Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 13. februar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Musikmetropolen sender status januar 2018.
  Musikmetropolen har været i gang siden medio april 2016. Musikmetropolens vision om at stå stærkere sammen er nu ved at flytte fra papiret ud i kommunernes og musikaktørernes bevidsthed.
  Status er vedlagt dagsordenen.
 2. USKIK sender update november 2017.
  USKIK's og Festival & Event's samarbejde med Golden Days blev skudt i gang først i november. Et nyt tiltag, hvor unge og kulturinstitutioner kan mødes om udvikling af ideer, er under opsejling.
  Update er vedlagt dagsordenen.
 3. Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske topmøde afholdes den 12. og 13. april 2018.
  Invitation er vedlagt dagsordenen.
 4. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2017 er vedhæftet dagsordenen.
  Video og datacaféen har åben mandage kl. 18:30 - 21:30, der er lukket i skoleferier. De hjælper gerne Ishøjs borgere med diverse data og videoproblemer, det er et gratis tilbud.
 5. Vinterferie aktiviteter 2018 uddeles på mødet
 6. GoRun er et gratis tilbud om gangfællesskab for alle der har lyst til at gå sammen med andre.
  Flyer er vedlagt dagsorden
 7. Kultur og Frititdscentret orienterede om program for Ishøj Svømmehal i forbindelse med 40 års jubilæum (26. februar)

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 6. december 2011, at nedsætte et §35, stk. 2 udvalg, i daglig tale kaldet Folkeoplysningsudvalget. Byrådet godkendte samtidig vedtægter samt kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

I henhold til Folkeoplysningsloven kan Byrådet henlægge en eller flere af sine opgaver til Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 10. januar 2018 til kompetenceplan for den nuværende valgperiode, 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forslag til kompetenceplan af 10. januar 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 10. januar 2018 til kompetenceplan på folkeoplysningsområdet gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling og godkende kompetencefordelingsplanen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. november 2017 blev kommissoriet til revidering af Ishøj Kommunes kulturpolitik godkendt.

Sagsfremstilling

Som fastlagt i kommissoriet er der i arbejdet med den nye kulturpolitik afviklet tre workshops: 10. januar: For politikere og bestyrelser / 17. januar: For foreninger og borgere / 19. januar: For medarbejdere og samarbejdspartnere.

Det var aktive og inddragende workshops, og arbejdsgruppens intention var, udover at få viden og inputs fra deltagerne, at afvikle sublime oplevelsesfulde kulturelle workshops. Hvor deltagelsen i sig selv var med til at danne en ramme for den nye kulturpolitiks udfoldelse. I alt har over 150 personer deltaget.
På alle 3 workshops arbejdede deltagerne med de samme spørgsmål omkring værdier, kulturbegreb og kulturens bidrag.

Materialet fra disse workshops er gennemgået og sammenskrevet og danner baggrund for råudkastet til den reviderede kulturpolitik.

Råudkastet er skrevet ud fra den fælles disposition for alle de 6 nye politikker og skitserer struktur og retning for det videre arbejde med  indholdet i værdigrundlaget, visionen og temaerne.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende råudkast til kulturpolitik.

Beslutning

 Tiltrådt.

- Sproget skal være læseligt og forståeligt for borgerne
- Workshopdeltagerne skal kunne se sig selv i slutproduktet. ( begejstring i teksten.)
- Konkrete eksempler og henvisninger kan anvendes
- Politiken skal være tæt på borgerne.

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 20. november 2017 kommissoriet for revideringen af Medborgerpolitikken.

Sagsfremstilling

Der har i processen for udviklingen af råudkastet været afviklet to inddragende workshops:

1. Den 25. januar 2018 afholdtes der workshop for Ishøj Kommunes medarbejdere. Målet var at sikre en bred repræsentation af kommunens medarbejdere, og det lykkedes med 75 tilmeldte medarbejdere, som kom fra mange dele af Ishøj Kommune.

2. Den 31. januar 2018 afholdtes der workshop for borgerne i Ishøj Kommune og med ca. 50 fremmødte var der en fin repræsentation af frivillige ildsjæle, der aktivt deltog i debatten.

Begge workshops var inddragende og gav mange gode inputs og bidrag til det efterfølgende arbejde. Projektgruppen har arbejdet med de mange inputs, bearbejdet dem og inkorporeret dem i det nu fremlagte råudkastet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at godkende rådudkastet for den nye Medborgerpolitik.  

Beslutning

Tiltrådt

- Visionen tilføjes: "Alle kan noget, men ingen kan alt."
- Medborgerpolitiken placeres centralt i forhold til de øvrige 5 politiker.

Bilag

Resume

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2017 bevilligede udvalget midler fra udvalgets puljebeløb til pilotprojektet 'Kulturpakker for ældre i plejecentre'.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for Kulturpakke for ældre har i efteråret færdigudviklet pilotprojektet, og forløbet starter op 1. februar 2018, med en gruppe demensramte borgere fra Thorsbo.
I starten af april starter forløbet ”Ældre i nye kulturfællesskaber” (Forebyggelse mod ensomhed) op for beboere fra plejehjem og ældreboliger på Kærbo.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at status tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har udarbejdet årsberetning for 2017, årshjul 2018 og virksomhedsplan 2018.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har haft et flot 2017, hvor der har været fokus på særligt registrering, indsamling og formidlingsaktiviteter. Særligt indscaning og registrering af billeder er nået langt. Her er etableret en frivilliggruppe, der varetager en stor del af arbejdet. Målet er, at gruppen fortsætter i 2018 og således får digitaliseret billedematerialet.

I 2018 vil forskellige pop-op udstillinger etableres rundt om i Ishøj, hvor det gennemgående tema vil være 40 år i Ishøj. Udstillingerne udarbejdes i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Derudover vil arkivet deltage i Bredekærgårds faste arrangementer med særligt fokus på at formidle lokalhistorien for børn og familier.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage årsberetningen, årshjulet og virksomhedsplanen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

- Det undersøges hvad den tidligere hovedbygning på Ishøj Gård kan anvendes til.
- Opmærksomheden henledes på den nuværende pladsmangel for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv og Ishøj Lokalhistoriske Forenings virke.

Tiltrådt

Økonomi

Aktiviteterne afholdes indenfor rammerne af gældende driftsaftale med Kroppedal Museum.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en fremmødestatistik over sundhedstilbuddet for Ishøj Kommunes kvindelige borgere. Statistikken viser antal besøg i 10 uger i perioden 04/11-2017 til 20/01-2018.

Sagsfremstilling

Sundhedstilbuddet "Svømning for kvinder" foregår lørdage kl. 15.00 - 17.00. Besøgsstatistik fra november 2017 til januar 2018 viser et ret ensartet fremmøde, mellem 10-16 gæster pr. gang. Det er hovedsaligt voksne og pensionister, som har benyttet sig af tilbuddet.

Efter tilbuddet er blevet ændret til være forbeholdt kvinder med bopæl i Ishøj Kommune, oplever Ishøj Svømmehal, at der er mindre problemer med overholdelse af ordensreglement ift. hygiejne og egnet badetøj.

Besøgsstatistikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage besøgsstatistikken til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Den samlede indtægt for sundhedstilbuddet i perioden 04/11-2017 til 20/01-2018 fremgår af vedhæftede bilag.
I den periode, hvor svømmehallen har reduceret åbningstid, er der ikke sundhedstilbud for kvinder. Det medfører en besparelse på personaleomkostninger.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en statistik over events og børnefødselsdage.

Sagsfremstilling

Ser man på tallene fra efteråret 2017 indtil den 2. februar 2018, ses der et positivt fremskridt af Svømmehallens arrangerede events. En del af arrangementerne har været fuldt booket, og efterspørgslen for flere events er stor blandt gæsterne. Der har også været enkelte events, som ikke har haft lige så stor succes.

Oversigt over events og børnefødselsdage er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage statistik over events og børnefødselsdage til efterretning.

Beslutning

Aktiviteterne evalueres og vurderes i relevans.

Til efterretning.

Økonomi

De afholdte events, som fremgår af vedhæftede bilag, har haft en samlet meromsætning på. ca. 27.000 kr.

Bilag

Resume

Den 7. februar 2017 vedtog byrådet i Ishøj Kommunes en ny klubstrategi og klubstruktur.

Som led i implementeringen af den nye klubstrategi er der ansat en klubkoordinator, som har til opgave, i samarbejde med sfo-lederne, at koordinere både det pædagogiske indhold og åbningstiderne mellem alle kommunens klubber. Dette skal sikre et varieret udbud af pædagogiske aktiviteter målrettet de unges ønsker og behov samt åbningstider, som følger den politiske beslutning. I vedhæftede notat beskrives status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Som led i den nye klubstruktur er det besluttet, at ”3 aftenklubber holder åbent hver dag i ugens 5 hverdage i 47 uger om året. Ved særlige lejligheder kan en hverdag ”veksles” til weekendåbent. Klubtilbuddet i Ungdomsskolen holder åbent 5 hverdage og lørdag eller søndag i 52 uger. I weekender og ferieperioder, hvor aftenklubberne ikke har åbent er klubtilbuddet i Ungdomsskolen åbent for alle kommunens 13 - 17årige. Åbningstiden for alle klubtilbud er 3 timer pr. aften, der fastlægges inden for tidsrummet 17 – 22."

Klubkoordinatoren og sfo-lederne har I samarbejde besluttet fordelingen af åbningstider, som fremlagt i vedhæftede notat. De unge er involveret i processen lokalt i aftenklubberne og er kommet med forslag til åbningsdage og tidspunkter. Det vil løbende blive taget op i de enkelte klubber, hvad de unge har af input til åbningstider.

Det fremgår af klubstrategien, at koordinatoren har til opgave at koordinere både det pædagogiske indhold og åbningstiderne mellem alle kommunens klubber. Klubkoordinatoren har i samarbejde med sfo-lederne lagt en plan for arbejdet med det pædagogiske indhold. Planen fremgår af vedhæftede notat og indeholder bl.a. en ”ryste sammen tur" rundt i alle klubberne og en ungdomspædagogisk fællesdag forud for udarbejdelsen af en aktivitets- og handleplan. Inddragelsen af de unge i arbejdet med det pædagogiske indhold sker gennem klubråd, dels i de enkelte klubber og dels i et fælles klubråd. Etablering af klubråd blev besluttet på Ungebyrådsmødet i marts 2017.  Når de nye åbningstider træder i kraft pr. 1. marts 2018, påbegynder klubkoordinatoren processen med etablering af klubråd.

Af Klubstrategien fremgår det, at det nye klubtilbud evalueres i første kvartal 2019. Som en del af evalueringen føres fremmødestatistik med opfølgning hvert halve år. Det anbefales, at den første fremmødestatistik fremlægges på udvalgsmøderne i september 2018 - et halvt år efter de nye åbningstiders ikrafttræden.

Børne- og Undervisningsudvalget tager status på arbejdet med ny klubstruktur og klubstrategi til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage status på arbejdet med ny klubstruktur og klubstrategi til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag