertesikker Zone. Formålet er at øge overlevelsen ved hjertestop uden for hospital. Hjertesikker Zone er et afgrænset areal, der opfylder anbefalinger til bl.a. opsætning og afstand til hjertestartere, uddannelse i basal genoplivning og hurtig hjælp med hjertelungeredning og brug af en hjertestarter ved hjertestop. Hvert år får 5.000 danskere et hjertestop uden for hospital. Det svarer til, at 15 hjerter går i stå hver dag i Danmark. Chancen for overlevelse falder med cirka 10 procent pr. minut, hvis ikke der bliver gjort noget. Omvendt er chancen for at overleve cirka tre gange større, hvis nogen i nærheden giver hjertelungeredning, indtil ambulancen når frem. Derfor er det vigtigt at have den nødvendige hjælp tilgængelig i tilfælde af et hjertestop, og det er netop her, at Hjertesikker Zone skal kunne gøre en forskel. Der er på nuværende tidspunkt kun 13 Hjertesikre Zoner i Danmark.


Renovering af Gildbro hallen

Renovering af Gildbro hallen på går stadig og forventes først klar til ibrugtagning i uge 46. Idrætsrådet og foreninger orienteres om forlængelse af nødplan og udeidrætten må blive udendørs nogle uger mere end normalt.


Spejderhytte lukket

Hytten på Vejlebrovej 190 er blevet lukket. Foreningen anvender fortsat udearealer og har selv taget kontakt til anden forening om brug af faciliteter der. Der pågår dialog med foreningen om, hvor de kan være, når foreningen senere på året får brug for at være indendørs. Dialogen vil også omfatte de øvrige foreninger ift at finde en god permanent ordning for alle.


Repræsentant fra Ishøj til Rådet for Børns Læring

Jens-David fra Ishøjs Ungdomsskoles bestyrelse og ungeråd er blevet udpeget af børne- og undervisningsministeren til at sidde i Rådet for Børns Læring. Rådet følger, vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.