Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. januar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Kultur Café - forår 2018
  Pjecen uddeles på mødet.
 2. Ishøj Bibliotek - børnearrangementer januar, februar og marts. 
  Pjecen uddeles på mødet.
 3. Ishøj Bibliotek er i gang med ombygning som besluttet af udvalget på udvalgsmødet i september 2017. Kort status på arbejdet vedhæftes som orientering.
 4. Der er en mindre skrivefejl i de vedtagne takster for Ishøj Bibliotek i budget 2018. Det drejer sig om gebyret for børn, hvis materialer afleveres mellem 22 og 30 dage forsent og gebyret for børn, hvis der afleveres mellem 15-21 dage for sent.
  Der er i budget 2017 sket en mindre regulering for Ishøj Biblioteks afgifter, som ikke fremgår i budget 2018. Da dette er en skrivefejl, vedhæftes de korrekte takster for afgifter i 2018.
  Vedtagne takster for Ishøj Biblioteks afgifter i budget 2017 er ligeledes vedhæftet dagsordenen.
 5. Kultur- og Fritidscentret uddelte artikel fra Ekstrabladet d. 11.1.2018 om vinterbadning.
 6. Drøftet forslag til Byhavekoncerter 2018.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek fremsender evaluering af kulturnatten 2017.

Sagsfremstilling

Der var tilfredshed med de aktiviteter der blev arrangeret og en god stemning blandt aftenens besøgende. Det kan dog ikke anebfales at afholde kulturnat og Black Friday på samme aften igen, da besøgstallene var betydeligt reducerede. Alle medvirkende, inklusiv bycenteret, har i evalueringen udtrykt ønske om at kulturnatten flyttes til maj måned. Enten efter det samme koncept med en fredag aften fra 18-22 eller som et lørdagsarrangement tidligere på dagen, som afsluttes med fællesspisning.
Evalueringen vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning, samt at Ishøj Kultur Café og Bibliotek i samarbejde med Ishøj By Center arbejder videre med et koncept, hvor kulturnatten afvikles i maj måned i stedet for oktober-november måned.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

Resume

Dansk Kurdisk Ungdomsforening har i juni 2017 ansøgt om tilskud til kulturarrangement på Ishøj Tange den 12. august 2017 på 17.500 kr.

Ansøgningen blev forelagt Kultur og Fritidsudvalget den 21. august 2017, hvor sagen blev taget af dagsordenen for at undersøge arrangementets økonomiske resultat.

Sagsfremstilling

Formålet med arrangementet er at præsentere kurdisk musik, kultur og dans til alle samt styrke det sociale bånd imellem personer fra det kurdiske indvandrermiljø og flygtningemiljø, der bor i landet, så de lærer hinanden bedre at kende og deres netværk bliver bredere.

Ansøgningen har tidligere været forelagt Kultur og Fritidsudvalget, hvor sagen blev taget af dagsordenen for at undersøge arrangementets økonomiske resultat. Foreningen er efterfølgende blevet anmodet om at fremsende regnskabstal for arrangementet.

Ansøgningen/projektbeskrivelsen samt regnskab for arrangementet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes et tilskud på 10.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være budgetmæssig dækning for udgiften på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb.

Oversigt vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i november 2017, at der skulle optages et punkt på dagsordenen i januar 2018 omkring Ishøj Svømmehal.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har i samarbejde med Ishøj Svømmehal udarbejdet en række notater og bilag der belyser driften af Ishøj Svømmehal i 2017.
Der er sat fokus på følgende områder:
- Beskrivelse af administrative procedurer i forbindelse med pensionisters gratis adgang til svømmehallen i henhold til budgetforliget for 2018.
- Anvendelse af personaleressourcer
- Åbningstider
- Vagtplaner for svømmehallens personale
- Nye opgaver for 2017 og fremover
- Statistik på betalingshold
- Miljøforhold
- besøgstal for 2015, 2016 og 2017.

Notaterne vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forretningsordenen for Kultur- og Fritidsudvalget og indstiller til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag