Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 14. december 2022 kl. 16:30

MødelokaleTårnbjerget, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Strategien har følgende punkter:

  • 25% flere cpr.nr. elever i Ishøj Kulturskole
  • Nye læringsformer og metoder
  • Fastholdelse af elever
  • Større synlighed i lokalsamfundet


Til hvert punkt er der en række handleplaner, der skal være med til at realisere strategien.


Bilag med opfølgning på strategien er vedhæftet.


Lovgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Ingen

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningstema

Ishøj Kulturskoles Vision og Strategi for 2020-2023 er styringsredskabet for Ishøj Kulturskole. Anna Daub Svanholt, leder af Ishøj Kulturskole, deltager ved udvalgsmødet og præsenterer status på strategien og handleplanerne. Der vil ved præsentationen være mulighed for dialog og spørgsmål.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde for 2023 indeholder en række forskellige budgetposter, herunder en række faste tilskud til arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte et aktivt kultur- og fritidsliv i Ishøj. Eksempelvis gives der tilskud til arrangementer som Torslunde Festivalen, Ishøj Harmonikafestival, IceGlory koret, internationalt karatestævne og ARKEN - sanddage for børn. De af budgettet fastlagte beløb til kulturelle opgaver og arrangementer udbetales som udgangspunkt administrativt som tilskud til foreninger og andre, der afholder arrangementerne. Oversigt over de faste tilskud på kulturområdet i 2023 er vedhæftet dagsordenen.

Herudover råder Kultur- og Fritidsudvalget over en pulje, hvorfra udvalget har mulighed for at støtte nogle særlige fokusområder, indsatser, initiativer med videre. Ansøgning om tilskud fra kulturudvalgspuljen forelægges for udvalget, hvor der træffes beslutning i hvert enkel sag.
Kultur- og Fritidsudvalget har de sidste mange år støttet Ishøj Vikingemarked via kulturudvalgspuljen. Fra puljen er der tidligere ydet tilskud til eksempelvis handleplan for kunst i det offentlige rum, aktiviteter i ARKEN lab, Ishøj Synger - Alsang, Ishøj Byhave for børn, Kulturbrofestival i Vejleåparken.
Der er i budgettet derudover afsat tilskudsmidler til Ishøj Teater, ARKEN og Kroppedal Museum. Driftstilskuddet til Ishøj Teater er fastlagt med egnteateraftalen.

På området under folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der afsat budget på 4,483 mio. kr. Budgettet er hovedsageligt tilskud til foreninger i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer.
Budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter er vedhæftet dagsordenen.

Bevillingsbeskrivelse for Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Folkeoplysningsloven, Museumsloven, Teaterloven, Scenekunstloven.

Økonomi

Fremgår af vedhæftet materiale.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningstema

Til orientering forelægges oversigter over tilskud til arrangementer, aktiviteter, indsatser mv. under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde for 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

Helhedsplanen skal afdække muligheder og potentialer i området, når der kommer en ny letbanestation, og derudover også se på koblingen mellem idrætscentret, skoler og institutioner samt områdets øvrige aktiviteter og brugere.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningstema

Helhedsplanen for området ved idrætscentret og den nye letbanestation sætter rammerne for den fremtidige byudvikling i området. Centerchef for Center for Byudvikling og Natur Berit Mathiesen deltager på mødet og præsenterer den overordnede idé og status på planen.

Bilag

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid
Efter renovering af halgulv og udbedring af den tilstødende vandskade er Gildbroskolens hal og sal igen åben. Foreninger kan benytte hal og sal fra onsdag den 7. december. Det midlertidige nødplan bortfalder og den godkendte sæsonfordeling træder i kraft pr. 7. december.

Efter nedlukning af spejderhytte på Vejlebrovej 190 grundet skimmelsvamp, afholder KFUM Ishøjerne midlertidigt deres aktiviteter i spejderhytten på Skovvej 39, hvor DDS Torshøj gruppen hører til. Der igangsættes en flytning af materiel fra Vejlebrovej 190 til Skovvej 39. Udgifter i tilknytning til flytningen afholdes inden for området.


Kulturium Bibliotek:

Verdensmåls certificering

Kulturium bibliotek bliver verdensmåls certificeret i december 2022. Der er planlagt en markering af certificeringen i januar.


Selvbetjent bibliotek

Budgetparterne har vedtaget at Kulturium bibliotek forsøgsvis ændrer åbningstiden pr. 4. januar 2023, så der er åbent fra klokken 7.00 til 10.00 uden bemanding.

Det vil være muligt for borgerne at komme ind på biblioteket med deres sundhedskort, hvilket betyder, at man skal være oprettet som låner for at komme ind på biblioteket i det tidsrum.

Kulturium bibliotek evaluerer løbende på det nye tiltag og vil inden sommerferien 2023 udarbejde en evaluering af erfaringerne.


Kulturium Musikteater:

Kloakvandskade og vandskade

Kulturium Musikteater oplevede 8. november en større kloakskade i forbindelse med arbejde med faldstammerne fra lejlighederne over Kulturium. Det berørte både arealer i kælderen og teaterfoyer. Det er en forsikringsskade og udbedring er undervejs, der blandt andet indbefatter nyt gulv ved publikumstoiletterne i teaterfoyeren.

Den 25. november blev musikteatret ramt af vandskade, denne gang i caféen, det kom fra terrassen, der ligger i forbindelse med lejlighederne, der ligger over Kulturium musikteater. Vandskaden har bl.a. ødelagt loftsplader og udbedring er undervejs.


Ishøj Idræts & Fritidscenter:

- Stadion har fået nyt flot hegn og fliseindgang ved hovedindgangen.
- Ishøj Lion Clubs kræmmermarked i hal 2, bevægelseshal og gymnastiksal blev afholdt den 18. - 20. november 2022. Der var desværre færre gæster end normalt.
- Den traditionelle pensionsjulefrokost afholdes i idrætscenteret den 6. - 7. december 2022 med ca. 200 personer pr. dag.

Ishøj Idræts & Fritidscenters café:

Arbejdet med analyse og oplæg for den fremtidige drift af caféen pågår. Sagen forventes forelagt i det nye år. Der arbejdes bl.a. med cafeudvalgsmøde med foreninger fra idrætscenter og idrætsråd samt analyse af caféens årsregnskabsresultat som afsæt for sagen.


Ishøj Svømmehal:
Flytning af reception/billetsalg for at skabe fleksibilitet og tryghed i den daglige drift påbegyndes mandag den 5. december 2022.

Bredekærgård:
Julestuen som blev afholdt weekenden den 26. - 27. november 2022 blev atter en stor succes med ca. 2.500 gæster på gården.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.