Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. juni 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1. KL er igang med at gennemføre en fælles kommunal undersøgelse om digitalisering på foreningsområdet. Kultur og Fritidscentret har i den forbindelse svaret på en række spørsmål om digitale selvbetjeningsløsninger på lokalebookingsområdet i Ishøj Kommune. Svarene kommer til at indgå i en status-rapport, som beskriver kommunernes status og forudsætninger for at gennemføre yderligere digitalisering på foreningsområdet (tilskud og foreningsoplysninger). Kultur og Fritidscentrets svar vedhæftes dagsordenen.
  2. Pressemeddelse fra Kulturministeriet: "Samaritter og lektiehjælpere bliver nu omfattet af børneattestreglerne". Pr. 1 april er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som medfører, at der fremover også skal indhentes børneattester på samarittere og lektiehjælpere, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
  3. Foreninger, der benytter boldrum m.v. på Ishøj Idræts & Fritidscenter, opkræves fremover et gebyr på 150 kr. for hver nøgle, der udleveres. Modtageren af nøglen samt foreningens formand kvitterer skriftligt for modtagelsen. Der har været et stort svind i de udleverede nøgler til foreningerne, og det er for at forebygge dette svind, at den nye procedure indføres. I forbindelse med etableringen af nøglekortordninger på skoler og i foreningshuse, opkræves brugerne gebyrer for nøglekort og nøgler. Derfor betyder den nye ordning på idrætscentret også, at der fremover er ensartede regler uanset aktivitetssted.
  4. Folder om aktiviteter for skolebørn i sommerferien - udleveres på mødet.
  5. Den fælles kommunale idrætspulje inviterer i samarbejde med Dansk Handicap Idræts- Forbund og ’Sport for Brains’ (under Helene Elsass Center) til en oplevelsesrig idrætsdag for alle handicappede børn og unge i hele Storkøbenhavn. Idrætsdagen holdes den 30. august i Vallensbæk Idrætscenter. Program vedhæftes dagsordenen.
  6. Copenhagen Art Run - et 5 km. oplevelsesløb og kultureevent for virksomheder, motionsløbere og familier, holdes i Ishøj Strandpark onsdag den 9. september. Folder uddeles på mødet.
  7. Kultur og Fritidscentret har ansat Jorge Rivera, 40 år som daglig leder af Ishøj Kultur Cafe med virkning fra 1. september 2015. Jorge Rivera kommer fra en tilsvarende stilling i Viften, Rødovre og har en uddannelsesmæssig baggrund som master i oplevelsesledelse, eksamen med forskergrad ved Malaga Universitet med sociale konventioner, teaterkonventioner og teaterpublikummets kreativitet, pædagogikum og kandidat i sceneinstruktion og dramaturgi ved Statens Teaterskole i Malaga.

 

 

Beslutning

8. Kopi af artikel fra "Halinspektøren" om et godt arbejdsmiljø i Ishøj Idræts og Fritidscenter blev uddelt på mødet.

9. Notat om arbejder i Ishøj Svømmehal i sommeren 2015 blev uddelt på mødet.

 

TILTRÅDT.

Bilag

Resume

Ishøj Bibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre overgår den 9.december 2015 fra bibliotekssystemet Integra til det fælles kommunale bibliotekssystem Cicero.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til det nye system er der en lang forberedende proces, som inkluderer mange medarbejdere fra driftsstederne, IT og Økonomicenteret. Arbejdet intensiveres i takt med at overgangsdatoen nærmer sig, og forudsætter en betydelig efteruddannelsesproces i brugen af det nye system. Der er nedsat en bred projektgruppe samt en styregruppe. Udrulning og overordnet projektstyring varetages af Systematic, som har udviklet systemet.

Det bliver nødvendigt at lukke det nuværende bibliotekssystem ned, inden indholdet overføres til det nye system. Det betyder, at Ishøj Bibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre vil være lukket for al biblioteksservice samt adgang for brugere både fysisk og på nettet i to dage - den 9. og 10. december 2015.

Lukkedagene bruges til selve konverteringen, opstart af det nye system og test af samspillet med andet udstyr, samt grundlæggende uddannelse af det personale, som har berøring med bibliotekssystemet i dagligdagen.

Udover den grundlæggende brugeruddannelse skal der uddannes et antal systemadministratorer og superbrugere, både på Ishøj Bibliotek og på de pædagogiske læringscentre. Det sker løbende i perioden før overgangen, og relevante personer skal derfor kunne deltage i kurser/uddannelser.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget godkender, at Ishøj Bibliotek holder lukket den 9. og 10. december 2015.

 

 

Beslutning

TILTRÅDT.

Økonomi

Udgifter forbundet med overgangen til det nye system, herunder uddannelse af brugerne holdes indenfor det eksisterende budget.

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.  

Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er, at

• fremme at trafikken afvikles sikkert ved at udforme veje, stier og pladser således, at det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj.

• inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd.

• at give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde på trafiksikker vis samt at færdes til og fra arbejdet på en trafiksikker måde.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et forslag til en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune. Projektgruppen har fremlagt et foreløbigt udkast til en trafiksikkerhedspolitik for styregruppen den 2. juni 2015. 

I udkastet til Ishøj Kommunes trafiksikkerhedspolitik hedder det blandt andet, at politikken bygges op om tre elementer, der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre elementer er:

• Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier

• Sikker skoletrafik

• Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads 

Den 17. juni 2015 drøftes udkastet i koncernledelsen. Herefter færdiggøres forslaget og sendes til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.  

Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015. 

Da det endelige forslag til trafiksikkerhedspolitik først foreligger efter koncernledelsens behandling den 17. juni, foreslår administrationen at forslaget sendes i administrativ høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser umiddelbart efter den 17. juni med høringsfrist den 7. september 2015.
Der bliver fremlagt et udkast til trafiksikkerhedspolitikken på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

 

IndstillingKultur og Fritidsudvalget beslutter, at forslag til trafiksikkerhedspolitik sendes i administrativ høring i ungdomsskolebestyrelsen og Kulturskolebestyrelsen, Idræts Rådet, IBUS og Foreningsunionen med høringsfrist den 7. september 2015.

 

Beslutning

TILTRÅDT.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr.Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der pt. ikke forventninger til ændringer i budgettet 2015.

Der er udarbejdet notat af 8. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag over budgetopfølgningen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at budgetopfølgningen tiltrædes.

Beslutning

TILTRÅDT.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at foretage en besigtigelsestyr til Berlin i dagene 22. - 25. september 2015.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget køb af flybilletter og hotelværelser.

Der flyves med SAS fra Kastrup og der er sidste check-in 22. september kl. 14.15. Der flyves fra Berlin den 25. september 2015 kl. 15.40. Forventet ankomst til København kl. 17.30.

Der er bestilt og betalt værelser på Radisson Blu, Karl Liebknecht Strasse 3, 10178 Berlin.

Der vil på mødet bive mulighed for at drøfte og beslutte indholdet af turen nærmere på baggrund af tidligere oplæg fra Ebbe Rosenberg.

Vi forventer at anvende offentlig transport rundt i Berlin af praktiske grunde.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget besluttede, at Ebbe Rosenberg (A) og kulturchefen arbejder videre med forslaget af 15. juni 2015

 

TILTRÅDT.