Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. februar 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Bibliotek - foreløbig overordnet tidsplan for forskellige faser i overgangen til nyt bibliotekssystem, og nogle af de forhold der berører alle medarbejdere.
  tidsplanen er vedhæftet
 2. Torslunde Festival 2015 regnskab - Udvalget spurte til diverse posten i regnskabet indeholdt.
  Specifikation af diverse kontoen er vedhæftet
 3. Ishøj Daghøjskole har modtaget et 2 årigt tilskud fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2015 på ialt 120.500 kr. til projekt: Forenings-boot camp for flygtninge.
  I projektet udvikles og afprøves et format for en forenings-boot camp, der giver flygtninge m.fl. redskaber til selv af handle og tage ansvar for egen integration ift arbejde, uddannelse og fritid. Det sker gennem praktisk træning/opbygning af deltagernes kompetencer, mod og lyst til at engagere sig aktivit i en forening ift. interesser og mål. Projektet sigter på en gang på at styrke aktivt medborgserskab og målgruppens position på arbejdsmarkedet.
 4. Dansk Handicap Idrætsforbund fremsender folder med overskriften "Personer med handicap - i din forening". Formålet med folderen er at give idrætsverdenen en viden om, hvordan mennesker med hadicap kan inddrages i idræt på forenings- og klubniveau. Folderen er vedhæftet
 5. Årsberetning fra Bredekærgård
  Årsberetning er vedhæftet
 6. Ishøj Kulturskole - Opdateret oversigt over elevtal på musik solofag
  Oversigt er vedhæftet dagsorden
 7. Ishøj Kulturskole - Kulturstyrelsen meddelte kort før jul, at man har besluttet at opprioritere ressourcer til Skt. Annæ MGK på bekostning af bl.a. Hovedstadens MGK. Konsekvensen ser ud til at blive at ca. 20% af ressourcer fra Hovedstadens MGK overflyttes til Skt. Annæ MGK. Ændringen finder sted fra 2017. Hovedstadens MGK har endnu ikke taget stilling til, hvordan kommende reduktion indarbejdes i budget 2017. En evt. reduktion på 20% vil for Ishøj MGK betyde nedgang i tilskud på ca. 400.000 kr.
  Vestegnsmusikskolerne har besluttet at arbejde for at bevare nuværende antal studiepladser inkl. ressourcer på Ishøj MGK. Bl.a. argumenterer man med, at Ishøj MGK er center for musikproduktionsfagene, sangskrivning, komposition og lydteknik. Dette område er stærkt udviklingsorienteret med stor stigning i ansøgertal.
 8. På grund af byrådets budgetseminar i maj måned 2016 skal der findes en ny dato for afholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde. (Husk kalender til mødet)
 9. Kulturen i Ishøj marts - august 2016 blev udleveret

Beslutning

Ad 8: mødet afholdes 11. maj kl. 16:30.

Bilag

Resume

Mødelokalet Egely kan bl.a. lejes af foreninger mod betaling. Udlejning er dalet siden Foreningshuset 45 B og hus C på Strandvangen åbnede.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om mødelokalet fortsat skal opretholdes som udlånslokale.
Der blev yderligere diskuteret, om der i givet fald skal kræves betaling ved benyttelse af Egely.

På konferencen var alle grupper enige om, at Egely fortsat skal opretholdes som foreningslokale. Som ændring var der enighed om, at der ikke skal kræves betaling for benyttelse af Egely 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at mødelokalet Egely fortsat kan anvendes af foreninger, og at der fra pr. 1. januar 2016 ikke længere kræves betaling for benyttelse af foreningslokalet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Leje af foreningslokalet Egely:

Budget for indtægter i 2015: kr. 5.170
Regnskab indtægter i 2015: kr. 2.935
Mindreindtægt i 2015: kr. 2.235

Budget for indtægter i 2016: kr. 5.260

Resume

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets behandling af ansøgninger om godkendelse af nye foreninger, skal den nye forening bl.a. oplyse medlemstal og afgive en erklæring på kontingentindbetaling.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om medlemmerne i de nye foreninger skal have indbetalt kontingent eller om en hensigtserklæring er nok.

Alle grupper var enige om, at der i forbindelse med nye foreningers ansøgning om at blive godkendt som tilskudsberettiget skal fremsendes en "på tro og love erklæring" om, at foreningens medlemmer har betalt kontingent. Det er således ikke nok, at de vil betale kontingent på et senere tidspunkt.
Der var desuden enighed om, at der sammen med "på tro og love erklæringen" skal fremsendes dokumentation på, at medlemmerne har betalt kontingent.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der ved ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening skal fremsendes en "på tro og love erklæring" om, at foreningens medlemmer har betalt kontingent. Med erklæringen skal dokumentation for indbetalingerne foreligge.

 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats. Kriterier for at modtage årets erindringsgave har siden 1996 været gældende.

Hvis et hold eller en person har præsteret noget exceptionelt i løbet af året, og som ikke hører ind under de resultater, der normalt giver adgang til pokalfesten, har borgmesteren kompetence til at afgøre om personen eller holdet er berettiget til en erindringsgave.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der diskuteret, om kriterierne for uddeling af erindringsgaver stadig er aktuelle, eller om der skal ske en revision. Der blev yderligere diskuteret, om der i retningslinjerne skal tages hensyn til forskel på idrætsgrene. Endvidere var det relevant at afgøre, hvilke bopælskriterier der skal være gældende.

Alle tre arbejdsgrupper var på konferencen enige om, at der ikke skal ske store ændringer i kriterierne. Dog skal man have en erindringsgave for et sjællandsmesterskab, hvis det er det bedst mulige resultat, der kan opnås.
Herudover var gruppe 1 og 2 enige om, at erindringsgaver kan gives til medlemmer af en forening hjemmehørende i Ishøj eller til en person bosiddende i Ishøj, der har ydet en ekstraordinær præsentation.

 

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at de nuværende kriterier for uddeling af erindringsgaver fastholdes med følgende bemærkninger:

- Hvis det bedst mulige resultat der kan opnås er at vinde et Sjællandsmesterskab, så kan der uddeles erindringsgave herfor.

- Erindringsgave kan uddeles til medlemmer af en forening hjemmehørende i Ishøj eller til en person bosiddende i Ishøj kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Thorsbro Vandværks Museumsforening søger om støtte på 10.000 kr. til underholdning på Vandværket.

Sagsfremstilling

Det grønne Ishøj er et årligt arrangement, hvor borgerne mødes om de aktiviteter og boder, som frivillige foreninger stiller op.
Thorsbro Vandværks Museumsforening har siden 2003 deltaget i arrangementet, og siden 2004 har det lokale Gospelkor Ice Glory sunget i "katedralen", som de kalder maskinbygningen på Thorsbro Vandværk.

Museumsforeningen har besluttet, at de fremover ønsker at deltage i Det grønne Ishøj som gæster og i stedet afholde Vandværkets Dag den sidste søndag i maj. At foreningen har valgt den sidste weekend i maj måned skyldes, at der i nævnte weekend afholdes Torslunde Festival, og de ser derfor en mulighed for samarbejde om profilering af Ishøj Kommunes vestlige ende.

I forbindelse med Det grønne Ishøj modtager Thorsbro Vandværks Museumsforening og Ice Glory tilsammen 10.000 kr. som støtte til underholdning. Museumsforeningen søger i sin ansøgning af den 25. januar 2016 om at få flyttet støtten til Vandværkets Dag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes et tilskud for 2016 på 10.000,- kr. der ønskes en evaluering senest 3. mdr. efter.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb budgetmæssig dækning for at støtte aktiviteten.

Bilag

Resume

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven tilskud til regionale spillesteder. Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Ishøj Kultur Café ønsker at ansøge om at blive Regionalt Spillested i årene 2017-2020.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune prioriterer kulturlivet højt og har en visionær tilgang til udvikling indenfor kulturområdet. Dette gælder også for Ishøj Kultur Café, hvor antallet af arrangementer for byens borgere er steget støt år for år. Med den nye organisationsstruktur og ledelsesmæssige satsning er der sat fokus på kvalitet, kommunikation og samarbejde og ikke mindst skabelse at et dynamisk og kompetent kulturelt kraftcenter med fokus på rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Rollen som regionalt spillested passer godt til den nye profil, hvor visionen bl.a. er større synlighed og etablering af Ishøj Kultur Café som et af Storkøbenhavns førende spillesteder – hvad live musik angår. Derudover hænger det godt sammen med visionerne i den nye kulturaftale, hvor der bl.a. satses på arbejdet med lokal musikalsk talent inden for og uden for kommunens grænser.
Den store anerkendelse og økonomiske støtte der følger med en eventuel udpegning til regionalt spillested vil kunne have stor betydning for Ishøj Kultur Café og betydeligt øge spillestedets mulighed for at skabe kulturelle oplevelser af høj kvalitet, støtte vækstlaget, satsning på outreach aktiviteter for at nå alle i Ishøjs mangfoldige befolkning og ikke mindst at profilere musiklivet gennem blåstemplingen.

Der er ansøgningsfrist 29. februar.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kultur Café ansøger om at blive Regionalt Spillested.

Kultur og Fritidsudvalget
indstiller, at kommunal medfinansiering af Ishøj Kultur Café, svarende til den hidtidige årlige støtte.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Med udpegning til Regionalt Spillested følger en driftsstøtte fra staten. En eventuel udpegning af Ishøj Kultur Café vil ikke betyde øgede udgifter for Ishøj Kommune. Dog er en forudsætning for den statslige støtte at spillestedet også har tilsagn om kommunal medfinansiering. Kravet kan honoreres med den bevilling Ishøj Kultur Café modtager i dag.

Der er ikke en politisk udmelding på størrelsen af den samlede pulje der kan søges om at få del i fra 2017-2020. Men til sammenligning var der I perioden 2013-2016 udpeget 19 regionale spillesteder. I alt blev der i sidste periode uddelt 32,2 millioner kroner. Det enkelte spil modtog fra én million (Klaverfabrikken, Hillerød; Culturebox, København) og helt op til tre millioner kroner (Vega, København).

Bilag

Resume

I Statens Kunstfond kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner mv.

Girafklubben ønsker at ansøge Statens Kunstfond om støtte gennem huskunstnerordningen. Formålet er at lave en kobling mellem teateroplevelsen og skabende aktivitet indenfor temaet af forestillingen og med kunstnerisk assistance til fortolkning og skabelse af rammer for børn og familier.

Sagsfremstilling

Girafklubben, er Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Cafés fælles kulturklub for børn mellem 0 og 14 år. Girafklubben har 6-9 børneteaterforestillinger på repertoiret pr. sæson.

Der har de seneste måneder pågået et visionsarbejde for Girafklubbens fremadrettede udvikling. Et af de væsentlige nye tiltag er at lave en kobling mellem de viste teaterforestillinger og en aktiv kulturudfoldelse i regi af Ishøj Bibliotek efterfølgende. Tanken er i endnu højere grad at danne ramme om aktiv kultur for børn og familier, således at den viste forestilling kan bearbejdes gennem en mindre workshop. Kort sagt er tanken at tage et tema eller element fra teaterforestillingen og sammen med en kunstner lave en mindre workshop for børn og familier – samt naturligvis øvrige besøgende på Ishøj Bibliotek.

Formålet med huskunstnerordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. Ordningen passer dermed rigtig godt i tråd med de visioner Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Café har for videreudviklingen af Girafklubben.

Selve ansøgningen udfyldes via en online formular på statens kunstfonds hjemmeside. Ansøgning vedlægges til orientering udvalgsmødet i marts.

Indstilling

Kultur og fritidsudvalget vedtager, at der ansøges om en huskunster til at sikre høj kunstnerisk kvalitet af workshops og tager orienteringen om udviklingen af girafklubtilbuddet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Igennem huskunstnerordningen kan der bevilges 75% af omkostningerne til et forløb med en huskunster. De resterende 25% af omkostningerne afholdes indenfor driftsstedets egen budgetramme

I alt er budgettet med seks workshops i forlængelse af teaterforestillinger og der budgetteres med 30.000 kr., heraf skal Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek finansiere 7.500 kr.

Resume

I foråret 2016 planlægger administrationen at gennemføre en undersøgelse af de unges fritidsvaner samt deres ønsker til de kommunale fritidstilbud. Ungeundersøgelsen skal bidrage til udarbejdelsen af en ny klubstruktur herunder rammerne for sfo3 og Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen skal give svar på spørgsmålet:” Hvad er et godt ungeliv i Ishøj?” Herunder skal undersøgelsen afdække:

 • Hvordan de unge bruger deres tid efter skole.
 • Hvad de unge kunne tænke sig som supplement til deres skolegang.
 • De unges ønsker og drømme om et godt ungdoms- og fritidsliv.

Som en del af undersøgelsen foreslås det at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse målrettet elever i 7. - 10. klasse. Det foreslås at indgå et samarbejde med Rambøll om denne del af undersøgelsen. Rambøll forestod Forældretilfredshedsundersøgelsen i folkeskolen i efteråret 2015, og erfaringerne fra dette samarbejde har været gode.

Kommissorium for Ungeundersøgelsen 2016 er vedhæftet dagsordenen.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Ungeundersøgelsen gennemføres i foråret 2016, og at der indgås kontrakt med Rambøll om udførelse af den kvantitative del af undersøgelsen.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at sende sagen til efterretning i Byrådet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Forslaget godkendes. Udvalgene orienteres om processens forløb på møderne frem til undersøgelsen foreligger.
Undersøgelses resultatet drøftes på et fælles møde mellem Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Administrationen har indhentet et uforpligtende tilbud fra Rambøll på 24.500 + moms.

Bilag

Resume

Evaluering af kulturaftalen 2012-15 ”KulturMetropolØresund” (KMØ), samt status på lokale KMØ projekter.
Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet er ved udgangen af 2015 afsluttet. Kulturaftalen fokuserede på seks indsatsområder, der hver i sær indeholdte et eller flere konkrete projekter. Ishøj Kommune deltog i tre sådanne projekter: Kreative Børn, Sæt Kulturen i Spil og Festival+.

Sagsfremstilling

Deltagelsen i Kulturaftalen har været en anledning til at arbejde udviklingsorienteret med kultur i mange former og på flere planer:

Kreative Børn: Formaliseret kunst og kultur i skole og dagtilbud
Sæt Kulturen i Spil: Udvikling af kulturinstitutioner både indadtil og mod nye målgrupper
Festival+: Konkrete arrangementer og events

For at opnå bæredygtig effekt af disse udviklingsprojekter, har arbejdet bygget på følgende præmisser:
- bevidst arbejde med pilotprojekter, modeller og prototyper hvor de ting, der er ukendte, svære eller ikke umiddelbart lykkes ikke ses som fejltagelser, men som læring, der bringer projekterne videre
- et længere tidsperspektiv end for alm. projekter, jf. ovenstående. Det kræver tid til at videreudvikle og prøve ny læring af i nye sammenhænge
- Det handler ikke om at nå et på forhånd fastsat facit, men om at opnå ny viden og bevæge sig i en fælles retning

Udover ny viden og erfaring, har det største gennemgående udbytte af kulturaftaleprojekterne været, de nye relationer alle involverede har indgået i – både lokalt på tværs at kulturinstitutioner, brugere, centre, samarbejdspartnere mv. – men i høj grad også på tværs af regionen, herunder specifikt for udviklingskonsulenten som projektleder.
De nye relationer giver alle en mulighed for at tage deres virke op til revision og få stillet kritiske spørgsmål til egen praksis – både af nye brugere og samarbejdspartnere. Ved at indgå i et fælles projekt, får man lejlighed til at lære både egne og andres kompetencer bedre at kende og derigennem bliver der etableret ny læring.

Kreative Børn
Samarbejdspartnere: Kultur og Fritid, Børn og Undervisning, alle skoler og dagtilbud i kommunen, Ishøj bibliotek, Ishøj Kulturskole, Kroppedal Museum, ARKEN Museum,
Eksterne: Dansehallerne, Busters Medieakademi, DAC, div. professionelle kunstnere
Kulturkonsulenter, Kulturinstitutioner mv. fra de andre deltagerkommuner: Allerød, Herlev, Greve, Helsingør, Frederikssund, Køge, Albertslund, Halsnæs, Stevns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk

Kreative Børn har været en god anledning til at sætte børnekultur på dagsordenen i Ishøj Kommune, og projektet er den direkte årsag til at vi har en ”kulturgaranti for børn” og nu fast udbyder ordningen ”Ishøj Kulturpakker” til både dagtilbud og folkeskoler.
Tilbuddet har udviklet sig støt over årene fra første år med ordningen, og flere og flere børn har dermed deltaget i en kreativ workshop hvert år:
Dagtilbud 2013: 2 aldersgrupper, ca. 75% af alle børn – 2016: 3 aldersgrupper ca. 95% af alle børn
Skoler 2013: 4 klassetrin, ca. 40% af alle elever på det klassetrin – 2016: 8 klassetrin: ca. 80% af alle elever på det klassetrin.

Alle de deltagende pædagoger og lærer har forinden alle workshops været på et forberedende kursus, som både forbereder dem på selve workshoppen men også giver ideer og inspirationen til at inddrage kunsten og kulturen i hverdagen.
Alle dagtilbud og skoler har udpeget en ”kulturambassadør” som direkte kontaktperson for ordningen, og som deltager i 2 møder årligt. Det er af afgørende betydning for kulturpakkeordningens succes, at tilrettelæggelsen er en inddragende proces, hvor også skoler og daginstitutioner kan byde ind, så vi i fællesskab finder en form og indhold for kulturpakken, som både er visionær og passer ind i skolerne og daginstitutionernes hverdag.

Der er i budgettet afsat 250.000 pr år til ”Ishøj Kulturpakke”. Det overordnede ansvar for udvikling og planlægning, herunder økonomi og indhold til program, ligger fortsat hos udviklingskonsulenten, i Kultur og Fritid. Ishøj Kulturskole varetager al administration af Kulturpakken. Projektgruppen for Kreative Børn er nu opløst, men de tidligere medlemmer involveres og informeres løbende og efter behov.


Sæt Kulturen i Spil (SKIS)
Samarbejdspartnere: Kultur og Fritid, Ishøj bibliotek, Ishøj Ungdomsskole, ARKEN Museum, Helhedsplanen i Vejleåparken,
Eksterne: Center for Kunst og Interkultur, KraftWerk, div. professionelle kunstnere
Kulturkonsulenter, Kulturinstitutioner mv. fra de andre deltagerkommuner: Ballerup, Furesø, Herlev, Frederiksberg og København

Formålet med SKIS har været at udvikle kulturinstitutionerne og deres tilbud med henblik på at sikre et mere demokratisk kulturlandskab – i modsætning til fx bare at ”opdrage” såkaldte ikke-brugere til at benytte sig af de allerede eksisterende tilbud.
Kulturinstitutionerne er rykket ud af vante rammer (både fysisk og mentalt) for at udvikle nye metoder og aktiviteter. Dette er sket i samarbejde med nye brugere og ved at styrke samarbejdet mellem lokale kulturinstitutioner. SKIS handler ikke om traditionel publikumsudvikling, men om at iværksætte samskabende processer og initiativer. Initiativer, der medfører, at kulturinstitutionerne udvikler nye relevante måder at formidle kunst og kultur på – med udgangspunkt i boligsociale områder, men med relevans for et bredt publikum.

Den vigtigste læring i SKIS-projektet er betydningen af den gensidige læring. Det vil sige, at kulturinstitutionerne reflekterer over de kulturelle og sociale kontekster, som deres projekter indskriver sig i. Denne refleksion kan på den ene side gøre kunst og kultur vedkommende for nye brugere, og på den anden side udvikle kulturinstitutionernes selvforståelse både fagligt og formidlingsmæssigt.

Festival+
Samarbejdspartnere: Kultur og Fritid, Ishøj bibliotek, ARKEN Museum, Produktionsskolen Møllen, Kroppedal, Lokalhistorisk arkiv, CPH West
Eksterne: Golden Days sekretariat, CPH:DOX sekretariat, div. professionelle forfattere, kunstnere mv.
Kulturkonsulenter, Kulturinstitutioner mv. fra de andre deltagerkommuner: Helsingør, Rødovre, Rudersdal, Egedal, Gentofte og Køge

At deltage i Golden Days (GD) Festival har givet os mulighed for at trække på den store ekspertise som GD sekretariatet har, i udvikling og planlægning af arrangementer og formidling med et historisk, samtidsorienteret og debatskabende budskab – men i festivalform. Derudover har det været en stor fordel også at være en del af den samlede markedsføring – både for at udbrede budskabet længere end vores egne kanaler rækker, men ikke mindst at kunne bruge de stærke grafiske profiler og skabeloner til at reklamere både på tryk og i bybilledet.
Det har været 4 meget lærerige år, hvor vi i samarbejde med GD, de andre deltager-kommuner, nye lokale samarbejdspartnere m.fl har udviklet idéer og indhold og brugt hinanden som konstruktive sparringspartnere. I regi af disse samarbejder er der blevet udviklet og afprøvet en masse gode, kreative og interessante oplevelser og kampagner, der er blevet skubbet til grænser for hvad og hvordan vi tænker arrangementer og samarbejdspartnere.

Golden Days arbejder med skiftende temaer fra år til år – og ud af de mange arrangementer er et varieret udpluk (total oversigt findes i bilaget):

2013: Filosofi
”Kærlighed til Næsten” introduktion til Søren Kierkegaard af sognepræst Vibeke Ahle
”Kærlighed og Venskab” Filosofisk dialog med børn. Arrangement for 6-9 årige og deres forældre, ved Filosofipatruljen

2014: Markering af 100-året for 1. verdenskrig
Folkekøkken på Thorsbro Vandværk En dag for hele familien på det smukke Thorsbro Vandværk. Servering af historisk frokost fra gullashkanonen bemandet af Københavns beredskab. Salg af lokalt producerede delikatesser og brugskunst. Lege fra 1914 med Kroppedal Museum. Fyld dit eget sylteglas i Pilemølles sylteværksted og lav legetøj fra gamle dage med ARKEN Museum for Moderne Kunst. Vestegnens strygere underholder med musik fra perioden og Thorsbro Vandværks Museumforening sælger drikkevarer.
Tyrkisk film ”Gallipolli – end of the road – Canakkale” Det moderne Tyrkiets fødsel og Første Verdenskrig.

2015: Festival of Important Shit
”Kulturarv – hvad samler og skiller os”? Et tværfagligt panel, der sætter fokus på kulturarv og Important Shit med tidligere kultur-minister og Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Marianne Jelved, som moderator.
#Aktion Kiksekage Smag kulturarv på stedet. Bliv mødt af en overraskende lækkerbisken, der fortæller om vores danske madkulturhistorie, når Produktionsskolen Møllen dukker op et sted i Ishøj og tilbyder dig en bid mad.
”Hvem skal arve mormor – og hvad samler vi egentlig på?” En eftermiddag fuld af minder, når Det lille Verdens Teater, en museumsinspektør fra ARKEN og et dækket tebord tilsammen danner rammen om det at samle og dele kulturarv og Important Shit. Oplev kulturrelevant børneteater med ”Et teselskab – som søstre vi dele”


DOX:ON:TOUR
Deltagelsen i DOX:ON:TOUR blev først startet op i kulturaftalen i 2014.
I 2015 havde vi nogle rigtig vellykkede arrangementer i kommunen, især på Arken og ikke mindst Festsalen på Strandgården med 75 mennesker og livlig debat.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at evalueringen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag