Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. november 2015 kl. 16:00

Ishøj Teater, Brentedalen 8, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1. Fleyer om Jazz søndage i Ishøj Kulturcafé i 2016
    uddeles på mødet.
  2. Fleyer "Leg med på Kulturen i Ishøj" for december, januar,februar og marts.
    uddeles på mødet.
  3. Kultur og Fritidscenteret fremlægger evaluering af efterårsferie aktiviteter
    notat vedlagt
  4. Notat af 13. november 2015 om konvertering af bibliotekssystem blev udleveret.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at tage punktet til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Genoptagelse af sag nr. 33 fra mødet den 18. august 2015.

Kultur og Fritidsudvalget holder møde på Ishøj Teater på foranledning af indbydelse fra teatrets bestyrelse. Teatrets bestyrelse vil være til stede under mødet.

Teaterts bestyrelse ønsker at drøfte tankerne omkring en udvidelse af Ishøj Teater på baggrund af teatrets overvejelser.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Ishøj Byråd har tidligere vedtaget at en udvidelse af teatret skal finansieres eksternt.

Kultur og Fritidscentret har foreslået, at der i tilfælde af overskud på Kultur og Fritidsudvalgets bevilling i 2015 overføres et beløb på 150.000 kr. til udarbejdelse af et oplæg til projekt.

Sagsfremstilling

Vestegnens Strygere ansøger om 5.000 kr. til støtte til afholdelse nytårskoncert på Ishøj Kulturskole den 16. januar 2016. Arrangementet har et samlet budget på 18.300 kr. 

Kultur og Fritidsudvalget har traditionelt støttet nytårskoncerten med midler fra Kultur og Fritidsudvalgets Pulje.   

Ansøgning og budget er vedhæftet dagsordenen..  

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Vestegnens Strygere tildeles 5.000 kr. til afholdelse af den årlige nytårskoncert på Ishøj Kulturskole fra udvalgets puljebeløb.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften på udvalgets puljebeløb.

 

Bilag

Resume

Genoptagelse af sag nr.45 fra Kultur og Fritidsudvalgets møde den 19. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen og Ishøj Ungeråd indstiller, at det skal være

 LIGA der skal spille den 1. koncert den 4. juni 2016.

  

Cisilia   https://youtu.be/XLR3ip6v31E 

LIGA  https://youtu.be/2MabyGuhRTc 

Scarlet Pleasure   https://youtu.be/BH-SLLh-ba8 

2. juli 

Der er Jazz Festival i København, så der bydes på noget helt anderledes: Folkelig tilgang i de to ender af spektret. 

Rasmus Walter    https://youtu.be/joHlWh5fxxA 


6. august 

Bryan Adams Tribute eller et Gasolin-jam. Det specielle ved GasoLine er, at det er et 100% kvindelige band. Det andet band er også rigtig godt. 

GasoLine    https://youtu.be/wW_0a1xfdBA

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalgets vedtager, at Ungdområdet indstilling godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kultur Cafe har udarbejdet en evaluering af Ishøj Kulturnat 2015. Kulturnatten blev afholdt den 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Evalueringen indeholder kommentarer fra arrangementets forskellige arrangører af aktiviteter.

Det har været en god aften med et tilfredsstillende antal gæster til aktiviteterne. Aftenen forløb stille og roligt uden episoder. Evalueringen indeholder samtidigt kommentarer, der kan arbejdes videre med ved afholdelsen af næste års Kulturnat. Det vil blive aftalt med Ishøj By Centerforening hvilke kommende datoer kulturnatten vil blive afholdt de næste 3 år.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsat til næste møde

Tiltrådt.

Økonomi

Udgiften er optaget i budgettet og arrangementet er afholdt indenfor bugettets rammer.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har tiltrådt den kommende kulturaftale for Hovedstadsregionen for 2016 - 2019.

Sagsfremstilling

Der på nuværende tidspunkt givet positivt tilsagn fra xx kommuner, der afventes stadig svar fra x kommuner. x kommuner har meddelt at de ikke deltager i aftalen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Sagen udsat til næste møde.

Tiltrådt.

Resume

Vestegnens Kulturuge 2015 blev afholdt i uge 37.

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en evaluering af arrangementerne forløb i Ishøj Kommune.

Evalueringen er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsat til næste møde.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr. 

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

Under Kultur- og Fritidsudvalget er forventningen at budgettet overholdes, hvorfor der ikke meldes noget ind til nærværende 2. budgetopfølgning.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at budgetopfølgningen tiltrædes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møderne den 21. september 2015, at sende forslaget til reviderede ernæringsprincipper for børn og unge 0 - 16 år i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelse og Ungdomsskolensbestyrelse i perioden fra 22. september - 5. november 2015.

Sagsfremstilling

Forslaget til 'Ernæringsprincipper 2015 for børn og unge 0 - 16 år' bygger på en revision af ernæringsprincipperne fra 2008.  Baggrunden er, at der er kommet ny viden og nye officielle anbefalinger på kostområdet fra Fødevarestyrelsen, og at Byrådet i 2014 traf beslutning om, at alle børn i kommunens dagtilbud får et sundt frokostmåltid.

I forbindelse med indførelse af frokostordningen har Byrådet besluttet, at Medborgerpolitikkens principper om 'at mangfoldighed er Ishøjs styrke' skal respekteres, også i kostvalget i dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at der skal serveres en varieret kost i kommunens dagtilbud, der tilgodeser alle forældrenes ønsker, således at der ikke af religiøse grunde på forhånd vælges nogle kosttyper fra. Det er fortsat forældrene i de enkelte dagtilbud, der beslutter det konkrete kostvalg. Det er endvidere besluttet, at den nedre grænse for den økologiske andel af kosten skal være 50 %. 

Det fremgår af ernæringsprincipperne at formålet er, at give børn og unge gode sundhedsfremmende livsvaner, der forebygger kostrelaterede sygdomme senere i livet.

En bred tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet forslaget til nye ernæringsprincipper. Det vil sige repræsentanter fra dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, Center for Børn og Undervisning og Familiecenteret. Tovholdere for arbejdsgruppen er børne- og ungelæge Tove Billeskov og pædagogisk konsulent Tommy Johansen.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen sammen med et kort notat vedr. høringssvarene. De indkomne høringssvar give ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i ernæringsprincipperne.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget drøfter hørringssvarene.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Af vedhæftede bilag fremgår forslag til Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i 2016. Som udgangspunkt er møderne placeret den 3. mandag i hver måned kl. 16:30. I juli er der ikke udvalgsmøde pga. sommerferien.

I marts er mødet rykket til tirsdag den 15. pga. af påsken.
I maj er mødet rykket til tirsdag den 17. pga. af pinsen
I juni er mødet rykket til tirsdag den 14. pga af sammenfald med Social- og Sundhedsudvalget
Den 15. august er der sammenfald med Social- og Sundhedsudvalget.

I december er mødet rykket til tirsdag den 13. pga. julen.

Det er nødvendigt at flytte møderne i disse måneder, fordi udvalgsmødet skal ligge før Økonomi- og Planudvalget, som også er flyttet frem i ovenstående måneder.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Beslutning

1. mødet den 15. august fastholdes.
2. møderne i marts, maj og juni fastholdes.

Bilag