Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. marts 2015 kl. 18:00

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1. Opdateret aktivitetsplan for Ishøj Kulturskole vedhæftes dagsorden.
  2. Opfølgning på Ishøj Kulturskoles elevfordeling, musik soloundervisning vedhæftes.
  3. Orientering om Den Flyvende Kuffert (bilag vedhæftet dagsordenen)
  4. Orientering om Den Almene Undervisning i Ungdomsskolen (bilag vedhæftet dagsordenen)
  5. Orientering om Ungdomskulturhuset (bilag vedhæftet dagsordenen)
  6. Orientering om Medieoasen (bilag vedhæftet dagsordenen)
  7. Orientering om Ishøj Motor Center (bilag vedhæftet dagsordenen)
  8. Orientering om Sjov lørdag (bilag vedhæftet dagsordenen)
  9. Kultur og Fritidscentret kan oplyse, at der er indhentet priser på forslaget til nyt aktivitetshus på Bredekærgård. Prisernes niveau gør, at der skal undersøges nærmere om der er muligheder for ekstern finansiering eller reduktion i projektet, hvilket kommer til at betyde en udskydelse af projektets start.

 

 

Beslutning

Ad9: Kultur og Fritidsudvalget ønsker et notat, der beskriver muligheder for realisering af forslaget. 

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om adminstrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015.

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Der er tale om en tidlig opfølgning med henblik på at vurdere om forudsætningerne i budgettet passer med de faktiske forhold.

Samlet set tegner der sig et forventet merforbrug på 8,8 mio.kr., heraf 7,0 mio.kr. indenfor serviceudgiftsrammen. Den væsentligste årsag kan henføres til, at der på børneområdet under Familiecentret skønnes merudgifter på op til 7,5 mio.kr.

I vedlagte bilagsmateriale, der udsendes til udvalgene med henblik på at orientere om resultatet af opfølgningen, er der redegjort for den administrative budgetopfølgning.

I notatet af 4. marts 2015 er der særskilt redegjort for udfordringerne på Familiecentrets område samt angivet forslag til mulig finansiering.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun fremsættes sag om ansøgning om tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over budgetoverførelser fra budget 2014 til budget 2015.

Oversigt over samtlige overførsler fra 2014 til 2015 i kommunen.

 

Sagsfremstilling

Overførslerne på det kulturelle område sikrer, at der er finansiering til ombygning af Lokalhistorisk Arkiv, delvis finansiering af ændringer af gulv i hal III i Ishøj Idræts og Fritidscenter, udskiftning af motorer på teleskoptribunen og lakering af gulv i Ishøj Kultur Cafe, renovering af bund i ridehal på Bredekærgård, implementering af nyt bibliotekssystem, og overførsel af projektmidler i Kulturskolen.

 

Indstilling

 sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 16. februar 2015 at sende forslaget til ny struktur for driftsstederne under Kultur og Fritidscentret til information og drøftelse i MED-udvalg og MED-personalemøder. 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret fremlægger udtalelser fra MEDudvalg og MED-personalemøder fra de Kulturelle driftssteder.
I skrivelse af 18. februar 2015 er forslaget om ny organisation for de kulturelle driftssteder udsendt til information og drøftelse. Der er modtaget udtalelser fra Ishøj Kulturskole, Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Bibliotek, Ishøj Ungdomskole, Ishøj Kulturcafé og Ishøj Svømmehal.
Udtalelserne er samlet i notat af 11. marts 2015 og vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Forslaget af 20. januar 2015, samt notat af 20. januar 2015 godkendes med følgende bemærkninger:

- Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Café sammenlægges til et driftssted med et samlet budget med to omkostningssteder pr. 1. september 2015.

- Den ny oprettede stilling som leder af biblioteket og Kulturcaféen opslås og søges besat pr. 1. august 2015.

- Ishøj Svømmehal sammenlægges med Ishøj Idræts & Fritidscenter med virkning fra 1. maj 2015.

- Budgettet for Den flyvende Kuffert indgår i.h.t. tidligere byrådsbeslutning, som en del af det samlede budget for det nye fritidstilbud i Vejleåparken. 

 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag