Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. september 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kroppedal museum har udgivet en pjece der hedder:
  Hvorfor investere i et regionalt statsanerkendt kulturhistorisk muserum ?
  Pjecen fremlægges på mødet
 2. Sceneliv nr. 5 2014
  Fremlægges på mødet
 3. Arken takker for støtten til Arkens Sandag 2014
 4. Kommende forstadsudstilling "Ishøj Stories" åbner i Bycenteret den 2. oktober kl. 13:00 og senere samme dag kl. 15:30 åbner udstillingen  "Forstaden - elsket og udskældt" på Arbejdermuseet.
  se vedlagt.
 5. Projekt Østbørn takker for støtten til sommerens lejr i Ishøj.
 6. Organisering, bemanding og opgavefordeling af "leg dig glad"
  et projekt der styres fra Ishøj Sundhedscenter v/Claus B. Skovsgaard.
  Se vedlagte fil
 7. Copenhagen Art Run blev afviklet for 3. gang den 10. september 2014. Der forventes et deltagerantal i 2014 på ca. 700 deltagere.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at punkterne tages til efterretning

Beslutning

ad 8 Kulturministeriets brev af 11. september 2014 til Kulturregionerne blev uddelt på mødet.

Til efterretning

Bilag

Resume

I anden ansøgningsrunde er der 60.000 kr. at fordele fra eliteidrætspuljen.

Der er kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub.

Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra puljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2014 afsat 100.000 kr. til en eliteidrætspulje. Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. februar og den 1. august med svar i henholdsvis marts og september.

Ved den første ansøgningsrunde blev der uddelt 40.000 kr. (20.000 kr. til henholdsvis Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub). Der er derfor 60.000 kr. til fordeling i den anden ansøgningsrunde.

Til den anden ansøgningsrunde er der kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub. De tre foreninger opfylder alle kriterierne for at søge tilskud fra puljen. 

Kriterier for at søge eliteidrætspuljen er:

 1. Foreninger med hold, der spiller i landets bedste række.

 2. Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har medlemmer, der dyrker idræt på højt plan.
  Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, vurderes det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen. 

Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner. 

Uddybende notat af 7. august 2014 er vedhæftet dagsordenen. 

Folkeoplysningsudvalget vedtog at fordele puljen ligeligt mellem de tre ansøgere med 20.000 kr. til hver.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og kulturdirektøren fremlægger forslag til endelig organisering i forbindelse med etablering af Lethal og nyt fritidstilbud i Vejleåparken.
 
Det foreslås, at der etableres en styregruppe, et byggeudvalg og en arbejdsgruppe til udarbejdelse af nyt fritidstilbud.

Styregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger for byggeriet.
Byggeudvalget sikrer, at Lethallen indrettes, så den modsvarer brugernes behov.
Arbejdsgruppen udvikler et koncept for det nye fritidstilbud, som bliver en sammensmeltning af Strandgårdskolens sfo3 og Den flyvende kuffert.
 
Notat af 9. september 2014 om sammensætning af ovennævnte grupper er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

 

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at forslaget til endelig organisering i forbindelse med etablering af Lethal og nyt fritidstilbud i Vejleåparken godkendes.Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018.
 
Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.
 
I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.
 
Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.
 
Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.
 
Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner m.v. Disse høringssvar fremlægges.

 
Ungdomsskolebestyrelsen gør opmærksom på at en besparelse på Ungdomskulturhuset vil få personalemæssige konsekvenser, der vil medføre at aktivitetsniveauet ikke kan opretholdes og samarbejdet med andre instanser i mange tilfælde må afbrydes. Ungdomsskolebestyrelsen indstiller at Ungdomskulturhuset ikke bidrager til besparelser vedr. budget 2015 samt overslagsårene. I Ungeåret 2014 er mange aktiviteter efter ønsker fra byrådet igangsat. Disse kan ikke videreføres efter en besparelse.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 - 2018 godkendes med følgende bemærkninger:
Der arbejdes på,

 1. som første prioritet, at finde permanente lokaler til Ishøj Bokseklub
 2. som anden prioritet, at finde midler til videreudvikling af elektronisk adgangskontrol på kommunale lokaler, skoler m.m., samt etablering af teleslynge (ca. 32.000 kr.) i mødelokalerne 1, 2 og 3 i Ishøj Idræts & Fritidscentret
 3. som  tredie prioritet at finde midler til etablering af hus/garage til NIKON til opbevaring af kompressor m.m. (815.000 kr.)

 Herudover indstilles det, at der arbejdes på at finde midler til:

 •  til en øget digitalisering og udvikling af lokalebookingsystemet
 • afstandsmarkeringer på løbestier på kommunens grønne områder.
 • etablering af højt tag på Foreningshuset hus C på Strandvangen 54 på lige fod med de øvrige 2 huse på Strandvangen.
 • etablering af terrasse ved Foreningshuset Jægerbuen 2 B

Kulturskolebestyrelsen tager budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 - 2018 tager  til efterretning. Desuden bemærkes, at der er interesse for og opbakning til udvikling af kulturgaranti for børn og unge i Ishøj i sammenhæng med kulturaftalen "Kreative Børn". 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

 

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016 - 2018 godkendes med de i Inspirationskataloget af 11. september 2015 foreslåede ændringer.

Kultur og Fritidsudvalget skal dog henlede opmærksomheden på indstillingerne fra Kulturskolebestyrelsen om etablering af "Kreative Børn" og fra Ungdomsskolebestyrelsen om konsekvenserne i aktiviteterne i Ungdomskulturhuset.

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Kulturskolen har indsendt revideret regnskab 2013 for såvel almen musikskole og MGK.
Regnskabsbilag vedhæftes dagsorden.
Endvidere har Kulturskolen modtaget godkendelse af regnskab fra Kulturstyrelsen.
Godkendelsesskrivelse vedhæftes dagsorden.
 
 
Kulturskolebestyrelsen godkender regnskab 2013, og tager Kulturstyrelsens godkendelse til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at følge Kulturskolebestyrelsens indstilling.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole har modtaget tilsagn af 1. maj 2014 fra Kulturstyrelsen vedr. driftstilskud i henhold til musikloven.
Tilskud er på 583.969,75 kr.
Tilsagnsskrivelse vedhæftes dagsorden.
 
 
Kulturskolebestyrelsen indstiller at tage sagen til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at følge Kulturskolebestyrelsens indstilling.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag