Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 14. december 2015 kl. 16:30

Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj kursuslokale 3

Sagsfremstilling

 1. Diverse flyers fra Ishøj Svømmehal "Jul i Ishøj Svømmehal
  Flyers er vedhæftet dagsorden.
 2. Omslaget, medlemsblad for SLA - sammenslutningen af lokalarkiver Årgang 2015 nr. 4
  medtages til mødet
 3. Sæt Kulturen i spil - værktøj til bæredygtig udvikling af kulturinstitutioner
  Flyers uddeles på mødet.
 4. Ishøj Kultur Café er tilmeldt Dansk Live som er en interesseorganisation for festivaler og spillesteder.
  http://dansklive.dk/dansk-live-runder-100-medlemmer/
  bilag vedhæftet
 5. Kursustilbud fra Danmarks Biblioteksforening om Kulturkonference torsdag den 25. februar 2015
  uddelt på mødet

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har igennem længere tid modtaget henvendelser fra private fitnesscentre og danseskoler vedrørende den offentlige støtte, som bl.a. kommunerne giver til landets fitness- og danseforeninger.
På baggrund af henvendelserne har styrelsen bedt Copenhagen Economics om at udarbejde en rapport, som omhandler den offentlige støttes effekter på konkurrencen på fitness- og danseområdet.

Sagsfremstilling

Copenhagen Economics har udarbejdet rapporten ”Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?”, hvori der er undersøgt omfanget af den offentlige støtte til fitnessforeninger og de foreningsdrevne danseskoler, det geografiske overlap samt bruger- og produktoverlappet.

Ud fra rapporten har Copenhagen Economics opstillet tre hovedkonklusioner:

 • Der er for både fitness og dans kun begrænset risiko for den konkurrenceforvridning på nationalt plan.
 • Der er risiko for lokal forvridning af konkurrencen mellem de foreningsdrevne kommercielle fitnesscentre.
 • Der er moderat risiko for lokal forvridning af konkurrencen mellem de foreningsdrevne og kommercielle danseskoler.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger, da styrelsen ønsker, at kommunerne er opmærksomme på hensynet til konkurrencen.

  De to vigtigste budskaber i vejledningen er således:
 • Inddrag hensynet til konkurrencen ved uddeling af støtte til folkeoplysende foreningsarbejde
 • Undersøg markedet før støtten uddeles, så der kan tages hensyn til konkurrencen og de private virksomheder.

 

Der vedhæftes svarbreve fra idrætsorganisationerne og interesseorganisationen for fitnesscentre.

 

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget  indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kultur Cafe har udarbejdet en evaluering af Ishøj Kulturnat 2015. Kulturnatten blev afholdt den 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Evalueringen indeholder kommentarer fra arrangementets forskellige arrangører af aktiviteter.

Det har været en god aften med et tilfredsstillende antal gæster til aktiviteterne. Aftenen forløb stille og roligt uden episoder. Evalueringen indeholder samtidigt kommentarer, der kan arbejdes videre med ved afholdelsen af næste års Kulturnat.
Der er aftalt med Ishøj By Centerforening, følgende datoer de næste 3 år:
4. november 2016
3. november 2017
2. november 2018

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Udgiften er optaget i budgettet og arrangementet er afholdt indenfor bugettets rammer.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har tiltrådt den kommende kulturaftale for Hovedstadsregionen for 2016 - 2019.

Kulturaftalen vil blive underskrevet ved et arrangement på ARKEN den 22. januar 2016.

Sagsfremstilling

Der på nuværende tidspunkt givet positivt tilsagn fra 18 kommuner i Hovedstadsregionen og enkelte kommuner fra Region Vestsjælland.

Der vedhæftes en liste over kommunerne. 

Der er udsendt et notat fra formandskabet til alle de kommuner, der har givet tilsagn om deltagelse i kulturaftalen, der opsummerer processen frem til den endelige aftale.

Kulturministerens udmelding om at sende en del af den tidligere aftales beviling til provinsen, har givet anledning til en revison af projektets samlede økonomi. Dette har dog ikke betydning for aftalens grundlæggende indhold.

Skrivelsen vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Dette er en orienteringssag uden økonomiske konsekvenser i forhold til det vedtagne budget for 2016 og overslagsårene.

Bilag

Resume

Vestegnens Kulturuge 2015 blev afholdt i uge 37.

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en evaluering af arrangementerne forløb i Ishøj Kommune.

Evalueringen er vedhæftet dagsordenen.
Strateginotat for det fremtidige arbejde med Kulturugen udleveres på mødet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til rammeplan til fordeling af foreningernes træningstimer i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2015/2016.
I forhold til rammeplanen for sæsonen 2015/2016 indeholder forslaget ingen ændringer.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rammeplanen udarbejdes der et forslag til den konkrete timefordeling. Det sker på et møde i januar 2016 mellem Ishøj Svømmehal og de berørte foreninger. Den endelige timefordeling godkendes af Folkeoplysningsudvalget i februar efter indstilling fra Ishøj Idrætsråd.
Der er på forhånd reserveret timer til det kommunale projekt Tip Tab Tynde på tirsdage og torsdage samt til Ishøj Ungdomsskole på torsdage svarende til de tider, de er tildelt i indeværende sæson.
Der er i timerammen taget højde for Ældre i Bevægelses aktiviteter i dagtimerne.
Tildelingen af timer til folkeskolerne i dagtimerne skal koordineres med CPH Vests anmodning om timer til eliteidrætsklasserne.

Rammeplanen for sæsonen 2015/2016 er vedhæftet dagsordenen.

Der vil blive taget højde for en eventuel ombygning i 2016.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget, godkender forslaget til rammerne for lokalefordelingen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Den 3. december 2013 besluttede Byrådet at offentliggøre 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden er nu revideret og fremlægges hermed til godkendelse. Revideringen sker blandt andet på baggrund af en dialog med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. Handleguiden forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager.

Sagsfremstilling

Som beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har administrationen udarbejdet 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden skal bidrage til at sikre den rette indsats for børn eller unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold.

Handleguiden skal kort og præcist guide ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb. Handleguiden har været til gennemlæsning blandt et udsnit af ledere.

Handleguiden er en del af et samlet materiale om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge, som er samlet i en mappe til dagtilbud og i en mappe til skoler.
Mappen fremlægges på mødet.

Centerchefen for Børn og Forebyggelse og centerchefen for Center for Børn og Undervisning præsenterer handleguiden og mappen for skoleledere og dagtilbudsledere. Der arrangeres en temadag i samarbejde med SISO, som skal sætte fokus på arbejdet med forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Handleguiden er vedhæftet dagsordenen i en version, som ikke er layoutet. Det forventes, at der på mødet kan uddeles en layoutet version af handleguiden.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at handleguiden vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Ifølge lov om social service § 19, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov - dog med maksimalt fire års intervaller.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at Kultur og Fritidscentret skulle undersøge muligheder for at skrive kontrakter med LIGA i juni, Rasmus Walter i juli og Gsdoline i august måned 2016.

Sagsfremstilling

Der er skrevet kontrakt med LIGA der skal spille den 1. koncert den 4. juni 2016.
Der er skrevet kontrakt med Gasoline, men til den 2. koncert den 2. juli 2016.

Der er indhentet tilbud på Rasmus Walter, men det er ikke muligt at betale det forlangte honorar.  

6. august 

Det foreslås, at der skrives kontrakt med Patrick Dorgan, se dette link:

Patrick Dorgan “Bitter” out now: http://PatrickDorgan.lnk.to/Bitter

Soul pop fra det danske musiklandskab. 2 udsolgte shows i Vega og mange andre i hele Danmark. God til det kvindelige publikum, á la Rasmus Walther, men for en tredje del af prisen, i hvert fald i år.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalgets vedtager, at forslaget godkendes

Beslutning

Tiltrådt.