Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. maj 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Brev fra kultusministeren vedr. ændrede støttebetingelser for større, risikofyldte kulturprojekter samt Anbefalingerne for god ledelse af større kulturprojekter og pressemeddelelsen, som er sendt fra Kulturministeriet.
  alle 3 breve er vedhæftet.
 2. Det Grønne Ishøj 18. juni på Bredekærgård
  Der afholdes traditionen tro 'Det Grønne Ishøj' på Bredekærgård den 18. juni kl. 11-17.
  Program uddeles på mødet.
 3. Byhavefestival 2017
  Den 5. august afholdes der Byhavefestival i Ishøj Byhave kl. 14-18. Byhavefestivalen er et nyere initiativ, som der er stor interesse omrkring. I år åbnes den nye biblioteks åbning også som et led i festivalen.
  Udkast til program uddeles på mødet.
 4. Det sker for børn på Ishøj Bibliotek i maj - august måned
  flyer vedhæftet
 5. Kultur og Fritidscenteret orienterede om ansøgning og bevilling fra Tuborgfondet til Ishøj Kultur Café.
 6. Kultur og Fritidscenteret orienterede om ansættelses processen i forbindelse med klubkoordinatorstillingen.  

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Byhaven ligger som et smørhul omkranset af tre kulturinstitutioner - bibliotek, svømmehal og kulturcafe. Den ligger dog også lidt gemt og de fleste mennesker passerer blot forbi til- og fra Ishøj Bycenter. Det er muligt, at byhaven kan binde kulturtilbuddene sammen og at muligheden for forskellige aktiviteter bliver udnyttet mere. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur- og Fritid, Park og Vej og Center for Ejendomme og Bygninger har udarbejdet et idékatalog for hvordan der kan skabes aktivitet og gode rammer for liv i byhaven,

De politisk vedtagne åbninger af bibliotek og svømmehal mod byhaven etableres i løbet af 2017 og dermed vil det være relevant at fortsætte arbejdet med idékataloget, herunder arbejde med fælles koordinering og skiltning.

Det foreslås at kultur og fritid, ved kulturcafé- og bibliotekschefen varetager koordineringen af indsatsen omkring byhaven fremadrettet, i et tæt samarbejde med de øvrige sektorer.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter at: der arbejdes videre med at skabe aktivitet og rum for liv i Ishøj Byhave med inspiration i det vedhæftede idékatalog, samt at kultur- og fritid koordinerer de fælles indsatser og aktiviteter omkring byhaven.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifter til forslaget afholdes indenfor egne budgetter, der er primært tale om at personaleressourcer investeres i koordinering af aktiviteter.

Bilag

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget. En fortsat drøftelse af budgettet tages op i nærværende sag.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og orienterede om de udfordringer og muligheder der tegner sig inden udvalgets budget. Dette med henblik på at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område, i den videre budgetproces.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Dette notat beskriver antallet af borgere i Ishøj Kommune, der er økonomisk udsatte, og giver et indblik i de udfordringer, der kan være for denne gruppe. Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at træffe beslutning om at fastsætte en definition af økonomisk udsathed. Formålet er, at vi kan følge udviklingen og målrette initiativer for at forebygge økonomisk udsathed i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har landets tredjehøjeste andel af borgere, som er økonomisk udsatte.

SFI rapporten ”Fattigdom og afsavn” fra 2016 giver indblik i forholdet mellem økonomisk udsathed og afsavn, og beskriver samspillet med blandt andet beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed. Ifølge rapporten er der ofte konkrete afsavn på forhold, der forventes at være daglig tilgængelige i Danmark. Næsten 80 pct. af de økonomiske fattige har afsavn. Derudover kan det have afsmittende effekt for børnene, at forældrene er økonomisk udsatte.

For at kunne følge udviklingen af økonomisk udsatte borgere i Ishøj Kommune over en årrække foreslår administrationen, at der fastsættes en definition af, hvornår man er økonomisk udsat. Dermed kan man følge antallet af økonomisk udsatte borgere, og samtidigt belyse, hvordan man som kommune kan støtte disse borgere.

Administrationens forslag til en målbar indikator for antallet af personer med økonomisk udsathed er, at der tages udgangspunkt i følgende:

 • Indkomsten skal være mindre end halvdelen af medianindkomsten (ca. 108.600 kr. alt efter antallet i husstanden).
 • Personen skal ikke være studerende eller dele husstand med en studerende.
 • Familiens samlede formue må ikke være over 100.000 kr. pr. voksen.

 

Derudover foreslår administrationen, at der udarbejdes en opgørelse årligt over økonomisk udsatte borgere i Ishøj som forelægges politisk, således at kommunens tilbud og projekter målrettes forebyggelse af økonomisk udsathed.
Det foreslås endvidere, at der igangsættes et samarbejde på tværs af relevante fagcentre omkring at tilbyde omkostningsfrie fritidsaktiviteter for børn/unge, hvor forældrene er i målgruppen for økonomisk udsathed.

Arbejdet med at skitsere muligheder forelægges til politisk behandling i august/september.

Social- og Sundhedsudvalget godkender at der fastsættes en definition for økonomisk udsathed og at området følges årligt og at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Særindstilling fra Venstre: "
Lennart Hartmann Nielsen og Venstre kan ikke tilslutte sig, at man anvender denne model. Vi har i Danmark ikke fastsat nogen fattigdomsgrænse og derfor kan man jo heller ikke benytte sig af denne. Med hensyn til evt støtte af børn, som har svært ved at dække udgiften til en klubkontingent kan Venstre tilslutte sig såfremt tilbuddet gælder samtlige foreninger i kommunen. Venstre ønsker derfor, at man undersøger muligheden for, at alle trods økonomi kan deltage i foreningslivet i Ishøj. Evt. en procentdel af foreningens kontingent kan være en fair måde at give et sådant tilbud på."

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der arbejdes videre med udkast til ordning for børn i udsatte familier for medlemsskab af foreninger. Udgiften budgetlægges i 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag