Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 15. december 2020 kl. 16:30

Mødet afholdes over teams

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Kommune og DIF get2sport har indgået samarbejde med Ishøj Karate Klub, som dermed bliver en DIF get2sport-støttet forening med start fra 2021.
 2. Center for Kultur og Fritid har afholdt møde med Ishøj Lokalhistoriske Arkiv og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening om lokalarkivets årsberetning, virksomhedsplan og årshjul for 2021. Dokumenterne forelægges på Kultur og Fritidsudvalgets møde i januar 2021.
 3. Center for Kultur og Fritid har sendt revideret arrangements kalender ud for 2021
  Revideret udgave er vedlagt


Beslutning

Pkt. 1 til 3 Til efterretning

Bilag

Resume

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 350.000 kr til udviklingen af Thorsbro Vandværk.
I 2021 gennemføres et pilotprojekt for dokumentation, fremadrettet bevaring og formidling af vandforsyningen fra Ishøj under titlen: Thorsbro – Porten til byernes vand.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 350.000 kr til udviklingen af Thorsbro Vandværk.
I 2021 gennemføres et pilotprojekt for dokumentation, fremadrettet bevaring og formidling af vandforsyningen fra Ishøj under titlen: Thorsbro – Porten til byernes vand. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening og Kroppedal Museum.
Formålet med projektet er at udarbejde en mulighedsplan med konkrete anbefalinger, som kan danne udgangspunkt for Ishøj Kommunes videre arbejde med at videreudvikle bl.a formindlingen på Thorbro Vandværk, så det også giver mening for eftertiden og udgør et aktiv for både ejere og borgere.
Projektbeskrivelsen og kommissorium for arbejdet er vedlagt i bilag.
Det er aftalt, at Ishøj Kommune er projektejer.
Der er lagt op til at der nedsættes en styregruppe med repæsentanter fra Ishøj Kommune, Kroppedal Museum, Hofor og Thorsbro Vandværks Museumsforening

Indstilling

Kultur og Fritidsudvaglet vedtager at godkende kommissoriet for det videre arbejde

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Torlunde Festival har fremsendt ansøgning til Kultur og Fritisudvalget om øget tilskud. Adminstrationen har desuden sammen med Torslunde Festival gennemgået festivalens regnskab for 2020.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Bestyrelsen i Torslunde Festival har lagt en plan for udviklingen af Torslunde Festival. Planen falder i tre dele og forudsætter en løbende stigning af Ishøj Kommunes tilskud til festivalen. Torslunde festival har med Kultur og Fritidsudvalget beslutning om at øge det årlige tilskud til 175.000 kr. fra 2018 gennemført to af de tre dele af udviklingsplanen.
Med baggrund i bestyrelsens plan søger Torslunde Festival nu om at deres tilskud fra Ishøj Kommune øges til 300.000 kr. i 2021 og de efterfølgende år. Det øgede tilskud skal primært anvendes til større bands. Ansøgningen er vedhæftet i bilag.
Torslunde Festival indsendte en lignende ansøgning i 2019, der blev behandlet på Kultur og Fritidsudvalgsmødet i december 2019. Udvalget afslog dengang ansøgningen.

Regnskab 2020
Torslunde Festival har indsendt regnskab for 2020 (vedhæftet). Kultur og Fritidscentret har efterføldende afholdt møde med repræsentanter for Torslunde Festival for at afklare et par punkter i regnskabet. På mødet belv det afklaret, at udgiften til musik vedrører kontraktlige forhold, som Torslunde Festival ikke havde mulighed for at slippe ud af ved deres aflysning af festivalen i 2020. Udgift til Koda er afregning fra tidligere år. Torslunde Festival indvilgede i at tilbagebetale det uforbrugte tilskud for 2020.

Økonomi

Tilskuddet til Torslunde Festival er i budget 2021 og overslagsårene sat til 175.000 kr.
Kultur og Fritidscentret kan ikke anvise ledige midler til at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager,

 • at fastfryse Torlsunde Festivals tilskud på 175.000 kr for 2021 og overslagsårene.
 • at tage Torslunde Festivals regnskab for 2020 til efterretning.
 • at resttilskuddet på 110.405 kr. tilbagebetales i 2020

Beslutning

Tiltrådt

Særindstilling fra Pia Beckmann Skourup (V)

Venstre indstiller, at der -  i tillæg til de allerede aftalte 175.000 kr. - ydes et ekstraordinært tilskud for 2021 på  100.000 kr.  som svarer til det aftalte beløb for tilbagebetaling fra Torslunde Festivallen, idet festivallen ikke kunne afvikles i 2020

Det ekstraordinære tilskud skal medvirke til at Torslunde Festivallen i 2021 kan gennemføre de planlagte udviklingsaktiviteter og dermed opnå den naturlige vækst for festivallen, som man tidligere har været i dialog med kommunen omkring.

Bilag

Resume

På baggrund af borgerhenvendelser har Center for Kultur og Fritid været i dialog med Tranegilde Bylaug og brugerkredsen for Bredekærgård om revidering af ordensreglerne for Bredekærgård.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revidering af de nye ordensregler har sagen været til drøftelse på Bredekærgårds årlige brugermøde, hvor Bredekærgårds brugerkreds deltager. Efterfølgende har der været afholdt særskilte møder med Tranegilde Landsbylaug om revideringen, hvor hensynet til landsbyen og brugen af gården er blivet drøftet indgående. Som supplement til Bredekærgårds overordnede ordensregler foreslåes det at opsætte retningslinjer for brug af bål efter beredsskabschefens anvisninger. Derudover er retningslinjerne for ophold i dyregården revideret i samarbejde med Ishøj Dyrepark.

Udkast til de reviderede ordensregler og retningslinjer har været udsendt til udtalelse i brugergruppen. Tranegilde Landsbylaug har sendt en række bemærkninger særligt vedrørende åbningstid og brug af bål på Bredekærgård.

Bemærkningerne fra Tranegilde Landsbylaug og udkast til ordensskiltene er vedhæftet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

 • Åbningstiden fastsættes til 7-21 fra 1. maj til 31. oktober
 • Åbningstiden fastsættes til 7-17 fra 1. november til 30. april
 • Bålhat flyttes

  Derudover godkendes ordensreglerne.


Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal fremlægger forslag til rammeplan til fordeling af foreningernes træningstimer i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2020/2021.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rammeplanen udarbejdes der et forslag til den konkrete timefordeling. Det sker på et møde i januar 2021 mellem Ishøj Svømmehal og de berørte foreninger. Den endelige timefordeling godkendes af Folkeoplysningsudvalget i februar efter indstilling fra Ishøj Idrætsråd.

Rammeplanen for sæsonen 2020/2021 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at forslaget og proceduren godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der er anmodet om drøftelse af svømmehallens reducerede åbningstider i ferier m.m fra udvalgsmedlemmer i Kultur og fritidsudvalget. Ishøj Byråd har den 25. juni 2019, sag nr. 153 senest foretagt en evaluering af svømmehallens åbningstider. Kalenderoversigt er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal har på foranledning af anmodningerne i udvalget udarbejdet notat af 4. december 2020 om udfordringer og omkostningerne ved en generel udvidelse af åbningstiden i Ishøj Svømmehal. Forudsætninger og beregninger er indeholdt i notatet af 4. december 2020.

Det kan oplyses, at Ishøj Svømmehal har 360 åbningsdage om året. Der er indhentet oplysninger fra Greve Svømmehal og Køge Svømmland omkring åbningstider. Bilag vedhæftes dagsordenen.

Økonomi

Ishøj Svømmehal har beregnet udgifterne ved en ændring af åbningstiden fra 9.00 -16.00 til 6.30 - 21.00 i alle ferieperioder til en samlet udgift på 1.500.000 kr. Der er ikke budgetmæssig dækning for en sådan udgift. Ændringer i åbningstiden der medfører merudgifter skal findes indenfor Kultur og Fritidsudvalgets budget.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Beslutning

 • Bede administrationen lave en ny beregning til mødet i januar.
 • Beregning skal have fokus på børnefamilierne og på besøgsstatistikker.
 • Samt en prøveperiode i uge 8.

  Tiltrådt

Bilag

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret.

Forslag til ændrede rammer
På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret
Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.


Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 27. januar 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt