Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. august 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Bibliotek fremsender program for Giraf Klubben efterår/vinter 2016
  Uddeles på mødet.
 2. Ishøj Kultur Café fremsender program for efteråret 2016
  Uddeles på mødet.
 3. Kultur og Fritidsudvalgets formand har i samråd med udvalgets næstformand og ungdomsskolebestyrelsens formand besluttet at yde et tilskud til Ishøj Boldklub til aktiviteter i sommerferien 2016. Bevillingen afholdes af midlerne fra Den Flyvende Kuffert.(kr. 20.000)
 4. Kultur og Fritidsudvalgets høringssvar til Natur og friluftspolitiken er fremsendt til Park, Vej og Miljø.
  Høringssvaret er tidligere udsendt til udvalgets medlemmer.
 5. Administrationen ønsker at informere om, at udkast til klubstruktur sendes til skolebestyrelserne og Ungdomsskolens bestyrelse den 16. august 2016, og at udkastet samtidig sendes til orientering til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget.
 6. Ishøj Ungdomsskole fremsender program for sæsonen 2016/2017
  uddeles på mødet
 7. Ishøj Teater fremsender indbydelse til forestillingen "Tommelise"
  indbydelsen er vedhæftet dagsorden.
 8. "Kulturen i Ishøj" for september, oktober og november 2016
  uddeles på mødet.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Jump4Fun er et projekt med fokus på træning for 6-16 årige børn med overvægt, der er opstartet i Ishøj Kommune oktober 2015. Projektet har indtil videre været udgiftsneutralt for kommunen. Denne ordning udløber fra august - det skal besluttes om Ishøj ønsker at videreføre projektet. Hvis projektet skal videreføres på baggrund af de foreløbige resultater, vil den samlede udgift til projektet udgøre 90.000 kr. + de medarbejderressourcer, der skal frigøres til projektet. Denne indstilling er dels en status på det forgangne års indsats, og en anbefaling til videreførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Jump4Fun har oprindeligt været forankret i daværende Center for Ældre og Sundhed og det daværende Familiecenter. Siden organisationsændringen har det været forankret i Stabsenhed for Sundhedsudvikling. Særligt sundhedsplejersken har haft en vigtig rolle i projektet - både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til rekruttering af børn til projektet. Kommunens opgave i forbindelse med projektet har primært været i forhold til kommunikation og koordinering med DGI/Idrætsforeninger, og i forhold til rekruttering af deltagere til projektet. DGI har stået for den overordnede projektledelse og -styring.

 

To idrætsforeninger deltager aktivt med tilbud om træning. Det drejer sig om Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton. Hver forening tilbyder træning én gang om ugen, og børnene opfordres til at deltage begge steder/dage.

 

I alt 19 børn deltager i Jump4Fun på nuværende tidspunkt, heraf går 7 til både gymnastik og badminton. Børnene møder stabilt og prioriterer træningen højt - også i ferierne. Foreningsguiden, som er ansat i DGI med det formål at vejlede børnene i projektet, har haft fokus på samarbejdet mellem forening, familie/barn og sundhedsplejen, og der er planlagt yderligere dialog med familierne. Forældredeltagelsen har været god, og familierne har deltaget i træningsdage for barn og familie.

 

Børnene er blevet introduceret til mange forskellige bevægelsesaktiviteter, og der har været fokus på at lære børnene at bevæge sig mere i det daglige. Træningen har haft et særligt fokus på det sjove og generel bevægelsesglæde. Det er indtrykket, at alle børnene løbende opbygger selvværd og sociale relationer mellem børnene.

 

Jump4Fun har umiddelbart haft en positiv effekt for de børn, der har været (og er) involveret i aktiviteterne. Projektet viser, at de konkrete træningstilbud med trænere, der er uddannede i pædagogik kombineret med DGI's faglige og organisatoriske support udgør en god indgangsvinkel til at få det enkelte barn i gang med træning og fysisk aktivitet.

 

Jump4Fun efter projektperioden

Jump4Fun-projektet udløber august 2016. Hvis projektet ønskes viderført skal kommunens betale 90.000 kr./årligt til DGI for at have max 35 børn i træning. Betalingen inkluderer tilknytning af en foreningsguide, som hjælper børn og trænere.

 

Administrationen anbefaler, at projektet videreføres - i første omgang for ét år - for på den måde at give indsatsen mulighed for at afslutte børn (med udslusning til ordinære foreningstilbud, som er en del af evalueringskriterierne og projektets overordnede mål). Samtidig vil der blive øget mulighed for, at rekruttering og sammenhæng i indsatserne for børn i denne målgruppe vil kunne intensiveres som følge af det specialistnetværk, som forventes etableret for målgruppen (se indstilling vedr. strategi for sundhedsudvikling). Et af de områder, som ønskes sat på en strategisk dagsorden i specialistnetværket er et øget fokus på forældreinddragelse - både i forhold til Jump4Fun og i forhold til de øvrige tilbud til målgruppen.

 

Der er ikke afsat budget til Jump4Fun i hverken 2016 eller 2017. Videreførelse af Jump4Fun afhænger på den måde af budgetforhandlingerne.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at drøftelserne af videreførelse af Jump4Fun for ét år indgår i budgetforhandlingerne.

Beslutning

Det undersøges om muligheden for fortsat finansering fra Trygfonden.

Bilag