Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 14. februar 2017 kl. 16:30

Ishøj Svømmehal

Resume

Kultur og Fritisudvalget vil få en rundvisning i Ishøj Svømmehal af fritids- og idrætsinspektør Kai Hansen og ledergruppen. Åbning forventes at ske medio marts.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget og Ishøj Byråd har på de seneste to udvalgsmøder og byrådsmøder behandlet flere forslag udarbejdet af Ishøj Svømmehal. De behandlede emner er:

 • Nye åbningstider, samt forslag til færre lukkedage
 • Anvendelse af varmtvandsbassin
 • Forslag til aktiviteter i forårssæsonen 2017 - Månedsaktiviteter
 • Nye tiltag i forbindelse med åbning marts 2017 - Faste aktiviteter og tilbud
 • Takster pr. 1. marts 2017
 • Revision af ordensregler
 • Hygiejnekampagne
 • Åbningsarrangement


Det samlede materiale vedrørende de nye tiltag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

 1. Vinterferieaktiviteter: I uge 8 tilbyder kulturinstitutionerne i Ishøj en bred vifte af forskellige ferieaktiviteter for børnene. Denne gang dækker tilbuddene bredt over målgruppen og der tilbydes aktiviteter for både små børnehavebørn samt skolebørn og teenagere. Der blev udarbejdet en brugervenlig flyer som samler alle aktiviteterne. Flyeren uddeles i alle skoler og daginstitutioner i Ishøj. Følgende institutioner stiller op med børneaktiviteterne til vinterferien: Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Bibliotek, Ishøj Naturcenter, Arken, Ishøj Bio, Ishøj Boldklub, Ishøj Teater, Vejleå Kirke og FDF Tranegilde.
  Flyer er vedhæftet.
 2. Byhavefestival og Fritidsmesse: Der er udsendt invitation til alle foreningerne i Ishøj Kommune. Foreningerne inviteres til at deltage i 2 arrangementer: 1) Byhavefestivalen afvikles den 5. august 2017 i Byhaven og her kan foreningerne deltage med boder eller aktiviteter. 2) Fritidsmessen afvikles den 8. september 2017 i Ishøj Idræts og Fritidscenter for 6.-10. klasserne. Her inviteres foreningerne til at stille op med aktiviteter, som målgruppen kan prøve, stille spørgsmål til og blive klogere på. Ved begge arrangementer er det en mulighed for foreningen for at være synlige, fremvise deres foreningsaktivitet og være med til at vise et mangfoldigt foreningsliv i Ishøj Kommune.
  Den udsendte invitation er vedhæftet.
 3. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2016 er vedhæftet dagsordenen. I 2015 var besøgstallet 217. I 2016 var besøgstallet 254.
 4. Folketinget har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven, der træder i kraft den 1. januar 2017. Loven omfatter bl.a. den i medierne meget omtalte ændring, der handler om kommunernes øgede tilsyn med foreninger.
  Kommuner skal offentliggøre lister over foreningernes regnskab, hvis de modtager et tilskud. Dertil skal kommunerne også føre fortegnelser over, hvilke foreninger, der får henholdsvis tilskud og lokaler eller afslag herpå.
  Lovændringen er vedhæftet dagsordenen.
 5. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt 2. halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 6. Videncenter for Folkeoplysning har været evaluator i forbindelse med et udviklingsprojekt med fleksibelt tilrettelagte forløb for unge. 'Vifo' har evalueret, at aftenskolerne muligvis kan tiltrække flere unge med relevante tilbud som kursusbevis, spændende slutprodukt, medbestemmelse m.m.
  Nyhedsartikel er vedhæftet dagsordenen.

  Videnscenter for Folkeoplysning igangsætter en ny landsdækkende undersøgelse med fokus på aftenskolernes selvvurderende tilstand. Centrale spørgsmål i undersøgelsen fremgår af vedhæftede nyhedsartikel.
 7. Det sker for børn på Ishøj Bibliotek, Arrangementer for børn januar-april 2017
  Pjece udleveres på mødet.
 8. Den 2. februar er der udsendt brev til foreningerne om indstilling af personer til Idrætsleder-, Foreningsleder- og Ungeleder- og Initiativprisen 2017 og begrundede forslag sendes til Kultur og Fritidscentret. Fristen for indstilling er den 24. februar 2017.
  Brevet er vedhæftet dagsorden.
 9. Kultur og Fritidscentret uddelte "Kulturen i Ishøj"

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Intentionen med Ishøj Kulturpakke er at sikre at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser.
I kataloget for sæsonen 2017/18 ønsker vi at tilføje endnu et klassetrin, således at alle klasser fra 0. klasse til og med 8. klasse kommer til at deltage i en kreativ workshop.
Der ansøges om 20.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljebeløb

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturpakke består af kreative workshops for elever og forberedende kurser for lærere.
Ordningen har udviklet sig støt over årene fra sæson under Kulturaftaleprojektet ”Kreative Børn” til nu at være en fast etableret ordning.

Flere og flere børn har dermed deltaget i en kreativ workshop for hvert år:
Dagtilbud 2013: 2 aldersgrupper, ca. 75% af alle børn – 2017: 3 aldersgrupper ca. 95% af alle børn
Skoler 2014/15: 4 klassetrin, ca. 40% af alle børn – 2015/16: 5 klassetrin, ca. 50% af alle børn – 2016/17: 8 klassetrin: ca. 80% af alle børn.
Med ønsket om at dække endnu et klassetrin i 2017/18 vil vi komme op på 90% af alle børn.

De udvalgte workshops følger folkeskolens Fælles Mål og dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner, og er derfor tænkt som et supplement til den daglige undervisning og læring. Ordningen udvikles løbende i et samarbejde mellem Kultur og Fritid, kulturinstitutionerne, skolerne og dagtilbuddene.

Kulturpakke ordningens workshops og forberedende kurser er obligatoriske for de udvalgte klasse- og alderstrin samt personalegrupper, og finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget

Det overordnede ansvar for udvikling og planlægning, herunder økonomi og indhold til program, ligger hos udviklingskonsulenten, i Kultur og Fritid. Ishøj Kulturskole varetager al administration af Kulturpakken.

Programmet for Ishøj Kulturpakke 2017/18 fastlægges endeligt medio februar.
Det præliminære program ser således ud (inklusiv et eventuelt nyt klassetrin inddraget):

DAGTILBUD
Vuggestue 1-3 årige                  Ishøj Kulturskole                        Rytmik, musik og bevægelse
Børnehave 3-4 årige                 Dansk Arkitektur Center         Vildt ZOO design
Børnehave fra 4½ år                 ARKEN (& Ishøj Bibliotek)       (Titel ukendt)

SKOLER
0. klasse              Kroppedal                                       Miniplanetariet
1. klasse              Ishøj Bibliotek & Dunkelblå          Teaterworkshop (titel ukendt)
2. klasse              Kroppedal                                     Landsby fortællinger (på Bredekærgård)
3. klasse              Dansehallerne                              Sådan er jeg!
4. klasse              Ishøj Bibliotek                               Fagbogskonkurrencen
5. klasse              ARKEN Museum                          (Titel ukendt)
6. klasse              BUSTERs Medieakademi            Lav en reklame – om din skole
7. klasse              KØS                                              Danmark i Krig
8. klasse              Dansk Arkitektur Center               Jagten på fællesskabet
Specialklasser    Dansehallerne                                Sådan er jeg!

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges 20.000 kr. til at dække udgifter til en udvidelse af kulturpakken, så endnu et klassetrin kan deltage i en kreativ workshop

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er i budgettet afsat 254.000 pr år til ”Ishøj Kulturpakke”. Kultur- og Fritidsudvalgets pulje udgør i 2017 178.000 kr.