Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. april 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kulturnatten i Ishøj Centeret bliver i år afholdt den 4. maj fra 18:00 - 22:00, pjecen er først klar den 20. april, men arbejdsfilerne er vedhæftet dagsorden.
 2. Der er stødt en uventet forhindring til i renoveringen af hallen på Strandgårdskolen, idet en leverandør er gået konkurs.
  Det giver desværre konsekvenser for afleveringsfristen og betyder dermed også en forlængelse af nødplanen. Det forventes at brugen af hallen kan genoptages efter skolernes sommerferie i uge 33, 2018. Nødplanen, som er gældende på nuværende tidspunkt, vil fortsætte.
 3. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt årsberetning for 2017. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 4. Kulturskolens musikundervisning er i uge 15 omlagt til en sammenspilsdag lørdag den. 14. april. Eleverne vil spille sammen både i mindre grupper og i et fællesnummer. Dagen slutter af med en koncert for forældre kl. 15.
 5. Åbent Hus afholdes den 26. maj. Som noget nyt er tre 2. klasser blevet inviteret til en orkesterdag den 25. maj på Kulturskolen. Eleverne vil på forskellige workshops lære at spille en enkelt melodi, som vil blive sat sammen til et fællesnummer sidst på dagen. De vil dagen efter, til Åbent Hus, spille koncert for forældrene.
 6. Lige op til Åbent Hus vil et rock-band, bestående af lærere fra Kulturskolen, tage på "turne" på skolerne, for at spille og fortælle om Kulturskolen. Eleverne inviteres ved samme lejlighed til Åbent Hus.
 7. Den 23. april er der kordag på Kulturskolen for alle 4. klasser i Ishøj, den 6. maj optræder Kulturskolen i Tivoli, den 16. maj spiller Sydkystens blokfløjter i Vejleå kirke, den 17. maj er der klaverkoncert, den 13. juni afholdes der sommerkoncert og den 15. juni er der fælles 0. klasse dag på Kulturskolen.
 8. Kulturskolen har i samarbejde med Figuraensemblet ansøgt Statens kunstråd om, at Figura ensemblet kan blive huskunstner i Kulturskolen i sæsonen 2018/19
 9. Den 14. april blev der holdt forårsfest på Bredekærgård.
  programmet er vedhæftet dagsorden.
 10. Kæmpe skrabelodskonkurrence til Kulturnatten
  Flyer vedhæftet dagsorden.
 11. Kulturmetropolens formand orienterer om Kulturaftalernes møde den 6. april 2018 med Kulturministeren om grundlaget for kulturaftalerne.
 12. Unge fra Ishøj Ungdomsskole har været medskabere af udstilling på Arken. Samarbejdet kan danne forbillede for tilsvarende samarbejder mellem ungdomsskoler og museer.
  Artikel vedlagt

 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune tages op til revision.

Ud over redaktionelle ændringer er hovedpunkterne i revisionen:

 • Nye retningslinjer for eliteidrætstilskud med bagvedliggende bilag
 • Fremhævelse af praksis for tilskud til venskabsbysamarbejde
 • Tilføjelse af kategorien politiske ungdomsforeninger under § 4 gruppe I, som kan modtage medlemstilskud
 • Ændring af praksis for ansøgning om medlemstilskud
 • Henvisning til Folkeoplysningsloven om offentliggørelse af regnskab
 • Ændring af beregning for tilskud til leder- og instruktørkurser
 • Uddybning af regler for lokaletilskud ved særlige lokalesituationer
 • Præcisering af ejendoms- og forsikringsforhold ved ekstraordinære tilskud til indkøb af inventar


Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet har den 14. februar 2018 behandlet forslaget og anbefaler, at de reviderede retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at ansøgningsfristerne for eliteidrætspuljen i 2018 er 1. juni og 1. september.

Forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Bagvedliggende bilag af forslag til kriterier for eliteidrætstilskud og retningslinjer for ekstraordinære tilskud er vedhæftet dagsordenen.
Materiale vedrørende nye kriterier for eliteidrætspuljen er sendt i høring hos eliteidrætsforeningerne. Der er ingen bemærkninger modtaget.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet samt bilag godkendes.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsloven.

Bilag

Resume

Danmarks Idræts Forbund har sendt et oplæg til udvidelse af Get2Sport samarbejdet i 2018/2019.

Sagsfremstilling

DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Gennem årene har flere foreninger været en del af samarbejdet. I 2017 har der været et samarbejde med Ishøj Volley & Beachvolleyklub og Ishøj BK, hvor samarbejdet fortsatte efter fusionen med SB50 Fodbold og blev til Ishøj IF.

Konkrete samarbejder:
I Ishøj Volley og Beachvolley er der tilknyttet en aflastende medarbejder, der varetager en del af foreningens administrative opgaver og understøtter de frivillige i foreningen. Foreningen udtrykker tilfredshed med ordningen, og ser det også som udslagsgivende i forhold til at kunne fastholde medlemmer og indgå i nye samarbejder. Denne samarbejdsform fortsætter i 2018.

I Ishøj Boldklub har der ligeledes været tilknyttet en aflastende medarbejder, der varetager en del af foreningens administrative opgaver og understøtter de frivillige i foreningen. Denne ordning har fungeret godt i Ishøj Boldklub, men efter fusionen af de to fodboldklubber, har Ishøj IF nået en størrelse, der udfordrer klubben i forhold til de administrative opgaver og frivilligheden.

På den baggrund foreslås der en udvidelse af det fremtidige samarbejde, som indbefatter en ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i kommunalt regi, som finansieres af DIF Get2Sport og Ishøj Kommune. Medarbejderen vil have ansættelsessted hos Kultur- og Fritidscentret.

Get2Sport-medarbejderen skal arbejde intensivt med foreningerne, som er tilknyttet Get2Sport-samarbejdet, men med hovedvægt på Ishøj IF.

Fokusområderne i ansættelsen er:

 • Styrkelse af frivilligheden i foreningen
 • Varetagelse af administrative opgaver
 • Organisering af ungdomsarbejde
 • Kursusvirksomhed
 • Strukturere samarbejde med skoler og boligområder

  Formændene i Ishøj IF og Ishøj Volley & Beachvolleyklub er positive over for en ansættelse af en Get2Sport medarbejder tilknyttet foreningerne.


  Folkeoplysningsudvalget indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

  Tiltrådt.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling samt financiering med bevilling fra Art Run.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ved indgåelse af aftalen forhøjer DIF Get2Sport støtten fra 150.000 kr. årligt til 350.00 kr. i både 2018 og 2019.
Der forventes en kommunal medfinansiering på 150.000 kr. årligt.
Dette giver et årligt budget på 500.000 kr., som omfatter den aflastende medarbejder i Ishøj Volley og Beachvolleyklub samt Get2Sport-medarbejder.

Kultur og Fritidscentret foreslår, at der sker finaciering med bevillingen til Art Run, således at Art Run ikke længere afholdes. Art Run blev aflyst i 2017. Art Run udvikler sig ikke deltagermæssigt, men udgifterne til afviklingen er stigende.

Bilag

Resume

Danmarks Basketball Forbund stiller krav om bedre basketballfaciliteter, da BK Ishøj Flamme har kvalificeret sig til 3. division for herrer.

Sagsfremstilling

BK Ishøj Flamme sikrede sig oprykning fra serie 1 i 2017 og spiller nu sin første sæson i 3. division øst. Da klubben spillede i serie 1, gav Danmarks Basketball Forbund en ekstraordinær dispensation til, at der kunne spilles kampe på en bane, der ikke overholder de normale standarder for basketball på seniorniveau.

Danmarks Basketball Forbund kan ikke give dispensation, når niveauet er 3. division. Her kræver forbundet, at banen har den korrekte størrelse, samt at der er den nødvendige plads ved bag- og sidelinjer.

Såfremt der ikke kan etableres en godkendt bane, vil BK Ishøj Flamme blive pålagt en afgift på 2000 kr. for hver hjemmekamp. Alternativt kan klubben kun spille kampe på udebane.
I indeværende sæson i 3. division har Danmarks Basketball-Forbund sørget for, at BK Ishøj Flamme kan spille deres hjemmekampe i Hillerødegadehallen i København. Denne løsning er midlertidig, indtil der er truffet beslutning om fremtidige faciliteter i Ishøj Kommune. Danmarks Basketball Forbund har sendt Ishøj Kommune en opfordring til at prioritere faciliteterne. Denne er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idræts- & Fritidscenter har undersøgt muligheden for at afvikle basketball i de nuværende haller. Anbefalingen er, at der optegnes en basketballbane på langs i hal 1. Dette indebærer indkøb af mobile basketkurve samt ur til tidtagning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at anbefale at der indgås en midlertidig løsning med Danmarks Basketball Forbund inden etablering af hal på Vibeholmskolen i 2020-2021, hvor der muligvis kan etableres basketballfaciliteter.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Idræts- & Fritidscenter har indhentet tilbud på ur til tidtagning samt mobile kurve.

Tilbuddet lyder på 337.116,25 kr. inkl. moms. Dertil kommer opstregning og lakering, som forventes at koste 32.000 kr.

Dette giver en samlet udgift på 369.116,25 kr.

Med dette inventar vil der kunne afvikles basketball-kampe på allerhøjeste niveau.

Bilag

Resume

Ishøj Teater fremsender regnskabserklæring, revisionsprotokol og årsrapport for 2017 jf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater fremsender regnskabserklæring, revisionsprotokol og årsrapport for 2017 jf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen. Der er ingen påtegnelser fra revisonsgennemgangen.
Årsrapporten gennemgår 2017 og beretter om en flot sæson for Ishøj Teater med et højt aktivitetsniveau. Ialt blev opført 154 forestillinger fordelt på 4 opsætninger med i alt 21.992 solgte billetter. Derudover opnåede turnéteateret at vise 28 forestillinger og solgte yderligere 3.385 billetter. Hermed har Ishøj Teater formådet at vise forestillinger for ialt 25.377 børn og voksne. Der har igen til forestillingerne været produceret CD, bøger og plakater til børn, institutioner og familier, som herigennem får en længere kulturoplevelse.

Ishøj Teater har også i 2017 haft en række sekundære aktiviteter, hvor der bl.a. har været givende samarbejder med Ishøj Bibliotek, Ishøj Kommunes skoler, ArtRun og Bredekærgård.

Vedhæftet er årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at godkende årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for Ishøj Teater 2017.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ishøj Teater aflægger årsrapport uden anmærkninger fra revisionsgennemgangen. Ishøj Teater budgetterede med et underskud på -211.373 for at kunne indfri et større aktivitetsniveau med ønsket om at opsætte en ekstra forestilling "Kan du høre mig" for de 6-12 årige. Forestillingen opnåede støtte fra Statens Scenekunstudvalg. Det realiserede resultat blev på -192.073 kr. Det forventede underskud dækkes ind af tidligere års overskud.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til revision af Ishøj Kulturskoles vedtægter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udfasningen af Musikalsk Grund Kursus og godkendelsen af tilbud til voksne over 25 år om musikundervisning har Kultur og Fritidscentret gennemgået vedtægterne og udarbejdet forslag til revision af vedtægterne.

Forslaget er vedhæftet dagsordenen. 

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at vedtægtsændringerne vedtages

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at følge Ishøj Kulturskoles beslutning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Lovgrundlag

Lov om musik.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt